2020 Ekim Dönemi-Kurum İdari Kurulu (Türk Sağlık Sen)


KURUM İDARİ KURUL KARARLARI

Toplantı Tarihi            : 15.10.2020                           Toplantı Dönemi        :  2020 Yılı/Ekim

 

GÜNDEM     :

 

1-Pandemi dönemine girilmesine sonrasında döner sermaye ödemelerinde yapılan düzenlemenin çalışanların lehine tekrar yeniden düzenlenmesi için bir çalışma yapılıyor mu?

2-1 Ağustos /30 Ekim tarihleri arasında dağıtılacak Pandemi ödemeleri ile ilgili yapılan ödeme cetveli ve ödeme sınıflandırmaları için hangi kriterler neye göre belirlendi. Bu dönemde tüm personel direk ya a dolaylı olarak bu virüse maruz kaldığı için ödemelerde adil olunması için nasıl bir çalışma yapıldı? Bu dönemde idari ve teknik hizmetler gibi birimler ile 4/D kadrosundaki çalışanlar için bir ödeme planlandı mı?

3-Pandemi dönemi için tekrar bir geçici görevlendirmeler söz konusu olursa bu görevlendirmelerin adil ve eşit olması için belirlenen yöntem ve görevlendirme süreleri için hangi kriterler belirlendi?

4-Çalışanlar için Covit testi yapılması kriterlerini hangi birim belirlemiş ve çalışanların test başvurularında temas ve belirtilerinden sonra tekrar çalıştırılması ya da karantina yöntemlerinden birine başvurulması ya da tedaviye başlama uygulamalarının kullanılmasında şikayetlerin değerlendirilmesi nasıl yapılıyor?

5-Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının açılmasının sağlanması. Bu sınavlar açılırken çalışanların taleplerinin göz önüne alınması, Sağlık Teknikeri Unvan Değişikliği sınavına gireceklerde bitirdiği sağlıkla ilgili üst öğrenimin bölümlerine göre her çalışanı kapsayacak şekilde açılması. (yardımcı hizmetler, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Sağlık Kurumları İşletmeciliği vs. )

 6- Sağlık ordusu Pandemi döneminde büyük bir mücadele vermiş ve vermektedir. Yalnız Sağlık bir ekip işi ise, Öğretim Üyesi, Asistanlar ve Sağlık çalışanları arasında huzuru bozacak esnek çalışma modelleri neden uygulanıyor?

7-Geçtiğimiz dönemde idari soruşturma geçiren sağlık çalışanlarının soruşturma sürecinde gelinen durum iş barışını bozmakta ve hastane içerisinde huzursuzluğa sebep olmaktadır. İdari soruşturmaların iptali ya da çalışan lehine sonlandırılması için bir çalışma var mı?

8- Hastane içerisinde görevli personellerin yer değişikliğinde çok sayıda değişikliğin aynı anda yapılması sonucunda işleyişte aksamalar olmaktadır. Yapılacak yer değişikliklerinin daha geniş bir zamanda ve kurum içi eğitim verilerek yapılması konusunda çalışma var mı?

9– Hastane içerisinde çalışanların hastalıklarında kurumda ki doktorlar Başhekimlikçe raporların durdurulduğunu beyan ettikleri için çalışanların bu konuda mağdur olmaması için gerçek anlamda rapora ihtiyacı olanlara rapor verilmesi için tekrar bir çalışma yapılması gerekmektedir. Bu konuda bir çalışma yapılacak mı ve yeni düzenleme yapılırsa uygulamaya bir an önce geçirilmesi ne zaman yapılabilir?

10- İcap nöbetleri ile ilgili kesin listelerin yapılması kararına karşılık herhangi bir düzenleme yapılmamasından dolayı bu kararın hızlı bir şekilde uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir. bu konuda nasıl bir çalışma yapılarak uygulamaya geçilecektir?

11-Kurum İdari Kurul Toplantı tutanaklarının, çalışanlara duyuru yapabilmek adına toplantı bitiminde imzalanarak, yayınlanması.

 

TOPLANTIDA BULUNANLAR:

Prof. Dr. Uğur MALAYOĞLU                    Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCAN                     Rektör Yardımcısı                  

Prof. Dr. Semih KÜÇÜKGÜÇLÜ                Başhekim V.

Dr. Saip TİRYAKİOĞLU                            Genel Sekreter

Arzu ARAZ ÇAĞLAR                                 Genel Sekreter Yard.

Engin BASMACI                                          Genel Sekreter Yard. V.

Onur YILMAZ                                              Personel Daire Başkan V.

Dr. Öğr. Üyesi Sezgi ÖKTEM SONGU       Hukuk Müşaviri V.

Dr.Yunus Emre DİNÇASLAN                      Hastane Başmüdürü

 

Yasemin UZUNCA                                      Döner Sermaye İşlet. Müdürü

Emre YILDIZ                                                Hemşirelik Hiz. Müdürü

Osman ATA                                                   TSS İzmir Üniversiteler Şube Başkanı

Tennure ÇANKAYA ÖNER                        Şube Başkan Yrd

Bekir YILDIRIM                                          Şube Başkan Yrd      

Yasemin KARAKAYA                                Şube Başkan Yardımcısı

Cihangir CEYHAN                                       İşyeri Temsilcisi 

Nuri ÇAVLI                                                  İşyeri Temsilcisi

Şenay SEYAR                                               İşyeri Temsilcisi

 

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 22. maddesi ile Kurum İdari kurulları, Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurulu ve Uzlaştırma kurulunun Teşkili ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesi hükümleri gereğince Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ile işyerinde yetkili sendika Türk Sağlık Sen tüzel kişiliğini temsile yetkili Türk Sağlık Sen İzmir Üniversite Şube Başkanlığı tarafından oluşturulan Kurum İdari Kurulu Rektörlük Senato Salonunda 15/10/2020 tarihinde saat 13:00’da toplandı.

Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

 

KARAR 1)

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi tarafından Pandemi süresince elde edilen gelirlerin yasal mevzuata uygun şekilde dağıtıldığı bildirildi. Hastane yönetiminde giderlerin azaltılması, gelirlerin arttırılması amacıyla çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Döner Sermaye ödemelerinin yapılan tahakkuklara uygun şekilde yapıldığı; bu nedenle mevcut bütçe durumuna dayalı olarak sağlık çalışanlarına ödemelerin düzenli olarak yapılmaya devam edildiği bildirildi. 

KARAR 2)

Bahse konu pandemiye ilişkin yapılacak olan ödemelerin mevzuata uygun şekilde ve mevcut bütçe durumuna göre tüm personelin özlük haklarını gözeterek yapılacağı; çalışanlar için ödemeler konusunda kanuni düzenleme yapılmasının beklendiği bildirildi.

KARAR 3)

Pandemi dönemine özgü olarak geçici görevlendirmelerin hastane ihtiyaç ve planlamalarına uygun şekilde yapılacağı bildirildi.

KARAR 4)

Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık çalışanları için uygulanması öngörülen tüm kurallar Dokuz Eylül Üniversitesi çalışanlarına da aynı şekliyle uygulanmaktadır.

KARAR 5)

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının gündeme gelmesi Üniversitemiz mevcut boş kadrolarının kurum ihtiyaçları doğrultusunda birim amirlerince değerlendirileceği bildirildi.

KARAR 6)

Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri çerçevesinde kronik hastalığı olanlar haricinde sağlık çalışanlarının Üniversitemizde resmi olarak kararlaştırılması ile yapılan esnek çalışma uygulamasının olmadığı, yönetsel olarak gerekli durumlarda gerekli tedbirlerin alınacağı bildirildi.

KARAR 7)

Soruşturmaların gizliliği ve objektifliğinin esas olduğu; bu çerçevede Üniversitemizde ilgili iş ve işlemlerin mevcut yasal düzenlemelere uygun şekilde yürütüldüğü bildirildi.

KARAR 8)

Hastane içerisinde görevli personellerin yer değişikliğinin hastane ihtiyaç ve planlamalarına uygun şekilde ve eğitim planlamaları çerçevesinde yapıldığı belirtildi.

KARAR 9)

Sağlık raporları hekimin uygun görüşü ve hastalık tanısına uygun şekilde hekim tarafından verilmektedir. Bu konuda Üniversitemizin herhangi bir müdahalesinin bulunmadığı bildirildi.

KARAR 10)

İcap nöbetleri ile ilgili kesin listelerin yapıldığı bu konuda çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

KARAR 11)

Kurum İdari Kurul Toplantı Tutanakları 15.10.2020 günü toplantı sonrası imzalandı.