2013 Nisan Dönemi – Kurum İdari Kurulu Toplantısı


KURUM İDARİ KURULU NİSAN 2013 TOPLANTISI GÖRÜŞME RAPORU

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu uyarınca Dokuz Eylül Üniversitesi İşveren Vekilleri ile işyerinde yetkili sendika olan Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) temsilcilerinden oluşan Kurum İdari Kurulu 30.04.2013 tarihinde saat 13.30’da Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Senato salonunda toplanmıştır.
 
Gündem maddeleri aşağıda belirtilen şekilde görüşülmüştür.
 
SENDİKANIN TALEBİ:
 
1)  18.01.2013 tarih 2013/300/13 sayılı Fazla Mesai Ücretleri hakkındaki yazımızın cevaplandırılmasını talep ediyoruz.
 
GÖRÜŞ:
Fazla mesai hakkında yeni yasal düzenlemenin TBMM’de olduğu, uygulamanın ancak yasa çıktığında gerçekleşebileceği hususunda bilgi verildi.
 
SENDİKANIN TALEBİ:
 
2)  24.01.2013 tarih ve 2013/300/15 sayılı Rektörlük binasında etüt açılması konulu yazımızın cevaplandırılmasını talep ediyoruz.
 
GÖRÜŞ:
Fiziki imkânların yetersizliği sebebiyle bu talebin karşılanmasının imkânsızlığı hususunda bilgi verildi.
 
SENDİKANIN TALEBİ:
 
3) 25.01.2013 tarih ve 2013/300/17 sayılı Sosyal Bilimler Enstitüsünde sendikal faaliyetlerin engellenmesi konulu yazımızın cevaplandırılmasını talep ediyoruz.
 
GÖRÜŞ:
Konu ile ilgili olarak ilgililer hakkında işlem yapılmak üzere Enstitü’ye bildirimde bulunulduğu hususunda bilgi verildi.
 
SENDİKANIN TALEBİ:
 
4) 31.01.2013 tarih ve 2013/300/19 sayılı Rektörlük Binasında İşyeri temsilci odası talebimiz konulu yazımızın cevaplandırılmasını talep ediyoruz.
  
GÖRÜŞ:
İşyeri temsilcisi odası için gerekli düzenlemenin yapıldığı bilgisi verildi.
 
SENDİKANIN TALEBİ:
 
5) 06.03.2013 tarih ve 2013/300/28 sayılı İlahiyat Fakültesi yetkilileri ve görevlileri hakkında yakınmamız konulu yazımızın cevaplandırılmasını talep ediyoruz.
 
GÖRÜŞ:
Sendika tarafından konu hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusu neticesinde konunun İzmir Valiliği İl İdare Kurulu’nun 22.03.2013 tarih, 6730 sayılı yazısı ile rektörlüğümüze iletilmesi üzerine 2547 sayılı kanunun 53. Maddesi uyarınca açılan ceza soruşturmasının halen devam etmekte olduğu hususunda bilgi verildi.
 
SENDİKANIN TALEBİ:
 
6) 18.03.2013 tarih ve 2013/300/33 sayılı Eğitim Fakültesinde Mobbing konulu yazımızın cevaplandırılmasını talep ediyoruz.
 
GÖRÜŞ:
“Eğitim Fakültesinde Mobbing” konulu ilgili yazı hakkında “yasal işlemlerin başlatılması ve neticeden rektörlüğümüze bilgi verilmesi” hususunda Buca Eğitim Fakültesi Dekanlığına 29.03.2013 tarih, 438 sayılı yazı ile bildirimde bulunulduğu, netice rektörlüğümüze iletildiğinde sendikaya da bilgi verileceği ifade edildi.
 
SENDİKANIN TALEBİ:
 
7) Daha önceki Kurum İdari Kurullarında gündeme getirdiğimiz ve konunun yatırım bütçesinde yer aldığı, proje üzerinde çalışıldığı bilgisi verilen yeni Kreş yapılması ve yeri hakkında bilgi verilmesini talep ediyoruz.
 
GÖRÜŞ:
Üniversite olanakları sağlandığında Tınaztepe yerleşkesinde kreş yapılmasının planlandığı, projelerinin yapılmaya başladığı hususunda bilgi verildi.
 
SENDİKANIN TALEBİ:
8)  Daha önceki Kurum İdari Kurullarında gündeme getirdiğimiz ve olumlu görüş bildirilen Sendikalara üyelik ve istifa formlarının işlenmesi ile ilgili talebimizi tekrar ediyoruz.
 
GÖRÜŞ:
Rektörlük Personel Dairesi Maaş Şube Müdürlüğünden konu hakkında bağlı birimlere daha önce yazılan yazının tekrarlanacağı hususunda bilgi verildi.
 
SENDİKA TALEBİ:
 
9) Daha önceki Kurum İdari Kurullarında gündeme getirdiğimiz Tınaztepe Yerleşkesi ulaşım sorunu her yıl yeni bir boyut kazanmaktadır. Öğrenci Yurdu inşaatı nedeni ile otobüs duraklarının bozulması çeşitli sorunlar çıkarmıştır. Öğrenci ve Personel sayısının her geçen yıl artacağı da dikkate alınarak Yerleşkenin Doğu kapısı civarına Otobüs son duraklarının yapılmasını talep ediyoruz.
 
 GÖRÜŞ:
1.etap 1350 kişilik yurdun Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yapılmakta olduğu ve 2013 yılı içinde bitirilmeye çalışıldığı, yine Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak 2. Etap 1350 kişilik yurdun planlandığı, yerleşke içinde mevcut otobüs son duraklarının yerleşkenin üst kısmında yer alan doğu kapısı civarına taşınması konusunun bürokratik engellere takıldığı, bu konuda ESHOT’tan olumlu yanıt alınamadığı, esasen otobüs duraklarının son durağa taşınmasının gürültü ve güvenlik açısından bir takım sıkıntılar yaratacağının da düşünüldüğü, yerleşkede ulaşımın sorunsuz sürmesi ve kolaylaşması için çaba sarf edildiği hususlarında bilgi verildi.
 
SENDİKA TALEBİ:
 
10) Daha önceki Kurum İdari Kurullarında gündeme getirdiğimiz Tınaztepe Yerleşkesi yemekhanesindeki yoğunluk her geçen yıl artmaktadır. Rektörlüğün ve Hukuk Fakültesinin taşınmasından sonra yoğunluğun daha da artacağı düşünülürse Tınaztepe Yerleşkesinde bir yemekhane daha yapılmasını talep ediyoruz.
 
GÖRÜŞ:
Bu konuda gerekli planlamaların yapıldığı hususunda bilgi verildi.
 
SENDİKA TALEBİ:
 
11) Daha önceki Kurum İdari Kurullarında gündeme getirdiğimiz Tınaztepe Medikonun eksikleri bitmemektedir. Uzman hekim, personel, tedavi teşhis cihazları eksiktir. Medikonun diğer üniversitelerde olduğu gibi, modern ve Dokuz Eylül Üniversitesine yakışır hale getirilmesi için gerekli çalışmanın yapılmasını talep ediyoruz.
 
GÖRÜŞ:
Genel Sağlık Sigortası kapsamında medikoların işlevinin kalmadığı, bu nedenle medikoda çalışacak doktor bulunamadığı, bu hususlar dikkate alındığında medikoya yatırım yapılmasının düşünülmediği hakkında bilgi verildi.
 
SENDİKA TALEBİ:
 
12) Üniversitemizin araştırma görevlilerini 33/a maddesine göre istihdam etme kararı ve sonrasında ilke olarak bunun benimsenmiş olması oldukça olumlu bir adımdır. Ancak -örneğin- işletme fakültesinde dekanlık, araştırma görevlisi istihdamı için 50/d maddesini ön plana almış durumdadır. Araştırma görevlilerinin bilim ve eğitim hizmeti üretiminde, bir üniversitenin en verimli unsurlarından biri olduğu gözden kaçırılmamalı ve araştırma görevlilerinin yakın geleceğin akademik yaşamına daha da aktif katılabilmesinin en önemli etmenlerinden birinin iş güvencesi olduğu gerçeğinden hareketle, açıktan ya da naklen atamalarda rektörlüğün 33/a dışındaki kadro taleplerine onay vermemesini talep ediyoruz. Üniversitemizdeki 50/d’li az sayıdaki araştırma görevlisinin de ilk atamalarında 33/a’ya aktarılmasını talep ediyoruz.
 
GÖRÜŞ:
Araştırma görevlilerinin atanması hususunda Rektörlük tarafından akademik özerklik dikkate alınarak tercihin fakültelerin insiyatifine bırakıldığı hususunda bilgi verildi.
 
SENDİKA TALEBİ:
13) Araştırma görevlilerinin bir diğer sorunu ise -yine tüm üniversitelerde olduğu gibi- kuralsız ve keyfi çalıştırılmalarıdır. Üniversitemizin kimi birimlerinde araştırma görevlileri ikinci eğitim ve yaz okullarında keyfi bir biçimde zorlama ile ücret almadan ya da çok az bir ücret karşılığı çalıştırılmaktadır. Elbette bu tipten kimi çalıştırma biçimlerinde araştırma görevlilerinin ücret alabilmesinin mekanizmaları yasa ile tanımlanmış değildir. Ancak bu çalıştırma biçimlerinin bazı kurallara bağlanması adalet olgusunun araştırma görevlilerince daha da görünür olmasını sağlayacaktır. Bu tip uygulamalarda araştırma görevlilerinin de çıkarlarını gözeten önlemler rektörlükçe alınmalıdır.
 
GÖRÜŞ:
Konu hakkında bağlı birimlerin dekan ve müdürlerinin uyarılacağı hususunda bilgi verildi.
 
SENDİKA TALEBİ:
 
14) Güvenlik Görevlileri kısa süre önce Genel Sekreterlikten Dekanlıklara bağlanmıştır.Aynı gün Eğitim Fakültesi Dekanı Üyemiz olan Güvenlik Şefini Mühendislik Fakültesine görevlendirmiştir.Yerine Eğitim Bir Sen üyesi bir kişiyi Güvenlik Şefi yapmıştır.Güvenlik görevlilerinde sendikal yapılaşma başlamıştır.Eğitim Fakültesi Dekanının halen Eğitim Bir sen üyesi olması İddialarımızı kanıtlamaktadır.Ayrıca 18 Mart 2013 tarihinde yapılan Memur Sen il divan toplantısında Eğitim Fakültesi Dekanının Memur sen Konfederasyon Başkanı ile beraber Başörtüsüne özgürlük adı altında sivil itaatsizlik eylemini başlatması da düşündürücüdür. . Sayın Dekan’ın özgürlük kavrayışı başörtüsü ile sınırlıdır. Zira Eğitim Fakültesinde kullanılmayan turnikeler hemen aynı dönemde tekrar çalışır hale getirilip öğrencilerin kimlik kontrolleri başlamıştır.
 
GÖRÜŞ:
Dekanların sendika üyesi olamayacağı, Eğitim Fakültesi dekanının da sendika üyeliğinden istifa ettiği hususunda bilgi verildi.
 
SENDİKA TALEBİ:
 
15) YÖK yasa tasarısı ile başlayan tartışmalar sürmektedir. YÖK Başkan vekilinin katılımıyla yapılan toplantıda ortaya çıktığı üzere üniversitemiz akademisyenleri hem mevcut hem de tasarlanan YÖK düzeni hakkında eleştirel bir karşı tutum sergilemektedirler. Sendikamız da ekte sunulan görüş metninde belirtildiği üzere benzer bir pozisyondadır. Ancak bu konuda rektörlüğün tutumu belli değildir. Rektörlüğün bilgilendirme toplantılarında Sayın Rektörün bilginin ticarileştirilmesine, üniversitenin kaynaklarını kendisi yaratmasına yönelik söylemi, üniversitemiz öğretim elemanlarının genel yönelimine ters olduğu gibi, henüz yürürlüğe girmemiş bir yasa tasarısının lafzına uygundur. Yeni YÖK tasarısının, üniversiteleri her açıdan eskisinden daha fazla cendereye sokacağı konusundaki uyarılarımızın dikkate alınmasını talep ederiz.
 
 GÖRÜŞ:
Sendika görüşü kayıtlara geçmiştir.
 
SENDİKA TALEBİ:
16) Yabancı diller yüksek okulunda ‘çeviri yardım merkezi’ gibi bir birimin oluşturulması, yabancı dilde yazılan tez ya da makalelerdeki niteliği artıracaktır.
 
GÖRÜŞ:
Yabancı Diller Yüksekokulunda görev yapan öğretim elemanlarının ders saatlerinin çok yüklü olması sebebiyle bu talebin gerçekleştirilmesinin zaman aldığı, bu konuda “yayın destek birimi” kurulması çalışmalarının devam etmekte olduğu hususunda bilgi verildi.
 
SENDİKA TALEBİ:
 
17)  Bazı birimlerde özellikle araştırma görevlilerinin bilgisayar donanımı eskimiş durumdadır. Donanım ve mefruşat değişimlerinde akademik hiyerarşinin değil ihtiyacın dikkate alınmasını talep ediyoruz. Öte yandan bilgi işlem dairesinde yaşanan sorunlar tüm üniversitenin malumudur. Özellikle yazılım aksaklıkları ve teknik personel yetersizliklerinin giderilmesini talep ediyoruz.
 
GÖRÜŞ:
Bilgi İşlem Dairesinde yazılım ve teknik destek elemanı almak üzere verilen personel ilanlarına müracaat eden eleman bulunmaması nedeniyle bu konudaki sıkıntıların devam ettiği, birimlerin donanım ve mefruşat değişimlerinde birimlerin ihtiyaçlarının öncelikle değerlendirildiği, bu bağlamda en son İktisadi İdari Bilimler Fakültesine yeni bilgisayarlar verildiği hususunda bilgi verildi.
 
SENDİKA TALEBİ:
 
18 ) Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini sürdüren araştırma görevlilerinden normal süreleri dolduğu gerekçesiyle katkı payı alınmaya başlamıştır. Bu uygulamanın hukuki gerekçesi bulunmamaktadır. Bakanlar Kurulu’nun 29/08/2012 tarih ve 2012/3584 sayılı “2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar”ında Araştırma Görevlilerinin öğrenim ücretini düzenleyen 12. Maddesi “İkinci öğretimde lisansüstü öğrenim gören araştırma görevlileri katkı payı tutarında öğrenim ücreti öderler” diyerek örgün programlarda öğrenim görenlerin katkı payı ödemeyeceğini açık bir biçimde belirtmektedir. Konuya ilişkin öteden beri her yıl yayınlanan bakanlar kurulu kararları aynı maddeyi ihtiva ettiği için şimdiye kadar araştırma görevlilerinden katkı payı alınmamakta idi. Örneğin geçen yıl aynı konulu Bakanlar Kurulu Kararında “Lisansüstü eğitim gören araştırma görevlilerinden katkı payı alınmaz” hükmü yer almaktadır. Bu yıl da Karar aynı düzenlemeyi ihtiva ettiği için uygulamanın eskisi gibi sürmesi gerekmektedir. Ayrıca, “Öğrenci Katkı Paylarının Devletçe Karşılanmasına İlişkin Uygulama Usul ve Esaslar” tebliğinde de bu konuda aksi bir düzenleme bulunmamaktadır. Araştırma görevlilerinden katkı payı alınmamasını, daha önce ödemiş olanlara geri ödemenin yapılmasını ve üyelerimizin hukuki girişimlerde bulunabilmesi için Rektörlüğün bu yanlış sonuca yol açan hukuki yorumunun varsa başka hangi gerekçeye dayandığının açıklanmasını talep ediyoruz
 
GÖRÜŞ:
2547 sayılı kanunun 6111 sayılı kanunla değişik 44/c maddesi uyarınca, “lisansüstü eğitim (yüksek lisans ve doktora) programlarını azami süresi içinde tamamlayarak mezun olamayanlar bu kanunun 46. Maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler”. Bu yasal durum dikkate alınarak azami öğrenim süresi içersinde araştırma görevlilerinden katkı payı alınmadığı,  azami sürenin aşılması halinde ise açıklanan yasa hükmü dikkate alınarak işlem yapıldığı hususunda bilgi verildi.
 
 
SENDİKA TALEBİ
 
19) Öğrencilere yönelik kaba davranışlar, maalesef sadece hukuksuz bir biçimde kampüsleri işgal eden polislerden değil akademisyenlerden ve memurlardan da kaynaklanmaktadır. Öğrencilerin üniversitenin temel bileşeni olduğunun, diğer çalışanlar kadar onların da hakları ve özgürlükleri olduğunun unutulmamasını; sosyalleşmelerinin önemli bir kısmının üniversite çalışanları ile ilişkilenirken (derste ya da diğer alanlarda) gerçekleştiğinin düşünülerek öğrencilere yönelik her türlü özensiz, kırıcı, kaba ve nadan davranışların engellenmesini talep ediyoruz. Üniversitemize polisin girmesinin çok sakıncalı sonuçları olduğunu, güvenlik personelinin üniversite güvenliğinin sağlamaktan ziyade polisin bir uzantısı olarak çalışmasının çeşitli sorunlara yol açtığını vurgulamak istiyoruz.
 
GÖRÜŞ:
Kampüse olağanüstü durumlar haricinde polisin girmediği hususunda bilgi verildi.
 
SENDİKA TALEBİ
20) İlahiyat Fakültesinde imzasız dağıtılan bildirilerde İlahiyat öğrencilerinin dikkat etmesi gereken konular sure ve hadislerle açıklanmış. Kadın ve erkeğin selamlaşmasının, tokalaşmasının, birbirine bakmasının. Hatta erkeğin kadın hocaya bakmasının, kadınların parfüm sıkmasının cazip yürüme şekillerinin ve konuşmalarının caiz olmadığı öğrencilerin bu konulara uymaları gerektiği söylenmektedir. Bu çağdışı bildirilerin kimler tarafından yazıldığı ve dağıtıldığının tespit edilmesini talep ediyoruz.
 
GÖRÜŞ:
Konu hakkında gerekli araştırmanın yapılacağı hususunda bilgi verildi.

 

İşveren Temsilcileri
 
İMZA
EĞİTİM SEN Temsilcileri
İMZA
Prof.Dr.Halil KÖSE
(Kurul Başk./Rekt.Yard.)
 
Haşim KARAMAN
(Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube Sek.)
 
Prof.Dr.Can KARACA
(Gen.Sek.Vek.)
 
A.Aydın ARI
(Eğitim Sen Denetleme Kurulu Bşk.)
 
Av.Semra MARMARA
(Gen.Sek.Yard.)
 
Dilek Elvan ÇOKİŞLER
(Eğitim Sen İş Yeri Temsilcisi)
 
Av.Banu GENÇ
Rektörlük Hukuk Müşaviri
 
Hülya TÜRKMEN
(Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Üyesi)