Hizmet Gerekçesi


Rektörlük binasının ve tüm birimlerin iç ve dış güvenliği ile ilgili işleri planlar, yönlendirir, koordinasyonunu ve kontrolünü yapar.

Birimde Gerçekleştirilen Hizmetler

  • Rektörlüğe herhangi bir biçimde zarar verme, işlemez duruma getirme veya zorla alıkoymaya yönelme, sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun yağma ve yıkma, işten alıkoyma gibi her çeşit tehdit ve tehlikeye karşı konulması,
  • Görev alanları içinde işlenmiş ve işlenmekte olan suçları genel kolluk kuvvetlerine bildirmekle beraber genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar sanıkların yakalanmasını ve gözaltına alınması,
  • Suç delillerinin korunması,
  • Koruma ve güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği diğer önlemlerin alınması,
  • Sivil Savunma Teşkilatına görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olunması,
  • Genel kolluğun talebi halinde aranmakta olan ve görev alanı içinde bulunan şahısların yakalanmasını ve gözaltına alınması,
  • Görevini yerine getirirken kullandığı araç, gereç ve malzemeyi bozulduğunda bittiğinde veya yenilenmesi gerektiğinde ilgili merciye bildirir.
  • Sorumlu olduğu amirlerce verilen benzeri diğer görevleri yerine getirir,

gibi hizmetler birimin görevleri arasındadır.