2013 Ekim Dönemi – Kurum İdari Kurulu Toplantısı


KURUM İDARİ KURULU EKİM 2013 TOPLANTISI GÖRÜŞME RAPORU

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu uyarınca Dokuz Eylül Üniversitesi İşveren Vekilleri ile işyerinde yetkili sendika olan Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) temsilcilerinden oluşan Kurum İdari Kurulu 30.10.2013 tarihinde saat 10.00’da Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Senato salonunda toplanmıştır.
 
Gündem maddeleri aşağıda belirtilen şekilde görüşülmüştür.
 

SENDİKANIN TALEBİ:

1) Üniversitemiz kampüslerinde çok sayıda sivil Polis olduğu ve bu polislerin personel yemekhanelerinden ücretsiz yemek yediği şikayetleri gelmektedir.Kampüslerde polsin olması Öğrenci ve Personelimizi tehdit ve tahrik etmektedir.Türkiye’nin değişik üniversitelerindeki deneyimler göstermektedir ki, kampüslerdeki bir çok olayın sorumlusu bizzat polisin kendisidir. Polis öğrencilerin attığı her adımı takip etmekte, üniversite yönetimlerinin duruma müdahele etmemesi onları daha da cesaretlendirmektedir. Bu gün polis bazı üniversitelerde bazı hocaların derste ne anlattığını dinlemeye kadar varan etkinlikleri kendisine görev edinmiştir. Ayrıca polis başta öğrenciler olmak üzere gerçekleştirilen masa açma, söyleşi yapma gibi bir çok etkinliği asayiş sorunu olarak değerlendirip kendisine görev biçmektedir. Polislerin kampüslere bir olay olmadıkça (ki az önce anılan etkinlikler ‘olay’ kapsamından çıkarılmalıdır) alınmamasını,ve yemekhanelerde ücretsiz yemek yemesinin engellenmesini talep ediyoruz.Bunlar yapılmazsa kampüslerin adının Emniyet Birimi olarak değiştirilmesini, bazı kampüslerin de isminin Emniyet güçleri barınma merkezi olarak değiştirilmesini talep ediyoruz.

GÖRÜŞ:Sözü edilen sivil polislerin Valilik tarafından görevlendirildiği,konunun Rektörlük tarafından şikayetler doğrultusunda değerlendirilerek takip edileceği ve gerektiğinde Valiliğe bu konudaki şikayetlerin iletilebileceği hususunda bilgi verildi.

SENDİKANIN TALEBİ:

2)  24 Nisan 2013/ 1533 sayılı İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Dekanlığına yapmış olduğumuz Güvenlik görevlisi hakkında soruşturma talebimize bir işlem yapılmamıştır.Aksine bu olaydan sonra kütüphanede görev yapan bir üyemiz Haksız ve Hukuksuz bir biçimde ve kimin tarafından talep edildiği açıklanamayan sürgüne maruz kalmış, görev yeri değiştirilmiştir.Güvenlik görevlisi hakkında işlem yapmayan Dekanlık hakkında soruşturma açılmasını, Üyemiz Semih Tatlıoğlu’nun görevlendirmesinin iptal edilmesini talep ediyoruz.

GÖRÜŞ: Sendikanın söz konusu dilekçesi üzerine İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığından konu hakkında açıklama istendiği, gelen cevabi yazı hakkında Sendikaya bilgi verileceği, ilgili çalışanın görev yeri değişikliği konusunda dava açtığı bildirildi.

SENDİKANIN TALEBİ:

3) DEÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünde çalışan Sendikamız Üyesi  bir Öğretim Görevlisi hakkında soruşturmalar açılarak baskı altına alınmaya çalışılmaktadır.Hamilelik döneminde defalarca analık izni ve süt izni kullanımı hakkında tehdit edilmiştir.Doğum sonrası izin konusunda da fazla izin kullandığı kendisine bilgi dahi verilmeden işe gelmediği tutanak altına alınmış, işten atmakla tehdit edilmiştir. Açılan soruşturmaların geri çekilmesini, huzurlu ve barışçıl bir çalışma ortamı sağlanmasını talep ediyoruz.

GÖRÜŞ: Prof. Dr. Halil Köse tarafından, adı geçen sendika üyesi öğretim görevlisi hakkında Fakülte dekanlığınca başlatılan işlemlerin ilgilinin disiplinsiz davranışlarından kaynaklandığı hususunda bilgi sahibi olunduğu ifade edildi, ilgilinin istifa etmiş olduğu bildirildi.

SENDİKANIN TALEBİ:

4)Gezi Direnişi sonrasında başlatılan Cadı Avı sonucu gözaltına alınan, soruşturmalar açılan Öğrencilerimizin hak kayıplarının önlenmesini talep ediyoruz.

GÖRÜŞ: Bu konuda, üniversitenin hak kaybına yol açtığı iddiasının somut örneklerle bildirilmesi gerektiği hususunda bilgi verildi.

SENDİKANIN TALEBİ:

5) Defalarca dile getirmiş olmamıza rağmen üniversite yönetimi Tınaztepe Kampüsündeki ulaşım sorununu çözebilmiş değil. Yerleşke kapısında uzunca bir süre bekledikten sonra yüzlerce kişi eski bir otobüse binerek insani olmayan koşullarda işine, okuluna gitmeye çalışıyor. İçinde nefes alacak yer bile kalmayan, yokuşu çıkarken zorlanan hatta kimi zaman yolda kalan otobüslerle işimize, okulumuza gitmek zorunda bırakılıyoruz. Mesai saati bitiminden sonra, ikinci eğitim öğrencileri ve ikinci eğitimde görev alan çalışanlar için bu sorun, otobüs hareket saatlerinin seyrelmesi ile daha da katlanılamaz bir hale geliyor.– Sorunun görünür olması için, bu insani olmayan koşullarda ulaşıma mahkum edilmiş olan bizlerden birinin bir kaza sonucu yaralanması ya da ölmesi gerekmemektedir.

–        Tınaztepe yerleşkesindeki ulaşım sorunu derhal çözülmelidir.

–        Bu anlamda, şehir içi ulaşımı gerçekleştiren tüm otobüsler, belirli saatleri gözetmeksizin yerleşke içerisindeki son durağa kadar çıkmalı ve buradan yerleşke girişindeki kendilerine ait alana geri dönmelidir. Yerleşkeden çıkışlarda da şehir içi ulaşımı sağlayan otobüsler, yerleşke içerisindeki son duraktan yolcu almaya başlanmalıdır.

–        Üniversitenin sağladığı ücretsiz servisler daha çağdaş bir görünüme kavuşturulmalı ve sayısı artırılmalıdır.

GÖRÜŞ: Tınaztepe kampüsündeki ulaşım sorununun değişik alternetiflerle giderilmeye çalışıldığı,sorunun giderilmesi için yapılmakta olan çalışmaların halen devam ettiği,ayrıca kalıcı bir çözüm olarak uzun vadede hafif raylı bir sistem kurulması için de çalışmaların sürdüğü,üniversite tarafından yapılan bu çalışmalar yanı sıra kampüste halen devam eden 1350  kişilik yurt inşaatının nisan ayında bitmesinin planlandığı, bu yurdun faaliyete geçmesi üzerine belediyenin mevcut soruna bir çözüm getirmek zorunda olduğunun düşünüldüğü hususunda bilgi verildi.

SENDİKANIN TALEBİ:

6) DEÜ İİBF Kampüsü Dekanlık tarafında bulunan giriş kapısı personele satılan uzaktan kumandalar ve Güvenlik görevlilerine verilen uzaktan kumanda cihazlarıyla yapılmaktadır. Kumandayı satın alma İdare zorunlu tutulmamıştır ancak günlük kullanımda kumandası olmayan personel ve güvenlikçiler arasında tartışmalar yaşanmaktadır. Bu gereksiz tartışmaların ortadan kaldırılması amacıyla Kampüsün Hasanağa bahçesi giriş ve Rektörlük Desem otoparkı giriş kapısında olduğu gibi akıllı kartlarla otopark giriş çıkışının sağlanmasını talep ediyoruz.

GÖRÜŞ: Personel, kimliğini gösterdiğinde güvenliğin otopark giriş kapısını açmakla yükümlü olduğu, rutin dışı uygulama yapan güvenliğin ilgililer tarafından uyarılması için gerekirse şikayet konusu yapılabileceği, ayrıca bu konunun İİBF dekanına iletileceği ifade edildi.

SENDİKANIN TALEBİ:

7) Kısa sürede Görevde yükselme sınavı yönetmeliği çıkarılmasını ve sınav yapılmasını talep ediyoruz.

GÖRÜŞ: Boş kalan kadrolar için, YÖK tarafından çıkarılacak görevde yükselme sınavı yönetmeliğinin yayınlanması üzerine en kısa sürede yeni bir sınav yapılmasının planlandığı ifade edildi.

SENDİKANIN TALEBİ:

8)  Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarına Özel bütçe dışında (Döner Sermaye ve Öz Gelirden) maaş aylık alanlarının müracaatları kabul edilmemektedir. Üniversitemizde bu tanıma uyan çok kişi vardır ve mağdur olmaktadırlar.Anayasanın 10. Maddesine göre ‘’herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.” Bundan sonra açılacak sınavlarda tüm personele sınava girme hakkı verilmesini talep ediyoruz.

GÖRÜŞ:Bütçeye ek yük getirdiği için Özel Bütçe dışında maaş ve aylık alanların ( 4/B) sınava giremediği, bu kişilerin kurum içi nakillerinin bile yapılamadığı hususunda bilgi verildi.

SENDİKA TALEBİ:

9)Sks Daire Başkanlığı kantin ve kafeteryalarda çalıştırdığı şirket elemanlarının Yöneticilerin ve yöneticilere yakın olan kişilerinin yakınlarının alınması engellenmelidir.Bu kişilerin isteğine göre diğer çalışanların sık sık yer değişikliği yapılmaktadır.Daha önce de gündeme getirdiğimiz bu tür işe alımlarda ve tüm personelin yer değişiklikleri yapılmasında komisyon kurulmasını, bu komisyona Sendika temsilcisinin dahil edilmesini talep ediyoruz.

SENDİKA TALEBİ:

10) Sks’ye bağlı kantin, kafeterya, yemekhane, spor salonlarında çalışanlara ikinci öğretim parasının adil dağıtılmadığı şikayetleri gelmektedir.Ayrıca bazı yerlerde çalışanlara vardiyalı çalışma dayatılmakta vardiyalı çalışmak istemeyenler sürgünle tehdit edilmektedir.Kimlerin ikinci öğretim parası aldığının açıklanmasını ve ikinci öğretime kalan kişilere parasının ödenmesini talep ediyoruz.

GÖRÜŞ: Fazla mesai verilmesinde yaşanan sıkıntıların engellenmesi için SKS Daire Başkanlığı’na bağlı kantinlerin özel sektöre verilmesinin planlandığı, fiilen ikinci öğretimde görev yapanlara fazla mesai ödendiği, şikayet konusu iddiaların araştırılacağı ifade edildi.

SENDİKA TALEBİ:

11) Sendika eylemlerine katılan Sendikamız üyesi  güvenlik görevlisi hakkında açılan anlamsız soruşturmaların geri çekilmesini talep ediyoruz.

GÖRÜŞ: Sendika üyesi, üniversitemiz koruma güvenlik görevlisi   hakkında açılan disiplin soruşturması konusunun ilgilinin sendika eylemlerine katılması olmadığı , hakkında izinsiz ve mazeretsiz olarak görevden ayrılması ve yaptığı görevin özelliği nedeniyle güvenlik zafiyeti  yaratması sebebiyle işlem başlatılmış olduğu,açılan soruşturma sonuçlandığında gereğinin yapılacağı hususunda bilgi verildi.

SENDİKA TALEBİ:

12) 28.06.2013/ 22177 sayılı DEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün hukuka aykırı işlemleri hakkında inceleme ve soruşturma yapılması talebimiz hakkında ne yapıldığının açıklanmasını talep ediyoruz.

GÖRÜŞ:    İlgili konuda sendikanın müracaatından önce açılmış disiplin soruşturmasının halen devam ettiği,sendikanın konuya ilişkin şikayetinin de aynı dosyada incelendiği, sendikanın işlem sonuçlandığında konu hakkında bilgilendirileceği ifade edildi.

SENDİKA TALEBİ:

13) Daha önceki Kurum İdari Kurullarında gündeme getirdiğimiz Tınaztepe Medikonun eksikleri bitmemektedir. Uzman hekim, personel, tedavi teşhis cihazları eksiktir. Medikonun diğer üniversitelerde olduğu gibi, modern ve Dokuz Eylül Üniversitesine yakışır hale getirilmesi için gerekli çalışmanın yapılmasını talep ediyoruz.

GÖRÜŞ: Konunun 2013 nisan dönemi kurum idari kurulu toplantısında da görüşüldüğü üzere, Genel Sağlık Sigortası kapsamında medikoların işlevinin kalmadığı, bu nedenle medikoda çalışacak doktor bulunamadığı hususlarında bilgi verildi.

SENDİKA TALEBİ:

14) Akademik Personelin kadroları Yöneticilerin iki dudağının arasına bırakılmıştır.Keyfi bir şekilde kadrolar dağıtılmakta, kişiye göre kadro ilan edilmekte, hatta başvuran kişiye göre kadro isteği iptal edilmektedir.Bu hukuki uygulamalara son verilmesini, kadroların belli kriterlere göre ve eşit şekilde verilmesini talep ediyoruz.

GÖRÜŞ: Üniversitemizde atamaların mevzuata ve hukuka uygun olarak yapıldığı bilgisi verildi.

SENDİKA TALEBİ:

15)Yemekhanelerde verilen yemekler orantılı dağıtılmıyor. Yayınlanan aylık listelere uyulmuyor.Yemek listeleri uyumlu yapılmıyor.Yemekhanelerle ilgili bir komisyon oluşturulmasını, komisyona sendika temsilcisinin de dahil edilmesini ve bu komisyonun düzenli kontroller yapmasını talep ediyoruz.

 GÖRÜŞ: Konu hakkındaki şikayetlerin incelenmesi ve gereği için SKS Daire Başkanlığı’na iletileceği  ifade edildi.

SENDİKA TALEBİ:

16) Tüm Kampüslerde temizlik sorunu vardır.Binaların içi ve dışı özellikle tuvaletlerin temizliği yetersizdir.Bahçelerdeki ağaç ve bitkiler gelişigüzel dikilmekte, daha sonra sökülmektedir.Bina inşaatları için çok yıllık ağaçlar katledilmektedir.Çalışan ve Öğrencilerin sağlığı açısından temizliğe özen gösterilmesini ve temizlik için personel sayısın arttırılmasını talep ediyoruz.

GÖRÜŞ: Belirtilen sorunların su, eleman ve ekipman sıkıntısından kaynaklandığı, devam eden inşaatlardan dolayı çevreyi kirleten müteahhitlerin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından sürekli takip edilerek uyarıldığı, genel temizliğe özen gösterilmesi için gereken tedbirlerin artırılacağı ifade edildi.

SENDİKA TALEBİ:

17)  Kooperatiflerin düzenlediği kurs ücretleri piyasada düzenlenen kurslarla eşit ya da daha fazladır. Kurslar için kullanılan tüm teçhizat devlet tarafından karşılanmakta, kurslar okulun salonlarında yapılmaktadır.Personel ve Öğrenciye yönelik düzenlenen kurslarda kar amacı güdülmemelidir.Kursların ücretsiz olmasını talep ediyoruz.

GÖRÜŞ: Kooperatif tarafından yapılan kurslarda gereken tüm teçhizatı kooperatifin karşılaması yanı sıra,salon kirası,elektrik ve su bedellerinin de kooperatif tarafından ödendiği , buna rağmen kurs ücretlerinin piyasanın çok altında olmasının bu kurslarda kâr amacı güdülmediğinin göstergesi olduğu, kooperatifin belirtilen genel giderleri dikkate alındığında kursların ücretsiz olması talebini değerlendirmenin mümkün olmadığı, ancak atletizm pistinin sürekli açık olmasının planlandığı ifade edildi.

SENDİKA TALEBİ:

18 ) Mobbing konusu Türkiye’deki diğer üniversitelerde olduğu gibi üniversitemizde de hızla yayılmakta olan bir sorundur. Sorunun izlenmesi ve müdahele edilmesi için üniversite dahilinde, içerisinde sendikamızdan da bir üyenin bulunacağı bir ‘mobbing birimi’ nin kurulmasını talep ediyoruz. Bu konuda Türkiye’deki bazı üniveristelerde örnekler mevcuttur (örneğin Gazi Üniversitesi)

GÖRÜŞ: Üniversitemizde Mobbing konusundaki şikayetleri değerlendirmek üzere Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Recep YAPAREL başkanlığında bir komisyon oluşturulmasının düşünüldüğü hususunda bilgi verildi.

Toplantıya katılan  ve gündem dışı söz alan sendika yetkilileri tarafından rektörlükte sendika faaliyetlerinde kullanılmak üzere  tahsis edilen oda için rektörlük üst yönetimine teşekkür edildi.

 

İşveren Temsilcileri
 
İMZA
EĞİTİM SEN Temsilcileri
İMZA
Prof.Dr.Halil KÖSE
(Kurul Başk./Rekt.Yard.)
 
Haşim KARAMAN
(Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube Sek.)
 
Prof.Dr.Can KARACA
(Gen.Sek.Vek.)
 
Ümit AKINCI
(Eğitim Sen İşyeri Temsilcisi)
 
Av.Semra MARMARA
(Gen.Sek.Yard.)
 
Hacı KIRIM
(Eğitim Sen İş Yeri Temsilcisi)
 
Av.Banu GENÇ
Rektörlük Hukuk Müşaviri
 
Gonca KONYALI
(Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Üyesi)