2017 Nisan Dönemi – Kurum İdari Kurulu (Türk Sağlık Sen)


KURUM İDARİ KURUL KARARLARI

Toplantı Tarihi            : 19.04.2017
Toplantı Dönemi         : 2017 Yılı/Nisan
 
GÜNDEM      :
 1. Hemşire ihtiyacının giderilmesi.
 2. Çocuk Acil Servis ve Erişkin Acil Servis hemşire dinlenme odası ihtiyacı.
 3. Kurum çalışanlarının döner sermaye oranlarının artırılması.
 4. Çocuk Hemotoloji Servisi kemoterapi atık kutusu ihtiyacı.
 5. Poliklinik hizmetlerinde personele öncelik tanınması
 6. Hemşirelerin çalışma şekilleri ve nöbetlerinin düzenlenmesi
 7. Aynı işi yapan farklı birimlerde çalışan personele aynı oranda döner sermaye ödenmesi
 8. Kemoterapiyle çalışan personele döner sermaye ek ödemesinin özellikli birim üzerinden ödenmesi
 9. Kan Merkezi, Biyokimya Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Birimi çalışanlarına acil servis katsayısı üzerinden döner sermaye ödenmesi.
 10. Kurum bünyesinde hizmet veren kreş ve anaokullarının çalışma saatlerini ayarlanması ve ücretlerinin makul seviyeye çekilmesi
 11. Acil Servis ve Üçüncü Seviye Yoğun Bakım Ünitelerinde çalışanların performans puanlarına ek 0,10 puan ilave edilmesi.
 12. Onkoloji Hastanesi güvenlik ihtiyacı
 13. Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı
 14. Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi hizmetleri ve 6331 s. Kanun uyarınca 6 temsilci seçilmesi
 15. Acil Serviste hasta karşılama personeli ihtiyacının giderilmesi
 16. Kurum çalışanlarının yakınlarının tedavi sürecinde yakınına refakat etmesinde yaşanan olumsuzlukların giderilmesi.
 17. Genel İdari Hizmetler kadrosunda çalışanların Bilgisayar İşletmeni kadrosu taleplerini karşılanması.
 18. İş kazası raporlarından döner sermaye kesilmemesi.
 19. Mesai dışı vakalarına dair  ücret/ döner sermaye düzenlemesi.
 20. Ameliyathane çalışanlarının şua izni ve fiili hizmetten yararlandırılması, sikopi cihazının sabitlenmesi,çalışanının belirlenmesi.
 21.  Çalışanların hastalık raporlarının hakem hastaneye gönderilmesi.
 22. İdari personel için getirilen boyun askılıkları uygulamasına dair şikayet ve öneriler.
 23. Personelin otopark sorunu.
TOPLANTIDA BULUNANLAR:
Prof. Dr.Hale ÖREN Rektör Yardımcısı                                          
Prof.Dr.İbrahim ÖZTURA          Başhekim Yardımcısı
Av. Serap EKERCAN                Hukuk Müşavirliği
Seyyare KURT Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
Yasemin ZENGİN                    TSS İzmir Üniversiteler Şube Başkanı
Necati DENİZ Şube Başkan Yardımcısı
Yasemin KARAKAYA İşyeri Temsilcisi
Halil AKIN   İşyeri Temsilcisi  
Cihangir CEYHAN İşyeri temsilcisi
 
 
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul Ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu Ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca, Dokuz Eylül Üniversitesi İşveren Vekilleri ile işyerinde yetkili sendika olan Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Görevlileri Sendikası (Türk Sağlık Sen)  temsilcilerinden oluşan Kurum İdari Kurulu, 2017 Yılı 1. Döneminde 19.04.2017 tarihinde saat 15:00 ’da Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Senato salonunda toplandı.         
                                
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.
 
KARAR 1)
 
Kurumda hemşire eksikliğinin devam etmesi, Hemşire ihtiyacının giderilmesi noktasındaki son durum hakkında bilgi verilmesi talebi hakkında;
 
96 Hemşire kadrosu için onay alındığı ve bu hemşirelerin yakın dönemde göreve başlayacağı, daha önce talep edilen 130 kadronun tamamlanması içinde yazışmaların ve çalışmaların devam ettiği belirtildi.
 
KARAR 2)
 
Çocuk Acil Servis ve Erişkin Acil Servis hemşire dinlenme odası ihtiyacı defalarca dile getirilmesine rağmen çözümsüz kalmıştır. Sağlık Bakanlığı’nın 12.11.2014 tarihi dinlenme odaları hakkındaki duyurusunda ‘‘ Sağlık tesislerimizde daha kaliteli, etkin ve verimli hizmet sunulması; çalışan personelin moral ve motivasyonun yüksek olmasına, ihtiyaç ve beklentilerinin en iyi şekilde karşılanmasına, fiziki ortam ve koşullarının iyileştirilmesiyle doğru orantılıdır. İyi hizmet sunulması sadece yeterli personelin mevcut olmasıyla değil işini ve çalıştığı ortamı seven, güler yüzlü ve çalışmaya istekli personelle mümkün olacaktır. Sağlık personeli çalıştığı ortamda ne kadar mutlu ve huzurlu olursa; çalıştığı kuruma olan bağlılığı, yaptığı işlerdeki başarısı ve buna bağlı olarak hasta/hasta yakınlarının memnuniyeti de o oranda artacaktır.
     Bu bağlamda; sağlık personelimizin taleplerinin karşılanması ve motivasyonun artırılması amacıyla; ergonomik çalışma ortamlarının ve uygun dinlenme odalarının oluşturulması planlanmaktadır. Bu kapsamda; tercihen gün ışığı alan dinlenme odalarının oluşturulması ve bu alanlarda asgari olarak; el yıkama lavabosu, mini buzdolabı, oturma alanları (sandalye, koltuk, sehpa vb.) ve televizyon bulunmasının sağlanması ayrıca kişiye özel eşyaların muhafazası için çalışanlara dolap tahsis edilmesi, mahremiyete uygun giyinme alanlarının oluşturulması gerekmektedir.’’ denilmektedir. Konuya ivedilikle çözüm bulunması talebi hakkında; 
 
Konunun Başhekimlik tarafından değerlendirildiği, yerinde incelemelerin yapıldığı, Çocuk Acil Servis hemşire odasının ve giyinme odasının yerinin belirlendiği, Bina tadilatı bitince odaların düzenleneceği belirtildi. Erişkin Acil Servisin tadilata gireceği, tadilat bitiminde acil servis hemşire ve giyinme odalarının ayrı olarak ayarlanacağı bildirildi.
 
KARAR 3)
 
Toplu Sözleşme metninin Yüksek Öğretim Kurumlarında görev yapan bazı personeller için döner sermaye ek ödeme tavanının artırılması başlıklı madde 31’e (1)’de ‘‘2547 sayılı Yükseköğretim kanunun 58’inci maddesinin (c) fıkrasının (2) numaralı bendinde ‘’ yüzde 150 ‘’ ibaresi ‘’ yüzde 170’’ olarak uygulanır denilmektedir. ‘’ Kurum çalışanlarının iş yükü ve çalışanların döner sermayeye sağladığı katkı göz önüne alınarak, döner sermaye ek ödeme oranlarının her çalışan için artırılması talebi hakkında;
 
Hastanenin mali durumu nedeni ile şuan ki oranların üstünde döner sermaye ek ödemelerinin ödenmesinin mümkün olamayacağı belirtildi.
 
KARAR 4)
 
Çocuk Hematoloji servisine temin edilen atık kutuları, uygun kemoterapi atık kutuları değildir. Çalışan sağlığı ve güvenliği açısından uygun kemoterapi atık kutularının temin edilmesinin sağlanması talebi hakkında;
 
Talepler gereği sorunun çözüldüğü, Kemoterapi atık kutularının uygun atık kutuları olduğu, Kemoterapili her Ünitede aynı atık kutularının kullanıldığı belirtilerek Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından da onay alındığı ifade edildi.
 
KARAR 5)
 
Çalışanların Poliklinik muayenelerinde, radyoloji birimlerindeki çekimlerinde sıra almadaki sıkıntıları devam etmektedir. Konuya çözüm bulunması talebi hakkında;
 
Probel sisteminde Personel TC kimlik numaralarının tanımlı olduğu, personel randevusu sistemi oluşturulduğu, Polikliniklerde sabah randevularının personel ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları için ayrıldığı belirtilerek yazılım gurubu ile tekrar görüşülüp bazı poliklinikler ve radyoloji birimlerinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi için çözüm üretileceği yönünde görüş bildirildi.
 
KARAR 6)
Hemşirelerimizin aylık nöbet çizelgeleri haricinde çalışma alanlarından farklı birimlere çekilerek çalıştırılmaları ile ilgili sorun devam etmektedir. Özellikle klinik ortamı uygun denilerek işe gelmemelerinin talep edilmesi, yada işe geldikten sonra eve gönderilmesi, daha sonra evden çağrılarak farklı birimin ihtiyacı olduğu gerekçesi ile birimi dışındaki alanlarda çalıştırılması uygulaması çalışma iş barışını bozmuştur. Çalışanların aile ve sosyal hayatı, farklı birimlerde çalıştırılmanın hata yapma oranını yükselttiği, böyle bir çalışma sisteminin esnek ve kuralsız çalışmaya neden olduğu ve bu uygulamanın acil çağrıdan çıkıp, rutin bir işleyiş haline geldiği göz önüne alınarak uygulamadan vazgeçilmesi, konuya çalışanlarında istek ve talepleri göz önüne alınarak çözüm bulunması. Hemşire nöbet çizelgelerinin ayın 20’sine kadar ilan edilmesi talepleri hakkında;
 
Hemşire eksikliği nedeni ile bu uygulamanın zorunlu olarak yapıldığı belirtildi. Akut ve acil gelişen olaylar dışında kısa süreli farklı birimlere hemşire çekilmediği, Planlı hemşire rotasyonu uygulamasının 96 hemşirenin göreve başlamasına kadar devam edeceği, hemşirelerin göreve başlamasından sonra ise bu durumun azalacağı belirtildi. İş yükü azaltılması uygulaması için hasta çıkışlarının en geç 15:30’ da tamamlandığı, hasta yatış işlemlerinin 17:30 ile sınırlandırıldığı, hemşire nöbet listelerinin ayın 20’sine kadar yapılarak ilan edilmesi talebine dikkat edileceği, kişisel sorunların yerinde birebir açıklanarak Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü ile çözümlenmesinin uygun olacağı belirtildi.
 
KARAR 7)
 
Aynı işi yapan birimlere farklı oranlarda döner sermaye ödenmesi, çalışanlarımızın motivasyonunu bozmaktadır. Merkez Laboratuvarı, Kan Merkezi, Röntgen, Radyoloji, Nükleer Tıp, Patoloji vs. gibi birimlerin döner sermaye ek ödemeleri oransal farklılıklar göstermektedir. Laboratuvar ve görüntüleme birimi olarak hizmet veren bu birimlerdeki oransal farklılığın giderilerek, uygulama birliği açısından üst orandan alan birim ile eşitlenmesi talepleri hakkında;
 
Döner Sermaye ek ödemeleri ile ilgili detaylı bir çalışma yapıldığı, yeni bir sisteme geçileceği, bu sisteme geçtikten sonra bu sıkıntıların ortadan kalkacağı ve gerekli düzenlemelerin yapılacağı bildirildi.
 
KARAR 8)
 
Kemoterapi uygulayan ve kemoterapiye maruz kalan birimlere (Gündüz Tedavi Kliniği, Onkoloji Hastanesi, Çocuk ve Dahiliye Hematoloji Servisleri vs.) hizmet veren çalışanlarımıza kemoterapik ajanların riskleri göz önüne alınarak, döner sermaye ek ödemelerinin özel birimlere uygulanan kat sayı üzerinden ödenmesi talebi hakkında;
 
Belirtilen birimlerle ilgili olarak Yürütme Kurulunda konunun değerlendirilmeye alınarak düzenleme yapılabileceği bildirildi.
 
KARAR 9)
 
Kan Merkezi, Biyokimya Laboratuvarı, Mikrobiyoloji birimi çalışanlarının döner sermaye ek ödemelerinin acil servise sundukları hizmetten dolayı acil servis kat sayısı üzerinden ödenmesi, konu ile ilgili emsal mahkeme ve Danıştay kararlarının göz önüne alınarak davaların açılmasının kuruma getireceği mali yükün de göz ardı edilmemesi gerektiği ile ilgili talepler hakkında;
 
Bu birimlere acil servis katsayısı üzerinden ödeme yapıldığı belirtildi. Sendikanın bu ödemenin yapılmadığı yönündeki beyanı dikkate alınarak konunun araştırılacağı ifade edildi.
 
KARAR 10)
 
Kurum bünyesinde hizmet veren kreş ve anaokulunun çalışma saatleri konusunda sıkıntıların  mevcut olduğu, çalışanların çalışma saatleri ile kreş ve anaokulu kapanış saati farklı olduğundan, sorun yaşayan çalışanlarımızın bu mağduriyetinin giderilmesi için saatlerin çalışanların nöbet teslim saatine göre ayarlanması, ayrıca kurum çalışanlarımızın her yıl yaz döneminde tadilat bahane edilerek bir ay süre ile kapatılan kreş ve anaokulunda çocuklarının bakımı konusunda sorunlar yaşaması nedeniyle Yaz dönemindeki bu uygulamadan ivedilikle vazgeçilmesi 7/24 saat süreli çalışma sistemi olan kurum çalışma sistemine göre anaokulu ve kreşin çalışma saatlerinin ayarlanması. Kreş ücretlerinin çalışanları maddi olarak sıkıntıya sokmayacak makul bir orana çekilmesi yönündeki talepler hakkında;
 
Üniversite Yönetimi olarak Kreş ve Anaokullarının 12 ay boyunca açık kalması yönünde karar alındığı, çalışma saatlerinin nöbetli çalışan personelin ihtiyacına göre uygun olarak düzenlenmesi için çalışmalar yapıldığı, Tınaztepe’de bir inşaatın var olduğu, bunun yanı sıra iyileştirmelerin yapıldığı bildirildi.
 
KARAR 11)
 
 2016-2017 yılı toplu sözleşme metni madde 17’de ‘‘Üçüncü seviye acil servis ve üçüncü seviye yoğun bakımlarda görev yapanların Yönetmelikte öngörülen performans puanlarına ek 0,10 puan ilave edilir.’’ denilmektedir. Acil Servis ve üçüncü seviye Yoğun Bakım ünitelerinde çalışanların döner sermaye ek ödemesine bu fark yansıtılmamıştır. Acil servis ve üçüncü seviye Yoğun Bakımların performans puanlarına ek 0,10 puan ilave edilmesi talebi hakkında;
 
Üçüncü seviye Acil Servis ve Üçüncü seviye Yoğun Bakımlara 0.10 ek puan ilave edildiği, sistemde otomatik olarak hesaplama yapıldığı, kişisel olarak ek puan ilave edilmediği iddiası olanların durumunun ayrıca araştırılması gerektiği belirtildi.
KARAR 12)
 
Dış Birim olarak hizmet veren Onkoloji hastanesindeki çalışanların can güvenliği ile ilgili güvenlik zaafiyetinin devam ettiği, dış birim olması itibari ile talep edilen güvenlik görevlisi talebinin halen karşılanmadığı, çalışanlarımızın can güvenliğinin ciddi anlamda tehlikede olduğu, konuya çözüm bulunması ile ilgili talepler hakkında;
 
İlhan Onat ve Onkoloji Hastanesi için ortak bir güvenlik oluşturulduğu, güvenlik ve danışmanın 24 saat görev yaptığı belirtildi.
 
KARAR 13)
 
Kurumunuz bünyesinde birçok çalışan görevde yükselme, ünvan değişikliği sınavı açılmasını beklemektedir. Çalışanların maddi hak kaybı göz önüne alınarak, talepler doğrultusunda bu sınavların her kadro için açılmasının sağlanması, ayrıca şeffaflık ilkesi gereği tarafınızca konu ile ilgili yapılan çalışmaların ve hangi kadroların boş olduğunun ilan edilmesi, çalışanları bilgilendirilmesi için detaylı bilgi verilmesi talepleri hakında;
 
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavının bu yıl açılacağı, sınavı açma görevini Ege Üniversitesi Rektörlüğü’nün üstlendiği sınav tarihi ve kadrolarının çalışanlara ilan edileceği bildirildi.
 
KARAR 14) 
 
Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi etkin bir şekilde işlemediği, daha önce belirtilen kurula seçilecek temsilcilerin görevlendirilmesi 6331 sayılı kanun çerçevesinde yapılmadığı için sendikanın, kurum çalışanlarından gelen ve sendikaca gözlenen, çalışanların sağlığı ve güvenliğini risk altında bırakan konuları kurula çözüm noktasında taşınamadığı, konu ile ilgili düzenlemenin yapılması talepleri hakkında;.
 
Bu konuda çalışmaların sürdüğü, OSGB birimi kurulacağı belirtilerek, bu birimin kurulmasının ardından mevzuata göre gerekli atamaların yapılacağı belirtildi.
 
KARAR 15)
 
Acil Serviste hasta karşılama birimi ve personeli olmadığı için hastaların acil servise transferinde sorun yaşanmaktadır. Acil Servis ünitesindeki hasta karşılama personel ihtiyacının giderilmesi talepleri hakkında;
 
Hasta karşılama için personelin 24 saat görev yapacak yardımcı personelin görevlendirilmesi hususunun hastane yönetimi tarafından görüşüleceği, ATT kadro talebi yapılacağı, Paramedikler gibi bir düzenleme yapılması için hazırlık yapıldığı, Acil Servis tadilatından sonra gerekli düzenlemelerin yapılacağı yönünde bidirildi.
KARAR 16)
 
Kurum çalışanlarının yakınları (eş, anne, baba, çocuk vb.) ayaktan ya da yatarak görmüş oldukları tedavi sürecinde yakınına refakat etmesi konusunda olumsuzluklar yaşandığı, Oysa; Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin Eşlik Etme Zorunluluğu Başlıklı, 27. Maddesinde:
 – Yatakta tedavi edilenlerin, hastalıkları gereği yanlarında bir kimsenin bulundurulmasının zorunlu olduğu tedaviyi yapan sağlık kurumunun raporu ile belgelendiği takdirde, hastaya biri eşlik ettirilir. Bu takdirde ödenmesi gereken yatak ücreti, sağlık kurumunca düzenlenecek faturada gösterilmek ve belge eklenmek suretiyle, ilgili kurumca ödenir. Hasta özel sağlık kurumunda tedavi edilir ve giderler hasta tarafından bu sağlık kurumuna ödenirse, alınacak fatura ve belge ilgili kuruma verilerek bedeli kurumdan alınır.
Hastanın tedavi edilmek üzere başka bir yere gönderilmesi sırasında yanında bir kimsenin bulundurulmasının zorunlu olduğu hastayı gönderen sağlık kurumu veya kuruluşunun raporunda belirtildiği takdirde, hastaya biri eşlik ettirilir. Eşlik eden kimseye de, memurun bağlı olduğu kurumca, “Harcırah Kanunu” hükümleri dairesinde yolluk ve gündelik verilir. Hasta bu Yönetmeliğin 26.ncı maddesi gereğince belirli bir araç ile gönderiliyorsa, eşlik edenin yollukları da aynı madde hükümleri uyarınca ödenir.
 
Yukarıda bahse konu edilen yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerek yatan hastaya gerekse il dışına sevk edilen hastalara işlem tesisi edilmesine dair talepler hakkında;
 
Kurum çalışanlarının bu konuda mağdur edilmediği, konunun hukuki yönden değerlendirileceği, gerekirse ilgili makamlara görüş sorulabileceği, mevzuata göre işlem yapılacağı bildirildi.
 
KARAR 17)
 
Kurum personellerinden Genel İdari Hizmetler kadrosunda çalışan memur çalışanlarımızın Bilgisayar İşletmen kadro taleplerinin karşılanması talebi hakkında;
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca kadro durumu ve  yeterli şartlara sahip olan herkese liyakat esas alınarak bu kadroların verileceği ve verilmeye başlandığı belirtildi.
 
KARAR 18)
 
Kuruma karşı Sendika tarafından bir çalışan için açılan dava göz önüne alınarak iş kazalarında verilen raporlardan, döner sermaye kesilmemesi yönünde karar alınmasına dair talep hakkında;
 
Söz konusu edilen davaya dair kararın hastane yönetimi tarafından değerlendirileceği, gerekirse ilgili makamlardan görüş sorularak konu ile ilgili Yürütme Kurulunda karar alınabileceği bildirildi.
 
KARAR 19)
 
Kurumda Mesai dışı vakaların mesai içi alındığı bilgisinin Sendikaya iletildiği, M.D.Ö vakalarının mesai içi alınması çalışanlarımızın iş yükünü artırmakta olduğu, M.D.Ö vakalarının mesai dışı yapılması ve bu vakalara girecek ekibin gönüllük esasına dayandırılması, bunun karşılığında da mesai ücreti ödenmesinin sağlanması, M.D.Ö vakaları mesai içinde alınacaksa, vakaya giren ekibe ek döner sermaye artışı sağlanması talepleri hakkında;
 
Döner Sermaye Mevzuatına göre çalışma saatleri içinde ve dışında alınan M.D.Ö. vakalarına giren çalışanlara ayrı ücret ödemesi yapılmasının mümkün olmadığı belirtilerek, ameliyathanelerin efektif olarak çalışması için uğraşıldığı, amacın mesai saati içinde çalıştırmak olduğu, mesaisinde çalışan personel için bir işin MDÖ olup olmadığının durumu değiştirmeyeceği ifade edildi.
 
KARAR 20)
 
Ameliyathane biriminde çalışanlarımızın skopi cihazlarından dolayı radyasyona maruz kaldıkları göz önüne alınarak şua izni ve fiili hizmetten faydalandırılmasının sağlanması, bu bağlamda skopi cihazlarının salonlara sabitlenmesi ve bu alanda çalışacak personelin de belirlenmesi talepleri hakkında;
 
Mevzuat gereğince skopi cihazı kullanılan salonlarda çalışanların şua izni ve fiili hizmet zammından faydalandırılmasının mümkün olmadığı, ancak yeterli cihaz sayısı temininden sonra cihazların salonlara sabitleneceği, sabitlenen salonlarda çalışanların bahsedilen haklardan faydalanması konusunda hukuki yollara başvurulabileceği, hastane yönetimi tarafından da konunun yeniden değerlendirilebileceği ifade edildi.
 
KARAR 21)
 
Çalışanların almış oldukları hastalık raporlarında usule ve fenne uygun olamayan raporların hakem hastaneye gönderilmesi ile ilgili olarak;
 
Tekrar eden, şüphe uyandıran, uzun süreli ve suistimal olduğu düşünülen raporlar dışında diğer raporların hakem hastaneye gönderilmediği ifade edilmiştir.
 
KARAR 22)
 
Kurumunuz tarafından çalışanlarınıza boyun askılıklarının takılmasının zorunlu bir uygulama haline getirilmesi ve bu uygulamadan akademik personelin muaf tutularak sadece idari personele uygulatılması çalışanlarımız arasında tepkilere neden olmuş ve çalışma barışını bozmuştur. Ayrıca Enfeksiyon komiteleri tarafından boyun askılıkları hijyen ve enfeksiyon riski açısından uygun görülmemektedir. Sağlık çalışanlarımıza şiddet ve saldırılarda göz önüne alınırsa can güvenliği açısından boyun askılıkları uygun görünmemektedir. Bu nedenle uygulama birliği açısından uygulamanın tüm personeli kapsaması veya uygulamadan vazgeçilmesi. Boyun askılıkları yerine kurum logosunun basılı olduğu kart ve yoyoların kullanım açısından rahat olduğunu söyleyen çalışanların bu talepleri doğrultusunda karar alınması.
 
Enfeksiyon komitesinin uygun görmediği alanlarda sağlık  personellerinin yoyo takması, bunun dışında kalan tüm personellere ayrım yapılmaksızın, bu uygulama ile kimliklerini görünür şekilde taşıma zorunluluğunun getirildiği belirtildi.
 
KARAR 23)
 
Otopark sorununun devam etttiği, özellikle personel otoparklarının hastane giriş alanlarına uzak olması nöbetçi personellerimizin can güvenliğini tehlikeye attığı, çalışma sisteminin 08-20,20-08 olduğu göz önüne alınırsa geç saatlerde nöbet teslim edip, aracına ulaşmaya çalışan personellerimiz uygun alanlarda güvenliğin olmaması sebebi ile başı boş köpeklerin saldırılarına maruz kaldığı, hırsızlık ve darp olaylarının yaşandığı,konuya ivedilikle çözüm bulunması ile ilgili şikayet ve talepler hakkında;
 
Kampüste yeterli aydınlatmanın yapıldığı, köpekler ile ilgili birtakım çalışmaların tüm kampüslerde sürdüğü, Güvenlik kadrosu yetersizliği nedeni ile ayrıca bir güvenlik görevlisi tahsis edilemeyeceği ancak nöbet devir saatleri arasında güvenlik tarafından devriye gezilmesinin sağlanacağı belirtildi.
 
Üniversite Temsilcileri Sendika Temsilcileri
Prof.Dr. Hale ÖREN Yasemin ZENGİN
Rektör Yardımcısı TSS İzmir Ünv.Şb.Bşk.
   
Prof. İbrahim ÖZTURA Necati DENİZ
Başhekim Yrd. Şube Başkan Yrd.
   
Av.Serap EKERCAN Yasemin KARAKAY
Hukuk Müşavirliği İşyeri Temsilcisi
   
Seyyare KURT Halil AKIN
Hemşirelik Hizm.Müd. İşyeri Temsilcisi
   
  Cihangir CEYHAN
  İşyeri Temsilcisi