2016 Nisan Dönemi – Kurum İdari Kurulu (Türk Sağlık Sen)


KURUM İDARİ KURUL KARARLARI

 
Toplantı Tarihi         : 16.05.2016                          Toplantı Dönemi       : 2016 Yılı/Nisan 

GÜNDEM             :

 1. Çocuk Acilde çalışan hemşirelerin dinlenme odası ihtiyacı
 2. Ameliyathane ve Diyaliz birimlerinde tutulan icap nöbetlerinin % 50 artırımlı ödenmesi
 3. Çocuk Hematoloji Servisine kemoterapi atık kutusu ihtiyacı
 4. Unvan Değişikliği Sınavı
 5. Teknik kadrodaki sağlık personelinin kazanılmış hak ve aylıkları
 6. Kan Merkezi çalışanlarına döner sermaye ek ödemesinin özellikli birim üzerinden ödenmesi
 7. Poliklinik hizmetlerinde personele öncelik tanınması
 8. Çocuk Pediatrik Onkoloji hemşire odasının fiziki koşulları
 9. Çocuk Hematoloji çalışanlarının döner sermaye oran ve katsayıları
 10. Hemşire nöbetlerinin kıdeme göre düzenlenmesi
 11. Özellikli birimlerde çalışması sağlanan hemşirelerin ek ödeme ve nöbet ücretleri
 12. Hemşire icap nöbetlerinin düzenlenmesi
 13. Merkez Laboratuvarı ve Kan Merkezi çalışanlarının Acil Servis hizmetlerinin ek ödeme katsayısı ve oranı
 14. Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi hizmetleri ve 6331 Sayılı Kanun uyarınca 6 temsilci seçilmesi
 15. 2547 Sayılı Kanun uyarınca uzman kadrosunda çalışan hekimlerin nöbet ücreti
 16. Özürlü kadrosunda çalışan personelin Aile Geçim İndiriminden yararlandırılması
 17. Paramedik odasının fiziki koşulları
 18. Onkoloji Hastanesi güvenlik ihtiyacı
 19. Yemekhane hijyeni, yemek kalitesi ve çeşitliliği 
TOPLANTIDA BULUNANLAR:
Prof. Dr.Halil KÖSE – Rektör Yardımcısı                                         
Prof.Dr.Kazım TUĞYAN –  Başhekim Yardımcısı                                   
Av. Serap EKERCAN – Hukuk Müşavirliği
Yasemin ZENGİN – TSS İzmir Üniversiteler Şube Başkanı
Bekir YILDIRIM – Şube Başkan Yardımcısı
Hülya TAŞDEMİR – İşyeri Temsilcisi 
Halil AKIN – İşyeri Temsilcisi
 

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul Ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu Ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca, Dokuz Eylül Üniversitesi İşveren Vekilleri ile işyerinde yetkili sendika olan Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Görevlileri Sendikası (Türk Sağlık Sen)  temsilcilerinden oluşan Kurum İdari Kurulu, 2016 Yılı 1. Döneminde 16.05.2016 tarihinde saat 11:00 ’de Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Senato salonunda toplandı.                                          

Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1)

Çocuk Acil hemşire dinlenme odası ihtiyacı sorununun bir yıldır gündemde olmasına rağmen çözüm bulunmadığı ve oda ihtiyacının giderilmesi talebi hakkında;

Konunun Başhekimlik tarafından değerlendirilmesi sonucu önerilen, şu anda Sorumlu Hemşire Odası olarak kullanılan yerin sözkonusu ihtiyacı gidereceği konusunda taraflarca mutabık kalındı.

KARAR 2)

Ameliyathane ve Diyaliz birimlerinde tutulan icap nöbetlerinin %50 artırımlı ödenmesi ile ilgili 01.12.2015 tarihli KİK toplantısında dile getirildiği halde halen çözüm getirilmediği, olumlu- olumsuz bilgi verilmediği ifade edilen talep hakkında;

Mevcut durumda halen ilgili personele yasal mevzuat uyarınca ödemeler yapıldığı ve talep edilen birim farkının mevzuat gereği ödenmesinin mümkün olmadığı,Maliye Bakanlığına görüş sorulmasına rağmen konunun çözüme kavuşturulamadığı, ilgililerin bireysel olarak dava açarak yargı kararı almaları halinde sözkonusu taleplerinin karşılanabileceği ifade edildi.

KARAR 3)

Çocuk Hematoloji Servisindeki kemoterapi atıkları için, uygun atık kutularının temin edilemediği, çalışan sağlığı ve güvenliği açısından olumsuzluk teşkil eden durumun acilen giderilmesi talebi hakkında;

13.05.2016 tarihinde söz konusu atık kutularının siparişinin verildiği konusunda bilgi verildi.

KARAR 4)

01.12.2015 tarihli Kurum İdari Kurul toplantısında da dile getirilen Unvan değişikliği sınavının ne zaman açılacağı ve tarihin net olarak bildirilmesi, ayrıca kurumda açılacak unvan değişikliği sınavının Genel İdari Hizmetler, Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetler sınıfındaki tüm çalışanların taleplerini karşılayacak şekilde açılması talepleri hakkında;

Ünvan Değişikliği Sınavı’nın açılacağı kadroların belirlendiği, sınavın objektif şekilde yapılmasının önemi gözetilerek Ege Üniversitesince sınavın yapılması için gerekli yazışmanın yapıldığı, ancak halen bir cevap gelmediği,Personel Dairesi Başkanlığınca yapılacak girişimlerin hızlandırılacağı ifade edildi. 

KARAR 5)

01.12.2015 tarihli KİK gündeminde yer alan, Kurumunuzda geçmiş dönemlerde taşeron şirket üzerinden sağlık çalışanı olarak çalışan ve teknik kadroda çalışan personellerin bu dönemlerinin, konu ile ilgili emsal mahkeme kararları da dikkate alınarak,  657 sayılı kanunun 36/C maddesi gereğince kazanılmış hak ve aylıklarına yansıtılması için gerekli düzenlemenin yapılmasına ilişkin talep hakkında;

SGK Hizmet Cetvellerinde taşeron şirket kayıtlarının yer aldığı, ihale sözleşmeleri gereğince konunun idarece çözümünde sıkıntılar öngörüldüğü,konunun bireusel olarak açılacak davalar yoluyla çözüme kavuşturulmasının mümkün olduğu ifade edildi.

KARAR 6)  

01.12.2015 tarihli KİK gündeminde yer alan, Kan Merkezi çalışanlarına döner sermaye ek ödemesinin özellikli birim üzerinden ödenmesi talebi ile ilgili olarak kurumun Yükseköğretim Kuruluna yazdığı yazının ve cevabı ile ilgili durumun ne aşamada olduğunun bildirilmesi talepleri hakkında;

Bahsi geçen konuda YÖK Başkanlığına yazı ile görüş sorulduğu, ancak halen cevap verilmediği, Sağlık Bakanlığı’nın 2015/1 sayılı Döner Sermaye Ek Ödemeleri Hakkındaki Genelgesi uyarınca, “risk faktörü değerlendirmesi” uygulamasının getirildiği ve kurumun buna göre değerlendirme yaptığı, çalışanlar yönünden bu uygulamanın hakkaniyetli bulunduğu, AFEREZ’deki çalışanlara fark verildiği, Kan Merkezi çalışanları için de bir çalışma yapılıp durumun değerlendirileceği konusunda bilgi verildi.

KARAR 7)

01.12.2015 tarihli KİK gündeminde yer alan Poliklinik hizmetlerinde personelin önceliği konusunda bazı polikliniklerde yaşanan sıkıntıların giderilmesi için bildirilmesi gereken, şu an itibari ile çalışanlar tarafından iletilen, Nöroloji, Endokrin, Göğüs Kalp Damar birimlerinde sıkıntı olduğu, Birimlerin bu konuda uyarılması ve personele muayenede öncelik tanınması talepleri hakkında;

Yasal düzenleme gereği sadece özürlü ve 65 yaş üstü vatandaşlar için öncelik olmasına rağmen Kurumda personel önceliği ile ilgili birtakım düzenlemeler yapıldığı, Hastane “e-randevu” sisteminde personelin TC Kimlik numaralarının tanımlandığı,günlük hasta sayısına göre kalabalık olan ünitelerde sıramatik olduğu, Aile Hekimliği Polikliniğinde % 5 oranında kontenjan olduğu,bu birime başvuru olması halinde hastanın ilgili birime veya hocaya havale edildiği,uygulamada iyileştirmelerin aşama aşama devam etmekte olduğu, İl Sağlık Müdürlüğü ile Hastane arasında çalışanlara sağlık taraması yapılması ile ilgili bir işbirliği anlaşması yapıldığı,gelişmelerle ilgili çalışanların bilgilendirileceği konusunda bilgi verildi.

KARAR 8)

Çocuk Pediatrik Onkoloji hemşire odasında pencere olmadığı, havalandırmanın arızalı olduğu,ortamda kemoterapik ajanlar ile çalışıldığı göz önüne alınarak çalışan sağlığı ve güvenliği açısından olumsuz olan fiziki koşulların düzeltilmesi talebi hakkında;

Bu konuda Hastane İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Biriminin raporları doğrultusunda düzenlemeler yapılacağı, ancak fiziki koşullar düzeltilene kadar sorumlu hemşire odasının kullanılmasının uygun olacağı belirtildi. 

KARAR 9)

Çocuk Hematoloji Onkoloji çalışanlarının kemoterapiye maruz kalmaları göz önüne alınarak, döner sermaye oranlarının ve özellikli birim kat sayısının artırılması talebi hakkında;

Yürürlükteki mevzuatta özellikli birim tarifinin yapıldığı, risk faktörlerine göre uygulamada ödemelerin yapıldığı,taleplerin tekrar değerlendirileceği ifade edildi.

KARAR 10)

Birimlerde çalışan hemşirelerimizin nöbet çizelgelerinde adaletsiz uygulamalar olduğu, özellikle hafta sonu nöbetlerinde eşitlik olmadığı, kıdemli nöbet farkının bazı kliniklerde neredeyse yok olduğu, yıllara göre yapılan kıdem nöbetleri ile ilgili bilginin verilmesi ve klinikler arası nöbet listelerinin incelenerek adaletsiz bir uygulama varsa düzeltilmesine dair talepler hakkında;

Uygulamada; yıllara göre kıdem arttıkça nöbet sayısının azaltıldığı, ama yine de nöbet sırasının bir yoğunluğunun olduğu,kişilerin varsa şikayet dilekçelerinin incelenip değerlendirileceği konusunda bilgi verildi.

KARAR 11)

Özellikli birimlere çekilen ve orada çalışması sağlanan hemşirelerin ( acil servis, yoğun bakım ameliyathane vs. ) birimlerde çalıştırıldıkları sürelerde döner sermaye ek ödemelerinin ve nöbet ücretlerinin özel birim katsayı üzerinden ödenmesinin sağlanması talepleri hakkında;

Uygulamada; zorunlu olmadıkça özellikli birimlerde oluşan personel ihtiyacının özellikli birimlerden, diğer kliniklerde oluşan personel ihtiyacının ise diğer kliniklerdeki personeller çekilmek suretiyle giderildiği, bu hususta gereken dikkatin gösterildiği bildirildi.

KARAR 12)

Kurum bünyesinde çalışan hemşireler, bazı birimlerdeki hemşire ihtiyacı doğrultusunda sözel olarak icap nöbetine çağrılmalarının hukuken uygun olmadığı göz önüne alınarak, icap nöbetleri aylık hazırlanan çizelgelerde önceden belirlenmeli ve bu itibarla da icap nöbeti uygulamasına gelen hemşirelere icap nöbet ücreti ödenmesinin sağlanmasına dair talepler hakkında;

Kliniklerde icap nöbetleri uygulamasının kaldırıldığı, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü ile tekrar görüşülüp,şikayetlerin ele alınarak hep birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı görüşüne varıldı.

KARAR 13)

Merkez Laboratuvarı çalışanlarının (Mikrobiyoloji ve Biyokimya) ve Kan Merkezi çalışanlarının Acil Servise verdikleri hizmetten dolayı döner sermayelerin Acil Servis katsayısından ödenmesi . 2016-2017 dönemini kapsayan toplu sözleşmenin Sağlık ve Sosyal Hizmet koluna ilişkin maddelerinden Madde 17- (1) ‘’Üçüncü seviye acil servis ve üçüncü seviye yoğun bakımlarda görev yapanların Yönetmelikte öngörülen performans puanlarına ek 0,10 puan ilave edilir.’’ hükmüne istinaden Merkez Laboratuvar çalışanlarının ve Kan Merkezi çalışanlarının döner sermayelerine 0,10 puan ilave edilmesi ve döner sermaye ek ödemelerinin acil servis katsayısından ödenmesi talepleri hakkında;

Hastanede acil laboratuvarı adı altında  bir birimin olmadığı,Biyokimya biriminde çalışan personellerin acil servise de hizmet ettiği,her ay dönüşümlü olarak çalışıldığı,ek ödeme farklarının bu kişilere ödendiği,Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile görüşülerek taleplerin değerlendirileceği ifade edildi.

KARAR 14)

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği birimin etkin bir şekilde hizmet vermesinin sağlanması, 6331 sayılı Kanun kapsamında oluşturulması gereken Kurula, anılan kanunun 20/5. maddesine göre seçilecek 6 temsilcinin iş yerinde yetkili sendika temsilcilerinden olması ve  görev yapması göz önüne alınarak gerekli düzenlemelerin ivedilikle yapılması şeklindeki talep hakkında;

6331 sayılı Kanun hükümlerine göre çalışmaların, hazırlıkların devam ettiği,mevzuatın gerektirdiği düzenlemelerin yapılacağı ifade edildi.

KARAR 15)

Kurumda çalışan 2547 sayılı Kanuna göre uzman kadrosundaki hekimlere nöbet ücreti ödenmesi gerektiği,bu konuda Danıştay’ca onanan kararlar olduğu, ayrıca çalışanları bilgilendirme adına da 12/02/2016 tarih ve 30 sayı ile Sendika yazısına cevap verilmesine dair talepler hakkında;

Mevzuat uyarınca 2547 sayılı Kanuna göre uzman kadrosundaki hekimlere nöbet ücreti ödenmesinin mümkün olmadığı,bireysel olarak dava yoluna başvurulmasının mümkün olduğu,yargı kararları ile konunun çözülebileceği,Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ile konunun bir kez daha değerlendirilebileceği ifade edildi.

KARAR 16 )

Kurumda özürlü kadroda istihdam edilen ve özürlü sağlık kurulu raporu olan çalışanların Ocak ayı itibari ile döner sermaye ek ödemelerinde AGİ indirimine gidilmediğinin tespit edildiği, oluşan mağduriyetin giderilmesi adına eksik ödemenin hesaplanarak çalışanlara iade edilmesi talebi hakkında;

Asgari Geçim İndiriminin 2016 Ocak- Şubat ayı itibariyle ödendiği, Mart ayından itibaren de sistematik olarak ödemelerin devam ettiği, bireysel şikayetlerin dilekçe ile başvurulması halinde değerlendirileceği ifade edildi.

KARAR 17)

Acil serviste çalışan paramediklerimize tahsis edilen birim içindeki odadan vazgeçilerek, acil çıkışında verilen yerin çalışan sağlığı açısından uygun olmadığı, fiziki koşulların son derece uygunsuz olduğu bu oda yerine, çalışanlarımıza birim içinde oda tahsisinin sağlanması talebi hakkında;

Paramediklere verilen odanın farklı ihtiyaçlardan dolayı değiştirilmek zorunda kalındığı,yeni yerleri ile ilgili olarak Acil Anabilim Dalı Başkanlığı ile görüşülerek konunun değerlendirileceği ifade edildi.

KARAR 18)

Onkoloji Hastanesine giriş çıkışlarda güvenlik sorunu olduğu, çalışanların can güvenliklerinden endişe duydukları, Klinik girişine güvenliği sağlayacak güvenlik görevlilerinin görevlendirilmesinin sağlanması talebi hakkında;

Güvenlik ile ilgili hususların Rektörlük Genel Sekreterliğini ilgilendirdiği, bu konunun Genel Sekreterliğe iletileceği çözümünün sağlanacağı ifade edildi.

KARAR 19)

Yemekhanede hijyen yönünden sıkıntılar olduğunun çalışanlarca iletildiği, çalışan sağlığı açısından hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve yemek menüsü ile ilgili çeşitliliğin ve kalitenin artırılması talepleri hakkında;

Yemekhanenin düzenli olarak Hastane yönetimince denetlendiği, İl Sağlık Müdürlüğünün habersizce yaptığı denetimlerde de yemekhanenin teşekkür aldığı, yemekhanede lezzetli,kaliteli ve hijyen koşullara uygun yemek çıkardığının denetimle sabit olduğu, hijyen açısından somut şikayetlerin ele alınıp değerlendirilebileceği,turnikelerdeki yoğunluğun eleman azlığından kaynaklandığı,eleman ilavesiyle yoğunluğun giderilmeye çalışıldığı ifade edildi.

 
 
ÜNİVERSİTE TEMSİLCİLERİ
  SENDİKA TEMSİLCİLERİ
Prof. Dr. Halil KÖSE Yasemin ZENGİN   
Rektör Yardımcısı  TSS İzmir Ünv. Şb. Başkanı
                       
Prof. Dr.Kazım TUĞYAN                                                     Bekir YILDIRIM
Başhekim Yard.                                                                      Şube Başkan Yard.  
 
Semra MARMARA                                                               Necati DENİZ
Genel Sekreter Yard.(İzinli)                                                   Şube Başkan Yard.

 

Av. Serap EKERCAN

 

Hülya TAŞDEMİR
İşyeri Temsilcisi

 
Saliha ÖZDÖKER Halil AKIN
Hemşirelik Hiz. Müd.(izinli)  İşyeri Temsilcisi