2016 Ekim Dönemi – Kurum İdari Kurulu (Eğitim-Sen)


KURUM İDARİ KURUL KARARLARI

 
 
Toplantı Tarihi        : 03.11.2016
Toplantı Dönemi    : 2016 Yılı/Ekim
 
GÜNDEM      :
 1. Kreş
 2. Mobbing
 3. Cinsiyet Ayrımcılığı,Cinsel Şiddet ve Cinsel Tacize Karşı Destek Birimi
 4. Yemekhaneler
 5. Vegan Menüsü
 6. Temizlik ve hijyen
 7. Engelli çalışanların sorunları
 8. Baz istasyonları
 9. Mediko-sosyal hizmetler
 10. Hayvan barınağı
 11. Stratejik plan
 12. Sağlık yerleşkesi çalışanlarının yemek sorunu
 13. SKS çalışanlarının sorunları
 14. Ünvan Değişikliği Sınavı
 15. Görevde Yükselme Sınavı
 16. Görev tanımları
 17. Güzel Sanatlar Fakültesi
 18. Mühendislik fakültesindeki doktor ünvanlı araştırma görevlileri
 19. ÖYP’li asistanların 50/d’den  33/a’ya geçirilmesi
 20. Yardımcı doçentlerin yeniden atanmalarındaki kriterler
 21. Doçent ünvanlı akademik personeller
 22. Öğrenci kontenjanları
 23. Taşeron işçilerin sorunları

Toplantıda Bulunanlar

Prof.Dr. Türkay BARAN

 

Rektör Yardımcısı

Prof.Dr. Banu Esra ASLANERTİK Rektör Yardımcısı
Av.Fulya TANTAŞ Genel Sekreter Yardımcısı
Çiğdem MARAŞLIOĞLU Personel Daire Başkanı
Av. Serap EKERCAN                Hukuk Müşavirliği
Ümit AKINCI                    Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube Başkanı 
Adil ÇAMUR Şube Yürütme Kurulu üyesi
Ahmet Aydın ARI Şube Yürütme Kurulu üyesi
Deniz KARAASLAN  Şube Yürütme Kurulu üyesi

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul Ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca, Dokuz Eylül Üniversitesi İşveren Vekilleri ile işyerinde yetkili sendika olan Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) temsilcilerinden oluşan Kurum İdari Kurulu ,2016 Yılı 2. Döneminde 03.11.2016 tarihinde saat 10:00 ’da  Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Senato salonunda toplandı.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1:
-Tınaztepe yerleşkesinde yapımına başlanan kreşle ilgili çalışanlara bilgi verilmesi, Tınaztepe kampusunde mevcut kreşte sadece 15 çocuk kapasiteli 1 sınıfa  4 yaş grubu alındığı ve yeni kreşte 2-6 yaş grubu çocuklar için yeterli sayıda sınıf açılması gerektiği,
-Diğer yerleşkelerdeki mevcut kreşlerin yetersizliği, kapasitenin artırılıp, yenilenmesi, her yaştan çocuğun alınması,2016 Yılı Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğe göre kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 150-TL olarak tespit edilmişken DEÜ’de 3 katı bedel alınmasının anlaşılır olmadığı, gerekçesinin açıklanmadığı,
-Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 37.maddesinin 2.fıkrasına göre sağlık nedeniyle okula gelmeyen öğrenci için ücret alınmaması gerekirken alındığı, konunun anılan Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmesi,
-Yönetmeliğe göre kreşlerde 0-36 aylık çocuklar için sınıfların 10 kişi olması gerekirken bu sayının aşıldığı, sınıfların 15 kişi olduğu,
-Sağlık yerleşkesinde kreşin elektrik trafosuna yakın bir yerde olması nedeniyle olası zararların önlenmesi için ölçüm yapılması konusundaki; talep ve öneriler hakkında;

Tınaztepe Yerleşkesinde kreş inşaatının devam ettiği, inşaat bittiğinde planlamasının yapılacağı, Kreşlere talebin fazla, kapasitenin ise düşük olması nedeniyle sınıflarda mevcut sıkıntıların oluştuğu, Kurumumuzun İzmir’deki devlet üniversiteleri içinde en uygun kreş ücretini aldığı, 2017 yılı itibariyle belirlenecek kreş ücretlerinde sendikanın taleplerinin de değerlendirileceği, Uygulama Esasları’na göre izinli olunan günlerde % 50 ücret ödenerek kaydın devam ettirildiği,konuya dair başvuruların inceleneceği,8 metre sınırının aşılmadığı bilgisinin mevcut olduğu, binalara yakın olan trafoların kaldırılması ile ilgili Hukuk Fakültesi öğretim üyelerine konunun incelettirildiği, Elektrik Mühendisleri Odasından ölçümlere dair bilgi alınacağı ve denetleme yaptırılacağı ifade edildi.

KARAR 2: 
DEÜ Mobbing Birimi İşleyiş Usul ve Esasları Yönergesi yürürlükte olmasına rağmen Birim’in henüz çalışmalarına başlayamadığının gözlendiği,gerek doğrudan Sendikaya gelen şikâyetler gerekse de düzenlenilen eğitimlerde yapılan konuşmalarda bu soruna Rektörlüğün daha fazla eğilmesi gerektiğinin anlaşıldığı,Kurumun birimi sahiplenmediği,İnternet sitesinde “Mobbing Birimi” nin içeriğinin boş olduğu, birim üyelerinin yeniden düzenlenmesi,birimin tanıtılması,işleyiş ve usulleri hakkında çalışanların bilgilendirilmesi, İlgili birimde görevlendirilen sendika temsilcisi kadın akademisyenin bu konuda yeterli ve yetkili olduğu,akademik ve idari yöneticilere zorunlu mobbing eğitimi verilmesi,bunun sendika tarafından üstlenilebileceği şeklindeki görüş, öneri ve talepler hakkında;

Kurumda Mobbing’i kapsayacak şekilde pek çok çalışma yapıldığı, akademik çatışmaların giderilmesine yönelik bir yapılanmaya gidileceği Arabulucular Derneği ile görüşüleceği, kurumda bu konuyla ilgili bir  merkez kurulduğu, Mobbing Biriminin de çalışmalarına devam edeceği, Rektörlükçe akademik ve idari personeller için zorunlu hizmet içi eğitimler verilmekte olduğu, bunların arasında mobbing eğitiminin de olacağı ifade edildi.

KARAR 3:
Cinsiyet Ayrımcılığı,Cinsel Şiddet ve Cinsel Tacize Karşı Destek Birimi’nin çalışmalarının hız kazanması gerektiği ve sendikanın katkılarının artmasının arzulandığı yönündeki görüş ve talep hakkında;

CTS Biriminin çalışmalarına devam ettiği, Yükseköğretim Kurulu’nun bu konuda zorunluluk getirdiği, bu kapsamda bazı fakültelerde zorunlu dersler verildiği,Üniversite web sitesinde birimin görünür hale getirilebileceği ifade edildi. 

KARAR 4:

Yemek ücretlerine yapılan zamlarla ilgili itirazların yapılarak, dava açıldığı,Yemek bedel artışlarının Üniversite Yönetim Kurulu tarafından yapılması gerektiği,Üniversite web sayfasında bu yönde bir kararın bulunmadığı,Kurum Faaliyet raporunda çıkarıldığı belirtilen yemek sayısının çalışan sayısına göre çok düşük olduğu,üniversite bileşenlerinin hak ettikleri yemek hizmetini alamadıkları,Üniversitenin yemek hizmetini planlama eksiği,fiyatlar ve kalite gibi sebeplerle sunamadığı, yemeklerde  kalitenin düşmesi ile ilgili şikâyetler geldiği, özellikle öğrenci yemekhanelerinde kuyruklara engel olunamadığı, yemekhanelerle ilgili sorun ve talepleri çözmek üzere sendika temsilcisinin de yer alacağı bir komisyon kurulmasının daha önceki KİK toplantısında benimsenmiş olduğu,ancak bir adım atılmadığı, yemekhane koşullarını denetleyecek bir komisyonun artık kurulması gerektiği, Güzel Sanatlar Fakültesi yemekhanesine Sağlık yerleşkesinden öğrencilerin gelmesi nedeniyle sıra bekleme ve yemeklerin yetmemesi gibi sorunların yaşandığı, yemekhanelerde personel yetersizliği nedeniyle aksamaların olduğu, kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin de uzun sürelerde çalıştığı  yönündeki, şikayet, bildirim ve talepler hakkında;

Yemekhanelerle ilgili bir çalışma başlatıldığı, içinde Gastronomi ve Turizm İşletmeciliği öğretim elemanlarının da olduğu bir komisyon ile birlikte menülerin revize edilmesi, şartların iyileştirilmesi, personelin hijyeni, işe alımların hızlanması konularında Ekim ayında ilk toplantının yapıldığı, çalışmalara başlandığı, satın almalara da müdahale edildiği, dondurulmuş gıda alımının durdurulduğu, taze ve mevsimine göre meyve sebze alımı yapılacağı, SKS mutfaklarının daha modern hale getirilmesinin planlandığı, SKS Daire Başkanlığı ve Sendika Temsilcileri ile yıl içinde periyodik toplantılar yapılabileceği, Sağlık kampüsünde denetlemelerin devam ettiği, Özel öğreci sayısındaki artış ve Oksijen kafeden dolayı GSF Yemekhanesine gidenler olduğu, GSF’de belirtilen sorunun giderildiği, kart basarak yemek yenildiği ,kantin kafeteryaların yönetimi ve işletilmesi ile ilgili yeni bir yapılanmaya gidilebileceği ifade edildi.

KARAR 5:

Tınaztepe personel ve öğrenci yemekhanelerinde başlatılan vejeteryan menü hizmetinin tüm yemekhanelerde vegan menü şeklinde yaygınlaştırılması ve benzer bir çalışmanın sağlık gerekçesi ile diyet menü almak isteyen çalışanlar içinde yürütülmesi talebi hakkında;

Yukarıda dört numaralı gündem maddesinde ifade edildiği üzere içinde Gastronomi hocalarının da olduğu komisyon tarafından bu konuda yeniden çalışmaların yapılacağı, kampüslerdeki taleplerin belirlenerek menülerin oluşturulacağı ifade edildi.

KARAR 6:

Yerleşke ve sınıfların temizlik ve hijyen sorununun tüm birimlerde önemli hale geldiği, bu taleplerin yılardır dile getirilmesine rağmen bir ilerleme kaydedilmediği, personel yetersizliğinin gerekçe olmaktan çıkarılması, temizlik personelinin temizlik işleri yanı sıra pek çok işte çalıştırıldığı, personel eksikliğinin giderilmesi ve mevcut personelin doğru şekilde organize edilmesi gerektiğine  dair talep ve şikayetler hakkında;

Bu konuda birtakım iyileştirmelerin yapıldığı, personel taleplerinin bütçe ve ödenekler çerçevesinde ela alınıp birimlerle yapılan görüşmeler doğrultusunda gereğinin yapılacağı ifade edildi.

KARAR 7:

İşyerlerinin engelli personelinin kullanımına uygun olmadığı ile ilgili şikayetlerin olduğu, fiziki olanakların ve araç, gereç, donanım ve ekipmanların engelli çalışanlara uygun hale getirilmesi,3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve Engelliler Haftası’nda kanunla engelli çalışnalra verilen tatilin kullandırılması için birimlere bilgi verilmesi, kampüs içi ve kampüsler arası ulaşımın engellilere uygun hale getirilmesi,engelli erişimine uygun ulaşım araçlarının tercih edilmesi,Eğitim Fakültesi Kütüphanesi,Dokuzçeşmeler Yerleşkesi ve Rektörlük Yemekhaneleri,Sabancı Kültür Merkezi ve Çatı Restorantın engelli erişimine uygun hale getirilmesi,Eğitim Fakültesindeki mevcut rampaların eğimleri ile ilgili şikayetler olduğu,uygun hale getirilmesi konusundaki şikayet, öneri ve talepler hakkında; 

Kurumun engelli çalışanlarının sorunlarının farkında olduğu, somut sorunlar üzerinden gidilerek konunun çözüme kavuşturulduğu, engelliler için fiziki olanakların iyileştirilmesi, araç gereç, donanım, ekipman v.s nin yönetmeliklere uygun olarak bütçe olanakları çerçevesinde ele alındığı, 3 Aralık gününün hafta sonuna denk geldiği,Sabancı Kültür sarayının yapısına uygun olarak bir rampa yapılmasına çalışıldığı,Çatı Restorant için de çalışmaların olduğu, web sayfası için iyileştirmeler yapıldığı, kayan yazılar için de çözüm arandığı ifade edildi.

KARAR 8:

Yerleşkelerdeki kurulan veya planlanan baz istasyonları ile ilgili endişelerin devam ettiği, nerelere kaç adet baz istasyonu kurulacağı ile ilgili planların paylaşılması,Bilgi İletişim Kurumu temsilcilerinin birimlerde yaptığı tanıtım toplantılarının bu konulara açıklık getirmediği talepleri hakkında; 

Kampüslerde sekiz metre sınırının aşılmadığı, halen Türkcell ve Avea adında iki GSM şirketine kiralamanın var olduğu, bunun dışında alan kiralamasına gidilmeyeceği, kurum arazilerinin eğitim ve öğrenci odaklı olarak tasarruf edileceği, buna göre mevcut arazilerin değerlendirilip planlamasının yapılacağı ifade edildi.

KARAR 9:

Tınaztepe yerleşkesinde Mediko Sağlık Biriminde yeni bir yapılanmaya gidildiği ancak personel eksikliklerinin giderilemediği, Mediko’nun çalışma usul ve esaslarının belirlenerek üniversite bileşenleri ile paylaşılmasına dair görüş ve talepler hakkında;

Mediko’da halen Aile Hekimliği Anabilim dalından görevlendirilen doktorların hizmet verdiği,Diş Hekimliği,Uzman Hekim,Psikolog hizmetlerinin de devam ettiği, ayrıca Tınaztepe Kampüsünde madde bağımlılığı,depresyon v.s ile ilgilenecek yeni bir birim oluşturulması için çalışıldığı konusunda bilgi verildi.

KARAR 10:

Yerleşkelerimizdeki hayvanlar için beslenme ve yaşam alanları planlanarak insanların ve hayvanların yaşam kalitelerini artırıcı önlemler alınması ve barınaklar yapılması öneri ve talebe; 

Genel Sekreterlik tarafından bu konuda çalışmalar yapıldığı, kampüste insanlardan uzakta oluşturulacak besleme noktalarında artan yemeklerle hayvanların besleneceği, Buca Belediyesi ile işbirliği yapılarak bu konuda  belediyenin desteğinin alınacağı belirtildi.

KARAR 11:

Dokuz Eylül Üniversitesi Stratejik Planı’nda sendikaların paydaşlar arasında yer almadığı, bu eksikliğin giderilmesi gerektiğine dair talep hakkında;
Strateji Belgesi alınırken paydaş çalışması yapılacağı,dış paydaşlarla yapılacak toplantıya sendikaların katılımının sağlanacağı ifade edildi.

KARAR 12:

Sayıştay tarafından  hastane çalışanları hariç sağlık yerleşkesinde çalışan diğer personelin bedelsiz yemek yemeleri engellendiğinden, bu konuda Sayıştay’a itiraz edilmesi, sorunun çözülmesi için girişimde bulunulması talebi hakkında;

Bu konuda Sayıştay’a itirazlarda bulunulduğu, çalışanların yemek kartı basarak yemek yiyecekleri ifade edildi.

KARAR 13:

SKS Daire Başkanlığı çalışanlarının gerekçesiz olarak yerlerinin değiştirilmesi ve fazla çalışma yaptırılması ,ek ücret alamamaları, önlük, çizme gibi ihtiyaçlarının düzenli olarak karşılanmaması şikayetler ve talepler hakkında; 

Özel öğrenci sayısındaki artış, sağlık çalışanlarının yemekhaneye yönlendirilmesi nedeniyle bazı sorunlar oluştuğu, ancak, Üniversitenin hizmet verdiği alanın büyüklüğü dikkate alınarak birtakım yönetimsel düzenlemeler yapıldığı, çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi konusunda bir çalışma başlatıldığı, insan odaklı bir çalışma planı yapıldığı, çalışanların da karar mekanizmasına dahil edildiği,  kuruma aidiyet duygusunun geliştirilmesinin önemli olduğu konusunda bilgi verildi.

KARAR 14:

Son üç yıldır KİK toplantılarında Ünvan Değişikliği Sınavının açılacağı kabul edilmesine rağmen sınavın gerçekleştirilmediği, Kurumun 2015 Yılı Faaliyet Raporunda Teknik Hizmetler Sınıfında kadroların yaklaşık % 25’inin boş olduğunun görüldüğü, Ünvan Değişikliği Sınavının bir an önce açılmasına dair görüş ve talepler hakkında;

YÖK Başkanlığı’na talepte bulunulduğu, tüm üniversitelerin taleplerini aldıktan sonra YÖK’ün merkezi bir sınav yapmaması üzerine Unvan Değişikliği Sınavının yaptırılması için Ege Üniversitesine yazı yazıldığı, olumsuz cevap geldiği, tekrar YÖK’e merkezi sınav yapılması için yazı yazıldığı, ancak YÖK’ün kabul etmediği, şu anda Ankara Üniversitesi’ne sınav yapması için yazı yazıldığı, ancak 15 Temmuz sonrası konuyu askıya aldıkları sınavın Ankara Üniversitesi tarafından 2016 yılı sonunda yapılabileceği konusunda bilgi verildi.

KARAR 15:

Görevde Yükselme Sınavının 2017 yılı takviminin açıklanması, merkezi sınav zorunluluğu olmadığından diğer üniversitelerle mutabakata varılabileceği, Kurumun 2015 Yılı Faaliyet Raporuna göre idari personel kadrolarının yaklaşık % 30’unun boş olduğunun görüldüğü, Genel İdari Hizmetler Sınıfında bu aranın üçte bire ulaştığı, Üniversitede hizmetlerin aksaması ve çalışanların iş yüklerinin fazlalığının genel şikayet konusu olduğu ve bu kadroların doldurulmasında izlenecek yolun ne olduğuna dair soru, görüş ve talepler hakkında;
Bu sınavın YÖK tarafından yapılmasının planlandığı, üniversitemizin de bu sınava dahil olacağı konusunda bilgi verildi.

KARAR 16:

Tüm akademik ve idari personelin görev tanımlarının yazılması ve tüm yöneticiler tarafından bu görev tanımlarına uyulması, yapılan sayısız geçici görevlendirmenin yarattığı sıkıntıları da çözmek için görev tanımlarının yapılması gerektiği, bu konuda bir çalışma başlatılması taleplerine;

Görev tanımları konusunun kurumun gündeminde olduğu, bu konuda çalışmalar yapıldığı hususunda bilgi verildi.

KARAR 17:

Güzel Sanatlar Fakültesinde yalnızca üç adet bölüm sekreteri çalışmakta olduğundan araştırma görevlilerinin iş yükünün arttığı, bölümlerden ayrı yerde bulunan sekreterliklerden bölüme yazılan yazıların günde bir kez dağıtıma girdiği, bölümlerin zor durumda kaldığı, durumun ivedi olarak düzeltilmesi gerektiğine dair şikayet ve talepler hakkında;

Fakülteden bu konuda gelen bir sorun olmadığı , idari personelden gelen sorunlar varsa konunun incelenip değerlendirileceği ifade edildi. 

KARAR 18:

Mühendislik Fakültesi kadrosunda bulunan doktoralı araştırma görevlilerinin kriterleri tamamladığı halde yardımcı doçent kadrosuna atanamadığı, buna ilişkin bir planlama olup olmadığı ile ilgili talep hakkında;

Kadroların yetersizliğinin kurumun da bir sorunu olduğu, genel atama izinlerinin ihtiyaçlar doğrultusundaki kadro talebini karşılamadığı ifade edildi.

KARAR 19:

Fakültelerde 50/d ile çalışan asistanların 33/a’ya geçirilmesi ile ilgili talep hakkında;

Kurumun kadro planlaması yaparak konuyu değerlendirebileceği ifade edildi.

KARAR 20:

Yardımcı doçent kadrolarındaki akademik personelin yeniden atanmalarındaki kriterlerin birçok mahkeme kararı sonucunda geçersiz hale geldiği ve kaldırılması,

Daha önceki KİK Toplantısında ifade edildiği üzere; Atama ve yükseltmelerde Üniversitemizin kriterlerine göre işlem yapıldığı, söz konusu kriterler için kuruma herhangi bir şikayet gelmediği,sendika tarafından bu konudaki somut şikayetlerin iletilmesi halinde durumun değerlendirileceği ifade edildi.

KARAR 21:

Doçent ünvanını almış olmasına rağmen dört yıldır kadro bekleyen akademik personel ile ilgili açıklama yapılması talebi hakkında;

Akademik personellere ilişkin kadro sorunları yaşandığı ancak kuruma verilen atama izinlerinin yetersiz olduğu konusunda bilgi verildi.  

KARAR 22:

Üniversitemizde öğrenci kontenjanının çok yüksek olduğu konunun Senato’da ele alınması ile ilgili görüş ve talep hakkında;

Üniversitelerin öğrenci kontenjanlarının YÖK tarafından belirlenip belli bir artış yapıldığı, bu konuya Üniversitenin müdahalesinin olmadığı ifade edildi.

KARAR 23:

Taşeron işçilerin yaşadığı her sorundan kamu kurumunun sorumlu olduğu, banka promosyonu, yemek ücretlerinin fazla oluşu, fazla mesai ücreti, maaşların geç ödenmesi gibi sorunların giderilmesi,,Hizmet İşleri Şartnamesinin 4.maddesine göre hizmet satın alan idarenin “Kontrol Teşkilatı” kurması gerektiği, Üniversitemizde kurulacak Kontrol Teşkilatında bir sendika temsilcisinin de yer alması, Boğaziçi Üniversitesinde olduğu gibi “taşeron denetleme komisyonu” kurulması talepleri hakkında;

İhale mevzuatına uygun yapılan hizmet alım sözleşmesine göre çalıştırılan işçilerin Promosyon alması ile ilgili Promosyon sözleşmesinde bir hüküm olmadığı, taşeron işçilerin mevzuata ve sözleşmeye göre çalıştıkları, sözleşmelerde yer alan cezai hükümlerin işletildiği ,taşeron denetleme komisyonu kurulması ile ilgili talebin değerlendirileceği ifade edildi.

Üniversite Temsilcileri Sendika Temsilcileri
   
Prof.Dr. Türkay BARAN Ümit AKINCI
Rektör Yardımcısı Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şb.Bşk.
   
Prof.Dr. Banu Esra ASLANERTİK Ahmet Aydın ARI
Rektör Yardımcısı Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şb.Üyesi
   
Av.Fulya TANTAŞ Adil ÇAMUR
Genel Sekreter Yardımcısı Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şb.Üyesi
   
Çiğdem MARAŞLIOĞLU Deniz KARAASLAN
Personel Daire Başkanı Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şb.Üyesi
   
Av.Serap EKERCAN  
Hukuk Müşavirliği