2014 Nisan Dönemi – Kurum İdari Kurulu Toplantısı


KURUM İDARİ KURULU NİSAN 2014 TOPLANTISI GÖRÜŞME RAPORU 

            4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu uyarınca; Dokuz Eylül Üniversitesi İşveren Vekilleri ile işyerinde yetkili sendika olan Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) temsilcilerinden oluşan Kurum İdari Kurulu 25.04.2014 tarihinde saat 14.00’da Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonunda toplanmıştır.

            Gündem maddeleri aşağıda belirtilen şekilde görüşülmüştür:

SENDİKANIN TALEBİ      :

1) 2011 Ekim ayında yapılan Kurum İdari Kurul gündeminde belirttiğimiz; Uluslar arası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 98 sayılı “Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi” (14.08.1951 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5834 sayılı yasa şile onaylanmıştır) ile Anayasanın 90/son maddesi gereğince kamu çalışanlarının toplu sözleşme hakkı bulunmaktadır. Gerekli koşullar sağlandığında (çalışanların salt çoğunluğunun sendikalı olması/ herhangi bir sendikaya üye olması ve aynı zamanda sendikamızın yetkili sendika olması durumunda) toplu görüşmelerin (Kurum İdari Kurulu), Toplu İş Sözleşmesine dönüştürülmesini talep ediyoruz.

ÜNİVERSİTENİN GÖRÜŞÜ:

Ekim 2011 tarihli toplantıda bu konu görüşülmüş idi. 4688 sayılı kanunda bu konuda belirsizlik olduğu hususunda taraflar anlaşmıştı. Sendikanın toplu iş sözleşmesi için gereken asgari üye sayısını sağlaması halinde bu durumun değerlendirileceği belirtilmiş idi. Durumda bir değişiklik olmadığı yönünde görüş bildirildi.

SENDİKANIN TALEBİ      :

2) Daha önce yapılan birçok Kurum İdari Kurulu’nda gündeme getirdiğimiz üzere, üniversitemiz yerleşkelerinde çok sayıda sivil polisin serbestçe dolaşmakta olduğu, hatta bazı polislerin de derslere girdiği ve personel yemekhanelerinde bedelsiz yemek yediği şikayetleri gelmektedir. Öncelikle polisin üniversite içinde yeri olmadığını belirtmek isteriz. Üniversite yönetimi izin vermediği ve çağırmadığı süreçte polis üniversite yerleşkelerine giremez. Aksine bir tutumla polisi üniversitenin bir parçası gibi görme ve dilediği gibi davranmasına onay ya da icazet vermek akademik özgürlüklere bağdaşır bir tutum değildir. Üniversitemize polisin girmesinin çok sakıncalı sonuçları olduğunu, güvenlik personelinin kurum ve kişi güvenliğini sağlamaktan ziyade polisin bir uzantısı olarak çalışmasının çeşitli sorunlara yol açtığını vurgulamak istiyoruz. Türkiye’nin değişik üniversitelerindeki deneyimler göstermektedir ki, yerleşkelerindeki birçok olayın sorumlusu bizzat polisin kendisidir. Polis öğrencilerin attığı her adımı takip etmekte, üniversite yönetimlerinin duruma müdahale etmemesi onları daha da cesaretlendirmektedir. Polis ve üniversite güvenlik birimleri başta öğrencilerin düzenledikleri olmak üzere gerçekleştirilen masa açma, söyleşi yapma gibi birçok etkinliği asayiş sorunu olarak değerlendirip kendisine görev biçmektedir. Üstelik gözlemlerimiz ve sendikamızın raporları polisin ve üniversite güvenlik birimlerinin tarafgir davrandığı yönündedir. En taze ve örnek Mart ayındaki İİBF’deki polis müdahalesi sırasında bir üniversite güvenlik personelinin bir basın muhabirini darp etmesi ve kamerasını kırmasıdır. Bu personel hakkında soruşturma açılıp açılmadığını merak ediyoruz. Polisin yerleşkelerde ciddi boyutlara ulaşan bir olay olmadıkça (ki az önce anılan etkinlikler “olay” kapsamından çıkarılmalıdır) alınmamasını, illa gerekiyorsa rektörden alınmış genel ve süresi belirsiz bir izinle değil, her bir duruma özgü amaç ve süresi belli izinle üniversiteye girebileceğinin tüm birimlere bildirilmesini talep ediyoruz. Ayrıca polislerin yemekhanelerden bedelsiz faydalanmasına göz yumanlar hakkında kamuoyu zarara uğratmaktan ve görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunacağımızı bildiriyoruz.

 ÜNİVERSİTENİN GÖRÜŞÜ:

Sivil polisle ilgili konunun daha önce Ekim 2013 toplantısında görüşüldüğü, sivil polislerin Valilik tarafından görevlendirildiği, Mart ayında meydana gelen olayla ilgili olarak disiplin soruşturması açıldığı, konunun bu kapsamda incelendiği bildirildi.

SENDİKANIN TALEBİ      :

3) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sendikamız üye ve yöneticilere karşı saldırgan tutumu devam etmektedir. Yerleşkede yaşanan öğrenci eylem ve etkinliklerinde akademik özgürlüklerin ihlal edilmesi durumlarını kayıt altına almak ve öğrencilerimizin zarar görmemesi için çaba sarf eden sendikamızın yönetici, temsilci ve üyelerini suçlamaktadır. Bu durum hakkında birimlerin uyarılmasını talep ediyoruz. Devamı halinde yasal yollara başvurmak zorunda kalacağımızı bildiriyoruz.

ÜNİVERSİTENİN GÖRÜŞÜ:

Üniversitemizin her biriminde, ilgili personel görevi gereği usul ve yasaya uygun şekilde davranmakla yükümlü olup, bu hususa aykırı düşen herhangi bir fiil ya da işlemin varlığı halinde, somut olarak idareye iletilen vakıalar hakkında yasa gereği işlem yapıldığı hususunda bilgi verildi. 

SENDİKANIN TALEBİ      :

4) İşletme Fakültesinde görev yapan 50/d kapsamında çalışan asistanların tüm Fakültelerde olduğu gibi 33/a kadrosuna atanmasını talep ediyoruz.

ÜNİVERSİTENİN GÖRÜŞÜ:

2547 sayılı kanunun 50/d maddesine göre; “lisans üstü öğretim yapan öğrenciler, kendilerine tahsis edilebilecek burslardan yararlanabilecekleri gibi, her defasında bir yıl için olmak üzere öğretim yardımcılığı kadrolarından birine de atanabilirler”. Üniversitemiz İşletme Fakültesinde 2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca görev yapan araştırma görevlilerinin, atamaları mevzuata uygun olarak yapılmaktadır. Bu açıdan mağdur olan araştırma görevlisi bulunmadığı bildirildi.

SENDİKANIN TALEBİ      :

5) Akademik toplantılara katılım gösteren araştırma görevlilerine ödeme yapılmadığı şikayetlerini alıyoruz. Yurt içi ve yurt dışı akademik toplantılara katılım ile yabancı dergilerde yayın destekleri konusunun düzenlenmesini, herkese aynı biçimde uygulanmasını talep ediyoruz. Yine akademisyenlerin görevlendirmelerinde yolluk ve yevmiye ilkelerinin herkese standart uygulanmasını talep ediyoruz.

ÜNİVERSİTENİN GÖRÜŞÜ:

Bilimsel etkinlik desteklerine ilişkin koşullar, Üniversitemiz web sitesinde yayınlanmakta olup, herkes için standart ve eşit koşullar uygulanmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı akademik toplantılara katılım için yapılan görevlendirmelerde, yolluk ve yevmiyeye ilişkin hususların, ilgili birimin yönetim kurulu toplantısında alınan kararlar çerçevesinde gerçekleştirilmekte olduğu bildirildi.  

SENDİKANIN TALEBİ      :

6) DEÜ Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları hakkındaki yazımıza yanıt alamadan kriterlerin saptandığını üzülerek öğrendik. Temel itirazlarımızı burada yineliyoruz.

– Söz konusu ilke ve esaslar, doğrudan Senato gündemine alınmak yerine, tüm akademik kurullarda tartışılmalı, süreç açıklıkla işletilmelidir.
– Söz konusu ilke ve esaslar, öğretim elemanlarının iş güvencesini ortadan kaldıracak biçimde uygulanamaz. 
– Söz konusu ilke ve esaslar, üniversitemizdeki bilimsel araştırma yükünü genç bilimcilere yıkmaktadır. Ders yükü de genç akademisyenlerin omuzlarındadır. Tüm bu görevler eşit paylaşılmalıdır. 
– Söz konusu ilke ve esasların başında, bilim ve öğrenim ikliminin gereklerini sağlama yükümlülüğünün Dokuz Eylül Üniversitesi akademik teşkilatına ait olduğu açıkça vurgulanmalıdır.
– Araştırma Görevlilerine yeniden atama kriterleri konulamaz, otomatik yenilenmelidir.
– Yardımcı Doçentlerin yeniden atanmasına kriter konulamaz, otomatik yenilenmelidir.
– ÜAK ‘ tan Doçent ünvanı almış öğretim üyelerine kriter konulamaz, kadroları ivedilikle verilmelidir.

ÜNİVERSİTENİN GÖRÜŞÜ:

DEÜ Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarında mevcut kriterler, yasal mevzuat çerçevesinde düzenlenmiştir. Bu kriterlerin konulması zorunlu olup, özellikle yayınlarla ilgili kriterler, öğretim üyelerinin bilimsel yeterliliğini, verimliliğini artırmak için önem arz etmektedir. Üniversite bazında öğretim üyelerinin yayın sayısı daha fazla olmalıdır. Bu nedenle kriterlerin kaldırılması mümkün değildir. Kriterler Üniversite Senatosunda tartışılıp, görüşler toplandıktan sonra belirlenmiştir. Ayrıca, kriterler arasında ders yükü, ders sayısı gibi hususlar da yer almakta olup, geniş bir çerçevede değerlendirme yapılması amaçlanmıştır şeklinde bilgi verildi.

SENDİKANIN TALEBİ      :

7) Tüm akademik ve idari personelin görev tanımları yazılmalı ve tüm idareciler tarafından bu görev tanımlarına uyulmalıdır. Personele görev haricinde sorumluluk yükleyen idareciler hakkında soruşturma başlatılmalıdır.

ÜNİVERSİTENİN GÖRÜŞÜ:

Görev tanımları, kadroların ve kamu hizmetinin gereklerine uygun olarak düzenlenmiştir. Yasaya ve hukuka uygundur. Her kamu görevlisi, görev tanımları içinde yer alan ve amirin kamu yararı ve hizmet gerekleri çerçevesinde görev tanımına uyan nitelikte emrettiği işleri yapmakla yükümlüdür. Bunun dışında gerçekleşecek herhangi bir işlem ya da fiil olursa, idareye bildirildiği takdirde somut olayın özelliğine göre mevzuat çerçevesinde usulüne uygun işlem yapılır şeklinde bilgi verildi.

SENDİKANIN TALEBİ      :

8) Defalarca dile getirmiş olmamıza rağmen üniversite yönetimi Tınaztepe Kampüsündeki ulaşım sorunu çözülebilmiş değil. Yerleşke kapısında uzunca bir süre bekledikten sonra yüzlerce kişi eski bir otobüse binere insani olmayan koşullarda işine, okuluna gitmeye çalışıyor. İçinde nefes alacak yer bile kalmayan, yokuşu çıkarken zorlanan hatta kimi zaman yolda kalan otobüslerle işimize, okulumuza gitmek zorunda bırakılıyoruz. Mesai saati bitiminden sonra, ikinci eğitim öğrencileri ve ikinci eğitimde görev alan çalışanlar için bu sorun, otobüs hareket saatlerinin seyrelmesi ile daha da katlanılamaz bir hale geliyor.

– Sorunun görünür olması için, bu insani olmayan koşullarda ulaşıma mahkum edilmiş olan bizlerden birinin kaza sonucu yaralanması ya da ölmesi gerekmektedir.

– Tınaztepe yerleşkesindeki ulaşım sorunu derhal çözülmelidir.

– Bu anlamda, şehir içi ulaşımı gerçekleştiren tüm otobüsler, belirli saatleri gözetmeksizin yerleşke içerisindeki son durağa kadar çıkmalı ve buradan yerleşke girişindeki kendilerine ait alana geri dönmelidir. Yerleşkeden çıkışlarda da şehir içi ulaşımı sağlayan otobüsler, yerleşke içerisindeki son duraktan yolcu almaya başlanmalıdır.

– Üniversitenin sağladığı ücretsiz servisler daha çağdaş bir görünüme kavuşturulmalı ve sayısı artırılmalıdır.

ÜNİVERSİTENİN GÖRÜŞÜ:

Üniversite kampüsü içinde belediye otobüslerinin ulaşım sağlaması, genel itibariyle ilgili belediye başkanlığının görev alanına girmektedir. Bilindiği kadarı ile, diğer üniversite kampüslerinde belediye otobüsleri kampüs içinde hizmet vermemekteyken, Üniversitemiz Tınaztepe Kampüsünde belediye otobüslerinin hizmetinden belirli saatlerde faydalanılmaktadır. Belediye otobüsünden istifade eden ve öğrenci olmayan vatandaşların otobüsün kampus içinde hizmet vermesinden ulaşımın süresi uzadığı için rahatsızlık duyduğu bilinmektedir. Belediye otobüslerinin Tınaztepe kampüsünde gündüz saatlerinde hizmet vermesi Üniversitemiz İdaresince yapılan görüşmeler neticesinde sağlanmıştır. Belediye otobüslerinin seferlerini düzenlemek, sayısını artırmak yönünde Üniversitemiz İdaresinin herhangi bir yetkisi ya da yaptırım gücü bulunmamaktadır. Üniversitemize ait otobüslerin ek seferleri arttırılmıştır. Bunlarla ilgili raporlar alınmakta, denetim yapılmaktadır. Seferler arasında en uzun süre 20 dakika olmaktadır. Monitörden yapılan izleme neticesinde ek sefer gönderilmektedir. Yolcuların çoğaldığı yerde gereken destek verilmektedir. Kampüs içinde raylı sistem yapılması düşünüldüğünde, elektrikli araçların yokuş nedeniyle verimli çalışamadığı görülmüştür. Üniversitemiz İdaresince ESHOT Genel Müdürlüğüne bu konu ile ilgili görüşmek üzere yeni bir ziyaret yapılabilir. Yukarıda hususlar çerçevesinde bilgi verildi.

SENDİKANIN TALEBİ      :

9) Daha önceki Kurum İdari Kurullarında gündeme getirdiğimiz Tınaztepe Medikonun eksikleri bitmemektedir. Uzman hekim, personel, tedavi ve teşhis cihazları eksiktir. Medikonun diğer üniversitelerde olduğu gibi, modern ve Dokuz Eylül Üniversitesine yakışır hale getirilmesi için gerekli çalışmanın yapılmasını talep ediyoruz.

ÜNİVERSİTENİN GÖRÜŞÜ:

Bu konu gerek Nisan 2013, gerekse Ekim 2013 tarihli Kurum İdari Kurulu toplantısında görüşülmüş olup, genel sağlık sigortası kapsamında medikoların işlevinin kalmadığı, bu nedenlemedikoda çalışacak doktor bulunamadığı hususunda bilgi verildi.

SENDİKANIN TALEBİ      :

10) Kısa sürede Görevde Yükselme Sınavı yönetmeliği çıkarılmasını ve sınav yapılmasını talep ediyoruz.

ÜNİVERSİTENİN GÖRÜŞÜ:

Görevde Yükselme Sınavı ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın çıkarmış olduğu yönetmelik çerçevesinde işlem yapıldığı, 2014 yılı içinde görevde yükselme sınavı açılması için çaba gösterileceği konusunda bilgi verildi.

SENDİKANIN TALEBİ      :

11) Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarına Özel Bütçe dışında (Döner Sermaye ve Öz Gelirden ) maaş aylık alanlarının müracaatları kabul edilmemektedir. Üniversitemizde bu tanıma uyan çok kişi vardır ve mağdur olmaktadırlar. Anayasanın 10.maddesine göre “ herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar”. Bundan sonra açılacak sınavlarda tüm personele sınava girme hakkı verilmesini talep ediyoruz.

ÜNİVERSİTENİN GÖRÜŞÜ:

Konunun Ekim 2013 Kurum İdari Kurulu toplantısında da görüşüldüğü, bütçeye ek yük getirdiği için, özel bütçe dışında maaş ve aylık alanların (4/B) sınava giremediği, bu kişilerin kurum içi nakillerinin bile yapılamadığı, idarede bütün işlemlerin yasal mevzuat çerçevesinde yürütülmesinin zorunlu olduğu belirtilmişti. Maliye Bakanlığı’na bu konuda görüş sorulduğu belirtildi. Maliye Bakanlığı’ndan gelen görüş cevabi yazısında, 190 sayılı KHK’nin ek 7. maddesine 6428 sayılı kanunla eklenen ”merkezi yönetim bütçe kanununda yer alan genel ve özel bütçeli kamu idarelerinden, ilgili bakanlık ile bağlı kuruluşlarının ve aynı bakanlığa bağlı kuruluşların döner sermaye kadrolarında bulunanlar hariç olmak üzere kendi aralarında yapacakları nakiller” ibaresi, lafzından da anlaşılacağı üzere herhangi bir bakanlığın kendine bağlı olan kuruluşu ile bakanlığı arasında yapılacak karşılıklı veya tek taraflı nakiller ile herhangi bir bakanlığa bağlı olan kuruluşların kendi aralarında yapacağı tek taraflı veya karşılıklı nakilleri merkezi yönetim bütçe kanunlarında öngörülen atama sınırlarından istisna tuttuğu, herhangi bir bakanlığa bağlı olmayan özel bütçeli üniversiteler ve ileri teknoloji enstitülerinin bu düzenleme içinde yer almadığı, bağlı kuruluşu olan bakanlık ve bağlı kuruluş konumunda olan özel bütçeli idarenin nakle konu personeli, merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında istihdam edilen personeli olup, bu idarelerde de döner sermayeden bakanlığa ve özel bütçeye, merkezi yönetim bütçe kanunlarında öngörülen atama sınırlarına tabi olmadan personel nakli söz konusu olmadığı belirtilmiştir. Yukarıdaki hususlar görüş olarak bildirildi.

SENDİKANIN TALEBİ      :

12) Daha önceki Kurum İdari Kurullarında gündeme getirdiğimiz ve konunun yatırım bütçesinde yer aldığı, proje üzerinde çalışıldığı bilgisi verilen yeni kreş yapılması ve yeri hakkında bilgi verilmesini talep ediyoruz.

ÜNİVERSİTENİN GÖRÜŞÜ:

Kreş yapılması konusunda bağış arandığı, Üniversitemiz 75. Yıl Özel İlköğretim Okulu bünyesinde olan kreşin genişletilmesi düşünüldüğü ancak söz konusu arazinin genişletilmesi hususunda Orman Bakanlığının iznine ihtiyaç duyulduğu, bu nedenle mümkün olamadığı konusunda bilgi verildi. 

SENDİKANIN TALEBİ      :

13) Çalışanlara ikinci öğretim parasının adil dağıtılmadığı şikayetleri gelmektedir. Ayrıca bazı yerlerde çalışanlara vardiyalı çalışma dayatılmakta vardiyalı çalışmak istemeyenler sürgünle tehdit edilmektedir. Özellikle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve İzmir Meslek Yüksekokulundan kimlere ikinci öğretimden fazla mesai ücreti ödendiğinin listesinin açıklanmasını ve bir örneğinin sendikamıza verilmesini talep ediyoruz.

ÜNİVERSİTENİN GÖRÜŞÜ:

İdarece ikinci öğretime dayalı ücretlerin, yasal hükümler kapsamında maksimum şekilde ve adil, objektif kıstaslar dikkate alınarak ödendiği konusunda bilgi verildi.

SENDİKANIN TALEBİ      :

14) SKS Daire Başkanlığı çalışanlarının şikayetleri her geçen gün artmaktadır. Çalışanların sık sık yerleri değiştirilmektedir. Başkanlık tarafından çalışanlar baskı altına alınmakta, hatta tehdit edilmektedir. İnsanca çalışacağım bir bölüme görevlendirme yapılmayı istiyorum diyen üyemizin talebi dikkate alınmamış, bu sağlıksız ortamı sağlayan Daire Başkanı ve üst yönetimi hakkında bir soruşturma başlatılmamıştır. SKS Daire Başkanlığı hakkında soruşturma açılmasını talep ediyoruz.

ÜNİVERSİTENİN GÖRÜŞÜ:

İdarece mevzuat çerçevesinde işlem yapılmakta olup, somut olay olması halinde konu değerlendirilir ve gerekli işlemler yapılır şeklinde bilgi verildi.

SENDİKANIN TALEBİ      :

15) Dokuz Çeşmeler yerleşkesi mutfağında çalışırken fazla mesai ücretleri tam ödenmediği için mesai kalmayacağını beyan eden 4/C kadrosunda çalışan üyelerimizin haksız yere grev yerleri değiştirilmiştir. Bu arkadaşlarımızın yerine taşeron firma işçileri ikinci öğretim yemeğinde görevlendirilmiştir. Halen ikinci öğretimde kadrolu sorumlu kimse bulunmamaktadır. Yaşanacak olumsuz bir durumdan Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı sorumlu olacaktır. Haksız yere görev yeri değiştirilen üyelerimizin eski görev yerlerine iadelerini talep ediyoruz.

ÜNİVERSİTENİN GÖRÜŞÜ:

Sendika tarafından somut bilgi verilmesi halinde konunun değerlendirilebileceği, bunun dışında idarece mevzuat çerçevesinde işlem yapıldığı bildirilmiştir.

SENDİKANIN TALEBİ      :

16) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46 ve 47. Maddelerini dayanak alarak 3.2.1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “ Yükseköğretim Kurumları Mediko –Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor işleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği’nin amir hükümlerinde verilen görevlerin SKS Daire Başkanlığı’ndan S.S Dokuz Eylül Eğitim Öğretim Bilim Araştırma Proje ve İşletme Kooperatifi adlı yapıya devredildiğini gözlemiyoruz. Öğrenci ve çalışanlara yönelik tüm faaliyetlerini üniversiteye ait tesis, ekipman ve araçları kullanarak bedelli düzenleyen söz konusu Kooperatif, bu bedelleri de kar elde etmek amacıyla yüksek düzeyde belirlemektedir. SKS’nin yerleşkeler içindeki ve çevresindeki özel işletmelerin “yüksek fiyat – düşük kalite – eksik hijyen” uygulamalarına karşı fiyat ve kalite rekabetiyle önemli bir alternatif oluşturmak yerine birçok mekanı böyle bir amacı olmadığı ortada olan kooperatife devretmesini yanlış buluyoruz. Bu konuda açıklama talep ediyoruz.

ÜNİVERSİTENİN GÖRÜŞÜ:

Ekim 2013 tarihli Kurum İdari Kurul toplantısında; kooperatif tarafından yapılan kurslarda gereken tüm teçhizatı kooperatifin karşılamasının yanı sıra, salon kirası, elektrik ve su bedellerinin de kooperatif tarafından ödendiği, buna rağmen kurs ücretlerinin piyasanın çok altında olmasının bu kurslarda kar amacı güdülmediğinin göstergesi olduğu belirtilmiş idi. Ücret konusunun Üst Kurul’da görüşülebileceği görüş olarak bildirildi.

SENDİKANIN TALEBİ      :

17) Yemekhanelerde verilen yemekler orantılı dağıtılmıyor. Yayınlanan aylık listelere uyulmuyor. Yemek listeleri uyumlu yapılmıyor. Yemekhanelerle ilgili bir komisyon oluşturulmasını, komisyona sendika temsilcisinin de dahil edilmesini ve komisyonun düzenli kontroller yapmasını talep ediyoruz.

ÜNİVERSİTENİN GÖRÜŞÜ:

Ekim 2013 tarihli Kurum İdari Kurulu toplantısında; konu hakkındaki şikayetlerin inceleneceği, gereği için SKS Daire Başkanlığı’na iletileceği ifade edilmiş idi. Yemekhane komisyonu kurulması konusunun değerlendirileceği görüş olarak bildirildi.

SENDİKANIN TALEBİ      :

18) 12.12.2013 tarihinde Yabancı Diller Yüksekokulu ve Rektörlüğe verdiğimiz çalışanların sorunları ve sendikal konular hakkındaki yazımız hakkında ne gibi bir işlem yapıldığının açıklanmasını talep ediyoruz.

ÜNİVERSİTENİN GÖRÜŞÜ:

Konunun değerlendirileceği bildirildi.

SENDİKANIN TALEBİ      :

19) 28.06.2013 /22177 sayılı DEÜ Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Orhan Mağden hakkında inceleme ve soruşturma yapılması talebimiz hakkında ne yapıldığının açıklanmasını talep ediyoruz.

ÜNİVERSİTENİN GÖRÜŞÜ:

 DEÜ Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Müdürünün değiştiği, konu hakkında açılan disiplin soruşturmasının devam ettiği bildirildi. 

SENDİKANIN TALEBİ      :

20) Belirli sağlık sorunları ( Diyabet, Kalp Damar Hastalıkları gibi) yaşayan ve vejeteryan/ vegan beslenmeyi yeğleyen personel ve öğrencilerimiz, Üniversitemiz yemekhanelerinde çıkarılan yemeklerin diyetlerine uygun olmaması nedeniyle yararlanamadıklarından yakınmaktadırlar. Alınacak basit önlemlerle kolaylıkla çözülebileceğini bildiğimiz bu sorunun çözümü noktasında gerekli her türlü desteği vereceğimizi belirterek talep ediyoruz.

ÜNİVERSİTENİN GÖRÜŞÜ:

Konunun veYemekhane komisyonu kurulmasının değerlendirileceği görüş olarak bildirildi.

SENDİKANIN TALEBİ      :

21) Mobbing konusu Türkiye ‘deki diğer üniversitelerde olduğu gibi üniversitemizde de hızla yayılmakta olan bir sorundur. Sorunun izlenmesi ve müdahale edilmesi için üniversite dahilinde, içerisinde sendikamızdan da bir üyenin bulunacağı bir ‘mobbing birimi’ karılmasını talep ediyoruz. Bu konuda Türkiye’deki bazı üniversitelerde örnekler mevcuttur. (örneğin Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi) .

ÜNİVERSİTENİN GÖRÜŞÜ:

Ekim 2011 tarihli Kurum İdari Kurulu toplantısında;“mobbing”in önlenmesine ilişkin Başbakanlık Genelgesi’nin tüm birimlere dağıtımlı yazı ile iletildiği, Düşün Toplantılarında bu konunun ele alınarak bilinçlendirme noktasında geniş kitlelere ulaşıldığı belirtilmiş idi. Üniversite nezdinde “Dokuz Eylül Üniversitesi Mobbing Birimi İşleyiş Usul ve Esasları” Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nda 17.12.2013 tarihinde kabul edilmiştir. Bu husus görüş olarak bildirildi.

SENDİKANIN TALEBİ      :

22) Döner Sermaye ve Özgelirlerden maaş alan üyelerimiz pek çok hak kaybına uğramaktadırlar. Mağduriyetlerinin giderilmesi için bu üyelerimizin maaşlarını genel bütçeden almaları için gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.

ÜNİVERSİTENİN GÖRÜŞÜ:

Genel bütçeden yapılacak ödemeler mevzuat kapsamında ya da somut olayla ilgili kesinleşmiş mahkeme kararına istinaden münferit olarak yapılabilir yönünde görüş bildirildi.

SENDİKANIN TALEBİ      :

23) Üniversitede çalışan tüm personele DEÜ memnuniyeti ve beklentiler anketi yapılmasını talep ediyoruz.

ÜNİVERSİTENİN GÖRÜŞÜ:

Konunun değerlendirileceği bildirildi.

SENDİKANIN TALEBİ      :

24) Dokuz Çeşmeler yerleşkesinde Sendikal faaliyetlerimizde kullanılmak üzere uygun göreceğiniz bir yerin İşyeri Temsilci odası olarak kullanılmak üzere Dokuz Eylül Üniversitesinde Yetkili Sendika olan Eğitim-Sen İzmir 3 No.lu Şubeye tahsis edilmesini talep ediyoruz.

ÜNİVERSİTENİN GÖRÜŞÜ:

Yer tahsisi konusunun değerlendirileceği görüş olarak bildirildi.

 

İşveren Temsilcileri
İMZA
EĞİTİM SEN Temsilcileri
İMZA
Prof.Dr. Halil KÖSE
(Kurul Başk./Rektör Yrd.)
 
Haşim KARAMAN
(Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube Sek.)
 
Prof.Dr. Can KARACA
(Gen.Sek.Vek.)
 
Ümit AKINCI
(Eğitim Sen İşyeri Temsilcisi)
 
Av.Semra MARMARA
(Gen.Sek.Yrd.)
 
Ahmet Aydın ARI
(Eğitim Sen İşyeri Temsilcisi)
 
Av.Esra FIRTINA
Raportör
 
Hüseyin BOZDAĞ
(Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Üyesi)