2016 Nisan Dönemi – Kurum İdari Kurulu (Eğitim Sen)


KURUM İDARİ KURUL KARARLARI
 
 
Toplantı Tarihi           : 18.05.2016                           Toplantı Dönemi         : 2016 Yılı/Nisan
 
GÜNDEM      :
1-      Kreş
2-      Mobbing
3-      Yemekhaneler
4-      Vegan Menüsü
5-      Temizlik ve hijyen
6-      Engelli çalışanların sorunları
7-      Baz istasyonları
8-      Cami inşaatı
9-      Hayvan barınağı
10- Fazla mesai dağılımı
11- Ünvan Değişikliği Sınavı
12- Görevde Yükselme Sınavı
13- Görev tanımları
14- Mühendislik Fakültesindeki Dr.Araştırma Görevlileri
15- Fakültelerde 50/d ile çalışan asistanların 33/a’ya geçirilmesi
16- Yardımcı doçentlerin yeniden atanmalarındaki kriterler
17- Kampüslerdeki otobüslerin yaz döneminde devam etmesi
 
TOPLANTIDA BULUNANLAR:
 
Prof. Dr.Halil KÖSE                Rektör Yardımcısı  
Çiğdem MARAŞLIOĞLU        Personel Daire Başkanı                                      
Av. Serap EKERCAN             Hukuk Müşavirliği
Ümit AKINCI                           Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube Başkanı
Adil ÇAMUR                           Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube Sekreteri
Lale SÖZMEN                        Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube Üyesi  
 
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul Ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca, Dokuz Eylül Üniversitesi İşveren Vekilleri ile işyerinde yetkili sendika olan Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) temsilcilerinden oluşan Kurum İdari Kurulu ,2016 Yılı 1. Döneminde 18.05.2016 tarihinde saat 14:00 ’te  Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Senato salonunda toplandı.  
                     
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.
 
KARAR 1)
Tınaztepe yerleşkesinde yapımına başlanan kreşle ilgili çalışanlara bilgi verilmesi, Tınaztepe kampusunde mevcut kreşte sadece 15 çocuk kapasiteli 1 sınıfa  4 yaş grubu alındığı ve yeni kreşte 2-6 yaş grubu çocuklar için yeterli sayıda sınıf açılması gerektiği,  diğer yerleşkelerdeki mevcut kreşlerin yetersizliği, kapasitenin artırılıp, yenilenmesi, her yaştan çocuğun alınması,2016 Yılı Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğe göre kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 150-TL olarak tespit edilmişken DEÜ’de 3 katı bedel alınmasının anlaşılır olmadığı, gerekçesinin açıklanmadığı, kreş bedellerini artışına dair kararın Üniversite web sayfasında bulunmadığı, talep edilmesine rağmen bir örneğinin verilmediği,Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 37.maddesinin 2.fıkrasına göre sağlık nedeniyle okula gelmeyen öğrenci için ücret alınmaması gerekirken alındığı,konunun anılan Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmesi talep ve önerileri hakkında;
 Tınaztepe Yerleşkesinde kreş inşaatının devam ettiği, diğer kreşlerdeki iyileştirmelerin kurumun bütçe ve imkanları doğrultusunda sürekli olarak yapıldığı ve eğitim materyalleri temin edildiği, Sayıştay denetimleri sırasında kreş ücretlerinin de denetlendiği, kreş ve anaokulu ücretleri ile ilgili Yönetim Kurulu kararının yayınlanması hususunun idarece inceleneceği,sağlık mazeretiyle okula gelmeyen öğrencilerden ücret alınıp alınmadığı konusunda SKS Dairesi Başkanlığına  yapılan şikayet olup olmadığı ile uygulamanın ne şekilde olduğu hususlarında idarece gereken incelemenin yapılıp konunun değerlendirileceği bildirildi.
KARAR 2)
DEÜ Mobbing Birimi İşleyiş Usul ve Esasları Yönergesi yürürlükte olmasına rağmen Birim’in henüz çalışmalarına başlayamadığının gözlendiği,gerek doğrudan Sendikaya gelen şikâyetler gerekse de düzenlenilen eğitimlerde yapılan konuşmalarda bu soruna Rektörlüğün daha fazla eğilmesi gerektiğinin anlaşıldığı,Kurumun birimi sahiplenmediği,İnternet sitesinde “mobbing birimi” nin içeriğinin boş olduğu, Birimde yalnızca akademik personele yer verildiği ve kadın üyesi bulunmadığı,birim üyelerinin yeniden düzenlenmesi,birimin tanıtılması,işleyiş ve usulleri hakkında çalışanların bilgilendirilmesi, akademik ve idari yöneticilere zorunlu mobbing eğitimi verilmesi,bunun sendika tarafından üstlenilebileceği şeklindeki görüş, öneri ve talepler hakkında;
Halen yürürlükte olan DEÜ Mobbing Birimi Çalışma Usul ve Esaslarına göre üyelerin seçildiği ve görev yaptığı, bu Esaslara göre sendika temsilcisinin oy hakkı olmaksızın toplantılara katılabileceğinin düzenlenmiş olduğu, mobbing niteliğindeki başvuruların bu birime  havale edildiği, Üniversitemiz web sitesinde oluşturulan mobbing ile ilgili bölümün içeriğinin hazırlık aşamasında olduğu, bu konuda çalışmaların devam ettiği,  Rektörlükçe mobbing eğitimi verilmesi için DEUZEM ve Hukuk Müşavirliğine dağıtımlı yazı gönderildiği, eğitim için gereken hazırlıkların yapılacağı ifade edildi.  
KARAR 3)
Yemek ücretlerine yapılan zamlarla ilgili itirazların yapılarak,dava açıldığı,Yemek bedel artışlarının Üniversite Yönetim Kurulu tarafından yapılması gerektiği,Üniversite web sayfasında bu yönde bir kararın bulunmadığı,Kurum Faaliyet raporunda çıkarıldığı belirtilen yemek sayısının çalışan sayısına göre çok düşük olduğu,üniversite bileşenlerinin hak ettikleri yemek hizmetini alamadıkları,Üniversitenin yemek hizmetini planlama eksiği,fiyatlar ve kalite gibi sebeplerle sunamadığı, yemeklerde  kalitenin düştüğü ve yemekhanelerin hijyen koşulları ile ilgili şikâyetler geldiği, özellikle öğrenci yemekhanelerinde kuyruklara engel olunamadığı, yemekhanelerle ilgili sorun ve talepleri çözmek üzere sendika temsilcisinin de yer alacağı bir komisyon kurulmasının daha önceki KİK toplantısında benimsenmiş olduğu,ancak bir adım atılmadığı, yemekhane koşullarını denetleyecek bir komisyonun artık kurulması gerektiği yönündeki,şikayet, bildirim ve talepler hakkında;
Yemek ücretlerine üç yıl aradan sonra zam yapıldığı, zamların usule uygun olduğu,buna rağmen oluşan itirazların kurum tarafından dikkate alınarak gereken düzenlemelerin yapıldığı ve bu konuda çalışanların özenle bilgilendirildiği,yemek ücretleri ile ilgili olarak  açılan davaların halen derdest olduğu,yemeklerin ve yemekhanelerin yüksek kapasitede ve kalitede hizmet verdiği, somut şikayetlerin incelenip gereğinin yapılacağı, komisyon kurulması hususunun yeniden ele alınıp  değerlendirileceği ifade edildi.
 
KARAR 4)
 
Tınaztepe personel ve öğrenci yemekhanelerinde başlatılan vejeteryan menü hizmetinin tüm yemekhanelerde vegan menü şeklinde yaygınlaştırılması ve benzer bir çalışmanın sağlık gerekçesi ile diyet menü almak isteyen çalışanlar içinde yürütülmesi talebi hakkında;
Üniversitemiz bünyesinde pek çok yerleşkedeki mutfak ve yemekhaneleriyle yoğun şekilde yemek hizmeti veren SKS Daire Başkanlığı’nca daha önce Tınaztepe Yerleşkesi Sosyal Tesislerinde mevcut Alacart Restaurant’ta “Vegan Menü” ve “Diyet Menü” çıkarıldığı, ancak, talep görmediği halde yine de gelen talepler dikkate alınarak “Vegan Menü” ve “Diyet Menü” çıkarma konusunda anket yapılarak pilot bölge belirlenip çalışma başlatıldığı, bu amaçla Tınaztepe Yerleşkesi yemekhanesinde uygulamaya geçildiği, bir süre takip edilen uygulamanın talep görmediği, hazırlanan yemeklerin zayi olduğu tespit edilerek Rektörlük Üst Yönetiminin bilgisi dahilinde bu uygulamadan vazgeçildiği  ifade edildi. 
KARAR 5)
Yerleşke ve sınıfların temizlik ve hijyen sorununun tüm birimlerde önemli hale geldiği, bu taleplerin yılardır dile getirilmesine rağmen bir ilerleme kaydedilmediği, personel yetersizliği gerekçesinin kabul edilemeyeceğine dair talep ve şikayetler hakkında;
Öncelikli ihtiyaçların belirlenerek düzeltilmesi için gereken kontrol, uyarı ve iyileştirmelerin  yapılacağı belirtildi. 
KARAR 6)
Kampüs içi ve kampüsler arası ulaşımın engellilere uygun hale getirilmesi,engelli erişimine uygun ulaşım araçlarının tercih edilmesi,Eğitim Fakültesi Kütüphanesi,Dokuzçeşmeler Yerleşkesi ve Rektörlük Yemekhaneleri,Sabancı Kültür Merkezi ve Çatı Restorantın engelli erişimine uygun hale getirilmesine dair öneri ve  talepler hakkında; 
Kurumda bir Engelli Biriminin oluşturulduğu, gereken iz yollar, asansörler, rampalar vs. gibi engellilere uygun düzenlemelerin yapıldığı ,ihtiyaç olduğu belirtilen yerlerdeki sorunların teknik ekip tarafından incelenip fiziki olanakların düzeltilmesi için gereken çalışmaların yapılacağı,durumun değerlendirileceği ifade edildi. 
KARAR 7)
Yerleşkelerdeki kurulan veya planlanan baz istasyonları ile ilgili endişelerin devam ettiği,nerelere kaç adet baz istasyonu kurulacağı ile ilgili planların paylaşılması,Bilgi İletişim Kurumu temsilcilerinin birimlerde yaptığı tanıtım toplantılarının bu konulara açıklık getirmediği talepleri hakkında;
Baz istasyonları ile ilgili planlamaların ve paylaşımların yapılması konusunun değerlendirileceği, konunun uzmanları vasıtasıyla bilgilendirmelerin beklenen düzeyde verilmesi için gereğinin yapılacağı ifade edildi.
KARAR 8)
Yerleşkelerde planlanan ya da inşaatına başlanan cami olup olmadığı hususunun Üniversite bileşenleriyle paylaşılması talebi hakkında;
Tınaztepe Yerleşkesinde bir cami yapılmasının planlandığı, ancak henüz inşaat çalışmalarına başlanmadığı konusunda bilgi verildi.
KARAR 9)
Yerleşkelerimizdeki hayvanlar için beslenme ve yaşam alanları planlanarak insanların ve hayvanların yaşam kalitelerini artırıcı önlemler alınması ve barınaklar yapılması öneri ve talebe;
Kurumun Atölyesinde bu konuda çalışmaların başladığı, hayvanların beslenme ve yaşam alanları için üniteler yapıldığı belirtildi.
KARAR 10)
Fazla mesai görevlendirmelerinin eşit ve adil yapılmadığına dair yakınmalar olduğu,birimler içine ve birimler arası uygulama farklarının olduğun düşünüldüğü,ikinci öğretim yapılan birimlerin bütçesinden karşılanan fazla mesai görevlendirmelerinin kimlere ve hangi kriterlere göre yapıldığının açıklanması yönünde talepler hakkında;
Konuyla ilgili olan birimlerden açıklama istenip incelenip değerlendirileceği ifade edildi.
KARAR 11)
Son üç yıldır KİK toplantılarında Ünvan Değişikliği Sınavının açılacağı kabul edilmesine rağmen sınavın gerçekleşitirilmediği, Kurumun 2015 Yılı Faaliyet Raporunda Teknik Hizmetler Sınıfında kadroların yaklaşık % 25’inin boş olduğunun görüldüğü,Ünvan Değişikliği Sınavının bir an önce açılmasına dair görüş ve talepler hakkında;
Unvan Değişikliği Sınavının yaptırılması için Ege Üniversitesine yazılan yazıya olumsuz yanıtın henüz geldiği, sınavın bir başka üniversiteye yaptırılmasının daha objektif olacağı ,oluşacak sorun ve itirazların önüne geçeceği düşünüldüğünden ilgili kurumlarla yazışma yapılacağı ifade edildi.
KARAR 12)
 
Görevde Yükselme Sınavının 2016 yılı takviminin açıklanması, merkezi sınav zorunluluğu olmadığından diğer üniversitelerle mutabakata varılabileceği, Kurumun 2015 Yılı Faaliyet Raporuna göre idari personel kadrolarının yaklaşık % 30’unun boş olduğunun görüldüğü, Genel İdari Hizmetler Sınıfında bu aranın üçte bire ulaştığı,Üniversitede hizmetlerin aksaması ve çalışanların iş yüklerinin fazlalığının genel şikayet konusu olduğu ve bu kadroların doldurulmasında izlenecek yolun ne olduğuna dair soru,görüş ve talepler hakkında;
Bu sınavın YÖK tarafından yapılmasının düşünüldüğü, YÖK’nun yönetmelik değişikliğine gittiği,YÖK tarafından bu sınavın senede iki defa yapılmasının planlandığı, Sonbaharda yapılması halinde üniversitemizin de bu sınava gireceği konusunda bilgi verildi.
 
KARAR 13)
Tüm akademik ve idari personelin görev tanımlarının yazılması ve tüm yöneticiler tarafından bu görev tanımlarına uyulması, yapılan sayısız geçici görevlendirmenin yarattığı sıkıntıları da çözmek için görev tanımlarının yapılması gerektiği, bu konuda bir çalışma başlatılması taleplerine;
Kalite Biriminin Prof. Dr.Ömür Özmen ve bu konuda çalışan diğer öğretim üyelerinden akademik destek alarak görev tanımlarını güncellediği hususunda bilgi verildi.
KARAR 14)
Mühendislik Fakültesi kadrosunda bulunan doktoralı araştırma görevlilerinin  kriterleri tamamladığı halde yardımcı doçent kadrosuna atanamadığı, buna ilişkin bir planlama olup olmadığı ile ilgili talep hakkında;
Yükseköğretim mevzuatında doktorası olan araştırma görevlilerinin mutlaka yardımcı doçent kadrosuna atanmasını gerektiren yasal bir düzenlemenin olmadığı, ilgili akademik birimin  ders ve akademik ihtiyaçlarını gözeterek planladığı kadro taleplerine göre gerekli kadro ilanlarının verildiği bildirildi.
KARAR 15)
Fakültelerde 50/d ile çalışan asistanların 33/a’ya geçirilmesi ile ilgili talep hakkında;
Kurumdaki mevcut kadro düzenlemelerinin yükseköğretim mevzuatının gerektirdiği şekilde yapıldığı bildirildi.
KARAR 16)
Yardımcı doçent kadrolarındaki akademik personelin yeniden atanmalarındaki kriterlerin birçok mahkeme kararı sonucunda geçersiz hale geldiği ve kaldırılması talebine;
Daha önceki KİK Toplantısında ifade edildiği üzere; Atama ve yükseltmelerde Üniversitemizin kriterlerine göre işlem yapıldığı,üniversitemizin kriterleri ile yardımcı doçentlerin yeniden atamalarında her atama dönemi için 2 yayın yapma koşulu getirilmesinin kişileri zorlayan bir kriter olmadığı ve üniversitenin yayın sayısını artırma amacına yönelik bir düzenleme olduğu,hazırlık döneminde tüm öğretim üyelerinin görüşleri dikkate alınarak oluşturulan,öğretim elemanlarınca gereken akademik hazırlığa fırsat vermek üzere Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edildikten 1 yıl sonra yürürlüğe alınan söz konusu kriterler için kuruma bu konuda herhangi bir şikayet gelmediği,sendika tarafından bu konudaki somut şikayetlerin iletilmesi halinde durumun değerlendirileceği ifade edildi.
KARAR 17)
Kampüslerde hizmet veren belediye otobüslerinin yaz dönemi de devam etmesi ile ilgili gereğinin yapılması talebi hakkında;
Bu konuda gerekli yazışmaların yapılacağı, kampüslerdeki ulaşım hizmetinin kesintiye uğramamasının kurum için de önem arz ettiği ve gereğinin yapılacağı bildirildi.
 
ÜNİVERSİTE TEMSİLCİLERİ                                           SENDİKA TEMSİLCİLERİ
 
 
Prof. Dr.Halil KÖSE                                                                 Ümit AKINCI
Rektör Yardımcısı                                                                    Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube Başkanı
 
 
Av.Semra MARMARA                                                             Adil ÇAMUR
Genel Sekreter Yardımcısı (İzinli)                                           Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube Sekreteri
 
 
Çiğdem MARAŞLIOĞLU                                                         Lale SÖZMEN
Personel Daire Başkanı                                                           Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube Üyesi  
 
 
Av.Serap EKERCAN
Hukuk Müşavirliği