2020 Nisan Dönemi-Kurum İdari Kurulu (Türk Sağlık Sen)


KURUM İDARİ KURUL KARARLARI

Toplantı Tarihi            : 30.06.2020                           Toplantı Dönemi        :  2020 Yılı/Haziran

 GÜNDEM     :

1– 15.11.2019 Tarihinde yapılan Kurum İdari Kurul gündem maddelerinin yeniden değerlendirilmesi.

2- Tüm görevlendirilmelerin resmi yazı ile yapılması.

3- Şua izinlerinin kullanıldığı döneme isabet eden döner sermaye ek ödemelerinin mahkeme kararı olmasına rağmen kesintilere devam edilmesi.

4- Görevde yükselme Unvan değişikliği sınavının ne zaman yapılacağı. (Endüstri Mühendisliği vb. ünvanlar)

5 – Pandemi döneminde Kurumca elde edilen gelirlerin değerlendirilmesi ve yönetimin karşılaşılan sorunlar.

6- Döner Sermaye ek ödemesinde gerek duyulan yeniden yapılandırmanın değerlendirilmesi.

7- Yetkili Sendika İş Yeri Temsilcisi olarak talep edilen görev ve randevuların neden verilmediği.

 

TOPLANTIDA BULUNANLAR:

Prof. Dr. Uğur MALAYOĞLU                    Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCAN                     Rektör Yardımcısı                  

Prof. Dr. Semih KÜÇÜKGÜÇLÜ                Başhekim V.

Dr. Saip TİRYAKİOĞLU                            Genel Sekreter

Arzu ARAZ ÇAĞLAR                                 Genel Sekreter Yard.

Engin BASMACI                                          Genel Sekreter Yard. V.

Onur YILMAZ                                              Personel Daire Başkan V.

Dr. Öğr. Üyesi Sezgi ÖKTEM SONGU       Hukuk Müşaviri V.

Yasemin UZUNCA                                      Döner Sermaye İşlet. Müdürü

EmreYILDIZ                                                 Hemşirelik Hiz. Müdürü

Mustafa KÖSE                                              TSS Genel Başkan Yrd.

Osman ATA                                                   TSS İzmir Üniversiteler Şube Başkanı

Yasemin KARAKAYA                                Şube Başkan Yardımcısı

Aslı ÇAÇAN                                                 İşyeri Temsilcisi 

Elda ÖZLER                                                 İşyeri Temsilcisi 

Nuri ÇAVLI                                                  İşyeri Temsilcisi

 

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul Ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu Ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca, Dokuz Eylül Üniversitesi İşveren Vekilleri ile işyerinde yetkili sendika olan Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Görevlileri Sendikası (Türk Sağlık Sen)  temsilcilerinden oluşan Kurum İdari Kurulu, 2020 Yılı 1. Döneminde 30.06.2020 tarihinde saat 11:00 ’de Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Senato salonunda toplandı.         

Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1)

Eski maddeler tekrarlanarak gündeme alınanlar üzerinde görüşmeye geçildi ve değerlendirmeler yapıldı.

KARAR 2)

Resmi yazılara cevap verilmesine ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususu belirtildi.

KARAR 3)

Şua izinlerinin kullanıldığı döneme isabet eden döner sermaye ek ödemelerine ilişkin YÖK’ten yazı gelmiştir. Söz konusu yazı çerçevesinde tarafların hareket edeceği bildirildi. 

KARAR 4)

Görevde yükselme sınavlarının dönemsel olarak yapıldığı Üniversitemiz boş kadroları, ihtiyaçları ve başvuru yapılacak branşlardaki personel sayıları dikkate alınarak sınav dönemleri belirlendiği aktarıldı.

KARAR 5)

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi tarafından Pandemi süresince elde edilen gelirlerin yasal mevzuata uygun şekilde dağıtıldığı bildirildi.

KARAR 6)

Döner Sermaye ek ödemelerinin yapılan tahakkuklara uygun şekilde yapıldığı; bu nedenle mevcut bütçe durumuna dayalı olarak sağlık çalışanlarına ek ödemelerin düzenli olarak yapılmaya devam edildiği bildirildi.  

KARAR 7)

Karşılıklı olarak iletişimin sağlıklı yürütülmesinin sağlanması yönünde mutabakat sağlandı.