2017 Ekim Dönemi Kurum İdari Kurulu (Türk Sağlık Sen)


KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi      : 26.10.2017
Toplantı Dönemi  : 2017 Yılı/Ekim

GÜNDEM

 1. Erişkin Acil Serviste hemşire dinlenme odası ihtiyacı
 2. Çalışanların döner sermaye oranlarının artırılması
 3. Aynı işi yapan farklı birimlerde çalışan personele aynı oranda döner sermaye ödenmesi
 4. Kemoterapiyle çalışan personele özellikli birim katsayısından döner sermaye ödenmesi
 5. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılması
 6. Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Biriminin etkin bir şekilde işletilmesi
 7. Mesai dışı vakalara dair ek döner sermaye düzenlemesi
 8. Sağlık mazereti nedeniyle yer değişikliği talep eden çalışanların talebinin karşılanması
 9. İş kazası nedeniyle raporlar verilen çalışanlardan döner sermaye kesilmemesi
 10. Üst öğrenim ile ilgili lisans tamamlamalarını yapan çalışanların ek göstergeden faydalanması
 11. Görevlendirme ile gelen çalışanların kadro talebinin karşılanması
 12. Çalışanların muvafakat taleplerinin karşılanması
 13. Genel İdari Hizmetler kadrosunda çalışanların Bilgisayar İşletmeni kadrosu talepleri karşılanırken liyakatin esas alınması
 14. Kan Merkezinde çalışan personele özellikli birim katsayısından döner sermaye ödenmesi
 15. Radyasyona maruz kalan çalışanların fiili hizmet ve şua izinlerinden faydalandırılması

TOPLANTIDA BULUNANLAR

Prof. Dr. B. Esra ASLANERTİK

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Mete EDİZER

Başhekim

Yrd. Doç. Dr. Recep YİĞİT

Genel Sekreter V.

Prof. Dr. Murat AYDOĞDU

Hukuk Müşaviri V.

Seyyare KURT

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Yusuf ALAN

TSS. Genel Bşk. Yrd.

Yasemin ZENGİN

TSS İzmir Ünv. Şube Bşk.

Osman ATA

Şube Başkan Yardımcısı

Yasemin KARAKAYA

İşyeri Temsilcisi

Halil AKIN 

İşyeri Temsilcisi 

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul Ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca, Dokuz Eylül Üniversitesi İşveren Vekilleri ile işyerinde yetkili sendika olan Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Görevlileri Sendikası (Türk Sağlık-Sen) temsilcilerinden oluşan Kurum İdari Kurulu, 2017 Yılı 2. Döneminde 26.10.2017 tarihinde saat 14:00 ’te Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Senato salonunda toplandı.

Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

Karar 1)
Çocuk Acil Servis hemşire dinlenme odası ihtiyacının giderilmiş olması ancak Erişkin Acil Servis hemşire dinlenme odası sorununun devam etmekte olduğu yönündeki gözlemleri ve söz konusu servis için dinlenme ve giyinme odalarının ayrı ayrı düzenlenmesi talepleri hakkında,

Erişkin Acil Servis için tadilata başlanacağı, yeni yapılanma sonrası soyunma ve dinlenme odalarının ayrı ayrı tahsis edileceği bildirildi.

Karar 2)
Toplu Sözleşme metninin Yüksek Öğretim Kurumlarında görev yapan tabip dışı personel için döner sermaye ek ödeme tavanının artırılması başlıklı madde 31’e (1)’de 2547 sayılı Yükseköğretim kanunun 58’inci maddesinin (c) fıkrasının (2) numaralı bendinde “yüzde 150”  ibaresi ‘’yüzde 170’’ olarak uygulanır denildiği belirtilerek, Kurum çalışanlarının döner sermayeye sağladığı katkı göz önüne alınarak döner sermaye oranlarında artış yapılması talepleri hakkında,

Konunun iş hukuku ve mali açıdan değerlendirmeye alındığı ifade edildi.

Karar 3)
Aynı işi yapan birimlere farklı oranlarda döner sermaye ödenmesinin çalışanların motivasyonunu bozduğu, Merkez Laboratuvarı, Kan Merkezi, Röntgen, Radyoloji, Mikrobiyoloji, Nükleer Tıp, Patoloji vs. gibi birimlerin döner sermaye ek ödemeleri oransal farklılıklar gösterdiği belirtilerek, laboratuvar ve görüntüleme birimi olarak hizmet veren bu birimlerdeki oransal farklılığın giderilerek, uygulama birliği açısından, üst orandan alan birim ile eşitlenmesi talepleri hakkında,

Aynı işi yapan birimler bakımından, oransal farklılığın giderilmesinin birim performansına bağlı olarak değerlendirmeye alınacağı bildirildi.

Karar 4)
Kemoterapi uygulayan ve kemoterapiye maruz kalan birimlere hizmet veren çalışanların kemoterapik ajanların riskleri göz önüne alınarak, döner sermaye ek ödemelerinin özel birimlere uygulanan kat sayı üzerinden ödenmesi (Gündüz Tedavi Kliniği, Onkoloji Hastanesi, Çocuk ve Dahiliye Hematoloji Servisleri vs.) hususunun ne aşamada olduğuna dair bilgi talepleri hakkında,

Konu ile ilgili Hastane Yönetim Kurulunca değerlendirmelerin devam etmekte olduğu ifade edildi.

Karar 5)
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı bekleyen çalışanlar için sınavların ivedilikle açılmasının sağlanması; bu sınavların Sağlık Hizmetleri sınıfı, Teknik Hizmetler sınıfı, Genel İdari Hizmetler sınıfı çalışanlarının taleplerini karşılayacak düzeyde olması için çalışanlardan gelen taleplerin değerlendirilmesi ve her yıl düzenli olarak sınavların açılması yönünde talepleri hakkında,

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının açılması konusunda çalışmaların devam etmekte olduğu ve en kısa zamanda sonuçlandırılması gerektiği kararına varıldı.

Karar 6)
Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi etkin bir şekilde işlemediğinin belirtilmesi ve kurula seçilecek temsilcilerin görevlendirilmesinin 6331 sayılı kanun çerçevesinde yapılmadığı için Sendikanın; kurum çalışanlarından gelen ve sendikaca gözlenen, çalışanların sağlığı ve güvenliğini risk altında bırakan konuları kurula çözüm noktasında taşıyamadığını belirtmesi ve konu ile ilgili gerekli düzenlemenin yapılması yönündeki talepleri hakkında,

İş güvenliği ve sendika temsilcilerinin atanması konusunda sendikaya yazı yazılması akabinde gelecek cevaba göre atamaların yapılacağı bildirildi.

Karar 7)
Mesai dışı vakalara girerek döner sermaye gelirine katkı sağlayan çalışanlara (ameliyathane) ek döner sermaye ödenmesi yönündeki talepleri hakkında,

Mali olanaklar ölçüsünde talebin değerlendirmeye alındığı bildirildi.

Karar 8)
Sağlık mazereti nedeni ile yer değişikliği talep eden çalışanların, sağlık mazeretleri göz önüne alınarak uygun birime yer değişikliklerinin yapılması yönündeki talepleri hakkında,

Karşılıklı diyalog ve hakkaniyet ölçüsünde yer değişikliklerinin gerçekleştirilebileceği ifade edildi.

Karar 9)
Kuruma karşı Sendika tarafından açılmış olan dava da göz önüne alınarak, iş kazaları nedeni ile rapor verilen çalışanların döner sermayelerinden kesintiye gidilmemesi yönündeki talepleri hakkında,

Konu hakkında döner sermaye mevzuatına uygunluk bakımından değerlendirme yapılacağı bildirildi.

Karar 10)
Sağlıkta üst öğrenim ile ilgili lisans tamamlamalarını yapan çalışanlarımızın intibakları yapılmış, lakin ek göstergeden faydalandırılmadıklarının bildirilmesi ve söz konusu hak kayıplarının ödenmesi yönündeki talepleri hakkında,

Ek göstergelerin 15 Kasım 2017 tarihinden itibaren bordrolara yansıtılacağı belirtildi.

Karar 11)
Sivil Savunma Amirliği gibi önem arz eden birimlerde görevlendirme ile gelen çalışanların kadro taleplerinin karşılanması hakkında,

Unvan Değişikliği sınavlarında konunun değerlendirilmeye alınacağı ifade edildi.

Karar 12)
Eş durumu mazereti, Sağlık Mazereti, Eğitim Mazereti vs. gibi durumlarda muvafakat talebi olan çalışanların, muvafakat taleplerinin karşılanması hakkında,

Muvafakat talepleri değerlendirilirken kurum içi personel dengesi ve emsal kararların göz önüne alınacağı belirtildi.

Karar 13)
Genel İdari Hizmetler sınıfı çalışanlarının bilgisayar işletmen kadro taleplerinin liyakat esas alınarak karşılanması yönündeki talepleri hakkında,

İnsan Kaynakları ile ilgili birimlerle görüşülerek birinci planda liyakate değer verilmesinin hatırlatılacağı ve konuya daha çok özen gösterileceği bildirildi.

Karar 14)
Kan Merkezi çalışanlarına özellikli birimlere sundukları hizmet nedeni ile özellikli birim katsayısından döner sermaye ödemesi yapılması.

Aynı işi yapan personel bakımından emsal dava kararları çerçevesinde değerlendirme yapılacağı bildirildi.

Karar 15)
Ameliyathanede skopi cihazı kullanan veya çekim arasında radyasyona maruz kalan çalışanların fiili hizmet ve şua izinlerinden faydalandırılmasının sağlanması yönündeki talepleri hakkında,

Konu ile ilgili emsal kararların incelenerek sonuca gidileceği belirtildi.

SENDİKA TEMSİLCİLERİ ÜNİVERSİTE TEMSİLCİLERİ
Yusuf ALAN  Prof. Dr. B. Esra ASLANERTİK 
TSS Genel Başkan Yardımcısı Rektör Yardımcısı
   
Yasemin ZENGİN  Prof. Dr. Mete EDİZER 
TSS İzmir Ünv. Şube Başkanı Başhekim 
   
Osman ATA Yrd. Doç. Dr. Recep YİĞİT 
Şube Başkan Yardımcısı Genel Sekreter V.
   
Yasemin KARAKAYA Prof. Dr. Murat AYDOĞDU
İşyeri Temsilcisi Hukuk Müşaviri V.
   
Halil AKIN   Seyyare KURT
İşyeri Temsilcisi   Hemşirelik Hizmetleri Müdürü