2018 Ekim Dönemi – Kurum İdari Kurulu (Türk Sağlık Sen)


KURUM İDARİ KURUL KARARLARI

Toplantı Tarihi            : 15.11.2018
Toplantı Dönemi         : 2018 Yılı/Ekim
GÜNDEM      :
 1. Tabip dışı personelin döner sermaye ek ödeme oranlarının artması.
 2. Laboratuvar ve Görüntüleme Birimleri arasındaki döner sermaye ek ödeme oranlarındaki farklılığın giderilmesi.
 3. Kemoterapi uygulama alanlarında çalışanların döner sermaye ek ödemelerinin özel birim katsayısı üzerinden ödenmesi.
 4. Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavlarının açılmasının sağlanması.
 5. Kan Merkezi çalışanlarına riskli birim katsayısından döner sermaye ek ödemesi yapılması.
 6. Anjiyo ünitesi çalışanlarına riskli birim katsayısından döner sermaye ek ödemesi yapılması.
 7. Kurum içindeki Sendika panolarının düzenlenmesi.
 8. Kan Merkezi içinde hizmet veren AFEREZ Ünitesi çalışanların riskli birim katsayısından döner sermaye ek ödemesi yapılması.
 9. Çalışanların 08:00-16:00 ,16:00-08:00 nöbet sistemi ile çalışmak istemesi.
 10. Görme ve bedensel engelli çalışanların çalışma saatleri ve koşulları.
 11. Çocuk Acil Servis Paramedik giyinme odası talebi.
 12. Hastane personelinin ve birinci derece yakınının özel oda talebinin karşılanması.
 13. Ameliyathane teknikerlerinin çalışma ortamı ile ilgili sorunların çözülmesi.
 14. Merkezi Sterilizasyon Ünitesi çalışanlarının döner sermaye ek ödemelerinin özellikli birim üzerinden ödenmesi.
Toplantıda Bulunanlar  
Prof. Dr.Himmet KONUR                               Rektör Yardımcısı
Prof.Dr.Aynur AKAY                         Rektör Yardımcısı/Başhekim V.
Dr.Saip TİRYAKİOĞLU           Genel Sekreter V
Arzu ARAZ ÇAĞLAR                                 Genel Sekreter Yard.V.
Dr. Yunus Emre DİNÇASLAN                    Genel Sekreter Yard.V.
Çiğdem MARAŞLIOĞLU                            Personel Daire Başkanı
Av. Serap EKERCAN                               Hukuk Müşaviri V. 
Meral IŞIKÇI                                                 Döner Sermaye İşlet.Müd.V.
Lütfü AKSAKAL                                          Döner Sermaye İşlet.Müd.Yard.
Ozan TEPEYURT                                          Dön.Ser.İşlt.Ek Ödeme Birim Memuru
Yasemin ZENGİN                                         TSS İzmir Üniversiteler Şube Başkanı 
Osman ATA                                                  Şube Başkan Yardımcısı
Yasemin KARAKAYA                                 Şube Başkan Yardımcısı
Gülay TURGUT                                         İşyeri Temsilcisi  

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul Ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu Ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca, Dokuz Eylül Üniversitesi İşveren Vekilleri ile işyerinde yetkili sendika olan Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Görevlileri Sendikası (Türk Sağlık Sen)  temsilcilerinden oluşan Kurum İdari Kurulu, 2018 Yılı  2. Döneminde 15.11.2018 tarihinde saat 09:00 ’da Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Senato salonunda toplandı.             
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1-Toplu Sözleşme Metninin Yükseköğretim Kurumlarında görev yapan tabip dışı personel için döner sermaye ek ödeme tavanının artırılması başlıklı  31/1 maddesine göre 2547 sayılı Kanunun 58/c-2 maddesindeki  oranların uygulanması talebinin karşılanması hakkında;

Kurum tarafından, döner sermeye ek ödemelerinin yürürlükteki  Yönetmeliğe uygun olarak yapıldığı bildirildi.

KARAR 2– Laboratuvar ve Görüntüleme Birimleri (Merkez Laboratuvarı, Kan Merkezi, Röntgen, Radyoloji, Nükleer Tıp, Patoloji vs. gibi birimlerin) arasındaki  döner sermaye ek ödemeleri oransal farklılıklar göstermektedir. arasındaki döner sermaye ek ödeme oranlarındaki farklılığın giderilmesi ve üst orandan alanla eşitlenmesi talebinin çözüme kavuşturulması hakkında;

Kurum tarafından, konuyla ilgili örnekler çıkarılarak, çalışma yapılacağı, fark var ise eşitlenmesi amacıyla Yürütme Kurul’un da görüşülmesi için gereğinin yapılacağı  bildirildi.

KARAR 3-Kemoterapi uygulama alanlarında (Gündüz Tedavi Kliniği, Onkoloji Hastanesi,Çocuk  ve Dahiliye Hematoloji servisleri v.s) çalışanların döner sermaye ek ödemelerinin özel birim katsayısı üzerinden ödenmesi talebi hakkında;

Kurum  Yürütme Kurulunda konunun değerlendirileceği bildirildi.

KARAR 4– Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavlarının açılmasının sağlanması, açılacak sınavlarda özellikle, çalışanların taleplerinin karşılanması, Sağlık Teknikeri Ünvan Değişikliği sınavlarına Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik, Veteriner Sağlık vs gibi bölüm bitirenlerin de dahil edilmesi talebi hakkında;

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında yoğunluk olması nedeniyle konuda ilerleme kaydedilemediği ancak ünvan değişikliğinde taleplerin göz önüne alınacağı ifade edildi.

KARAR 5– Kan Merkezi çalışanlarına özellikli birimlere sundukları hizmet nedeniyle riskli birimler için öngörülen katsayıdan döner sermaye ek ödemesi yapılması,bu konuda emsal kararlar olduğunun dikkate alınması talebi hakkında;

Kurum tarafından konu değerlendirildikten sonra  Yürütme Kuruluna sunulacağı bildirildi.

KARAR 6– Anjiyo ünitesi çalışanlarına riskli birim katsayısından döner sermaye ek ödemesi yapılması talebi hakkında;

Kurum tarafından konu değerlendirildikten sonra Hastane Yürütme Kuruluna sunulacağı bildirildi.

KARAR 7– Kurum içindeki Sendika panolarının yetersizliği ve düzensizliği nedeni ile sendika panolarının düzenlenmesi.

Sözkonusu talebin Teknik Hizmetler Müdürlüğü ile görüşülerek çözüleceği bildirildi.

KARAR 8- Kan Merkezi içinde hizmet veren AFEREZ Ünitesi çalışanların riskli birim katsayısından döner sermaye ek ödemesi yapılması ve oranın KİT ünitesi ile eşitlenmesi talebi hakkında;

Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü ile konunun görüşüleceği ve mevcut uygulama hakkında bilgi alınacağı bu doğrultuda talebin değerlendirileceği ifade edildi.

KARAR 9– Hastanede 08:00-16:00 ,16:00-08:00 nöbet sistemi ile çalışmak isteyen birimlere  bu olanağın sağlanması yönünde karar alınması talebi hakkında;

Kurum tarafından, konu üzerinde çalışılarak değerlendirme yapılacağı ifade edildi.

KARAR 10- Görme ve bedensel engelli çalışanların mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde esneklik sağlanması ile ilgili 657 sayılı Kanunun 100.maddesi hükmü kapsamında çalışma saatleri ve koşullarında iyileştirme yapılması talebi hakkında;

Çalışanlardan bu konuda talep geldiği takdirde değerlendirileceği ifade edildi.

KARAR 11– Çocuk Acil Servis Paramedik giyinme odası ile ilgili çalışanların ihtiyacının karşılanması talebi hakkında;

Kurum tarafından, konunun incelenip değerlendirileceği ifade edildi.

KARAR 12- Hastane personelinin ve birinci derece yakınının özel oda talebinin karşılanması,özel oda ücretlerinde makul oranda indirim yapılması veya çalışanlardan talep edilmemesi talepleri hakkında;

Hastane 6.kattaki Özel odaların statüsü farklı olduğundan indirim yapılamayacağı, Servislerdeki özel odalardan ücret alınmaması veya indirim yapılması konusunun ise ayrıca değerlendirilebileceği ifade edildi.

KARAR 13- Ameliyathane teknikerlerinin çalışma ortamı ile ilgili sorunların (personel işlerinin teknikerlere yaptırılması,görev tanımlarına uymayan ilerin verilmesi,vakalara girme taleplerinin gözardı edilmesi vs.) çözülmesi talebi hakkında;

Ameliyathane teknikerlerinin çalışma şekli ve  koşulları ile ilgili bir çalışma yapılacağı ve  değerlendirileceği ifade edildi.

KARAR 14– Merkezi Sterilizasyon Ünitesi çalışanlarının döner sermaye ek ödemelerinin özellikli birim üzerinden ödenmesi talebi hakkında;

Konunun değerlendirilerek bilgi verileceği ifade edildi.