2019 Ekim Dönemi-Kurum İdari Kurulu (Türk Sağlık Sen)


KURUM İDARİ KURUL KARARLARI

Toplantı Tarihi            : 15.11.2019                           Toplantı Dönemi        :  2019 Yılı/Kasım

GÜNDEM      :

1– 03.05.2019 Tarihinde yapılan Kurum İdari Kurul gündem maddelerinin yeniden değerlendirilmesi

2- Personel eksikliğinin giderilmesi, özellikle temizlik ve yardımcı sağlık personeli olarak görevlendirilen personellerimizin eksikliği birimlerde temizlik ve hizmette aksaklıklara neden olmaktadır. İş ve işleyişin devamı, hizmet kalitesi adına personel yetersizliğine çözüm üretilmesi

3-  Mutfak personelinin taleplerine ve sorunlarına çözüm üretilmesi. (Özellikle aşçı, aşçı yardımcısı ve yardımcı personel eksikliği, mutfak araç gereç eksikliği, personelin kıyafet sorunu)

4- Kurumunuzda uygulanmaya başlayan mesai saati uygulamasında  kart basım sisteminin 7/24 saat kesintisiz hizmet veren nöbetli birimlerde, nöbet devir teslim süreleri de göz önüne alınarak mesai başlangıç ve bitiş saatinin buna göre değerlendirilmesi. ( Örneğin; 08:00-16:00 16:00-08:00 veya 08:00-20:00 20:00-08:00 vs. gibi)

5– 30 Ocak 2010 tarih 27478 sayılı Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler konulu Başbakanlık Genelgesi madde  3- ‘‘Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; özürlü aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacak ve personel mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacaktır.’’ denilmektedir. Bu itibarla kurumunuzda engelli yakının günlük bakımı için izin talebinde bulunan personellerinize gerekli izinlerin verilmesi.

6-  Acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvar biriminde çalışanların nöbet ücretlerinin % 50 artırımlı ödenmesi. (DANIŞTAY 12. DAİRESİ 2018/4576 E. 2019/2960 K. Sayılı kararıyla ; Sağlık Bakanlığının 23.06.2014 tarih ve 869 sayılı “ NÖBET ÜCRETLERİ “ konulu  genel yazısının “ Özellik Arz Eden Birimlere Hizmet Verenlerin Nöbet Ücreti  “ başlıklı 2. Maddesinin iptaline karar vermiştir. Danıştay 12. Dairesi iş bu kararında; “ Diyaliz, Ameliyathane, Yoğun Bakım, Acil Servis ve 112 Acil Sağlık hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler için % 50 oranında artırımlı nöbet ücreti ödeneceği, bu ücretin artırımlı ödenebilmesi için bu birimlerde görevlendirilmiş olma koşulunun aranmadığı ve mevzuatta sayılan birimlere hizmet verecek şekilde nöbet tutulmasının yeterli olduğu, nöbet ücretlerinin % 50 artırımlı olarak ödenmesi konusunda getirilen kurala , münhasıran sayılan birimlerde görevli olanlara ödeneceği yolunda bir anlam yüklenemeyeceği gibi sağlık tesisinin tüm birimlerine hizmet veren birimlerde çalışan personelin özellikli birime verse bile öngörülen artırımlı nöbet ücretinden yararlandırılamayacağı yolunda bir düzenlemenin de bulunmadığı  dikkate alındığında, artırımlı nöbet ücreti ödenmesinde nöbet hizmetinin verildiği birime bakılarak , bu birimlere hizmet veren sağlık personelinin % 50 oranında artırımlı nöbet ücreti ödenmesi gerektiği’’ gerekçelerine yer vermiştir. )

7- Kan Merkezi Aferez ünitesi, Anjo ünitesi,  Sterilizasyon ve Kemoterapi uygulama alanlarında çalışanların (Onkoloji, Çocuk Hematoloji, Gündüz Tedavi Kliniği vs. ) döner sermaye oranlarının özellik arz eden birimlere verilen oran üzerinden ödenmesi. (Bilindiği gibi, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun Döner sermaye başlıklı 58. maddesi: “…2) Bu fıkra uyarınca yapılacak ödeme sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz. Diğer öğretim elemanlarına ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel  ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre sözleşmeli olarak çalışan personele ek ödeme matrahının; uzman tabipler için yüzde 600’ünü, hastaneler başmüdürü ve eczacılar için yüzde 250’sini, başhemşireler için yüzde 200’ünü, diğer öğretim elemanları ile diğer personel için yüzde 150’sini, işin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, enfeksiyon, özel bakım gerektiren ruh sağlığı, organ ve doku nakli, acil servis ve benzeri sağlık hizmetlerinde çalışan personel için yüzde 200’ünü geçmeyecek şekilde aylık ek ödeme yapılır. Sözleşmeli personele yapılacak ek ödeme matrahı, sözleşmeli personelin çalıştığı birim ve bulunduğu pozisyon unvanı itibarıyla aynı veya benzer unvanlı memur kadrosunda çalışan, hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personel dikkate alınarak belirlenir. Emsali bulunmayan sözleşmeli personelin ek ödeme matrahı ise brüt sözleşme ücretlerinin yüzde 25’ini geçemez….” şeklindedir. )

8- Kan Merkezi Aferez ünitesinde donasyon için gerekli olan hekim eksikliğinin giderilmesi.

9- İcap nöbetlerine çağrılan personele icap ücretlerinin ödenmesi, çalışma çizelgelerinde icaba çağrılacak personelin belirlenmesi. (Özellikle hemşire çalışanlarımızda ve teknik hizmetlerde sorun mevcut. Sözel icap çağrısı yapılmaması.

10- Kurumunuzda geçmiş dönemlerde taşeron şirket üzerinden hizmet alımı yolu ile sağlık ve teknik hizmetler bünyesinde çalıştırılan personellerin, bu dönemlerinin kazanılmış hak ve aylıklarına yansıtılması için gerekli olan belgelerin çalışanlara verilmesinin sağlanması. (657 sayılı Kanun 36/ c-2 maddesi; ‘‘Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memurluğa girmek isteyenlerin sağlık hizmetlerinde geçen süresinden, bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen süreleri ile 196 ncı maddede belirtilen şekilde tespit edilecek mahrumiyet bölgelerinde en az 3 yıl çalışanların veya çalışacak olanların sürelerinin tamamı ve geri kalan sürelerinin 3/4 ü toplamı memurlukta geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. ’’

11- Bir yıl önce kurum ve sendikamız tarafından ortaklaşa yapılan hemşirelerimizin çalışma sistemi ile ilgili anket sonuçlarının değerlendirilerek 08:00-16:00, 16:00-08:00 çalışmak isteyen birimlere bu olanağın sağlanması.

12- Kurum İdari Kurul toplantı tutanaklarının toplantı sonrası çalışanlara duyuru yapabilmemiz adına en geç toplantıdan 15 gün sonra imzalanarak yayınlanması.

TOPLANTIDA BULUNANLAR:

Prof. Dr. Uğur MALAYOĞLU                    Rektör Yardımcısı                                         

Prof. Dr. Semih KÜÇÜKGÜÇLÜ                Başhekim V.

Dr. Saip TİRYAKİOĞLU                            Genel Sekreter

Arzu ARAZ ÇAĞLAR                                 Genel Sekreter Yard.

Dr. Yunus Emre DİNÇASLAN                    Genel Sekreter Yard. V.

Onur YILMAZ                                              Personel Daire Başkan V.

Dr. Öğr. Üyesi Sezgi ÖKTEM SONGU       Hukuk Müşaviri V.

Yasemin UZUNCA                                      Döner Sermaye İşlet. Müdürü

EmreYILDIZ                                                 Hemşirelik Hiz. Müdürü

Yasemin ZENGİN                                         TSS İzmir Üniversiteler Şube Başkanı

Cevdet SALMAN                                         Şube Başkan Yardımcısı

Bekir YILDIRIM                                           Şube Başkan Yardımcısı

Fatma AKTÜRK                                           İşyeri Temsilcisi 

Cihangir CEYHAN                                        İşyeri Temsilcisi

Nuri ÇAVLI                                                  İşyeri Temsilcisi

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul Ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu Ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca, Dokuz Eylül Üniversitesi İşveren Vekilleri ile işyerinde yetkili sendika olan Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Görevlileri Sendikası (Türk Sağlık Sen)  temsilcilerinden oluşan Kurum İdari Kurulu, 2019 Yılı 2. Döneminde 15.11.2019 tarihinde saat 09:00 ’de Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Senato salonunda toplandı.         

Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1)

Eski maddeler tekrarlanarak gündeme alınanlar üzerinde görüşmeye geçildi.

KARAR 2)

Kurum tarafından, 29 Hemşire ve 8 Sağlık Teknikerinin tahsisinin yapıldığı bildirildi. (4/D)’li personel alımında Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü üzerinden ücret ödenmesi nedeni ile ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Daire Başkanlığı’ndan gelen kadro sayısının az olması nedeni ile yeterli personel temininin mümkün olmadığı; (4/D) geçiş sürecinde eleman kaybının çok olduğu belirtildi. Devlet Personel Başkanlığı ile görüşüldüğü; Kurum talebinin olduğu ama henüz alım olmadığı bildirildi.

KARAR 3)

Kurum tarafından, 13 (4/D)’li mutfak personeli ve 3 aşçı alınacağı ifade edildi. Aşçı sertifikası olan kişilerin çözüm olarak aşçı kadrosuna geçirilebileceği ifade edildi. Mutfak malzemeleri demirbaş olduğu için tamamını yenilemenin mümkün olmadığı; peyderpey eşyaların bazılarının yenilendiği ve eleman ihtiyacını bir nebze karşılayabilmek adına donuk gıda desteği sağlanacağı; zemin yenileme çalışması yapıldığı bildirildi. (4D)’li personel kıyafeti için ihale açıldığı yılbaşına kadar tamamlanmış olacağı bildirildi. Yemeklerin pişirilme teknikleri ile ilgili iyileştirmelerin devam edeceği; personel memnuniyet anketi yapılması konusunda çalışma yapılacağı belirtildi.

KARAR 4)

Bazı birimlerde çalışma sürelerinde yaşanan sorunlar nedeni ile Üniversitemiz personeli tarafından kart basılması hususunun önem arz ettiği; kart basımı sırasında başkaları tarafından da görülebilen çalışan ad-soyadlarının gizlenmesi hususunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından çalışmaların başlatılacağı; çalışanların işyerinde kaldıkları sürelerin dikkate alındığı; konuya ilişkin ilgili birimlere bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

KARAR 5)

Özürlü aile ferdi için 30 Ocak 2010 tarih 27478 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nde  %90 özürlü annesi için izin alamayan personelin durumlarının karşılıklı anlayışla düzenlenebileceği; Genelge kapsamında verilecek izinler bakımından İdare tarafından gereken kolaylıkların gösterileceği kapsamında bildirildi.

KARAR 6)

Acile hizmet veren personele % 50 fazla para ödeneceğine ilişkin düzenleme çerçevesinde Radyoloji-Laboratuvar ve Acil Servise hizmet veren birim sayısının fazla olması sebebi ile konunun Yükseköğretim Kurulu’na görüş olarak sorulacağı bildirildi.

KARAR 7)

Özellikli alanları düzenleyen yasadaki tanımda “ve benzeri” ifadesinin yorumunun İdareye bırakıldığı; Hastanenin tüm alan ve servislerinin esas itibarı ile riskli alanlar olduğu; bu anlamda belirtilen Kan Merkezi Aferez ünitesi, Anjo ünitesi,  Sterilizasyon ve Kemoterapi uygulama alanlarında çalışan sağlığının ve güvenliğinin sağlanması açısından gereken önlemlerin alınması ve koruyucu önlenmelerin alınması hususlarına ağırlık verileceği; bu konu hakkında gereken araştırma ve incelemelerin daha önceden yapıldığı; çalışma barışının bozulmaması açısından özellikli alanlara ilişkin belirlemelerin bu yönde yapılmasının bazı sakıncalarının bulunduğu belirtildi.     

Kan Merkezi Aferez özel bakım gerektiren birim olduğu için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesinde vb. sağlık hizmetleri kısmı yorumlamaya bağlı emsal dava kaybedildi.(Anjio) Gazi Üniversitesi Yükseköğretim Kurulu’na görüş soruldu ve Kemoterapi bölümü özellikli birime dahil edildi. Sterilizasyon, bazı birimler temelde özellikli birim görülemez. Hastanenin her yeri yüksek risklidir. Kemoterapi uygulamasına İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu açısından bakılarak güvenli eldiven v.b. kapsamına almıyoruz. Kurumun yorumuna bırakın. Hastanedeki iş akışını engelleyecek olmasından kabul edilmediği ifade edildi.

KARAR 8)

Kurum tarafından hekim eksikliğinin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapıldığı bildirildi.

KARAR 9)

Özellikle hemşireler ve teknik hizmetler açısından çalışma düzeninin belirlenmesi hususunda gerekli çalışmaların yapılacağı bildirildi.

KARAR 10)

Yasal düzenlemeler çerçevesinde gerekli belgelerin İdare tarafından ilgililere verileceği belirtildi.

KARAR 11)

Anket çalışmalarının değerlendirildiği; ilgili birimlerin anket çalışması sonucunda ortaya çıkan talepler ile birlikte bir değerlendirme yapacağı bildirildi.

KARAR 12)

Süreye uyulmaya çalışılarak en kısa sürede toplantı tutanağının hazırlanarak imzalanması hususu bildirildi.