2018 Nisan Dönemi – Kurum İdari Kurulu (Türk Sağlık Sen)


KURUM İDARİ KURUL KARARLARI

Toplantı Tarihi            : 04.05.2018
Toplantı Dönemi         : 2018 Yılı/Nisan
 
GÜNDEM      :
 1. Çalışanların döner sermaye oranlarının artırılması
 2. Aynı işi yapan farklı birimlerde çalışan personele aynı oranda döner sermaye ödenmesi
 3. Kemoterapiyle çalışan personele özel birim katsayısından döner sermaye ödenmesi
 4. Kemoterapi uygulama alanlarında çalışanların sertifika almak istemeleri
 5. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının çalışanların beklentileri doğrultusunda yapılması
 6. Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimine Sendika Temsilcisi görevlendirilmesi
 7. Mesai dışı vakalara dair ek döner sermaye artış talebi
 8. Kan Merkezinde çalışan personele özellikli birim katsayısından döner sermaye ödenmesi
 9. Anjiyo ünitesi çalışanlarının ek ödemelerinin riskli birimler için öngörülen kat sayıdan ödenmesi
 10. Yemekhane ile ilgili, çalışanların taleplerinin tespit edilerek bu doğrultuda çalışmalar yapılması
 11. Bilgisayar İşletmeni kadro talepleri ile ilgili düzenlemeler
 12. Sivil Savunma Amirliği birime görevlendirilen personelin Sivil Savunma Amirliği kadro talebinin karşılanması
 13. Kurum içi sendika panolarının düzenlenmesi
 14. Eğitim Sendikalarının Üniversite Hastanelerinin faaliyet alanlarında üye yapmaya yönelik çalışmaları
 15. Disiplin kuruluna sendika üyesi personelin, üyesi olduğu sendika temsilcisinin katılımının sağlanması
 16. Kan merkezinde bulunan Aferez ve KİT ünitesine ödenen döner sermaye ek ödeme oranlarının eşitlenmesi
 17. Mesai saati uygulamasının yeniden düzenlenmesi.
TOPLANTIDA BULUNANLAR  
Prof. Dr. B. Esra ASLANERTİK Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Mete EDİZER Başhekim 
Doç. Dr. Recep YİĞİT Genel Sekreter
Çiğdem MARAŞLIOĞLU Personel Daire Başkanı
Av. İrem TUNCER TIRAŞ Hukuk Müşaviri V.
Yasemin ZENGİN  TSS İzmir Ünv. Şube Bşk.
Cevdet SALMAN Şube Başkan Yardımcısı
Yasemin KARAKAYA Şube Başkan Yardımcısı
Havva AYIK İşyeri Temsilcisi  

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca, Dokuz Eylül Üniversitesi İşveren Vekilleri ile işyerinde yetkili sendika olan Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Görevlileri Sendikası (Türk Sağlık-Sen) temsilcilerinden oluşan Kurum İdari Kurulu, 2018 Yılı 1. Döneminde 04.05.2018 tarihinde saat 10:00 ’te Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Senato salonunda toplandı.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

Karar 1)

Toplu Sözleşme Metninin 31. Maddesi ve 2547 Sayılı Kanunun 58. Maddesinin (c) fıkrasının (2) nolu bendinde ‘‘Yüzde 150’’  ‘‘yüzde %170” olarak uygulanır şeklinde olması dolayısıyla çalışanların döner sermaye oranlarının artış talebinin karşılanması talepleri hakkında,

Döner sermaye ek ödemelerinde dengeli bir dağılım yapılabilmesi için çalışmalar yapıldığı, bu çalışmalardan sonra mali olanaklar çerçevesinde konunun değerlendirileceği belirtildi.

Karar 2)

Merkez Laboratuvarı, Kan Merkezi, Radyoloji, Mikrobiyoloji, Nükleer Tıp, Patoloji vs. gibi Laboratuvar ve görüntüleme birimlerinin aynı işi yaptığı göz önüne alınarak, döner sermaye ek ödemelerindeki oransal farklılığa son verilerek uygulama birliği açısından üst orandan alanla eşitlenmesi talepleri hakkında,

Birimler arası oransal farklılığın giderilmesi yönünde, her birim için ödenebilecek döner sermaye ek ödeme oranları ile ilgili çalışmaların yapıldığı belirtildi.

 Karar 3)

2547 sayılı kanunun 58. maddesi, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme’nin 30. maddesi uyarınca Kemoterapi uygulayan çalışanların ve birimlerin, riskli birim statüsünde değerlendirilerek döner sermaye ödemesinin buna göre yapılması hususunda,

Hastane Yürütme Kurulunda Kemoterapi uygulama alanlarındaki döner sermaye ek ödemelerinin özellikli birim üzerinden ödenmesi konusunun görüşülerek oranlar hakkında sendikaya bilgi verileceği bildirildi.

Karar 4)

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği açısında kemoterapi uygulama alanlarında çalışanların sertifika alma talebi hakkında,

Gerekli çalışmaların ve düzenlemelerin tamamlanmasından sonra sertifikasyon programlarının başlatılarak tüm çalışanların sertifika almasının sağlanacağı belirtildi.

Karar 5)

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mezunu olmakla birlikte Genel İdari Hizmetler kadrosunda istihdam edilen çalışanların mali ve özlük kayıpları göz önüne alınarak Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mezunlarının unvan değişikliği sınavına dahil edilmesi veya unvan değişikliği sınavı açılması talepleri hakkında,

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik mezunlarına sağlık teknikeri unvan değişikliği ile ilgili talebinin olduğu, ancak YÖK tarafından bu talebin reddedildiği ve Kurumsal yazışmaların sendikaya verilerek, Sendika ve kurum tarafından ortaklaşa çözümün giderilmesi yönünde çalışmalar ve yazışmalar yapılacağı bildirildi.

Karar 6)

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi ile ilgili Sendika Temsilcisi görevlendirme talepleri hakkında,

Sendika tarafından gerekli yazışmaların yapılarak mevzuata uygun olarak temsilci atamalarının yapılacağı belirtildi.

Karar 7)

2547 sayılı YÖK kanunun 58. Maddesi’nin h bendi uyarınca Kurumumuzda mesai dışı vakalara giren personele bu bağlamda ek döner sermaye artış talebi hakkında,

Mesai dışı vakalara giren çalışanların, mesai ücreti alıp almadığı tespit edildikten sonra düzenleme yapılacağı bildirildi.

Karar 8)

Kan Merkezi çalışanlarına özellikli birimlere sundukları hizmet nedeni ile riskli birimler için öngörülen kat sayıdan döner sermaye ek ödemesi yapılması hakkında,

Kan Merkezi döner sermaye ek ödemelerinin özellikli birim üzerinden ödenmesi için oransal olarak gerekli düzenlemelerin yapılacağı belirtildi. 

Karar 9)

2547 Sayılı Kanunun 58 inci maddesi ile Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme’nin 30. Maddesi “uyarınca anjiyo ünitesi çalışanlarının ek ödemelerinin riskli birimler için öngörülen kat sayıdan ödenmesi talebi hakkında,

Riskli birimler ile ilgili Rektörlük nezdinde ortaklaşa bir çalışma yapılarak kanunlar çerçevesinde hastanenin vereceği oranlar değerlendirildikten sonra konu ile ilgili sendikaya bilgi verileceği belirtildi.

Karar 10)

Kurum çalışanlarının yemekler ve yemekhane ile ilgili tarafımıza ilettikleri şikâyetler doğrultusunda, kurum olarak çalışanların taleplerinin tespit edilerek bu doğrultuda çalışmalar yapılması için anket düzenlenmesi veya dilek, şikâyet kutuları oluşturularak sorunların tespit edilmesi ve çalışanların taleplerinin karşılanması hususunda,

Yemekhane ve yemeklerle ilgili şikâyetlerin giderilmesi için öneri kutuları oluşturulacağı, kurum tarafından bir memnuniyet anketi düzenlenebileceği, anket sonucuna göre çalışmalar yapılarak şikâyetlerin değerlendirileceği belirtildi.

Karar 11)

Çalışanların Bilgisayar İşletmeni kadro talepleri karşılanırken, kadroların dağıtılmasında 4/B kadrodan 657’ye geçen çalışanların taleplerinin değerlendirilmesi ve bilgisayar işletmen kadro dağılımındaki kriterlerin çalışanlara duyuru ile ilan edilmesi talebi hakkında,

Bilgisayar işletmen kadrolarının dağıtılmasında kadro dağıtım kriterlerinin ve listelerinin duyuru ile ilan edileceği belirtildi. 

Karar 12)

Sivil Savunma Amirliği birimine görevlendirilen personelin Sivil Savunma Amirliği kadro talebinin karşılanması talebi hakkında,

Sivil Savunma Amirliği’ne Unvan Değişikliği sınavı gerektiği, Unvan Değişikliği için kadronun talep edilerek, gelen kadroya göre değerlendirme yapılacağı bildirildi.

Karar 13)

Kurum içi sendika panolarının yetersizliği ve düzensizliği nedeni ile sendika panolarının talepleri doğrultusunda düzenlenmesi hakkında,

Kurum içi sendika panoları ile ilgili bir standartlaşma yolun giderek düzenleme yapılacağı bildirildi. 

Karar 14)

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 4’üncü maddesi doğrultusunda Eğitim Sendikalarının Üniversite Hastanelerinin faaliyet alanlarında üye yapamayacaklarının maaş birimlerine ve sendikalara yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ve bu şekilde yapılan üyeliklerin sisteme dahil edilmemesi yönündeki talepleri hakkında,

Sendikalara ve maaş birimlerine yazılı olarak bilgilendirme yapıldığı, aksaklıkların giderilmesi için maaş birimleri ile yeni bir toplantı yapılarak yeniden bilgilendirme yapılacağı bildirildi.

Karar 15)

Kamu Görevlilerin Geneline ve Hizmet Kollarına yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018-2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmesinin 1. Maddesi uyarınca Disiplin kuruluna sendika üyesi personelin, üyesi olduğu sendika temsilcisinin katılımının sağlanması yönündeki talepleri hakkında,

Disiplin Kuruluna soruşturma açılan personelin üyesi olduğu sendika temsilcisinin katılımının sağlanacağı bildirildi. 

Karar 16)

Kan Merkezi içinde hizmet veren AFEREZ ünitesi çalışanlarının KİT ünitesine verdiği hizmet nedeni ile döner sermaye ek ödemesinin riskli birim için ön görülen kat sayıdan ödenmesi ve oranın KİT ünitesi ile eşitlenmesi talepleri hakkında,

Aferez ve KİT ünitesine ödenen döner sermaye ek ödeme oranları incelenerek, oranların eşitleneceği belirtildi.

Karar 17)

(08:00-18:00-18:00-08:00) olarak düzenlenmiş olan mesai saati uygulamasının çalışanların talepleri doğrultusunda isteyen birimler için 08:00-16:00 16:00-08:00 olarak yeniden düzenlenmesi talepleri hakkında,

Rektörlük, Başhekimlik ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü ile yapılacak bir toplantı ile mesai saatleri değerlendirilerek, kararın sendikaya bildirileceği belirtildi.

SENDİKA TEMSİLCİLERİ ÜNİVERSİTE TEMSİLCİLERİ
Yasemin ZENGİN  Prof. Dr. B. Esra ASLANERTİK 
TSS İzmir Ünv. Şube Başkanı Rektör Yardımcısı
   
  Prof. Dr. Mete EDİZER 
Cevdet SALMAN  Başhekim 
Şube Başkan Yardımcısı  
  Doç. Dr. Recep YİĞİT 
  Genel Sekreter
Yasemin KARAKAYA  
Şube Başkan Yardımcısı Çiğdem MARAŞLIOĞLU
  Personel Daire Başkanı
   
Havva AYIK  Av. İrem TUNCER TIRAŞ 
İşyeri Temsilcisi   Hukuk Müşaviri V.