2020 Nisan Dönemi Kurum İdari Kurulu (Eğitimİş)


   2020 Nisan Dönemi Kurum İdari Kurulu (Eğitimİş)

KURUM İDARİ KURUL KARARLARI

Toplantı Tarihi :  03.07.2020                           Toplantı Dönemi          :  2020 Yılı/Temmuz

GÜNDEM       :

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitimİş) İzmir 4 No’lu Şube (Yükseköğretim Şubesi) tarafından 2020 Temmuz Kurum İdari Kurulu toplantısı için sunulan talep ve öneriler şunlardır:

 1. Sendikalar kamu işlevinin sağlanmasında kurumların paydaşıdır. Öyle ki; sendika üyeleri aynı zamanda kamu kurumlarında görev yapmakta olan işgörenlerdir. Bu noktadan hareket edildiğinde karar verici konumundaki kamu görevlilerinin karar alma süreçleri içerisinde sendika temsilcilerinin de görüş ve önerilerini almaları süreç yönetimi anlamında sonradan ortaya çıkma olasılığı bulunan bir çok sorunu önceden görebilme ve giderebilme anlamına gelmektedir. Böyle bir tutum içerisinde karar süreçleri geliştirilmesinin gerek ekonomik yarar sağlama gerekse kararların yargısal denetime takılmadan uygulanabilirliği dolayısı ile verimliliği gibi bir çok olumlu çıktısı olduğu görülecektir. Bu nedenle daha çok iletişim ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasını talebi.
 2. Günümüzün en önemli konusu tüm dünyayı sarmış olan COVİD-19 salgını ile mücadeledir. Bu mücadelede başarı sağlamak yönünde Rektörlüğünüz bünyesinde ”Bilim Kurulu” benzeri bir salgınla mücadele kurulu oluşturulmasının ve bu kurulda iş kollarındaki yetkili sendikaların temsilcilerinin bulundurulmasının etkili ve doğru kararlar alma noktasında yararlı olacağı önerisi.
 3. Normalleşme süreci kapsamında işgörenlerin işbaşı yapmaları sağlanmıştır. Ancak basın yayın organlarında yanı sıra günlük yaşantımızda üzülerek gördüğümüz üzere virüsten korunma konusundaki önlemlere gereğince uyulmamaktadır. Dolayısı ile işgörenler toplu taşıma araçlarında korumasız bir şekilde ulaşımlarını yapmakta, günlük yaşamın içerisinde her an taşıyıcı bireylerle karşılaşmaktadır. Bu nedenle okulların kapalı olduğu hususu da dikkate alınarak dönüşümlü çalışma sistemine geçilmesi önerisi.
 4. Yine COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında maske dağıtımı, dezenfekte çalışmaları, ateş ölçümü benzeri çalışmalar, ofislerde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması yönündeki önlemlerin düzenli uygulanması ve geliştirilmesi talep edilmekle birlikte bağlı Hastanenizde bir program kapsamında DEÜ işgörenlerinin testlerinin yapılması önerisi.
 5. Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Yasası ile Toplu sözleşme hükümleri uyarınca sendika temsilcileri toplanacak disiplin kurullarının bir bileşenidir. Öyle ki; sendika temsilcilerinin katılımı sağlanmaksızın gerçekleştirilen disiplin kurulları yargı mercilerince iptal edilmektedir. Yazılı şekilde bildirdiğimiz üzere toplanacak disiplin kurullarının bir bileşeni olarak sendika temsilcileri aynı zamanda kararları oylama hakkına da sahiptirler. Disiplin kurullarının bu gereğe uygun toplanmalarının ve karar almalarının sağlaması talebi.
 6. 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 13/b-4 maddesi ile rektörlere verilen görevlendirme yetkisi öz olarak gerek akademik gerekse idari ve teknik işgörenlerin etkin ve verimli kullanılmaları amacını taşımaktadır. Bu konuda geçmişten bu güne bir çok talebimiz olmakla birlikte yasa maddesinin amaç dışı kullanımı devam etmektedir. Sonuç olarak zaman alıcı olsa da bu tür işlemler yargıya intikal ettiğinde iptal edilmekte ancak DEÜ’nün görünümüne olumsuzluk katmaktadır. Bu nedenle 2547 sayılı yasanın 13/b-4 maddesinin kullanımının amaca uygun kullanılmasını talebi.
 7. Vekâlet düzenlemesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 13/b-4 maddesi ile rektörlere verilen geçici görevlendirme yetkisi yasal gerekçesinin ve tesis amacının dışında ve kötüye kullanılmaktadır. Vekâlet düzenlemesi Devlet Memurları Yasasında devletin sürekliliğinin bir sonucu olarak geçici nedenlerle boşalan görevlerin aksamaması amacı ile tesis edilmiştir. Zaman içinde uygulama amacından uzaklaşılarak kalıcı şekilde boşalmış kadro ve görevler yıllara sair olmak üzere ve bir işgörenin yararına iken diğer işgörenlerin zararına olacak şekilde vekâleten sürdürülür hale getirilmiştir. Ayrıca, gerek akademik gerekse idari ve teknik işgören temin edilmesinde yaşanan sıkıntıları azaltmak ve işgörenlerden verimli bir şekilde yararlanmayı sağlamak adına rektörlere verilen geçici görevlendirme yetkisi zaman içinde bir cezalandırma ve geçici de olsa dilediğini makam mevki sahibi yapma aracına dönüşmüştür. Yükseköğretim kurumlarının vekâlet düzenlemesinin ancak (hastalık, izin, soruşturma ve benzeri) geçici nedenler için ve sürelerde uygulanabileceği, kalıcı şekilde boşalan kadrolar için kurumların derhal kadronun kalıcı şeklide doldurulması için gerekli işlemleri başlatmasını talebi.
 8. Yönetim Hizmetleri sınıfında olmayan işgörenlerin hukuken müdür, şube müdürü ve müdür yardımcısı kadrolarına vekalet etme olanaklarının olmadığını, bu işgörenler eli ile yapılan işlemlerin hukuken sakat olduğunu ve ciddi sorunlar yaratabileceğini dolayısı ile bu uygulamaya son verilmesini daha önce de gündeme getirmiştik. Öyle ki; bu yolla kadro ve unvanı ile yıllardır kamu yöneticisi konumunda olan birçok işgören bulunmakta iken memur, bilgisayar işletmeni, tekniker vb. unvanlardaki işgörenlerin müdür, şube müdürü ve müdür yardımcısı kadrolarına vekalet etmeleri hukuka ve kamudaki hiyerarşiye aykırıdır. Keza koruma ve güvenlik teşkilatının kendi içindeki özel ve özellikli yapısı gereği sivil memur durumuna geçmiş olan; yani önceden koruma ve güvenlik görevlisi iken memurluğa geçişi yapılmış işgörenlerin hali hazırda Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığına vekalet etmeleri yasal bir uygulama değildir. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda 680 sayılı KHK ile yapılan değişikliklerle yönetici konumundaki koruma ve güvenlik görevlilerinin en az lisans mezunu olmaları yanı sıra özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmaları şartı getirilmiştir. Bu eğitimi tamamlamış koruma ve güvenlik görevlileri kimlik kartı alabilmektedir. Bu karta sahip olmayan kişilerin koruma ve güvenlik hizmetlerinde çalıştırılmaları, hele ki yönetici konumunda olmaları yasal olmamakla birlikte yaptırıma tabidir. Güvenlik birimlerindeki sorumluların da en az önlisans mezunu olmaları şartı bulunmaktadır. Tüm memurların sınıfına uygun iş ve görevlerde çalıştırılması gereğinden hareketle talebi.
 9. Mobbing/Psikolojik Taciz olaylarının ve buna dair şikayetlerin, davaların ve kamuoyuna yansıyan haberlerin çoğalması rahatsızlık yaratmaktadır. Mobbingi denetleyecek komisyonlar veya mobbing işleyiş birimleri, yönergeleri oluşturulmalıdır. Soruşturmalar ile ilgili kurulu birimler desteklenmeli, asılsızlığı anlaşılan suçlamaların üzerine gidilerek ilgililer hakkında yasal yaptırımlar uygulanması talebi.
 10. İşgörenlerin işe devamlarının takibi yönünde idari ve teknik işgörenler ile işçiler için başlatılan ardından 7100 sayılı yasa kapsamındaki öğretim elemanları üzerinde yoğunlaştırılan kart okutma uygulamasının mevcut hali ile eşitsizlik hatta ayrımcılık yaratan fiili duruma yol açtığına değinmiştik. Kurum olarak işgörenlerin işe devam ve devamsızlıklarının takibini yapma ve denetleme hakkınızı yadsımıyoruz. Ancak, bu hakkın kullanımının eşitsizliğe ve ayrımcılığa yol açmayacak şekilde kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Keza Sendikamız Genel Merkez Yönetim Kurulu almış olduğu karar ile 7100 sayılı Yasa kapsamındaki öğretim elemanlarının kart okutmamaları eylemlerini desteklemektedir. Bu bağlamda işe devam ya da devamsızlığın kontrolünün salt belirli mesai saatleri içerisinde olup olmadığı yönü ile değil işgörenlerin görevlerine, görev yerlerine gelip gelmediklerinin, geliyor ise ne zaman gelip gittiğinin tespiti ve denetimini kapsadığını da düşünüyoruz. Ve doğal olarak işgörenlerin işe devam takibi yapılacak ise ayrımsız tüm işgörenler için uygulanması gerektiğini değilse hiç uygulanmaması talebi.
 11. 7100 sayılı Yasa kapsamındaki öğretim görevlilerinin ders verebilmelerinin önündeki engel 7243 sayılı Yasa ile kaldırılmış olup, unvanı öğretim görevlisine dönüştürülen doktora mezunu akademik personele ders verebilme imkânı tanınmıştır. Hak kayıplarının yanı sıra ortaya çıkan kamu zararının önüne geçilmesine de imkân veren bu yeni kanunu dayanak alan akademik işgörenlerimiz, akademik birimlerimizden ders talebinde bulunmuş ve bulunmaya devam etmektedir. Bu kapsamda, Öğretim Görevlisi Doktor unvanlı işgörenlerimiz, görevlendirilecekleri derslerin 12 saate kadar olan kısmını maaş karşılığı verebilecektir. Öğretim elemanlarının ders yükü açısından zorunlu saatlerini aşmaları durumunda aldıkları ek ders ödenekleri de dikkate alındığında, bu işgörenlerimizin maaş karşılığı uygun derslere görevlendirilmesi neticesinde kurumumuzda emek ve kaynak tasarrufu sağlanacağı açıktır. Bunun da ötesinde, ders verecek öğretim elemanı eksikliği gerekçesiyle kurum dışından yapılan görevlendirmelere ayrılan kaynak da ciddi manada azalacak ve kamu yararı oluşacaktır düşüncesi ile önerilmesi.
 12. Öğretim elemanlarının pandemi sürecinde ödenmeyen ek ders ücretlerinin ne zaman ödeneceği ve buna ilişkin çalışmaların ne aşamada olduğunun duyurulması talebi.
 13. 12 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 7. Madde (1) “Doktor öğretim üyeleri, ilgili yönetim kurulunun görüşü alındıktan sonra fakültelerde ilgili dekanın, diğer birimlerde müdürün önerisi ile rektör tarafından en az bir en çok dört yıl süre ile atanır.” düzenlemesinin hukuki konumları aynı olan kişilerle ilgili tasarruflarda birbirinden farklılık yaratacak şekilde uygulanmasının fiilen eşitsizlik ve kaygı yarattığına daha önceki Kurum İdari Kurullarında yer vermiştik. O zaman da açıkladığımız üzere düzenlemenin alt sınırdan uygulanmasının doktor öğretim üyeleri üzerinde baskı oluşturduğunu ve verimliliklerine de olumsuz yansıdığını bu nedenle Rektörlüğünüzün üst sınırdan uygulama yapmasının bilimsel üretkenliği ve üretimin niteliğini arttıracağı savunması ve önerisi.
 14. Aşağıdaki talebimiz Ekim 2019 gündeminde yer almakla birlikte hiç bir adım atılmaması nedeni ile aynen tekrarlanmaktadır. Öyle ki; salgınla mücadele nedeni ile okulların kapalı olduğu düşünüldüğünde özellikle uzaktan ve hizmet içi eğitimler geliştirilebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. ”Öğrenci ve akademik işgören ve bağlı birimlerin sayısının artmasına karşılık idari ve teknik işgören sayısında yeteri istihdamın sağlanamaması mevcut işgörenler üzerindeki işi nicelik ve nitelik olarak arttırmıştır. Bu durumun sonucu olarak hemen her birimden yoğun işgören istihdamı talepleri gelmektedir. Bu soruna kalıcı bir çözüm üretmek adına bürokratik iş ve işlemlerde sadeleşmeye gidilmesi, bilgi teknolojilerinden yararlanarak belirli daire başkanlıklarının görev alanına giren iş ve işlemlerin paket programlar altında toplanarak az işgören ile çok iş yapılması sağlanmalıdır. Keza koruma ve güvenlik hizmetlerinde de teknolojik olanaklar kullanılarak insan faktörü üzerindeki yükü azaltmak yönünde çalışmalar yapılması olumlu sonuçlar sağlanacağı düşünülmektedir. Her halde Personel Dairesi Başkanlığının ‘’Üniversite personelinin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulama işlemlerini yapmak’’ ödevinin gereğini yerine getirmesi yanı sıra Bilgi İşlem Daire Başkanlığının güncel teknolojik olanakları entegre ve işler hale getirmesi; öyle ki bu iki daire başkanlığının eşgüdüm halinde bir yenilenme süreci başlatmaları olumlu sonuçlar doğuracağı düşüncesi ile önerilmesi.
 15. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Rektörlüğünüz bünyesinde verilen beslenme, barınma gibi hizmetlerin günlük yaşamın sürdürülebilmesi için zorunlu, kesintisiz, vazgeçilmez ve ertelenemez nitelikte olduğunun bilinci ile hareket ederek bugüne değin bu konulara ilişkin sorunlara yapıcı bir tutumla yaklaştık. Karşılaştığımız sorunların temelinde insan kaynağının sayıca yetersiz oluşunu ve bu yetersizliği gidermede üretimde insan faktörüne en az gereksinim duyan teknolojisi yüksek kompleks makine ve teçhizat yatırımı yapılması gerektiği saptaması yapılarak önerilmiştir. Ancak gelinen noktada Nisan 2019 Kurum İdari Kurulunda gündemde olan ve Aralık 2019 itibarı ile işlerlik kazanacağı belirtilen Merkez Mutfak projesi gibi yatırımlar yapılmadığı gibi yetersiz durumdaki işgören sayısının çeşitli nedenlerle daha da azalmasına karşılık yeni açılan birimler ve katılan öğrencilerle talepler karşılanamaz bir duruma gelmiş, hizmetin niteliği düşmüştür. Okulların kapalı olması nedeni ile bu tür projelerin hızlı bir şekilde hazırlanması ve okullar açıldığında devreye sokulmasını talebi.
 16. Metropol ilçe dışında kalan Torbalı, Selçuk, Seferihisar vd. yerleşkelerimizde yaz döneminde öğrenci olmadığından işgörenlere öğle yemeği verilmemektedir. Bu durumun kaynağında SKS Daire Başkanlığının öğrenci yemeğini karşılaması yükümü olmasına karşılık işgörenler ile ilgili öğle yemeği alımının İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nca yapılması gereği vardır. Bununla birlikte yeme içme konusu SKS Daire Başkanlığı ile özdeşleştiğinden ve yatırımlar SKS üzerinden yapıldığından çözüm de SKS’den beklenmiştir. Bu konuda İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından da yaz döneminde civar yerleşkelerdeki işgörenlerin öğle yemeklerinin verilmesi yönünde ihale yapılmadığı için hizmet de verilmemekte ve işgörenler mağdur edilmektedir. Şu anda buralardaki işgörenler ya kendileri evlerinden yiyecekleri getirerek ya da dışarıdan sipariş vererek öğle yemeği gereksinimlerini karşılamaktadırlar. Düşünün aynı kurumun bağlı işgörenlerinin bir kısmı öğle yemeğine erişebilirler iken uzak yerleşkede bulunan işgörenler aç bırakılmaktadır. Civar yerleşkelerdeki işgörenlerin öğle yemeği gereksinimlerinin karşılanmaması halinde kamuoyunu bilgilendirme ve eylemlilik sürecinin başlatılacağının bildirilmesi.
 17. Görevde yükselme sınavına tabi kadrolarla ilgili olarak yasaların ve yargı kararlarının kalıcı şekilde boşalmış kadrolar için makul (sınav açılması ve yapılması için gereken) sürede sınav açılmasını buyurduğu daha önceki birçok kurum idari kurulunda gündeme getirilmiştir. Buna rağmen Rektörlüğünüz kalıcı şekilde boşalmış şube müdürlüğü ve müdür yardımcısı kadroları için sınav açmamıştır. Bu durumu bir kez daha gündeme getiriyor ve en kısa zamanda kalıcı şekilde boşalmış olan şube müdürlüğü, müdürlük ve müdür yardımcılığı kadroları için görevde yükselme sınavı açılması talebi.
 18. 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 4/b maddesi uyarınca istihdam edilmiş ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’ndan maaşlarını almakta olan işgörenler halen maaş bordrolarına erişememektedirler. Bu konuda bir çalışma yapılmasının yeniden talebi.

 

TOPLANTIDA BULUNANLAR:

 

Prof. Dr. Uğur MALAYOĞLU                        Rektör Yardımcısı  

Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCAN                            Rektör Yardımcısı           

Dr. Saip TİRYAKİOĞLU                                Genel Sekreter

Engin BASMACI                                             Genel Sekreter Yard. V.

Onur YILMAZ                                                Personel Daire Başkan V.

Dr. Öğr. Üyesi Sezgi ÖKTEM SONGU             Hukuk Müşaviri V.                                

İbrahim DEMİR                                              İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

İbrahim ÇELİK                                               Sağlık Kültür Spor Daire Başkan V.

Haşim KARAMAN                                           Eğitim ve Bilim İşgörenleri İzmir 4 Nolu

                                                                       Yükseköğretim Şube Başkanı                          

Nuri AZAPLAR                                             Şube Eğitim Sekreteri

Haluk DAĞDEVİREN                                    Şube Sekreteri

Hüseyin BOZDAĞ                                          Şube Hukuk Sekreteri 

Dr. Çağdaş CENGİZ                                       Akademik Üye

Hülya ÖZ                                                        Basın Yayın Sekreteri

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul Ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca, Dokuz Eylül Üniversitesi İşveren Vekilleri ile işyerinde yetkili sendika olan Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitimİş) temsilcilerinden oluşan Kurum İdari Kurulu, 2020 Yılı 1. Döneminde 03.07.2020 tarihinde saat 13:00 ’te Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Senato salonunda toplandı.        

Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1)  

Taraflarca iletişim ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması hususunda görüş birliğine varıldı.

KARAR 2)

Her Daire Başkanlığı nezdinde gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik ayrı ayrı çalışmalar yapıldı. Bir “Bilim Kurulu” oluşturulmasının mümkün olmadığı zira ulusal bir “Bilim Kurulunun” bulunduğu, bu kurulunun çıkardığı yönetmelikler yönergeler ve aldığı kararlar doğrultusunda Rektörlüğümüzce gerekli tedbirlerin alınarak çalışmalar yürütülmekte olduğu YÖK tarafından da bir kurul oluşturulması yönünde çalışma olduğu bildirildi.

KARAR 3)

Kamuda idarenin sürekliliğinin esas olduğu, süreç içerisinde yapılan düzenlemelerle tüm kamuda dönüşümlü çalışmanın şu an için kaldırıldığı bu nedenle yapılan çalışmaların devamlılığının güvenli bir şekilde sağlanması için azami tedbirlerin alındığı bildirildi.

KARAR 4)

Bu süreçte Bilim Kurulunun almış olduğu kararlar doğrultusunda üniversitemizce hareket edildiği bildirildi.

KARAR 5)

Danıştay kararı ile YÖK’ ün almış olduğu Genel Kurul kararına uyularak disiplin kurulu toplantılarının yapıldığı bildirildi.

KARAR 6-7)

2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesinde düzenlenen geçici görevlendirme usulünün amacı dışında cezalandırma saikiyle uygulandığı iddiası idare tarafından söz konusu görevlendirmelerin kamu yararı ve hizmet gerekleri dikkate alınarak yapıldığı ve bunun dışındaki iddiaların ilgili kişiler tarafından dava olarak ileri sürülüp ispatlanmadıkça hukuken mesnetsiz olacağı açıktır. Geçici görevlendirmenin mahkemece iptal edilmesi başlı başlına işlemin cezalandırma saikiyle yapıldığını ispata yeterli olmadığı bildirildi.

2547 Sayılı Kanunun “Üniversite Organları” başlıklı rektörün görevlerinin yer aldığı 13. Maddesinin B. Bendinin 7. Fıkrasında “Gerekli görüldüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek,” hükmü uyarınca ilgililerin görev yeri değişiklikleri birimlerin ihtiyacı gözetilerek yapılmakta olduğu bildirildi

KARAR 8)

2547 Sayılı Kanunun “Üniversite Organları” başlıklı rektörün görevlerinin yer aldığı 13. Maddesi kapsamında personele yapılacak görevlendirmeler ihtiyaca binaen kamu yararına ve hizmet gereklerine uygun olarak yapıldığı bildirildi.

KARAR 9)

Söz konusu talebe ilişkin gerekli açıklamalar yapıldı.

KARAR 10-11)

Üniversitemiz akademik kadrolarının ve akademik yapının yeniden yapılandırılması için gerekli çalışmaları gerek kendi bünyesinde gerekse YÖK nezdinde gerçekleştirildiği bildirildi.

KARAR 12)

Pandemi sürecindeki beklenmeyen süreç nedeniyle kurumun yasal düzenleme beklediği ve bu konuda yapılan başvuruların geri dönüşünün beklendiği bildirildi.

KARAR 13)

Doktor Öğretim Üyelerinin atanmalarına ilişkin olarak üniversitemiz senatosunda belirlenen kriterlere uygun şekilde hareket edileceği bildirildi.

Doktor öğretim üyesi görev süresi uzatma teklifleri mevzuatta da belirtildiği üzere ilgili birimlerin yönetim kurul kararları ve dekan/müdürün önerisi üzerine rektör tarafından yapılmakta olduğu ifade edildi.

KARAR 14)

Kurumun stratejik planının büyük bir bölümünün kurum içi kalitenin arttırılması olduğu, bu amaçla yapılacak eğitimlerin çoğaltılmış olduğu bildirildi.

KARAR 15)

Üniversitemizin alt yapısının güçlendirilmesi için hali hazırda tüm çalışmaların sürdüğü pandemi sürecinde eğitimin devamlılığı ve personelimizin sağlık ve güvenliği için gereken önemin verildiği bildirildi.

KARAR 16)

Üniversitemizin Torbalı, Foça, Bergama, Selçuk, Kiraz gibi yerleşkelerinde yemek hizmeti, hizmet alımı yolu ile sunulmaktadır. Beslenme hizmetinin, hizmet alımı yolu ile sağlanabilmesi için yeterli sayıya ulaşılması gerekmekte olup; yaz aylarında öğrencilerin okulda olmadığı dönemlerde söz konusu talep son derece azalmakta ve ilgili talebin yeterli sayıya ulaşmaması sebebiyle beslenme hizmeti sağlanamamaktadır. Talep sayısının azalması ve yetersiz olması halinde birim maliyetler çok yükselmekte ve ilgili hizmeti sürdürmek, kamu zararına sebebiyet vermektedir. Devlet memurları yiyecek yardımı yönetmeliğinin 5. Maddesi uyarınca yemek hizmetinin verilebilmesi için yemek tüketim sayısının asgari 50 olması gerektiği bildirildi.

KARAR 17)

Sınav dönemlerinin tekrar gündeme getirilebileceği bildirildi.

KARAR 18)

Konuya ilişkin gerekli çalışmaların yapılacağı bildirildi.