2019 Nisan Dönemi-Kurum İdari Kurulu (Türk Sağlık Sen)


KURUM İDARİ KURUL KARARLARI

Toplantı Tarihi            : 03.05.2019                        
Toplantı Dönemi        :  2019 Yılı/Nisan

GÜNDEM      :

 1. Merkez Laboratuvarı, Kan Merkezi, Radyoloji, Mikrobiyoloji, Nükleer Tıp, Patoloji vs. gibi Laboratuvar ve Görüntüleme Birimleri arasındaki döner sermaye ek ödeme oranlarındaki, oransal farklılığın giderilmesi ve üst birimden alan birimle eşitlenmesi talebimize çözüm üretilmesi.
 2. Kan Merkezi AFEREZ Ünitesi çalışanlarına riskli birim katsayısından döner sermaye ödemesi ve oranının KİT Ünitesi ile eşitlenmesi talebimizin çözüme kavuşturulması.
 3. Aferez Ünitesinde değiştirilen mesai saatlerine düzenleme getirilmesi. Çalışanların taleplerinin göz ardı edilmemesi. Mesai saatlerinin 08:00-16:00 ve icap nöbeti uygulaması şeklinde düzenlenmesi, icap nöbetinde donasyon onayı için hekim eksikliğinin giderilmesi.
 4. Hemşirelerimizin iş yükü, iş yoğunluğu ve hemşire eksikliği nedeni, ayrıca hata yapma payını yükselteceği, hasta bakım kalitesini düşüreceği göz önüne alınarak kliniklere farklı tanılı hastaların yatırılmasının engellenmesi ve hemşirelerin farklı kliniklere günü birlik görevlendirilmemesi.
 5. Entübe hastaların servis ortamında izlenmesinin hemşire eksikliği nedeni ile iş yükünü artırması ve izlemde aksaklıklara sebep vereceği göz önünde bulundurularak yoğun bakım ortamında izlenmesinin sağlanması, servislerde entübe hasta izlenmemesi.
 6. Çocuk Acil Servis Paramedik giyinme ve dinlenme oda talebimizin çözüme kavuşturulması.
 7. Çalışanların 08:00-16:00 ,16:00-08:00 nöbet sistemi ile çalışmak istemesi.
 8. Çalışanların yemeklerle ve yemekhane ile ilgili taleplerine çözüm üretilmesi. Yemek miktarı ve çeşidi, turnikelerdeki yoğunluk, mutfak personeli eksikliği vs. gibi sorunlar konusunda çözüme gidilmesi.
 9. İcap nöbeti tutan ve icaba çağrılan çalışanları evden almak ve eve bırakmak için araç temin edilmesi. İcap nöbeti çizelgelerinin birim amirlerince imzalanması, icap izinlerinin eksik verilmemesi veya ücret ödenmesinin sağlanması.
 10. Engelli çalışanların, Engelli Sağlık Kurulu Raporu olan ve nöbet tutamaz raporlu çalışanların 08:00-16:00  mesai saatleri dışında çalıştırılmaması.
 11. Skopiye maruz kalan çalışanların fiili hizmet ve şua izninden faydalandırılması.
 12. Rahatsızlıkları nedeni ile kliniklere yatış yapan personelden özel odalarda kalış süresi boyunca ücret alma uygulamasının kaldırılması ve personelden özel oda ücreti talep edilmemesi.
 13. Polikliniklerde muayene sırasında personel sıra alma ve sıra önceliği sorunlar yaşamaya devam etmektedir. Personelin hizmet devamlılığı göz önüne alınarak personele sıra alma ve muayene olmada öncelik tanınması.
 14. Kan alma birimindeki yoğunluk nedeni ile personelin uzun süre kan alma sırasında bekleyerek kendi işyerlerindeki iş ve işleyişlerini aksatmamaları için kan almada personel için sıra önceliğinin oluşturulması.
 15. Anjiyo Ünitesi, Kemoterapi uygulama ünitelerinde ve Kan Merkezi çalışanlarına döner sermaye oranlarının riskli birimler için öngörülen katsayısından ödenmesi.
TOPLANTIDA BULUNANLAR  
Prof. Dr. Uğur MALAYOĞLU Rektör Yardımcısı                                          
Prof. Dr. S. Sunay YILDIRIM DOĞRU Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Nurettin ÜNAL Başhekim V.
Dr. Saip TİRYAKİOĞLU Genel Sekreter
Arzu ARAZ ÇAĞLAR Genel Sekreter Yard.
Dr. Yunus Emre DİNÇASLAN Genel Sekreter Yard. V.
Çiğdem MARAŞLIOĞLU Personel Daire Başkanı
Av. Fulya TANTAŞ                Hukuk Müşaviri
Yasemin UZUNCA Döner Sermaye İşlet. Müd. V.
Ebru Melek BENLİGÜL Hemşirelik Hiz. Müdürü
Ozan TEPEYURT Dön. Ser. İşlt. Ek Ödeme Birim Memuru
Mustafa KÖSE TSS Genel Bşk. Yrd.
Yasemin ZENGİN                    TSS İzmir Üniversiteler Şube Başkanı
Osman ATA Şube Başkan Yardımcısı
Yasemin KARAKAYA Şube Başkan Yardımcısı
Hakkı ATADİL İşyeri Temsilcisi  
Nuri ÇAVLI İşyeri Temsilcisi  

 

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul Ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu Ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca, Dokuz Eylül Üniversitesi İşveren Vekilleri ile işyerinde yetkili sendika olan Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Görevlileri Sendikası (Türk Sağlık Sen)  temsilcilerinden oluşan Kurum İdari Kurulu, 2019 Yılı 1. Döneminde 03.05.2019 tarihinde saat 13:00 ’de Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Senato salonunda toplandı.             

Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1) Döner sermaye ek ödeme oranlarındaki oransal farklılığın giderilmesi talebinin karşılanması hakkında;

Kurum tarafından, varsa farkın giderilmesi açısından düzenleme yapılması için Birim bazında çalışma yapılacağı bildirildi.

KARAR 2) Aferez ve KİT Ünitesi arasındaki döner sermaye ek ödeme oranlarındaki farklılığın giderilmesi ve üst orandan alanla eşitlenmesi talebinin çözüme kavuşturulması hakkında;

Kurum tarafından, 2547 sayılı yasanın 58. Maddesinde yer alan düzenleme uyarınca, konuyla ilgili örnekler çıkarılarak, çalışma yapılacağı, fark var ise eşitlenmesi amacıyla KİT Ünitesine verilen hizmetle orantılı olarak ödeme yapılacağı hususunda çalışmalar yapılacağı bildirildi.

KARAR 3) Aferez Ünitesinde 08:00-16:00 ve icap nöbeti uygulaması şeklinde düzenlenmesi talebi hakkında;

Bilgi İşlem Daire Başkanlığının yürüttüğü anket çalışması sonucu Kurum tarafından değerlendirilerek taleplerin karşılanması için gerekli çalışmaların yapılacağı ifade edildi.

KARAR 4) Hemşirelerimizin iş yükü, hemşirelerin farklı kliniklere günü birlik görevlendirilmemesi talebi hakkında;

Kurum tarafından, gerekli düzenlemelerin yapılacağı ve aslen klinik içinde görev yapılacağı, aciliyet halinde gerektiğinde yazılı olarak bildirim yapılmak koşulu ile görevlendirme yapılacağı bildirildi.

KARAR 5) Servislerde entübe hasta izlenmemesi talebi hakkında;

Kurum tarafından, yer sıkıntısı olduğu için çok zorunlu durumlar haricinde, serviste entübe hasta olmayacağı bildirildi.

KARAR 6) Çocuk Acil Servis Paramedik giyinme ve dinlenme odası ile ilgili çalışanların ihtiyacının karşılanması talebi hakkında;

Başhekimlik tarafından ortak kullanıma açık giyinme soyunma odasının halihazırda kullanıldığı bildirildi. Bu odanın Çocuk Acil Servis Paramedik personelinin giyinme ve dinlenme ihtiyacını karşılayabileceği ifade edildi.

KARAR 7) Çalışanların 08:00-16:00,16:00-08:00 nöbet sistemi ile çalışmak istemesi talebi hakkında;

Bilgi İşlem Daire Başkanlığının yürüttüğü anket çalışması sonucu Kurum tarafından değerlendirilerek gerekli düzenlemelerin yapılacağı ifade edildi.

KARAR 8) Çalışanların yemeklerle ve yemekhane ile ilgili taleplerine çözüm üretilmesi talebi hakkında;

Kurum tarafından, yemek çeşitlerinin arttırıldığı ve iyileştirildiği ayrıca yemekhanedeki yoğunluğun giderilmesi için gerekirse öğle yemeği saatinin 13.30’a kadar uzatılabileceği bildirildi.

KARAR 9) İcap nöbeti tutan ve icaba çağrılan çalışanları evden almak ve eve bırakmak için araç temin edilmesi talebi hakkında;

Başhekimlik tarafından, icap nöbeti için gerekli düzenlemelerin yapılacağı bildirildi.

KARAR 10) Engelli çalışanların, Engelli Sağlık Kurulu Raporu olan ve nöbet tutamaz raporlu çalışanların 08:00-16:00 mesai saatleri dışında çalıştırılmaması talebi hakkında;

Kurum tarafından, gerekli özenin gösterildiği ancak daha titiz devamlılık yasal düzenleme çerçevesinde çalışmalar yapılacağı ifade edildi.

KARAR 11) Skopiye maruz kalan çalışanların fiili hizmet ve şua izninden faydalandırılması talebi hakkında,

Kurum tarafından, Emsal dava göz önüne alınarak üst mahkeme kararı kesinleştikten sonra değerlendirileceği çalışma yapılarak Yürütme Kuruluna sunulacağı bildirildi.

KARAR 12) Hastane personelinin ve birinci derece yakınının özel oda talebinin karşılanması, özel oda ücretlerinde makul oranda indirim yapılması veya çalışanlardan talep edilmemesi talepleri hakkında;

Kurum tarafından, gerekli düzenlemelerin yapılacağı halen idare tarafından personel ihtiyaç ve çalışan memnuniyeti gözetilerek uygulama yapıldığı ifade edildi.

KARAR 13) Personele sıra alma ve muayene olmada öncelik tanınması talebi hakkında;

Kurum tarafından, gerekli düzenlemelerin yapılacağı ifade edildi.

KARAR 14) Kan almada personel için sıra önceliğinin oluşturulması talebi hakkında;

Kurum tarafından, mevcut uygulamada personele öncelik sağlanarak sorunun düzeltildiği ifade edildi.

KARAR 15) Anjiyo Ünitesi, Kemoterapi uygulama ünitelerinde ve Kan Merkezi çalışanlarına döner sermaye oranlarının riskli birimler için öngörülen katsayısından ödenmesi talebi hakkında;

Kurum tarafından, 2547 sayılı yasanın 58. Maddesinde riskli birimler mevzuat kapsamında yasal değişiklik yapılması halinde yeniden değerlendirme yapılacağı bildirildi.