2017 Nisan Dönemi – Kurum İdari Kurulu (Eğitim-Sen)


KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
 
Toplantı Tarihi            : 03.05.2017
Toplantı Dönemi        : 2017 Yılı/Nisan
 
GÜNDEM
1)      Kreş
2)      Mobbing
3)      Yemekhaneler
4)      Mediko-sosyal
5)      Tınaztepe’de Yaz Dönemi Ulaşımı
6)      Zorunlu Bireysel Emeklilik (BES)
7)      DE-HGS Kullanımı
8)      Unvan Değişikliği Sınavı
9)      Görevde Yükselme Sınavı
10) Boyunlukta Kart Taşınması
11) 4-B Kadrosunda Çalışanların Sorunları
12) Görev Tanımları
13) Merkez Kütüphane Sorunları
14) Mühendislik Fakültesindeki Dr.Araştırma Görevlileri
15) Fakültelerde 50/d ile çalışan asistanların 33/a’ya geçirilmesi
16) Yardımcı doçentlerin yeniden atanmalarındaki kriterler
17) Üniversitemiz öğrenci kontenjanları
18) Akademik kurullar
19) Araştırma görevlileri iş tanımları
20) Lisans programlarının yüzde yüz Türkçe ya da yüzde yüz İngilizce olarak açılması
21) Ders ve öğretim üyesi değerlendirme anketleri
22) 100/2000 doktora programı kapsamında başlayan bursiyerler
23) Temsilcilik Odası
24) Sendikalardan görüş alınması
25) Taşeron İşçilerin Sorunları
 
TOPLANTIDA BULUNANLAR
Prof. Dr.Hale ÖREN                        Rektör Yardımcısı
Av. Fulya TANTAŞ                          Hukuk Müşaviri
Çiğdem MARAŞLIOĞLU                 Personel Daire Başkanı
Metin KURŞUN                               Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı
Dr. Nuri Erkin BAŞER                      Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube Sekreteri
Dr. Özlem ÖZTÜRK                         Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube Örgütlenme Sekreteri
Şinasi SÖBE                                    Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube Hukuk Sekreteri
Orhan ÖZGÜÇ                                 Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube İşyeri Temsilcisi
 
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul Ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca, Dokuz Eylül Üniversitesi İşveren Vekilleri ile işyerinde yetkili sendika olan Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) temsilcilerinden oluşan Kurum İdari Kurulu, 2017 Yılı 1. Döneminde 03.05.2017 tarihinde saat 14:00 ’te Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Senato salonunda toplandı.
 
GÜNDEM MADDELERİ ÜZERİNDE YAPILAN GÖRÜŞMELER VE ALINAN KARARLAR
Karar 1) Tınaztepe yerleşkesinde yapımına başlanan kreşin ne zaman tamamlanacağına ilişkin bilgi verilmesi; kreş inşaatı olarak tanımlanan binanın fizikî ve çevresel koşullarının standartlara uygun olmadığı, Kreşlerin; tek katlı binalarda, tehlike arz edebilecek trafo vb. yapılardan uzakta, geniş bahçeli olması, mevcut planlamanın aksine yeni bir kreş alanı belirlenmesini ve bir an önce inşaatının tamamlanması yönündeki talepleri;
Diğer yerleşkelerdeki mevcut kreşler yetersiz olması ve yenilenmesi tadil edilmesi, kapasitesinin artırılması ve her yaştan çocuk alınması ile ilgili görüş ve talepleri;
Kreş öğretmenleri, taşeron firmada sözleşmeli olarak çalıştırılması ve öğretmenlerin güvenceli devlet kadrolarına geçirilmesi yönündeki bildirim ve talepleri;
Kreşlerle ilgili yönetmeliğin 0-36 aylık çocuklar için oluşturulan sınıfların 10 kişi olması gerektiğini belirtmesine rağmen Dokuz Eylül Üniversitesi kreşlerinde bu sayının aşıldığı yönündeki şikâyetler hakkında;
Tınaztepe Yerleşkesinde kreş inşaatının devam ettiği, Buca Eğitim Fakültesinde bulunan kreşin Tınaztepe Yerleşkesine taşınmasının planlandığı, kreşlerle ilgili projede revizyona gidilip alt katların kreş, üst katların etüd merkezi olarak kullanılacağı, kreşlerde bir iyileştirmenin idarenin gündeminde olduğu, bununla birlikte kreş öğretmenlerinin kadroya alınmasının cari mevzuata uygun olmadığı belirtildi.
Karar 2) DEÜ Mobbing Birimi İşleyiş Usul ve Esasları Yönergesi yürürlükte olmasına rağmen birimin henüz çalışmalarına başlayamadığını yönündeki gözlemler,
Doğrudan Sendikaya gelen şikâyetler ve Sendikaca düzenlenen eğitimlerde yapılan konuşmaların bu soruna rektörlüğün daha fazla eğilmesi gerektiği yönündeki talepleri,
İlgili birimim üyeleri yeniden düzenlenmesi, birimin tanıtılması, işleyiş usulleri hakkında çalışanların bilgilendirilmesi yönündeki öneriler,
Bir önceki KİK toplantısı kararı uyarınca, Rektörlükçe akademik ve idari personeller için verilen zorunlu hizmet içi eğitimlerin arasına mobbing eğitiminin de konulması gerektiği yönünde bildirimleri ve mobbing eğitimlerinin programı ve takvimi hakkında bilgi talepleri hakkında,
Web sitesinde yer alan mobbing alanının tereddütlere yol açmaması açısından şimdilik kaldırılabileceği, bununla birlikte, Mobbing biriminin tam kapasiteyle çalışmaması nedeniyle konuyla ilgili başvuruların hâlihazırda Hukuk müşavirliğince alındığı, incelendiği ve gerekli işlemlerin yapıldığı belirtildi.
Karar 3) Yemekhanelerdeki iş yükü hakkında şikâyetler alındığı, personel eksikliği nedeniyle aksamalar meydana geldiği, kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin uzun sürelerde çalıştığı görüldüğü ve personelin öğrencilere uygunsuz davranışlarının şikâyet konusu olduğu;
Kimi yerlerde temizlik sorunları bulunduğu, Dokuzçeşmeler yemekhanesinde engelliler için asansör bulunmadığı yönündeki şikayetleri ve Yemekhanelerde iyileştirme yapılması yönündeki talepler ile,
Tınaztepe personel ve öğrenci yemekhanelerinde başlanan vejetaryen menü hizmetinin tüm yemekhanelere vegan menü şeklinde yaygınlaştırılmasını ve benzer bir çalışmanın sağlık gerekçesi ile diyet menü almak isteyen çalışanlar için de yürütülmesi hususundaki talepleri hakkında;
Hâlihazırda 26 noktada yemek hizmeti verildiği, bununla birlikte mutfaklarda köklü bir revizyona gidileceği, sağlık kampüsünde çok modern bir yemekhane yapılmakta olduğu, Kısmi zamanlı çalışan öğrencilerle ilgili şikâyetler hakkında soruşturma yürütülmekte olduğu ve vegan yemek talebinin belirlenmesi için Bilgi işlem Daire Başkanlığından destek alınabileceği ifade edildi.
Karar 4) Tınaztepe yerleşkesindeki mediko sağlık biriminde yeni yapılanmaya rağmen personel eksikliklerin giderilemediği. Medikonun çalışma usul ve esaslarının netleştirilerek üniversite bileşenlerine duyurulması yönündeki bildirim ve talepleri hakkında;
Mediko sosyal hizmetler ünitesi ile ilgili bir yönergenin hazırlandığı ve Yönetim Kurulu Toplantısında görüşülerek kabul edildiği, Tınzatepe Yerleşkesinde Aile hekimliği ile ilgili protokol yapıldığı yönünde bilgi verildi.
Karar 5) Tınaztepe yerleşkesinde yaz döneminde ulaşımının aksamaması için Belediye yetkilileri ile görüşmeler yapılması ve bu görüşmelere sendikanın da katılması ile ilgili talepleri hakkında;
Bu konudaki talebin Rektörlük tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilmesine karar verildi.
Karar 6) BES hakkında rektörlüğün bilgilendirmesi yetersiz kaldığı, Personelin cayma hakkını kullanma konusunda kolaylık gösterilmesi sözleşme yapılan sigorta şirketi ile çıkabilecek olası sorunların önüne geçilmesi için inisiyatif kullanılması yönündeki bildirim ve talepleri hakkında;
Konuyla ilgili toplantı yapıldığı, personele elektronik posta aracılığıyla ayrıntılı bilgilendirme yapıldığı, zorunlu bireysel emeklilikle ilgili web sitesinde bulunan hatalı bağlantıların düzeltileceği bildirildi.
Karar 7) Dokuz Eylül Üniversitesi Hızlı Geçiş Sistemi (DE-HGS) ile araç trafiğinin kontrollü hale geldiği, öğrencilerin güvenle okula gidemediği, Tınaztepe yerleşkesinin her iki girişinde de yolun her iki tarafına yoğun biçimde araç park edildiği, yayaların güvenliğinin tehlikeye atıldığı, “kamusal alanda gereksiz trafik” ortadan kaldırmayarak yerleşke sınırının dışına aktarıldığı, yoğun saatlerde bu durumun özellikle tehlike yarattığı yönündeki bildirimler hakkında
Kamu alanlarının kullanımının ücretli olabileceği, Dokuz Eylül Üniversitesi Hızlı Geçiş Sisteminin (DE-HGS) kullanımına devam edileceği, Güvenlik konusunda gerekirse İl Emniyet Müdürlüğünden ve/veya Büyükşehir Belediyesinden yardım istenebileceği belirtildi.
Karar 8) Son üç yıldır Kurum İdari Kurulu toplantılarında unvan değişikliği sınavının açılacağının kabul edildiği ve bir an önce açılması gerektiği yönündeki bildirim ve talepleri hakkında
Unvan değişikliği sınavının yapılması için Ege Üniversitesiyle görüşmelerin devam ettiği, bu sene içerisinde yapılmasının planlandığı belirtildi.
Karar 9) 2015 yılında yapılan görevde yükselme sınavına katılım sayısının fazla olması, barajı geçen aday sayısının çok olması nedeniyle görevde yükselme sınavının her yıl düzenli olarak yapılmasının gerektiğine dair görüşleri ve 2017 yılı sınav takvimini açıklanması talebi,
Sınav yapabilecek bir üniversite ile mutabakat yapılabileceği, Şef kadrolarının yanı sıra şube müdürlüğü için de sınavı açılabileceği, yönündeki önerileri,
İhtiyaca ve uygun kadro yapısına göre görevde yükselme sınavının yapılması için Ege Üniversitesiyle görüşmelerin devam ettiği, bu sene içerisinde yapılmasının planlandığı belirtildi.
Karar 10) Rektörlüğün tüm personele zorunlu tuttuğu boyunlukla kart taşınması uygulamasının sendika uyarılarıyla akademik personelden kaldırılmış olmasına rağmen idari personele bu uygulama halen zorunlu tutulmakta olduğu, personel arasında ayrımcılık anlamına geldiği yönündeki bildirimleri,
Boyunlukta kart taşınması temizlik vb. hizmetlerde zorluk çıkardığı, Yaz ayları için uygun bir yöntem olmadığı, kartın boyunlukta taşınmasının fazladan bir fayda sağlamayacağı yönündeki görüşleri ve Boyunlukta kart taşınması zorunluluğunun tüm personelden kaldırılması yönündeki talepleri hakkında;
Personelimizin kimliklerini taşımalarının güvenlik açısından önemli olduğu ancak görünür yerde taşıma konusunun değerlendirilebileceği belirtildi.
Karar 11) 4-B kadrosunda çalışanların sorunları ve bunların çözüm yolları hakkında sendikanın da dâhil olduğu bir inceleme komisyonu kurulması, hazırlanacak raporun üniversite kamuoyuna ilânının sağlanması ve yönetimin çözüm önerilerini hayata geçirmesi, iş barışı ve aidiyet duygusu konusunda atılacak önemli adımlar olacağı yönünde talep ve görüşleri hakkında;
657 sayılı kanunun 4-b maddesi uyarınca çalıştırılan personelin çalışma usul ve esasları ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmekte olduğu belirtilmiştir.
Karar 12) Mevzuata uygun bir biçimde yapılan sayısız geçici görevlendirmenin yarattığı sıkıntıları çözmek için tüm akademik ve idari personelin görev tanımlarının yazılması ve tüm yöneticiler tarafından bu görev tanımlarına uyulması yönündeki talepleri,
Görev tanımları belirsizliğinden dolayı meydana gelen uyuşmazlıklar olduğu, çalışanların birden çok iş üstlendiği, personel yetersizliğinden dolayı memur işlerine taşeron firma işçilerinin baktığı ve burslu öğrencilerin aslî işlerde çalıştırıldığı yönündeki bildirimleri hakkında,
İdari personelin görev tanımlarının belirlendiği, akademik personel görev tanımlarının ise 2547 sayılı yasada belirtildiği şekilde uygulanmakta olduğu ifade edildi.
Karar 13) Merkez Kütüphane çalışanlarının şikâyetleri hakkında 3/11/2016 tarih ve 96 sayılı ve 3/3/2017 ve 27 sayılı cevapsız kalan yazılara açıklama yapılması yöndeki talepleri, Bu başvurularla ilgili ne gibi çalışmalar yapıldığını, daha önceki başvurularda dile getirilen ve çalışma barışını bozan işyeri sorunlarının çözümü noktasında hangi somut adımların atıldığını yönündeki bilgi talepleri hakkında,
Konu ile ilgili yürütülmekte olan bir soruşturma olduğu ve soruşturmanın sonucunun sendikaya iletileceği belirtildi.
Karar 14) Mühendislik Fakültesi kadrosunda onlarca doktora unvanlı araştırma görevlisi bulunduğu ve kriterleri tamamladıkları halde yardımcı doçent kadrosuna atanamadıklarına dair bildirimleri ile bu ve benzer durumlara ilişkin planlamalara dair bilgi talepleri hakkında;
Tüm ilgili birimlerden kadro talepleri hakkında listelerin alındığı ve Yardımcı Doçent kadrolarıyla ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına talepte bulunulduğu belirtildi.
Karar 15) Üniversitemizin ÖYP kadrosunda bulunan araştırma görevlilerinin 50/d’ye göre yapılan atamalarının bir an önce 33/a kadrosuna göre yenilenmesini talepleri,
Yönetim Kurulu’nun 13 Aralık 2016 tarih ve 1280 sayılı toplantısında, “Üniversitemiz birimlerine ilk defa atanacak araştırma görevlilerinin 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında atamalarının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.” denildiği, ve bahsedilen kararın iptal edilmesi yönündeki görüş ve talepleri hakkında,
Kurumdaki mevcut kadro düzenlemelerinin Yükseköğretim Kurulu uygulaması olduğu ve ilgili mevzuatının gereklerine göre hareket edildiği bildirildi.
Karar 16) Yardımcı doçent kadrolarındaki akademik personelin yeniden atanmalarındaki kriterleri birçok mahkeme kararı sonucunda geçersiz hale geldiği ve kaldırılmasını yönündeki bildirim ve talepleri hakkında;
17) Üniversitenin genelinde eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesinin önündeki engellerin en önemlilerinden biri yüksek kontenjanlar olduğu, bunun öğretim elemanlarının iş yüklerini de oldukça artırarak aynı zamanda araştırma faaliyetlerini de engellediği yönündeki görüşleri ve yüksek kontenjan konusunun senatoda ele alınmasını talepleri hakkında,
İlgili birimlerden kontenjan taleplerinin alındığı ve kontenjanların azaltılması doğrultusundaki yazının Yükseköğretim Kuruluna iletildiği bildirildi.
Karar 18)  Akademik kurulların bazı bölümlerde ve anabilim dallarında işlevsiz hale geldiği görüldüğü ve başkanlık yapanların keyfi uygulamalara imza atmakta olduğu yönündeki bildirim ve kurulların işler hale gelmesi yönündeki talepleri hakkında;
Kurulların toplanması ile ilgili hususların Yükseköğretim mevzuatınca belirlendiği hususu bildirildi.
Karar 19) Araştırma görevlilerine görev tanımları dışında işler verilmekte olduğu, derslerin tüm dönem boyunca yürütülmesi, sınav kâğıtlarının okutulması vb. işlerin görev tanımına girmediğinin hatırlatılması hususundaki bilgilendirme ve talepleri hakkında;
İlgili birimlere bu konu hakkında gerekli uyarılar ve bilgilendirmelerin yapıldığı ifade edildi.
Karar 20) YÖK’ün bundan böyle lisans programlarının ya yüzde yüz Türkçe ya da yüzde yüz İngilizce olarak açılması yönündeki yazısı üzerine yönetim ne tür hazırlıklar yapıldığı YDYO hazırlık programının yenilenip yenilenmeyeceği hususunda bilgi talepleri hakkında;
Konunun Eğitim komisyonunda incelenmekte olduğu ve son haliyle senatoda görüşüleceği bildirildi.
Karar 21)Öğrencilerin doldurmak zorunda bırakıldıkları Ders ve Öğretim üyesi değerlendirme anketlerinin birçok sakatlık ve sorun içermekte olduğuna dair görüşleri hakkında;
Kaliteli ve sürekli gelişen eğitim anlayışı içerisinde geri bildirimlerin çok önemli olduğu, bununla birlikte anketlerin yapısının gözden geçirilmesi gerektiği ve gerekli uyarıların ilgili birimlere yapılacağı belirtildi.
Karar 22) 100/2000 doktora burs programı kapsamında doktora programlarına başlayan bursiyerlerin mevzuata aykırı biçimde bölümlerde görevlendirilmek istendiklerine dair şikâyetler olduğu ve bunun mümkün olmadığının ilgili birimlere bildirilmesi yönündeki talepleri hakkında;
Rektörlüğün bu şekilde bir tasarrufunun olmadığı ve sözkonusu akademik personelin ilgili mevzuat çerçevesinde eğitimlerinin gereği gibi çalıştırılacağı ifade edildi.
Karar 23) Dokuzçeşmeler, GSF ve Sağlık Yerleşkesinde Temsilcilik Odası talepleri hakkında;
Talebin olanaklar çerçevesinde gözden geçirilerek değerlendirileceği belirtildi.
Karar 24) Yönetim ile yapılan görüşmelerde çalışanları ilgilendiren konularda karar alırken sendikaların görüşünün alınacağı dile getirilmesine rağmen kurumsal olarak herhangi bir konuda çağrı gelmediği, yönündeki bildirimleri ile Strateji Raporunda sendikaların paydaş olarak tanımlanması ve karar alma süreçlerinde sendikaların görüşlerinin alınması hususundaki talepleri hakkında;
Karşılıklı iyi niyetli içerisinde diyaloğun artarak devam etmesinin amaçlandığı ifade edildi.
Karar 25) Taşeron firmalardan gelen işçilerin sorunları gün geçtikçe daha da artmakta olduğu, Memur kadrolarının taşeron firmalardan gelen personel ile dolmakta olduğu, Bu personelin, güvencesiz ve sendikasız olduğu yönündeki bildirimleri,
Sözleşmeli çalışan personelin iş tanımlarının netleşmesi gerektiği, SKS’ye bağlı çalışan sözleşmeli işçiler haftalık 45 saat çalıştırılırken, diğer birimlerde memurların 40 saat çalışması sorunun çözülmesi ve Taşeron işçilerin SKS yemekhanelerinden faydalanırken ödedikleri yemek bedellerinin düşürülmesi yöndeki talepleri,
Taşeron işçilere fazla mesai ödemesinin Kamu İhale Kurumu İşçilik Hesaplama Modülünde giriş yapılarak ihaleye çıkılırken belirtilebileceği, Birçok fazla mesai ödenmediği ya da hak ettiklerinin altında ödeme yapılmakta olduğuna dair öneri ve bildirimleri,
Taşeron işçilerin maaşlarının geç ödenmesinin sıkça karşılaşılan bir sorun olduğu, bu konuda firmalara cezai müeyyidelerin uygulanması gerektiği hususunda bildirim ve talepleri,
Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 4. maddesi uyarınca Üniversitemizde bir Kontrol Teşkilatı varsa da bu teşkilat işlevini yerine getirememekte olduğu, Kontrol Teşkilatı’na sendikamızın belirlediği bir kişinin de yer alması ya da Boğaziçi Üniversitesi””””ndeki gibi “taşeron denetleme komisyonu” komisyonu kurulması hususundaki bildirim ve talepleri hakkında;
Sözleşmeli işçilerin haftalık 45 saat olarak çalışmasın kanuni bir uygulama olduğu ve sözleşmeli işçilerin problemlerinin karşılıklı işbirliği içinde ele alınacağı belirtilmiştir.
 
ÜNİVERSİTE TEMSİLCİLERİ               SENDİKA TEMSİLCİLERİ
 
Prof.Dr. Hale ÖREN                                   Dr. Nuri Erkin BAŞER
Rektör Yardımcısı                                      Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube Sekreteri
 
Av. Fulya TANTAŞ                                     Dr. Özlem ÖZTÜRK
Hukuk Müşaviri                                           Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şb.Örgüt.Sek.
 
Çiğdem MARAŞLIOĞLU                            Şinasi SÖBE
Personel Daire Başkanı                              Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şb.Hukuk Sek.
 
Metin KURŞUN                                           Orhan ÖZGÜÇ
Sağlık, Kültür ve Spor Dai.Bşk.                   Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şb.İşyeri Temsilcisi