2019 Ekim Dönemi-Kurum İdari Kurulu (Eğitim-İş)


KURUM İDARİ KURUL KARARLARI

Toplantı Tarihi            :  31.10.2019                          Toplantı Dönemi        :  2019 Yılı/Ekim

GÜNDEM     :

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitimİş) İzmir 4 No’lu Şube (Yükseköğretim Şubesi) tarafından 2019 Ekim Kurum İdari Kurulu toplantısı için sunulan talep ve öneriler şunlardır:

 • Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü’nün Narlıdere Yerleşkesi’nde kurulu yapılarının depreme dayanıksız olduğu yönündeki raporlar doğrultusunda Tınaztepe Yerleşkesine taşınması hususunda;

-Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü yapılarının depreme dayanıksız olduğu yine Dokuz Eylül Üniversitesinin Mühendislik Fakültesi öğretim elemanları tarafından düzenlenmiş bilimsel raporlara dayandığı.  

-Dokuz Eylül Üniversitesinde yapı stoklarının olası depremlere dayanıklılıklarını ölçümleyebilen bir kurul/birimin bulunup bulunmadığı.

-DEÜ yapı stoklarının depreme dayanıklılık ölçümlerinin yapılıp yapılmadığı.

-Yapılmış ise bir deprem master planının oluşturulup oluşturulmadığı.

-Oluşturulmuş ise bu planın akademik, idari işgörenler ve öğrenciler ile paylaşılmasının düşünülüp düşünülmediği ve bu hususlara ilişkin öneri ve talepler.

 • Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde arabuluculuk eğitimi almış birçok işgören bulunduğu düşünüldüğünde Kurum içerisindeki anlaşmazlıkların çözümü için Kurum içi bir oluşumu yaşama geçirme önerisi.
 • Bazı birimlerde haftanın tatil günlerinde fazla çalışma yapılmasının söz konusu olduğu Rektörlüğe bağlı birimlerde mesai saati, öğle ve hafta tatili ve fazla çalışma kavramlarının yasal gerekçesindeki amacından uzaklaştıracak uygulamalardan kaçınılması yönünde önlem alınması, özellikle Sabancı Kültür Sarayı gibi yapılan fazla çalışmalar nedeni ile gelir elde edilen birimlerde işgörenlerin bu gelirden yararlanmalarının sağlanması talebi.
 • Öğrenci Eğitim ve Dinlenme Tesisleri açık olduğu yaz döneminde sınırlı sayıda işgörenin 24 saat esasına dayalı olarak görev yaptığı; bu gereğin bu yıla değin belli bir ücret ödenerek karşılandığı; bu yıl da işgörenlerin görev talebinde bulundukları ve uygun görülenlerin yaklaşık 3 ay süre ile kampta görevlendirildikleri; ancak, ücret ödemelerinin yalnızca bir ay ve ikramiye ödemesi Ramazan Bayramı için yapıldığı; kalan aylara ilişkin ödemelerin yapılmadığı; konunun idari yollardan çözüme kavuşturulması talebi.
 • Rektörlük yerleşkelerinde engellilerin yaşam koşullarını iyileştirebilme ve hizmetlere erişimlerini arttırabilme amacı ile yapılmış inceleme ve değerlendirmeleri paylaşma talebi.
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası’nın 13/b-4 maddesi ile rektörlere verilen görevlendirme yetkisi öz olarak gerek akademik gerekse idari ve teknik işgörenlerin etkin ve verimli kullanılmaları amacını taşıdığı; uygulamada bu yetkinin bir cezalandırma aracına dönüşmüş olmasının rahatsızlık verici olduğu; bu nedenlerle Rektörlüğün konuya gerekli ilgiyi göstermesi talebi.
 • madde ile aynı yönde talep içermektedir.
 • Öğrenci ve akademik işgören ve bağlı birimlerin sayısının artmasına karşılık idari ve teknik işgören sayısında yeteri istihdamın sağlanamamasının mevcut işgörenler üzerindeki işi nicelik ve nitelik olarak arttırdığı; bu durumun sonucu olarak hemen her birimden yoğun işgören istihdamı taleplerinin geldiği; bu soruna kalıcı bir çözüm üretmek adına bürokratik iş ve işlemlerde sadeleşmeye gidilmesi, bilgi teknolojilerinden yararlanarak belirli daire başkanlıklarının görev alanına giren iş ve işlemlerin paket programlar altında toplanarak az işgören ile çok iş yapılması talep ve önerisi.
 • 3843 sayılı İkili Öğretim Yasası ile yükseköğretimden yararlanma olanaklarında önemli bir artış sağlandığı; bunun doğal sonucu olarak yükseköğretime katılan öğrencilerin beslenme, barınma, sosyal, kültürel ve sportif gereksinimlerinin çoğaldığı; bu gereksinimleri karşılamak için emek yoğun olarak çalışanların çoğunluğunun 375 ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 4/d maddesinde sayılan sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin oluşturduğu; bununla birlikte 3843 sayılı Yasa düzenlemesi yapıldığı dönemde 657 sayılı Yasanın 4/d maddesi uyarınca sürekli işçi pozisyonu olmadığından kapsama dahil olamadıkları; oysa ki 4/d’li sürekli işçilerin ikili öğretim çalışmalarına katılmakla birlikte yasal düzenlemede yer almadıkları için çalışmalarının karşılığını alamadıkları; bu konuda yasada 4/d kadrosundaki sürekli işçilerin de kapsama alınmaları yönünde bir düzenleme yapılmasının önerilmesi talebi.
 • Nisan 2019 Kurum İdari Kurulu’nda gündemde olan ve Aralık 2019 itibarı ile işlerlik kazanacağı belirtilen Merkez Mutfak projesi gibi yatırımlar ile Nisan 2019 KİK gündeminin 11.maddesinde yer alan teknisyen ve tekniker kadrolarının mühendis kadrosuna dönüştürülmesi ve bu çalışmaya gıda mühendisi kadrosunun dahil edilmesi yönünde çalışma yapılması talebi.
 • Metropol ilçe dışında kalan Torbalı, Selçuk, Seferihisar vd. yerleşkelerinde yaz döneminde öğrenci olmadığından işgörenlere öğle yemeği verilmediği; bu konunun şimdiden gündeme getirilerek gerekli düzenlemelerin şimdiden yapılması ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi talebi.
 • Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından verilmekte olan yemek hizmetinden yararlanmakta olan ve geçmişte alt işveren işçisi iken 375 ve 696 sayılı KHK’lar ile 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nın 4/d maddesi uyarınca sürekli işçi olarak istihdam edilen işgörenlerin maaşlarının asgari ücrete koşut olmakla birlikte öğle yemeği katkısı olarak en düşük gelir grubundaki memurların nerede ise iki, iki buçuk katı, 25-27 TL. ödeyerek öğle yemeği yedikleri; bu işgörenlerin beslenmelerinin ve beslenmelerine ödedikleri bedelin önemli olması nedeni ile bu konuda düzenleme yapılması talebi.
 • Dokuz Çeşmeler Yerleşkesi’nin içinde ambar, kantin, mutfak ve yemekhane bulunan yapısının bakıma hatta onarıma muhtaç bir görüntüde olduğu; harap hali üretilen ve servis edilen yiyeceklerin hijyen kurallarına uygun olup olmadığı yönünde kaygı yarattığı; bu konuda gerekli incelemelerin yapılarak önlem alınması talebi.
 • 12 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 7. madde (1) “Doktor öğretim üyeleri, ilgili yönetim kurulunun görüşü alındıktan sonra fakültelerde ilgili dekanın, diğer birimlerde müdürün önerisi ile rektör tarafından en az bir en çok dört yıl süre ile atanır.” düzenlemesinin hukuki konumları aynı olan kişilerle ilgili tasarruflarda birbirinden farklılık yaratacak şekilde uygulanmasının fiilen eşitsizlik ve kaygı yarattığına Nisan 2019 Kurum İdari Kurulunda yer verildiği; bu durumda olanlara Rektörlüğün üst sınırdan uygulama yapması talebi.
 • Yönetim Hizmetleri sınıfında olmayan işgörenlerin hukuken müdür, şube müdürü ve müdür yardımcısı kadrolarına vekâlet etme olanaklarının olmadığı; bu işgörenler eli ile yapılan işlemlerin hukuken sakat olduğu ve ciddi sorunlar yaratabileceği dolayısı ile bu uygulamaya son verilmesi ve tüm memurların sınıfına uygun iş ve görevlerde çalıştırılması talebi.
 • İşgörenlerin işe devamlarının takibi yönünde idari ve teknik işgörenler ile işçiler için başlatılan kart basma uygulamasının mevcut halinin eşitsizliğe hatta ayrımcılık yaratan fiili duruma yol açtığına Nisan 2019 Kurum İdari Kurulu’nda değinildiği; Kurum olarak işgörenlerin işe devam ve devamsızlıklarının takibini yapma ve denetleme hakkının bulunduğu; ancak, bu hakkın kullanımının eşitsizliğe ve ayrımcılığa yol açmayacak şekilde kullanılması gerektiği; bu nedenle birimlerin PDKS verilerinin belirli aralıklarla işgörenlerin erişimine sunulması talebi.
 • Görevde yükselme sınavına tabi kadrolarla ilgili olarak yasaların ve yargı kararlarının kalıcı şekilde boşalmış kadrolar için makul (sınav açılması ve yapılması için gereken) sürede sınav açılmasını buyurduğu, Rektörlüğün kalıcı şekilde boşalmış şube müdürlüğü ve müdür yardımcısı kadroları için sınav açılması talebi.
 • Norm Kadro Yönetmeliği ile birlikte bölümlere yeni öğretim üyelerinin alımı ve var olan kadroların yükseltilmesine ilişkin önemli değişikliklerin yapıldığı; ancak Yönetmeliğin uygulama noktasındaki belirsizliklerin devam ettiği; bu Yönetmeliğin üniversitemizin kadro niteliği ve zenginliği açısından büyük bir kayıp yaşamasına yol açmasının önüne geçilmesi için gerekli tedbirlerin alınması talep ve önerisi.
 • Nisan 2019 Kurum İdari Kurulunda emekli olan akademik işgörenlerin herhangi bir kısıtlama ya da engelle karşılaşmaksızın Rektörlük yerleşkelerine kendilerine verilen kart ile girebildikleri hatta otoparklardan da yararlanabildikleri; buna karşılık idari ve teknik işgörenlerin kartlarının kısıtlı olduğu ve otoparklardan da yararlanamadıkları; bu nedenle daha önce yapılan bu yöndeki talebin yinelenmesi.
 • Koruma ve güvenlik görevlilerinin memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kontrol işletmeni gibi kadrolara geçiş kısıtları ve kriterlerinin belirlenmesi talebi.
 • Memuriyet mahalli dışına çıkan işgörenlerin Harcırah Yasası uyarınca yol masrafı, gündelik/yevmiye ve konaklama masraflarının karşılanması ile ilgili olarak farklı uygulamalar yapıldığı; bu nedenle Rektörlüğün Harcırah Kanunu uygulamalarına ilişkin bilgilendirici bir açıklama yayınlamasının soruları gidermede yararlı olacağının değerlendirilmesi ve önerisi.
 • Tarih, sanat ve kültür meraklıları için Kültür Bakanlığı tarafından kullanıma sunulan ‘’Müzekart’’ uygulamasından tüm Dokuz Eylül Üniversitesi işgörenlerinin indirimli yararlanmaları yönünde girişimde bulunulması talebi.
 • Anadolu Üniversitesi’nin ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin yapmakta oldukları sınavlarda Rektörlük binalarını kullanmalarına karşılık Rektörlük idari ve teknik işgörenlerine görev vermediği; Rektörlük idari ve teknik işgörenlerine görev verilmesi yönünde girişimde bulunulmasını talebinin yinelenmesi.
 • madde ile aynı yönde talep içermektedir.
 • Tınaztepe Yerleşkesi ve civarında görev yapmakta olan işgörenlerin kreş gereksinimi ve talebi.
 • Edebiyat ve Fen Fakültelerimiz içerisinde bina içi bazı boş alanlar kapatılarak odaya dönüştürüldüğü; öğretim elemanlarının kullanımına tahsis edildiği; bu konuda çözüm üretilmesi talebi.

TOPLANTIDA BULUNANLAR:

Prof. Dr. Uğur MALAYOĞLU                    Rektör Yardımcısı                                         

Dr. Saip TİRYAKİOĞLU                            Genel Sekreter

Arzu ARAZ ÇAĞLAR                                 Genel Sekreter Yard.

Dr. Yunus Emre DİNÇASLAN                    Genel Sekreter Yard. V.

Onur YILMAZ                                              Personel Daire Başkan V.

Dr. Öğr. Üyesi Sezgi ÖKTEM SONGU       Hukuk Müşaviri V.                              

İbrahim DEMİR                                            İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

İbrahim ÇELİK                                             Sağlık Kültür Spor Daire Başkan V.

Dr. Öğr. Üyesi Salih Zafer DİCLE               Bilgi İşlem Daire Başkan V.

Haşim KARAMAN                                       Eğitim ve Bilim İşgörenleri İzmir 4 Nolu

                                                                       Yükseköğretim Şube Başkanı                      

Nuri AZAPLAR                                          Şube Eğitim Sekreteri

Hüseyin BOZDAĞ                                       Şube Hukuk Sekreteri  

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul Ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca, Dokuz Eylül Üniversitesi İşveren Vekilleri ile işyerinde yetkili sendika olan Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitimİş) temsilcilerinden oluşan Kurum İdari Kurulu, 2019 Yılı 2. Döneminde 31.10.2019 tarihinde saat 10:00 ’da Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Senato salonunda toplandı.             

Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1)

Dokuz Eylül Üniversitesi yapı envarterinde bulunan binalarla ilgili depreme dayanıklı hale getirme çalışmaları sürekli olarak devam ettiği; bu kapsamda İnciraltı Yerleşkesi’nde bulunan Hastane 1. Bina, 2. Bina ve 4. Binanın geçtiğimiz yıllarda yıkıldığı; aynı kapsamda Erkek Yurdu’na ait bazı bloklar güçlendirildiği; Kız Yurdu’nun güçlendirilmesi için ihale yapıldığı bildirildi. Yine binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi veya yıkılması ve bu binalarda çalışan personelimizin ve öğrencilerimizin güvenli binalara taşınma işlemlerinin titizlikte sürdürülmekte olduğu; İzmir Valiliği ile birlikte İzmir Deprem Master Programı’nın yapılmak üzere olduğu hususları paylaşıldı.

KARAR 2)

6325 sayılı Kanun’un, hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde uygulanacak usul ve esasları düzenlendiği; söz konusu Kanun’un kurum içinde, Kanun kapsamı dışında uygulanmasının hukuken mümkün olmadığı dile getirildi. Aynı şekilde, 6328 sayılı Kanun’un  ise, Kamu Denetçiliği Kurumunun, idarenin işleyişi ile ilgili şikayet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını, insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmak şeklindeki görevi ile ilgili düzenlemeleri içerdiği; bu nedenle Üniversitemizin paydaş ve işgörenlerin “kamu denetçisi” gibi görev ifa etmesinin hukuken mümkün olmadığı bildirildi.

KARAR 3)

Sabancı Kültür Merkezi’nin, eğitim-öğretimin devam ettiği akademik yıl içinde birçok etkinliğe ev sahipliği yaptığı; söz konusu etkinliklerin yoğunlukla akşam saatlerinde ve/veya hafta sonu günlerinde gerçekleşebildiği; bunun yanı sıra, yaz döneminde ise etkinliklerin son derece azaldığı ifade edildi. Hizmetin yoğun olduğu dönemler ile daha az yoğun olduğu dönemler dengelenmeye çalışılarak, yürütülmekte olan hizmetin niteliği gereği çalışma saatlerinde esneklik, vardiya uygulaması, zaman zaman fazla sürelerle çalışma vb. uygulamaların, işin zorunlu gereği olarak ortaya çıkabildiği; bu ve benzeri durumlarda, herhangi bir mağduriyete sebebiyet verilmeksizin, fazla sürelerle çalışma karşılığı, personellerimize izin olarak kullandırıldığı; ayrıca hafta içi akşam ve hafta sonu çalışmalarında personelimize yemek sağlandığı bildirildi.

KARAR 4)

Öğrenci Eğitim ve Dinlenme Tesisleri’nde görevlendirilen personeller ile ilgili görevlendirmeler ve buna istinaden yapılan ödemelerin, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi tarafından karşılandığı; Öğrenci Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde görev yapan personele görevlendirmeleri doğrultusunda ve yasal mevzuat (6245 sayılı Harcırah Kanunu) çerçevesinde ödemeler yapıldığı; ilgili ödemelere ilişkin, oluşan tereddütlerin giderilmesi üzerine ilgili çalışmaların yürütüldüğü ve Hukuk Müşavirliği ile görüşmelerin sürdürüldüğü; sürecin sonuçlandırılmaya çalışıldığı belirtildi.

KARAR 5)

Söz konusu taleplerin, halen devam etmekte olan “Dokuz Eylül Üniversitesi Dahilinde Taşınmazların (Kampüs ve Binaların) 5378 Sayılı Kanun ve TS-9111 Kapsamında Erişebilirliğe Uygun Hale Getirilmesi İçin Yapılacak Fiziki Düzenlemelerin Tespiti, Uygulama Proje ve Detay Çizimi, Teknik Şartnameleri ile Yaklaşık Maliyete Esas Pozları ve Metrajları Hazırlama İşi” kapsamında değerlendirildiği; ayrıca Seferihisar Eğitim ve Dinlenme Tesisleri’nde engelli öğrencilerin ve kullanıcıların kullanımına yönelik engelli girişi, engelli odaları ve ekipmanları da kapsayan bir proje çalışmasının tamamlanmak üzere olduğu ve yapım ihalesine çıkma aşamasında bulunduğu; engelli vatandaşlar için Üniversitemizde 1 adet engelli asansörü bulunan otobüs ile 1 adet engelli rampası olan ring aracının mevcut olduğu; engellilerin akülü araçlarını şarj edebilecekleri dolum ünitelerinin talep dahilinde gerçekleştirilebileceği ifade edildi.

KARAR 6)

2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesinde düzenlenen geçici görevlendirme usulünün amacı dışında cezalandırma saikiyle uygulanmadığı, idare tarafından söz konusu görevlendirmelerin kamu yararı ve hizmet gerekleri dikkate alınarak yapıldığı ve bunun dışındaki iddiaların ilgili kişiler tarafından dava olarak ileri sürülüp ispatlanmadıkça hukuken mesnetsiz olduğu; geçici görevlendirmenin mahkemece iptal edilmesinin başlı başlına işlemin cezalandırma saikiyle yapıldığının ispatına yeterli olmadığı; 2547 sayılı Kanunun “Üniversite Organları” başlıklı Rektörün görevlerinin yer aldığı 13. maddesinin B. bendinin 7. fıkrasında “Gerekli görüldüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek,” hükmü uyarınca ilgililerin görev yeri değişikliklerinin birimlerin ihtiyacı gözetilerek yapılmakta olduğu bildirildi.

Rektör’e 2547 sayılı Kanun ile tanınan geçici görevlendirme yapmak ve soruşturma açmak şeklindeki görev, yetki ve sorumluluğunun, kötüye kullanıldığının, her somut olayda ilgililer tarafından yargı mercileri nezdinde ispatlanmış olmadıkça hukuken geçerli olmayacağı dile getirildi.

KARAR 8)

Aday memurlara yönelik temel eğitim programı düzenlendiği ve değişen mevzuat ile birimlerden gelen istekler doğrultusunda personele yönelik verilecek eğitimler ile ilgili eğitim planlamalarında gerekli desteğin sağlanacağı bildirildi.

KARAR 9)

Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak… İle İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Kararda “fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı; ikinci öğretim yapılan birimlerin kadrolarında bulunanlar için birim kadrolarında bulunan idari personel sayısının %10’unu geçemez.” ifadesinin yer aldığı; 4/d’li sürekli işçilerin hem özlük hem de mali işlemlerinin İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yapıldığı; 4/d’li işçilerimizin 696 sayılı KHK’ya göre ihale şartlarına uygun olarak kadroya geçtikleri; 4/d’li temizlik işçileri ihale sözleşmesinde fazla çalışma maddesi olmadığından fazla çalışma yapılamadığı bildirildi.

KARAR 10)

Mutfaklardaki personel ihtiyacının Toplumsal Yararına Program (TYP) kapsamında personel desteği ve vardiya sistemi uygulamaları ile çözümlenmeye çalışıldığı; bu sayede uzun süren mesai saatlerinin önüne geçildiği; ayrıca, mutfaklarda ofis sorumlularının konumlandırıldığı; bu sayede, hammadde alımları, hijyen ve sanitasyon uygulamaları, mutfağın her türlü ihtiyacının karşılanmasına yönelik tüm aşamaların daha hızlı ve özenle takip edildiği belirtildi. 657-4/a kadrosunda bir Diyetisyen, 657-4/d kadrosunda bir Gıda Mühendisi, bir Gıda Teknikeri ve İktisadi İşletme üzerinden bir Diyetisyenin görev yaptığı; kurum personel planlaması çerçevesinde Gıda Mühendisi sayısının arttırılmasının hedeflendiği; Merkez mutfak projesi için çalışmaların tamamlandığı ve ihale aşamasında olduğu; yeni mutfak ile birlikte üretimin tek bir noktada sağlanacağı; ilgili noktalara dağıtımların gerçekleştirileceği dile getirildi.

KARAR 11)

Üniversitemizin Torbalı, Foça, Bergama, Selçuk, Kiraz gibi yerleşkelerinde yemek hizmetinin, hizmet alımı yolu ile sunulduğu; beslenme hizmetinin, hizmet alımı yolu ile sağlanabilmesi için yeterli sayıya ulaşılmasının gerektiği; yaz aylarında öğrencilerin okulda olmadığı dönemlerde söz konusu talep azalması ve ilgili talebin yeterli sayıya ulaşmaması sebebiyle beslenme hizmetinin sağlanamadığı ifade edildi. Talep sayısının azalması ve yetersiz olması halinde birim maliyetlerin çok yükseldiği ve ilgili hizmeti sürdürmenin kamu zararına sebebiyet verdiği; Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nin 5. maddesi uyarınca yemek hizmetinin verilebilmesi için yemek tüketim sayısının asgari 50 olması gerektiği bildirildi.

KARAR 12)

Üniversitemizin 657-4/d sürekli işçi kadrosunda görev yapmakta olan personellerin geçişlerine ilişkin sürecin 696 sayılı KHK uyarınca, geçiş sürecinden önceki hizmet alım sözleşmesinde yer alan mevcut özlük hakları birebir korunarak yürütüldüğü; ilgili çalışanlarda, kadroya geçiş sürecinden önce mevcut olan söz konusu hizmet alım sözleşmesinde yer aldığı üzere günlük brüt 6,00 TL yemek yardımının ödemesinin çalışılan iş günü (22 ve/veya 26 gün) üzerinden halen yapılmaya devam edilmekte olduğu; bordrolarında yemek yardımı ödeme kalemi olarak göründüğü belirtildi. Yemek hizmeti ücretlerinin ilgili maliyet hesaplamaları yapılmak ve “Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği” çerçevesindeki katkı payları düşülmek suretiyle, çeşitli ücret sınıfları oluşturularak, söz konusu maliyeti karşılayacak düzeyde belirlendiği; 657-4/d sürekli işçi kadrosunda görev yapmakta olan personelin yemek ücret sınıfının G14 olarak tanımlı olup haftalık (5 iş günü) 25,00.-TL. olduğu ifade edildi.

KARAR 13)

İlgili maddede bahsi geçen ambar, kantin, mutfak ve yemekhanelere ilişkin gerekli bakım- onarım, tadilat talepleriyle ilgili çalışmaların ilgili birim tarafından yapılan talepler doğrultusunda Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından koordineli bir şekilde ve Üniversitemiz yatırım programları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

KARAR 14)

Öğretim Üyelerine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 7/1. maddesinde “Doktor öğretim üyeleri, ilgili yönetim kurulunun görüşü alındıktan sonra fakültelerde ilgili dekanın, diğer birimlerde müdürün önerisi ile rektör tarafından en az birden çok dört yıl süre ile atanır.” denildiği; 2547 sayılı Kanunun 23/a maddesinde “Yükseköğretim kurumlarında açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları rektörlükçe ilan edilir. İlan edilen bu kadrolara fakültelerde dekan; diğer birimlerde müdürler, biri o birimin yöneticisi biri de o yükseköğretim kurumunun dışından olmak üzere üç profesör veya doçent tespit edilerek bunlardan adayların her biri hakkında yazılı mütalaa isterler. Dekan veya ilgili müdür yönetim kurumlarının görüşünü aldıktan sonra önerilerini rektöre sunar. Atama rektör tarafından en çok dört yıl süre ile yapılır. Her atama süresinin sonunda görev kendiliğinden sona erer. Görev süresi sona erenler yeniden atanabilirler.” hükmünün yer aldığı; doktor öğretim üyesi görev süresi uzatma tekliflerinin mevzuatta da belirtildiği üzere ilgili birimlerin yönetim kurul kararları ve Dekan/Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından yapılmakta olduğu ifade edildi.

KARAR 15)

2016 yılında ilk defa kurulan Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü’nün, Dokuz Eylül Üniversitesi Güvenlik Hizmetleri Yönergesi’nde belirtilen Güvenlik Müdür ve Yardımcısı ile birlikte kurum içinde görevlendirme yapılmak suretiyle oluşturulduğu; Güvenlik Müdürü ve Yardımcısının özel güvenlik görevlisi olarak emniyet sisteminde göründüğü için sadece görevlendirilen yerleşkede çalışabileceği ve yerinden her ayrıldığında Emniyet Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne yazı ile bilgi verileceği (5188 sayılı  Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereği); Üniversitemiz yerleşkelerinin dağınık olması münasebetiyle sürekli yazı yazmak yerine yine emniyet birimlerinin tavsiyesi ile memurluk pozisyonu alarak çalışmaların devam ettiğini; ayrıca Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü’nün Şube Müdürlüğü pozisyonunda olmayıp OLUR ile kurulmuş bir birim olduğu ifade edildi. Bu nedenle herhangi bir müdürlük kadrosu karşılığı olmayıp vekâlet etme durumunun olmadığı; söz konusu vekaleten ve tedviren görevlendirmelerin birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda görülen lüzum üzerine gerçekleştirilmekte olduğu ifade edildi.

KARAR 16)

PDKS Kart Basmanın Üniversite kaynaştırma toplantısında yeni gündeme alınıp konuşulduğu; kart okutma yerlerinde kameraların bulunduğu; sistem üzerinde kişinin kendi devamı durumunu görebildiği; idari amirler tarafından devam durumlarının denetleneceği belirtildi.

KARAR 17)

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca boş şube müdürü kadrolarının ilan edilip edilmemesinin yönetimsel bir karar olduğu; daire başkanlıkları ile ileriye dönük görüşülerek konunun değerlendirileceği bildirildi.

KARAR 18)

Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca akademik kadrolar için Üniversitemiz birimlerinden gelen kadro talepleri ve Üniversitemiz ihtiyacı ve boş kadroları doğrultusunda planlamaların yapıldığı; Norm İçi Kadro planlamaları için Rektörlük oluru ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın YÖKSİS sisteminden onayına müteakip, Norm Dışı kadro planlamalarının ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na sunularak gerçekleştirileceği bildirildi.

KARAR 19)

Emekli olduktan sonra otopark için kart istenildiği ve sağlandığı bildirildi.

KARAR 20)

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin “görev sınıfları arasındaki geçişler ve sınavsız atama” başlıklı 20. maddesinin b. bendinin “Gruplar arasındaki görevde yükselme ve unvan değişikliği niteliğindeki atamalar görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavına tabidir. Ancak, kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.” hükmü uyarınca koruma ve güvenlik görevlilerinin memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atamaların Üniversitenin ihtiyacı gözetilerek yapıldığı bildirildi.

KARAR 21)

6245 sayılı Harcırah Kanunu ve Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri no:41) uyarınca;

-Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu yerleşim birimlerinin bağlı olduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve aynı zamanda yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler,

-Söz konusu ilçe belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından devamı niteliğindeki mahallerin,

Memuriyet mahalli olarak kabul edildiği; yukarıda bahsi geçen hükümler dışındaki yerler için ilgili birim tarafından alınan görevlendirme OLUR’una istinaden Rektörlük personelinin memuriyet mahalli dışına yaptığı görevler için günübirlik yolluk/yevmiye ödemesi yapıldığı bildirildi.

KARAR 22)

Kurum tarafından Kültür Bakanlığı ile iletişime geçilebileceği bildirildi.

KARAR 23)

Anadolu Üniversitesi ve ÖSYM’nin yürütmekte olduğu sınavlardaki görevlendirmelerin Anadolu Üniversitesi ve ÖSYM İl temsilcilikleri tarafından yapılmakta olduğu bildirildi.

KARAR 25)

Cumhurbaşkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile 2020-2021 bütçe görüşmeleri kapsamında, yarım kalan kreş binası için bütçenin talep edildiği; sözlü olarak 2020-2021 yılında söz konusu binanın tamamlanması için gereken bütçenin verileceğinin belirtildiği; bütçe verildikten sonra binanın tamamlanması için gerekli işlemlere başlanacağı bildirildi.

KARAR 26)

Yapı İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen projelerin, ilgili fakültenin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda fen ve sanat kurallarına göre çizildiği; binanın teslim edilmesinden sonra kullanıcı isteklerinin değişmesi, kapasitenin olağan dışı artması veya mekânlarının amacının dışında kullanılması durumunda sıkıntılar oluşacağı bildirildi.