2015 Ekim Dönemi – Kurum İdari Kurulu Toplantısı


KURUM İDARİ KURUL KARARLARI
 
 
Toplantı Tarihi          : 08.12.2015                          Toplantı Dönemi        : 2015 Yılı/Ekim
 
GÜNDEM      :
1-      İşyeri Temsilci Odaları
2-      İşyeri temsilcisinin görev yeri değişikliği
3-      Sendika üye kesinti listelerinin gönderilmemesi
4-      Sendikalara eşit olanaklar
5-      Banka promosyon anlaşması
6-      Kreş
7-      DEÜ Özel 75. Yıl İlköğretim Kurumları
8-      Mobbing
9-      Vegan Menüsü
10- Yemekhaneler
11- Temizlik ve Hijyen
12- Engelli çalışanların sorunları
13- Bilgisayar işletmenliği kadroları dağıtımı
14- Ünvan Değişikliği Sınavı
15- SKS çalışanlarının sorunları
16- Görev tanımları
17- Geçici İşçi olarak çalışılan yıllara ait kıdem sorunu
18- Yardımcı doçentlerin yeniden atanmalarındaki kriterler
19- Akademik personelin kadro sorunları
20- ÖYP Araştırma Görevlilerinin sorunları
21- Kampüsteki sivil polisler
22- Taşeron işçiler
23- Hayvan barınağı
 
TOPLANTIDA BULUNANLAR:
 
Prof. Dr.Halil KÖSE               Rektör Yrd.                                         
Kemal Abidin ÖZTÜRK        Genel Sekreter  
Av.Semra MARMARA          Genel Sekreter Yard.                                     
Av. Banu GENÇ                     Rektörlük Hukuk Müşaviri
Ümit AKINCI                         Eğitim Sen 3 No’lu Şube Başkanı
Ahmet Aydın ARI                  Eğitim Sen Şube Mali Sekreteri
Şinasi SÖBE                           Eğitim Sen İşyeri Temsilcisi  
 
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul Ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu Ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca, Dokuz Eylül Üniversitesi İşveren Vekilleri ile işyerinde yetkili sendika olan Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) temsilcilerinden oluşan Kurum İdari Kurulu ,2015 Yılı 2. Döneminde 08.12.2015 tarihinde saat 10:00 ’da Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Senato salonunda toplandı.                                                
 
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.
 
KARAR 1)
Dokuz Çeşmeler yerleşkesinde İİBF Dekanlık girişindeki tek katlı barakanın bir odasının, Sağlık Yerleşkesinde uygun bir yerin İşyeri Temsilci odası olarak sendikal faaliyetlerde kullanılmak üzere tahsis edilmesine dair talepler hakkında;
 Dokuzçeşmeler ve Sağlık Yerleşkelerinde boş yer bulunması halinde değerlendirileceği ifade edildi.
KARAR 2)
İİBF İşyeri temsilcisi Müjgan Erdoğdu’nun 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca görev yerinin değiştirilmesine ilişkin işlemin iptali ile 13/b-4 görevlendirmelerinin sonlandırılmasına dair talep hakkında;
Adı geçen personelin güvenlik görevlisi olması sebebiyle görev yerini terk etmesinin görevin icapları açısından önem arz ettiği, daha önce de benzer eylemleri nedeniyle hakkında soruşturma açılması nedeniyle bu konuda yazı ile uyarıldığı ancak buna rağmen ilgilinin tutumunda ısrarcı olduğu, görev yeri değişikliğinin yasal ve haklı gerekçelere dayandığı ifade edildi.
KARAR 3)
Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’nın 15/10/2015 tarih ve 25775 sayılı yazısında sendika üye kesinti listelerinin 2015 Ekim ayından itibaren sendikalara gönderilmeyeceği bunun yerine Rektörlük yerleşkesinde ilan edileceğinin bildirildiği,Sendikanın, 26 Ekim 2015 tarih ve 167 sayılı cevabi yazısındaki talebinin halen geçerli olduğuna dair talep hakkında;
 
Üye kesinti listelerinin 500 sayfaya ulaşması nedeniyle tasarruf amacıyla elektronik ortamda gönderilmesi kararı alındığı,bu hususta Personel Daire Başkanlığı’na talimat verildiği ifade edildi.
 
KARAR 4)
 
Başka bir sendikaya duyuru ve salon olanaklarının kullandırılmış olması, Yetkili sendika olan Eğitim Sen’e bu hakların tanınmamasının sendikalara eşit mesafede bulunmak ilkesiyle çeliştiği, bu durumun tekrarlanmaması ya da bu konuda açık ilkeler belirlenmesine dair talep hakkında;
 
Üniversitenin, üyesi olan tüm sendikalara eşit mesafede olduğu,sendika tarafından plan yapılıp bildirilmesi halinde şartlar uygun olduğunda gerekli tahsislerin yapılabileceği bildirildi.
 
KARAR 5)
Sendikanın 28 Ekim 2015 tarih ve 174 sayılı yazılarına cevap verilmesi  talebine;
 
Banka promosyon anlaşması konusunda Rektör tarafından üniversite web sayfasında bilgilendirme yapıldığı için sendika tarafından yazılan yazıya ayrıca cevap verilmediği ifade edildi.
 
KARAR 6)
Daha önceki Kurum İdari Kurullarında da gündeme getirilen Tınaztepe yerleşkesinde kreş yapılması planlanan kreş ile ilgili çalışanlara bilgi verilmesi, Tınaztepe kampusunde 3 yaş sınıfı olmadığı gibi 4 yaş sınıfı DEÜ Özel 75. Yıl Okuluna tahsis edilmesi ile diğer yerleşkelerdeki mevcut kreşlerin yetersizliği, kapasitenin artırılıp, bedelin düşürülmesi, bu konuda diğer üniversitelerdeki durumun tespit edilip karşılaştırmalı bir çalışma yapılmasına dair talepler hakkında;
 Tınaztepe Yerleşkesinde kreş inşaatı için sözleşme yapıldığı,işin yer teslim aşamasında olduğu,inşaata önümüzdeki aylarda başlanacağı, Buca Eğitim Yerleşkesindeki kreşin ise, prefabrik binada hizmet vermesi nedeniyle fiziki iyileştirmesinin bu aşamada yapılamadığı, üniversitenin mevcut kreşleri ile ilgili iyileştirmelerin bütçe ve imkanlar doğrultusunda sürekli olarak yapıldığı ve eğitim materyalleri temin edildiği, kreş ve anaokulu ücretlerinin yılda bir kez tüfe oranı dikkate alınarak yönetim kurulu kararı ile belirlendiği , giderleri öz gelirler ile karşılanan kreş ve anaokulu ücretlerinin İzmir’de mevcut üniversiteler içinde en alt seviyede olduğu hususlarında bilgi verildi.
KARAR 7)
DEÜ Özel 75. Yıl İlköğretim Okulunda  bu yıl MEB izin verdiği için en üst sınırdan zam yapılması ve kitap bedelinin ayrıca alınması, hafta sonu kurslarının da ücretli hale getirilmesi konusunda açıklama talebine;
DEÜ Özel 75. Yıl İlköğretim Okulunda maliyetlerin yüksek olması nedeniyle bu kararların alındığı ifade edildi.
KARAR 8)
DEÜ Mobbing Birimi İşleyiş Usul ve Esasları Yönergesi yürürlükte olmasına rağmen Birim’in efektif çalışmadığına,gerek doğrudan Sendikaya gelen şikâyetler gerekse de düzenlenilen eğitimlerde yapılan konuşmalarda bu soruna Rektörlüğün daha fazla eğilmesi gerektiğine, Birimlerde yapılan mobbing eğitimlerine çalışanların katılmasının teşvik edilmesinin önemine, akademik ve idari yöneticilere zorunlu mobbing eğitimi verilmesine,bu konuda sendikanın destek vereceğine dair öneri ve talepler hakkında;
Mobbing müracaatları için üniversitemiz web sitesinde sayfa açılarak başvuru formu geliştirilmesi hususunda sendika tarafından iletilecek örnekler de dikkate alınarak çalışma yapılacağı , öncelikle idari yöneticilerden şef ve üstüne zorunlu olmak kaydıyla sendika tarafından merkezi bir eğitim planlanması halinde Rektörlükçe duyuru ve salon desteği verilebileceği ifade edildi.  
KARAR 9)
Yemekhanelerde vegan menü alternatifi oluşturmanın çalışan ve öğrenciler açısından kampus yaşamında zorunlu olduğu, bunun ek bir maliyet de gerektirmediği, yemekhanelerin yemek çıkarma planında, yemek kartına yapılan doluma göre kaç kişinin vegan menü rezervasyonu yaptırdığının belirlenerek buna uygun sayıda vegan menü üretilmesine dair öneri ve talepler hakkında;
Üniversitemiz bünyesinde hizmet veren 6 adet mutfakta gerçekleştirilen yemek üretiminin 30 adet yemekhanede servise sunulduğu,günde ortalama 8.000 kişiye öğle yemeği, ikinci öğretim öğrencileri için akşam yemeği ve öğrenci yurtlarında haftanın 7 günü 3 öğün yemek hizmeti verilen bu yoğun ortamda SKS Daire Başkanlığı’nın “Vegan Menü” ve “Diyet Menü” çıkarma konusunda zorlandığı belirtilerek bu konuda öncelikle anket yapılarak pilot bölge belirlenip çalışma başlatılabileceği, daha önce Tınaztepe Yerleşkesi Sosyal Tesislerinde mevcut Alacart Restaurant’ta   SKS Daire Başkanlığı tarafından “Vegan Menü” ve “Diyet Menü” çıkarıldığı,ancak, talep görmediği ifade edildi.
 KARAR 10)
Yemekhanelerde kalitenin düştüğü yönünde gelen şikâyetler, diyet menü verilmesi yönünde çalışma yapılması, özellikle öğrenci yemekhanelerinde kuyruklara engel olunamaması, akademik kadroların da yemek ücretlerinin basamaklandırılması, yemekhanelerle ilgili sorun ve talepleri çözmek üzere sendika temsilcisinin de yer alacağı bir komisyon kurulması ile ilgili gerekli çalışma yapılması şeklindeki bildirim ve taleplere;
Madde (9) ‘da açıklandığı belirtildi.
KARAR 11)
Yerleşke ve sınıfların temizlik ve hijyen sorununun tüm birimlerde önemli hale geldiği, tuvaletlerin düzenli temizliğinin yapılması ve tuvalet kâğıdı konulmasına dair talepler hakkında;
Eleman yetersizliğinin neden olduğu bu durumun düzeltilmesi için gereken kontrol ve uyarıların yapılacağı belirtildi.
KARAR 12)
 
İş yerlerinin engellilerin kullanımına uygun olmadığı yönünde şikayetler olduğu ve fiziki olanakların düzeltilmesi, araç, gereç, donanım ve ekipmanların da engelli çalışanlara uygun olması, örneğin bilgisayarlarda görme engellilerin kullanımı için gerekli donanım eksiklerin tamamlanması, Şubenin Engelsiz Üniversite komisyonunun çalışmaları için toplantıların duyurulması ve kurumun olanaklarından gerektiğinde faydalandırılma,3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve Engelliler Haftası””””nda kanunla engelli kamu çalışanlarına verilen tatilin kullandırılması için birimlere bilgi verilmesi, ilerleyen günlerde engelli kamu çalışanlarının taleplerini içeren ayrıntılı raporun Üniversiteye sunulacağına dair bilgi, öneri ve  talepler hakkında; 
Bu konuda idareye iletilmiş herhangi bir şikayet bulunmadığı,fiziki olanakların düzeltilmesi için gereken çalışmaların (iz yollar, asansörler, rampalar vs.) yapıldığı, sendika tarafından bu konudaki somut şikayetlerin iletilmesi halinde durumun değerlendirileceği ifade edildi.
KARAR 13)
Üniversitemiz idari personeline bir süredir kıdem yılı esasına göre verilen “Bilgisayar İşletmeni” kadrosunun, hangi kriterlere göre dağıtıldığının açıklanması ve adil olmayan kadro dağıtımının düzeltilmesi talebine;
Sözkonusu kadroların dağıtımı konusunda idarenin liyakata bakarak adil davranmaya çalıştığı, bu konuda şeffaf bir uygulama yapıldığı, adil olmadığı iddia edilen uygulama hakkında somut örnek iletilmesi gerektiği belirtildi.
KARAR 14)
Ünvan değişikliği sınavının bir an önce açılması talebine;
Ünvan değişikliği sınavının yapılabilmesi için Maliye Bakanlığı’ndan derece değişikliklerinin beklendiği, bu değişiklikler kuruma iletilince ilana çıkılmasının planlandığı ifade edildi.
KARAR 15)
SKS Daire Başkanlığı çalışanlarının şikâyetleri hemen her KİK toplantısında gündeme gelmesine rağmen azalmadığı, çalışanların isteği dışında ve gerekçesiz olarak sık sık yerleri değiştirildiği. çalışanların baskı altına alındığı, üyelerin talebinin dikkate alınmadığı,bu işlemleri yapanlar hakkında bir soruşturma başlatılmadığı, bu konudaki tüm bildirimlere “mevzuat çerçevesinde işlem yapılmaktadır” yanıtının verildiği, çalışanların birçoğunun isteği dışında fazla çalışmaya zorlandığı, Fazla çalışmaya zorlananların ek ücret alamadıkları, SKS çalışanı olan üyelerin tüm görevlendirmelerinin gerekçesinin açıklanması, 4/C’li çalışanların yemek ücretinin 4/A’lılardan fazla olması, bazı kantin ve kafeteryalara sefertasıyla yemek verilirken diğerlerine verilmemesinin açıklanması,SKS çalışanlarının önlük, çizme vb. gereksinimlerinin düzenli olarak karşılanmasına dair şikayet ve talepler hakkında;  
Mutfak, kafeterya, yemekhane,market , spor tesisi, sosyal tesis, öğrenci yurdu, kreş ve anaokulu gibi birbirinden bağımsız 96 farklı birimde 408 personel ile hizmet vermekte olan SKS Daire Başkanlığı’nda görev yapmakta olan hiçbir personele isteği dışında fazla mesai çalışması yaptırılmadığı,mali ihtiyacını belirterek fazla mesai talep edenlere de çalışmalarının karşılığı fazla çalışma ücretlerinin ödendiği,üniversitemizde sunulan yemek hizmeti bedellerinin Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nin E cetveline göre belirlendiği,iş kıyafetlerinin belli periyotlarda temin edilerek yenilendiği ve personele dağıtıldığı hususlarında bilgi verildi.
KARAR 16)
Tüm akademik ve idari personelin görev tanımlarının yazılması ve tüm yöneticiler tarafından bu görev tanımlarına uyulması, yapılan sayısız geçici görevlendirmenin yarattığı sıkıntıları da çözmek için görev tanımlarının yapılması gerektiği,bu konuda bir çalışma başlatılması taleplerine;
Kalite Biriminin Prof. Dr.Ömür Özmen ve bu konuda çalışan diğer öğretim üyelerinden akademik destek alarak görev tanımlarını güncellediği hususunda bilgi verildi.
KARAR 17)
Geçici işçi iken önce 4/B’ye daha sonra  4/A’ya geçen çalışanların geçici işçi olarak çalıştıkları dönem çalışma süreleri kıdeme yansıtılmadığından özlük haklarında mağduriyete yol açan durumun düzeltilmesi  talebine;
Yürürlükteki mevzuatın bu talebin karşılanmasına engel hükümler içerdiği,bu yasal durumun düzeltilmesi için üniversitemizce gereken girişimlerde bulunulduğu belirtildi.
KARAR 18)
Yardımcı doçent kadrolarındaki akademik personelin yeniden atanmalarındaki kriterlerin birçok mahkeme kararı sonucunda geçersiz hale geldiği ve kaldırılması talebine;
Atama ve yükseltmelerde Üniversitemizin kriterlerine göre işlem yapıldığı,üniversitemizin kriterleri ile yardımcı doçentlerin yeniden atamalarında her atama dönemi için 2 yayın yapma koşulu getirilmesinin kişileri zorlayan bir kriter olmadığı ve üniversitenin yayın sayısını artırma amacına yönelik bir düzenleme olduğu,hazırlık döneminde tüm öğretim üyelerinin görüşleri dikkate alınarak oluşturulan,öğretim elemanlarınca gereken akademik hazırlığa fırsat vermek üzere Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edildikten 1 yıl sonra yürürlüğe alınan söz konusu kriterler için kuruma bu konuda herhangi bir şikayet gelmediği,sendika tarafından bu konudaki somut şikayetlerin iletilmesi halinde durumun değerlendirileceği ifade edildi.
KARAR 19)
 Akademik kadroların  yetersizliği ve atama/yükselmelerin kimi zaman liyakat esasına göre yapılmadığına dair şikayetler olduğu,araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, yardımcı doçent gibi kadroların artırılmasına dair talebe;
Madde (18)’de açıklandığı belirtildi.
KARAR 20)
ÖYP Araştırma Görevlilerinin birimlerinde ayrımcılığa uğradığı, farklı uygulamalarla karşılaşıldığı, oda, masa, koltuk, bilgisayar, yazıcı vb. donanım ihtiyaçlarının karşılanmasında güçlükler yaşandığı, konferans yolluk ödemelerinde fakültelere göre farklılıklar olduğu, bazı fakülteler birimlerinden ödeme yaparken diğer fakültelerde ÖYP araştırma görevlilerinin bu olanaktan yararlanamadığı, bölümlerin ve fakültelerin bu konuda uyarılmasına dair talep hakkında;
ÖYP Araştırma Görevlileri  ile ilgili hususlarda YÖK Başkanlığı’nca maddi olanakların kısıtlanması sebebiyle ilgililere fakültelerce destek sağlanmaya çalışıldığı ifade edildi.
KARAR 21)
Daha önce yapılan birçok Kurum İdari Kurulu’nda gündeme getirdiğimiz üzere, üniversitemiz yerleşkelerinde çok sayıda sivil polisin olduğuna dair tespitleri ile yerleşkelerde ciddi boyutlara ulaşan bir olay olmadıkça polisin yerleşkelere alınmaması, gerekiyorsa rektörden alınmış genel ve süresi belirsiz bir izinle değil, her bir duruma özgü amaç ve süresi belli izinle üniversiteye girebileceğinin tüm birimlere bildirilmesi,ayrıca polislerin yemekhanelerden bedelsiz faydalanması uygulamasına bir an önce son verilmesi taleplerine;
Kampüslerimizde zorunlu kalmadıkça ve üniversite yetkilileri çağırmadıkça emniyet güçlerinin devreye girmediği belirtildi.
KARAR 22)
Rektörlüğünüzün taşeron firmalardan gelen işçilerin sorunları,senelik girdi-çıktı yapılmasının önemli bir sorun olduğu, son yasal düzenlemelerle taşeron işçilerin yaşadığı her sorundan üst sözleşmeci olarak kamu kurumunun sorumlu olduğu, taşeron işçilerin banka promosyonu alamadığı,bu konuda Rektörlüğün girişimde bulunabileceği, taşeron işçilerin SKS yemekhanelerinden faydalanırken ödedikleri yemek ücretlerinin fazla olduğu,bu konuda da Rektörlüğün girişimde bulunabileceği,taşeron işçilere fazla mesai ödemesi, Kamu İhale Kurumu İşçilik Hesaplama Modülü’nde giriş yapılarak ihaleye çıkılırken belirtilmesi,birçok çalışan fazla çalışmaya zorlandığı ancak fazla mesai ücretinin ya ödenmediği ya da “havuz” denen sistemden hak ettiklerinin altında ödeme yapıldığı,taşeron işçi arkadaşların maaşlarının geç ödendiği,sorunun Fakültelerin puantajları geç bildirdiği için İdari-Mali İşlerin geç ödeme çıkarmasından kaynaklandığı,bu sorunun ciddiyetle ele alınması, taşeron sorunlarına hızlı çözüm üretebilmek adına Boğaziçi Üniversitesi””””ndekine benzer olarak “taşeron denetleme komisyonu” gibi komisyonların hayata geçirilmesi,Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 4. maddesi hizmet satın alan her idarenin “Kontrol Teşkilatı” kurulmasının öngörüldüğü, Üniversitemizde bir Kontrol Teşkilatı varsa da bu teşkilatın işlevini yerine getiremediği, Kontrol Teşkilatı’nda sendikanın belirlediği bir kişinin de yer alması ya da Boğaziçi Üniversitesi””””ndeki gibi “taşeron denetleme komisyonu” kurulmasına dair öneri ve talepler hakkında;
 Taşeron firmaların maaş ödemelerinde herhangi bir gecikme söz konusu olmadığı, Şartnameye göre 8. Gün maaş ödendiğinde firmadan ceza kesilmesi gerektiğinden her ayın ilk 7 günü içinde firma tarafından ilgililere maaş ödemesi yapıldığı ,Promosyon için üniversitenin yapacağı herhangi bir işlem bulunmadığı için ilgililerin firmaya müracaat etmesi gerektiği,sendika temsilcilerinin personel olması halinde kontrol teşkilatına alınabilecekleri,taşeron işçilerin yemek ücretlerinin sözleşme uyarınca kendilerine ödendiği dikkate alınarak mevzuat uyarınca devlet katkısının kendilerine yansıtılamadığı, bu konuda hukuki engel bulunduğu,taşeron işçilerde kendi arzusu dışında kurum tarafından işten çıkarılan bir kişi bile bulunmadığı hususlarında bilgi verildi.
KARAR 23)
Yerleşkelerimizdeki hayvanlar için beslenme ve yaşam alanları planlanarak insanların ve hayvanların yaşam kalitelerini artırıcı önlemler alınması ve bu konuda sendikanın gerekli teknik desteği sağlayabileceğine dair öneri ve talebe;
Yerleşkelerimizdeki hayvanlar için beslenme ve yaşam alanları sağlamak üzere Buca Belediyesi’nden talepte bulunulmasına rağmen sonuç alınamadığı, Tınaztepe Yerleşkesinde yemekhane arkasında ormana doğru bir deneme yaşam alanı yapılabileceği belirtildi.
 
 ÜNİVERSİTE TEMSİLCİLERİ                                          SENDİKA TEMSİLCİLERİ 
 
Prof. Dr.Halil KÖSE                                                              Ümit AKINCI
Rektör Yardımcısı                                                                  Eğitim Sen 3 No’lu Şube Başkanı
 
 
Kemal Abidin ÖZTÜRK                                                        Ahmet Aydın ARI
Genel Sekreter                                                                       Eğitim Sen Şube Mali Sekreteri
 
 
Av.Semra MARMARA                                                         Şinasi SÖBE
Genel Sekreter Yardımcısı                                                    Eğitim Sen İşyeri Temsilcisi                                   
 
 
Av. Banu GENÇ                                      
Hukuk Müşaviri