2018 Ekim Dönemi – Kurum İdari Kurulu (Eğitim-İş)


Toplantı Tarihi            :  15.11.2018                        
Toplantı Dönemi        :  2018 Yılı/Ekim

GÜNDEM      :

 1. Toplu Sözleşme talebi.
 2. Maaş Promosyon İhalesi
 3. Yemekhane sorunları
 4. Kreşler
 5. Görevde Yükselme Sınavları
 6. Engelli işgören ve öğrenciler
 7. Yaşam alanı paydaşlarımız evcil hayvanlar
 8. Ulaşım
 9. İdari-teknik personelin sorunları
 10. Öğretim görevlisi kadroları
 11. Konukevi
 12. Öğrenci Eğitim ve dinlenme tesisleri
 13. Yurtlar
 14. Yardımcı hizmetler ve şoför kadroları
 15. Emekliler
 16. Lojman ve konut
 17. Giriş çıkışlarda kart basma

 Toplantıda Bulunanlar
Prof. Dr.Himmet KONUR                           Rektör Yardımcısı  

Prof.Dr.Aynur AKAY                                    Rektör Yardımcısı                             
Dr.Saip TİRYAKİOĞLU                              Genel Sekreter V.
Arzu ARAZ ÇAĞLAR                                   Genel Sekreter Yard.
Dr.Yunus Emre DİNÇASLAN                    Genel Sekreter Yard.V.
Av. Serap EKERCAN                                   Hukuk Müşaviri V.
Çiğdem MARAŞLIOĞLU                            Personel Daire.Başkanı
İbrahim DEMİR                                           İdari ve Mali İşler Daire Başkanı
Fatma KÖKSAL                                            Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Dr.Öğr.Üyesi.Zafer DİCLE                         Bilgi İşlem Daire Başkanı
Hakan UZUN                                                Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı
Aylin ÇEPİŞ                                                   Engelli Birim Sorumlusu
Haşim KARAMAN                                       Eğitim-İş  İzmir Yükseköğretim Şube Başkanı
Haluk DAĞDEMİR                                      Şube Sekreteri
İbrahim POLAT                                           Şube Örgütlenme Sekreteri  
Nuri AZAPLAR                                            Şube Eğitim Sekreteri
Erkan SARI                                                    İşyeri Temsilcisi
Tarık TOPAL                                                 İşyeri Temsilcisi  

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul Ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca, Dokuz Eylül Üniversitesi İşveren Vekilleri ile işyerinde yetkili sendika olan Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim -İş) temsilcilerinden oluşan Kurum İdari Kurulu ,2018 Yılı  2. Döneminde 15.11.2018 tarihinde saat 11:00 ’da  Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Senato salonunda toplandı.  
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- 15.05.2018 tarihli yetki tespitinde İdare bünyesinde eğitim iş kolunda en çok üye sayısına sahip yetkili sendika olunduğu belirtilerek ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Toplu İş Sözleşmesi yapılması talebi hakkında;

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 4. Dönem toplu sözleşme 22.07.2017 tarihinde imzalanmıştır. Bu sözleşme 31.12.2019 tarihine kadar geçerli olup  ayrıca bir toplu sözleşme yapılmasının mümkün olmadığı yönünde bilgi verildi.

KARAR 2- Banka Promosyon Komisyonuna hem eğitim hem sağlık işkolundaki yetkili sendikaların eşit oy hakkı ile üye bulundurulması yanı sıra banka promosyonları ile ilgili yapılacak tüm uygulamaların personele saydamlık çerçevesinde duyurulması talebi hakkında;

Maaş Promosyon İhalesi başlığında sendikanın Banka Promosyon Komisyonu’na katılma talebinde bulunduğu, 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi’ne göre komisyonun bir üyesinin en çok üyeye sahip yetkili sendikadan olması hükme bağlanmıştır. Bu nedenle söz konusu komisyonda Üniversite genelinde en çok üyeye sahip bir sendikanın bulunması gerektiği bildirildi.

KARAR 3- a) Sendikanın, yemekhane ve mutfakların işgören yetersizliğinin çözümünü sağlamak için Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın görev alanına giren konularda görev yapmak üzere istihdam edilen buna karşın farklı birimlerde ve farklı işlevler için çalıştırılan işgörenlerin işe alınış gerekçelerine uygun olarak çalıştırılmalarının sağlanarak işgören yetersizliği giderilmeye çalışılmalı, bunun da yeterli olamayacağı dikkate alınarak gereksinim duyulan sayıda işgörenin istihdam edilmesine çalışılmalı,insan kaynağı sağlamak adına Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nda daha fazla kısmi zamanlı öğrenci istihdamı sağlanmasının yanı sıra kantin ve spor salonlarının öğrenciler eli ile işletilebilmelerine ve öğrencilerin işe katılmalarına olanak sağlayan Öğrenci Tüketim Kooperatifleri kurulmasının sorunun çözümüne katkısı değerlendirilmeli şeklindeki öneri ile ilgili olarak;

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren toplam 6 adet mutfakta yemek üretimi gerçekleştirildiği, yemeklerin, 6 adet öğrenci, 6 adet personel ve 11 adet ortak olmak üzere toplam 23 adet yemekhanede servise sunulduğu, 2018 yılında, günde ortalama 10.000 kişiye öğle yemeği, ikinci öğretim öğrencileri için akşam yemeği ile DEÜ Öğrenci Yurdu’nda hafta içi ve hafta sonu üç öğün yemek hizmeti verildiği, en yoğun üretimin gerçekleştiği Tınaztepe Yerleşkesi mutfağımızda, günde ortalama 3.500 adet yemek üretimi gerçekleştiği, aynı zamanda İzmir dışında Torbalı, Seferihisar, Urla, Foça ve Bergama’da bulunan Fakülte, Yüksekokullarımız ve Meslek Yüksekokullarımızda hizmet alımı yoluyla yemek hizmeti sunulduğu;  yemek üretiminin gerçekleştiği 6 mutfakta, aşçıbaşı ve aşçı nitelikleri göz önünde bulundurularak, personel planlaması yapılmakta olduğu ve eşit hizmet kalitesi temin edilmeye gayret gösterildiği, mutfak ve yemekhanelerde görev yapmak üzere, Personel Daire Başkanlığı’na aşçı ve hizmetli personel ihtiyacı için talepte bulunulduğu; Üniversite, bütçe imkânları doğrultusunda, Kısmi Zamanlı Çalışma Programı kapsamında çalışan öğrenci kontenjanının toplam 400 öğrenci olduğu, bu öğrencilerin büyük çoğunluğunun SKS Daire Başkanlığına bağlı mutfak ve yemekhanelerde görev aldığı, kısmi zamanlı çalışan öğrenci kontenjan artışının, Üniversite bütçe olanakları ile sınırlı olduğu bildirildi.

b) İşe ve çevreye uyumun zaman alıcı bir süreç olduğu ve verimlilik üzerindeki olumsuz etkisi göz önünde bulundurularak işgörenlerin sık sık yer değişikliğine uğratılmamaları için iş yükü analiz ve planlamalarının daha az hata ile yapılması ile ilgili talep hakkında;

SKS Daire Başkanlığına bağlı mutfak ve yemekhaneler arasında personel ihtiyacı, personel yıllık ve hastalık izinleri, iş barışı ve çalışma huzurunun sağlanması gibi sebeplerle ihtiyaç dâhilinde ve yönetim insiyatifinde görevlendirmeler yapılabildiği bildirildi.

c) Yemekhane ve mutfak personeli ile doğrudan iletişim kuran işgörenlerin, yapılan tüm çalışmaların önce insan olduğundan hareketle tutum içerisinde olmaları ve hatta iletişim konusunda tüm işgörenlere hizmet içi eğitim kapsamında eğitim düzenlenmesini önerisi hakkında;

Mutfak ve yemekhane çalışanları ile doğrudan iletişim halimde olan personellerimizin tutum ve davranışları izlenerek gerekli düzenleme ve uyarıların yapılacağı ifade edildi.

d) Yemekhane ve mutfaklar uluslararası yemek üretim standartlarına uygun olarak yenilenmeli ve bu sırada iş yükünü azaltmaya yönelik teknolojisi yüksek makineler alınmalı, Yemek üretim çalışmalarının tehlikeli ve ağır işler sınıfına alınması için girişimde bulunulmalı, Yemekhanelerin tümünde masa örtüsü, peçete, su sürahisi, ekmek sepeti, baharatlıklar gibi gereçlerin hijyen kuralları çerçevesinde bulundurulması sağlanmalı, Yemek üretim ve servisinde görevli işgörenlere yaz ve kış dönemleri için her yıl giysi ve ayakkabı alınmalı şeklindeki talep ve öneriler ile ilgili olarak;

SKS Daire Başkanlığı Beslenme Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet vermekte olan Tınaztepe Sosyal Tesisler Binası’nda, “Geleceğin Mutfağı” olmak üzere, yapımı planlanan ve son derece modern, hayal edilen mutfağa ulaşmak üzere, yürütülmekte olan “Merkez Mutfak Projesi” nin  tamamlandığı; söz konusu proje kapsamında, ortalama 18.000-20.000 üretim kapasiteli, mal kabul, depolama, hazırlık ve üretim alanlarının otomasyon sistemine entegre olduğu, klimatize edilmiş sebze ve et hazırlık üniteleri ile raylı et taşıma sistemlerinin bulunduğu, son derece modern fırınlar ve devrilir kazanlar gibi cihazlarla donatılmış, kalite standartlarına uygun ve hijyen koşullarının en üst düzeyde sağlandığı gıda üretim koşulları temin edilmek üzere, yapı malzemelerinin kalite standartları ile gıda üretim koşullarına uygun malzemelerden seçilerek alt yapının sıfırdan revize edildiği bir sistem projelendirildiği; yapımına ilişkin ihale süreçleri devam ettiği; Mutfak ve yemekhanelerimizde görev yapmakta olan tüm personelimize, Ağustos ayında, kıyafet, önlük, çizme, terlik gibi malzemeler temin edildiği bildirildi.

e) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 46’ncı ve 47’nci maddeleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği’nin 4’üncü, 5’inci ve 15’inci maddeleri ve diğer ilgili hükümleri ile Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği uyarınca Yemek Yürütme Kurulu Yönergesi oluşturulmalı ve bu kurulda yetkili sendikanın temsilci bulundurulması sağlanmalı şeklindeki talep hakkında;

SKS Daire Başkanlığı Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet vermekte olan mutfak ve yemekhaneler ile ilgili 11.02.2014 tarihli ve 1144 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Kantin-Kafeteryalar ve Beslenme Birimi İşletim Yönergesi bulunduğu, yönerge dâhilinde, bazı kararlar Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile bazı kararlar ise yönergede tanımlı Yürütme Kurulu Kararı ve Rektörlük Makamı Olur’u alınmakta olduğu ifade edildi.

KARAR 4- Kreşlerin tamamında bakım onarım çalışmaları düzenli olarak yapılmalı, Tınaztepe Yerleşkesinde inşaatı devam eden kreşin kapasitesinin ve hizmete başlayacağına ilişkin bilginin paylaşılması, kreş çalışanların çalışma saatlerinin düzenlenmesini ve eşit işe eşit ücret verilmesi, kadınlar için işyerlerinde çocuk emzirme odaları tahsis edilmeli şeklindeki öneri ve talepler hakkında;

SKS Daire Başkanlığına bağlı olarak hizmet vermekte olan kreş ve anaokullarının bakım-onarım ve tamir-tadilat işleri, eğitim-öğretimi aksatmayacak şekilde, yaz aylarında kreş ve anaokullarının kapalı olduğu dönemlerde ve bütçe imkânları dâhilinde yapılmakta olduğu; Kreş ve anaokullarımızda görev yapmakta olan personelin çalışma saatlerinin fazla mesai yapmayacak şekilde ayarlandığı; kreş ve anaokullarımızın, Üniversitemizde görev yapmakta olan personelin çocuklarına hizmet vermesi ve personelin de mesaisine yetişebilmesi sebebiyle 07:45 ile 17:45 saatleri arasında nöbet usulü hizmet vermekte olduğu; Üniversitemizde görev yapmakta olan kadın personel için çocuk emzirme odalarının bulunması ile ilgili fiziksel yapının değerlendirileceği ifade edildi.

KARAR 5 Sendikanın; vekalet düzenlemesinin ayrıksı durumlar ve makul sayılacak kısalıkta süreler için (izin, geçici görev, disiplin cezası vb. süresince) uygulanması gereğinden hareketle ölüm, emeklilik, istifa vb. gibi kalıcı şekilde boşalan kadroların yine kalıcı atama yolu ile; sınava tabi olanlar için görevde yükselme sınavı açılarak doldurulması,Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavlarının müdürlük dahil tüm unvanlar için her yıl ve düzenli olarak Kurum tarafından yapılması,son bir yıllık dönemde fakülte/yüksekokul ve enstitü sekreterlikleri ile şube müdürlüklerine yönelik atamaların incelenerek gerekli işlemlerin yapılması,fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterliklerine yapılacak atamalarda fırsat eşitliği çerçevesinde eğitimi, kıdemi, bilgisi ve temsil yeteneği ile diğerlerine göre üstün olan isteklilerin değerlendirilmesi,yönetici kadrolarına ilişkin geçici görevlendirmelerde hukuki konumu yönetici olmayanların müdür yetkilerini kullanmaları olanağı bulunmadığından sınav açılana değin müdür olarak görevlendirilecek işgörenlerin hukuki konumları itibarı ile yönetici olmalarının aranması ile ilgili  talepleri hakkında;

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca Üniversitemiz personeline yönelik unvan değişikliği sınavı ile görevde yükselme sınavlarının yapılabilmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü ve Üniversitemiz Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü ile 2017 yılı içerisinde gerekli yazışmalar yapılmış olduğu ancak olumsuz cevap alındığı;ayrıca Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden de Üniversitemiz personeline yönelik görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının yapılması yazı ile talep edilmiş, gelen cevabi yazıda 2017 yılı içerisinde talep edilen sınavların yapılabileceğinin belirtilmesi üzerine, Ankara üniversitesi Rektörlüğü Sınav Yönetim Merkezi Birim ile yapılan telefon görüşmeleri sonucunda yapılacak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları için istenilen ücretin  yüksek olması nedeni ile sürecin devam ettirilemediği; 2018 yılı için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının açılabilmesi için  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına teklif gönderilmiş ve söz konusu sınavlara ilişkin ilan duyurusu 05.07.2018 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayımlanmış ve  sınava ait başvurular alınmış olup, sınav aşamasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.07.2018 tarihli ve 1829 sayılı Oluru ile Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş ile ilgili olarak yaşanan yoğun mevzuat değişikliği sebebiyle yazılı sınav iptal edilmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından iptal edilen sınavın yeniden işleme alınması ile ilgili Üniversitemize bilgi gelmediği;Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca 2017 yılı içerisinde Rektörlük daire başkanlıklarına dağıtımlı yazı yazılarak daireleri bünyesinde bulunan boş Şube Müdürü kadrolarının görevde yükselme sınavında ilan edilip edilmemesi ile ilgili  görüşleri  istenilmiş olup, cevap  alınamayan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı dışında diğer daire başkanlıkları boş Şube Müdürü kadrolarının Görevde Yükselme sınavında ilan edilmesi ile ilgili olumsuz görüş bildirildiği; 2019 yılı için Üniversitemizin ihtiyacı  ve boş kadroları doğrultusunda anılan yönetmelikte belirtilen takvime göre görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı talepleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderileceği ifade edildi.

KARAR 6- Engelli sorunlarının giderilmesinde kurumsal ve nesnel yaklaşımın, bu konudaki sorunları saptamak, çözümleri önermek ve takipçisi olmak noktasında DEÜ yetkilileri, işgören, öğrenci ve yetkili sendika temsilcilerinin katılımı ile bir kurul ve işleyiş yönergesi oluşturulmak olduğuna dair  düşünce ve öneriler ile ilgili olarak;

Kurumun Engelli Biriminin bulunduğu, ilgililerin dilediği şekilde gelerek talep,öneri ve projelerini paylaşabileceği, var ise şikayetlerin ilgili birimlere iletilebileceği ifade edildi.

KARAR 7- Sendikanın; yaşam alanı paydaşlarımız evcil hayvanlar ile ilgili sorunların saptanması ve çözümünün gönüllülük esasına dayalı olarak bir araya gelecek işgören, öğrenci ve uzmanların bir kurul oluşturması sağlanmalı, bu kurul yaşadığımız çevrenin korunması, güzelleştirilmesi ve doğa ve hayvan dostu bir üniversite olmak noktasında DEÜ yönetimlerine yol gösterici olmalı, bu bağlamda yerleşkelerin bulunduğu yerel yönetimler ile ilişkiler de geliştirilmeli şeklindeki öneri ve talepleri ile ilgili olarak;

Kurum tarafından;

KARAR 8- Tınaztepe yerleşkesindeki ulaşım sorununun giderilmesi için raylı sistemde ulaşımın sağlanması, ve ESHOT Genel Müdürlüğüne uzun hatların yaz aylarında çalıştırılması yönünde istekte bulunulması,eğitim öğretim dönemlerinde sabah akşam ESHOT ve okul ringlerinin artırılmasına dair talepler hakkında;

Tınaztepe Yerleşkesinde saat 23:00’e kadar servis saatinin uzatıldığı ve sıklaştırıldığı,  arazinin meyilli oluşunun raylı sisteme elverişli olmadığının düşünüldüğü, talep ve önerilerinin idarece değerlendirileceği ifade edildi.

KARAR 9- Sendikanın, Yükseköğretim Tazminatının kapsamının genişletilerek idari ve teknik personelin de bu tazminattan ve geliştirme ödeneğinden yararlandırılmaları yönünde yapacağımız çalışmaların Rektörlükçe desteklenmesi,DEÜ işgörenlerinin başka kurumlara ve/veya başka şehirlere nakil taleplerinin hangi koşullar çerçevesinde ve nasıl değerlendirileceğine ilişkin nesnel kurallar içeren yazılı düzenleme- yönerge oluşturulması,DEÜ idari ve teknik işgörenlerinin AÖF, ÖSYM, GAZİSEM vb. uzaktan eğitim sınavlarında görev alabilmeleri yönünde tutum alınmasını ve bu yönde Anadolu Üniversitesi ve ÖSYM’ye DEÜ idari ve teknik işgörenlerinin sınavlarda görev alamıyor olmasının rahatsızlık yarattığı dolayısı ile DEÜ’ye ait yapılarda düzenlenecek sınavlarda DEÜ işgörenlerinin görevlendirilmesinin istenilmesi,Yasal düzenlemelerde değinildiği üzere ayrıksı durumlar ve geçici/belirli süreler için uygulanması gereken fazla çalışmalardan kaçınılması, işgörenlerin birikmiş fazla çalışma izinlerinin bir program içinde kullandırılması,İşgörenleri disipline etmek ya da cezalandırmak için gerekli yasal düzenlemeler yeterli olmakla 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 13/b-4 maddesi ile verilen yetkinin eğitim ve öğretimin gereklerini karşılamak yönünde kullanılması, kötüye kullanımlar nedeni ile DEÜ tarafından ödenmek zorunda kalınan/kalınacak olan mahkeme masrafı, vekalet ücreti ile maddi ve manevi tazminatların ilgililerine rücu edilmesi,Koruma ve güvenlik görevlilerinin 3.derecenin altına inmeleri önündeki engeli kaldırmak adına başka üniversitelerde uygulandığı ve örnekleri yazılı olarak Rektörlüğe daha önce sunulduğu üzere gereği kadar kadro ihdası yönünde talepte bulunulması, Koruma ve güvenlik hizmeti ile görevli işgörenlerin hangi koşullarda ve ne şekilde memur, bilgisayar ve veri hazırlama kontrol işletmeni gibi kadrolara geçiş yapabileceklerinin yazılı ve nesnel kurallara bağlanması ve bu yönde yönerge oluşturulması, Koruma ve güvenlik işi ile görevli yöneticilerin hukuki konumları itibarı ile şef düzeyinde yönetici konumunda olmalarının sağlanması, Öncesinde koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda iken başka kadrolara geçen işgörenlere üstelik hukuki konumları itibarı ile yönetici olmadıkları halde görevlendirme yolu ile yöneticilik yapmaları uygulaması sonlandırılması, koruma ve güvenlik görevlisi yöneticileri kadrolu koruma ve güvenlik görevlileri arasından görevlendirilmesi, İşgörenlerin işe alınış gerekçelerine ve işlevlerine uygun olarak çalışmaları esasından hareketle kim ve ne olduğuna bakılmaksızın tüm işgörenlerin işe alınış gereklerine, hukuki konumlarına ve yetkilerine ve kadrolarına ilişkin görev tanımlarına uygun şekilde çalışmalarının sağlanması,Fiilen ayniyat saymanlığı yapmamalarına rağmen bu kadrolara vekalet ettirilenlere tazminat ödenmesi açıkça kamu zararına neden olmak olduğundan konunun soruşturulmasını ve sorumlular hakkında yasal işlemlerin yapılması ile ilgili talep ve öneri-görüşleri ile ilgili olarak;

Kurum tarafından; Üniversitemiz Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarında görev yapmakta olan personelin  öğrenim durumu, hizmet yılı ve mükteseplerine göre yıllar itibariyle mayıs ayında yapılan  kadro değişikliği çalışmalarında dolu kadroda derece değişikliği ile 3.derece kadro istenildiği ancak  uygun görülmediği; 2018 yılı mayıs ayında yapılan idari kadrolara ait çalışmalarda söz konusu kriterlere göre dolu kadroda derece değişikliği ile yine Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarında görev yapmakta olan personele 3.derece kadro istenildiği;ayrıca 3.derece Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosunun başka üniversitelere verildiği ile ilgili örnekler Devlet Personel Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmiş olduğu; yapılan görüşmelerde söz konusu derecenin sehven verildiği ve daha sonraki yıllarda iptal edileceğinin söylenildiği ;Üniversitemizde Taşınır Kayıt Yetkilisi olarak fiilen görev yapan personele 2006 yılında yayımlanan  Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin karar uyarınca I Sayılı Cetvelde (İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı) yer alan  Mali Sorumluluk Zammından 575 puan tazminat ödemesi yapıldığı; geçici görevlendirmelerin ihtiyaç ve birim talebi doğrultusunda yapıldığı, idarenin  yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde  değerlendirme yapılacağı  ifade edildi.

KARAR 10- Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesindeki muhtelif akademik birimlerce kendilerine ders önerilen; öğretim görevlisine dönüştürülen akademik uzman kadrosunda istihdam edilen akademik personeller arasında doktoralı olan ve bilimsel çalışmaları ve liyakatleri olan personelin, üniversitemiz bünyesinde “ders veren öğretim görevlisi” ve kriterleri karşılayanları ise “öğretim üyesi” kadrolarına atanmaları ile ilgili talep hakkında;

Konu hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına da görüş sorulduğu,cevap alınamadığı,idarece ilgili mevzuat çerçevesinde uygulama yapıldığı ifade edildi.

KARAR 11- Konukevinin ve çevresindeki koşulların iyileştirilmesi yönünde tadilat ve tamirat çalışmalarının  bir an önce başlatılmasına dair  talep hakkında;

Kurum tarafından; SKS Daire Başkanlığına bağlı olarak Tınaztepe Yerleşkesinde hizmet vermekte olan Araştırma Görevlileri Konukevi’nin, sosyal tesis statüsünde olduğu; giderlerinin, konukevinde ikamet etmekte olan araştırma görevlilerince ödenen, aylık kira bedellerinden elde edilen gelirler ile karşılanmakta olduğu; Araştırma Görevlileri Konukevi’nin A ve B Blok çatı tadilatı ve boya-badana işlemlerinin konukevi sakinlerini mağdur etmeyecek şekilde planlanacağı bildirildi.

KARAR 12- Öğrenci Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin olduğu alanda Kış döneminde yapıların bir bölümünü yakın ilçelerdeki öğrencilerimizin yararlanacağı yurt olarak diğer bölümü ise daha çok ulusal ve uluslararası ölçekte kongre turizminin gereklerini karşılamaya yönelik bir uygulama oteli olarak kullanabileceği şekilde bir tesis yapılması ve bu tesisin Yaz döneminde DEÜ öğrenci ve işgörenleri öncelikli olmak üzere işletilebilmesine dair talepler hakkında;

SKS Daire Başkanlığına bağlı olarak Seferihisar’da hizmet vermekte olan Öğrenci Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin, sosyal tesis statüsünde olduğu; giderlerinin, gelirler ile karşılanmakta olduğu; Tesisin bakım-onarım ve tamir-tadilat işlerinin, her sene düzenli olarak tesis açılmadan önce, bütçe imkânları doğrultusunda yapılmakta olduğu;  Tesisin bir kamu sosyal tesisi olması sebebiyle Maliye Bakanlığı’nın “Kamu Sosyal Tesisleri Tebliği”ne tabi olduğu; tüm kamu personeline hizmet vermekte olduğu ifade edildi.

KARAR 13- Rektörlük yurtlarında görevli işgörenlerin nöbet ve fazla çalışma karşılıklarının Milli Eğitim Bakanlığı emsal alınarak öğretmenlere verilen ek ders ücreti veya Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yetiştirme yurtlarındaki Genel İdari Hizmetler sınıfında bulunan ve nöbet tutanlara ödenmekte olan ücret veya Sağlık Bakanlığına bağlı Hastanelerde nöbet tutan memur ve diğer sağlık görevlilerine ödenmekte olan nöbet tutarları göz önünde bulundurularak ve personelin mağduriyeti de düşünülerek yeni bir düzenlemesini yanı sıra yemek yardım bedelinin de bir bireyin sağlıklı beslenebilmesi için gereken düzeye çıkarılması talepleri hakkında;

SKS Daire Başkanlığına bağlı olarak hizmet vermekte olan öğrenci yurtlarında görev yapmakta olan personelin çalışma saatlerinin fazla mesai yapmayacak şekilde ayarlanmış olduğu; öğrenci yurtlarının 7/24 hizmet vermesi sebebiyle personelin nöbetleri fazla mesai yapmayacak şekilde ayarlanmakta olduğu ifade edildi.

KARAR 14- Yardımcı hizmetler kadrosunda olup görevlendirme ile şoför, aşçı ya da teknik eleman olarak görev yapan işgörenler ile ilgili olarak daha önce yazılı şekilde talep ettiğimiz ve emsal verdiğimiz üzere Devlet Personel Başkanlığından şoför, aşçı ve teknisyen kadrosu talep edilmesi ile ilgili olarak;

Konunun ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirileceği ifade edildi.

KARAR  15- Emekli personele kart verilmesi ve bu kartların yerleşke ve hastanelere girişlerde kullanıma açılması talepleri ile ilgili olarak;

Emekli personele kart verildiği ancak uygulamada tüm kapılardan geçiş yetkisinin verilmesine imkan bulunmadığı ifade edildi.

KARAR 16- İhtiyacı olan personele konut ya da lojman tahsis edilmeli ve gerekirse üniversite personelinin konut sahipliği için kooperatifler oluşturmalı şeklindeki öneri ve görüş ile ilgili olarak;

Kurumun uygulamalarının ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştiği ifade edildi.

KARAR 17- Giriş çıkışlarda kart basılması konusunu Sendika ek olarak gündeme getirdi, kabul edildi ve kurum tarafından, mevcut uygulamanın, personelin giriş çıkışlarının kontrolünü sağlamak  bakımından gerekli olduğu ve devam ettirileceği ifade edildi.

ÜNİVERSİTE TEMSİLCİLERİ     

SENDİKA TEMSİLCİLERİ

Prof. Dr. Himmet KONUR                                      
Rektör Yardımcısı

Haşim KARAMAN                     
Eğitim-İş  İzm.Yükseköğretim Şube Başkanı

 

Prof.Dr.Aynur AKAY                                 
Rektör Yardımcısı  

Haluk DAĞDEVİR
Şube Sekreteri

Dr.Saip TİRYAKİOĞLU                        
Genel Sekreter V.                                               

İbrahim POLAT
Şube Örgütlenme Sekreteri

Arzu ARAZ ÇAĞLAR                     
Gen.Sek.Yard.        

Nuri AZAPLAR
Şube Eğitim Sekreteri

Yunus Emre DİNÇASLAN
Genel Sek.Yard.V.

Erkan SARI
İşyeri Temsilcisi

Av.Serap EKERCAN
Hukuk Müşaviri V.

Tarık TOPAL
İşyeri Temsilcisi

Çiğdem MARAŞLIOĞLU                          
Personel Daire.Başkanı

 

İbrahim DEMİR                               
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

 

Fatma KÖKSAL                                          
Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Zafer DİCLE                           
Bilgi İşlem Daire Başkanı

Hakan UZUN                                                
Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı

Aylin ÇEPİŞ
Engelli Birim Sorumlusu