2012 Nisan Dönemi – Kurum İdari Kurulu Toplantısı


KURUM İDARİ KURULU   NİSAN 2012 YILI TOPLANTISI
GÖRÜŞME RAPORU

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu uyarınca Dokuz Eylül Üniversitesi İşveren Vekilleri ile Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası(Eğitim-Sen) temsilcilerinden oluşan Kurum İdari Kurulu 09.05.2012 günü saat 09.00’da DEÜ Rektörlüğü Senato salonunda toplanmıştır.
Gündem maddeleri aşağıda belirtilen şekilde görüşülmüştür.
 
Sendikanın Talebi (1)
Anayasanın sosyal devlet ilkesini düzenleyen 2. maddesi, çalışanların korunmasına dair 49. maddesi, ailenin korunmasına dair 41.maddesi, eşitlik ve pozitif ayrımcılığı düzenleyen 10. maddesi, ILO sözleşmeleri ve Avrupa Konseyi ilkeleri ve 19.01.2012 tarihli Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden oluşan Kreş İnceleme Komisyonunun Rektörlüğünüze sunduğu raporun da dikkate alınarak Dokuz Eylül Üniversitesinin tüm yerleşkelerinde işyeri ölçeklerine uygun olarak kreşler açılması;   mevcut kreşlerin donanım eksikliklerinin giderilmesini talep ediyoruz.
 
Görüş:
Bir önceki Kurum İdari Kurulu’nda Sendikanın bu konuyla ilgili bir çalışma yapmasının istenmesi üzerine Sendika tarafından hazırlanan 19.01.2012 tarihli 200/300/08 sayılı yazı Rektörlüğümüz SKS Dairesi Başkanlığınca değerlendirilerek konu hakkında bir rapor hazırlandığı, yerleşkelerimizde yeni kreşler açılması ve mevcut kreşlerde iyileştirmeler yapılmasına ilişkin çalışmalarımızın devam ettiği,konunun Üniversitemizin gündeminde olduğu konusunda bilgi verildi.
 
Sendikanın Talebi (2)
Anayasanın devletin sosyal bir hukuk devleti olduğunu belirten 2. maddesi, çalışanların ve işverenlerin, üyelerinin çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma ve bu sendikalara üye olarak bu doğrultuda etkinlik yapma hakkının bulunduğunu belirten 51. maddesi, usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası anlaşma hükümlerinin uygulanacağını belirleyen90. maddesi ve 90. maddenin bir gereği olarak; 87 ve 151 sayılı ILO Sözleşmeleri, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 11. maddesi, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nın ‘Toplu pazarlık yapma ve eylem hakkı’ başlıklı 28. maddesine dayanılarak; Sendikamız Eğitim Sen ve Konfederasyonumuz KESK’in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Danıştay kararları doğrultusunda aldığı Grev, Sevk Eylemi gibi kararlara uyarak üyelerimizin bu tür eylemlere katılma hakları vardır.Rektörlük, Dekanlık, Başkanlık ve Müdürlüklerin bu konuda üyelerimiz hakkında soruşturma açmamasını, ceza verilmemesini talep ediyoruz.
 
Görüş:
Üniversitemizde bu konuda açılmış bir soruşturma olmadığı,yasal çerçevede sendikal hakların korunduğu bildirildi.
        
Sendikanın Talebi (3)
Yıllardan beri her ortamda dile getirdiğimiz idarî personel için “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı” halen açılamamıştır. Yapılan görüşmelerde bir takım çalışmaların yapıldığı, bu tür sınavların açılacağı dile getirilmektedir. Yapılan çalışmaların ne olduğunun açıklanmasını ve Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavının bir an önce açılmasını ve daha önce görüş birliğine varıldığı gibi ve 15.02.2012 tarihli yazımızda belirttiğimiz Sendikamızı temsilen İİBF Araştırma Görevlisi Sayın Ahmet Aydın ARI’nın kurulacak komisyonlarda görevlendirilmesini talep ediyoruz.
 
Görüş:
Rektörlüğümüzce “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı” ile ilgili olarak kontenjanların belirlendiği ve ÖSYM’ne yazı yazıldığı bildirilerek, Sendika tarafından önerilen kişinin kurulacak komisyonlarda görevlendirilmesi hususunda gereğinin yapılacağı ifade edildi.  
 
 
Sendikanın Talebi (4)
01 Ekim 2012 tarihinde banka maaş ödemelerinde sözleşme bitmektedir. Başbakanlığın10 Ağustos 2010 tarih ve 27668 sayılı genelgesi uyarınca Aylık ve ücretlerin hangi banka aracılığı ile ödeneceği, oluşturulacak üç kişilik bir komisyon tarafından istekli bankalardan teklif alınmak suretiyle tespit edilecektir. Komisyon, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili biriminin harcama yetkilisinin başkanlığında söz konusu birimde görev yapan toplam personelin en az % 10’unun sendikalı olması halinde yetkili sendikadan bir üye ile merkez teşkilatında üst yönetici; taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından ilgili birimde görev yapanlar arasından seçilecek bir üyeden oluşacaktır. Ayrıca aynı genelge uyarınca Banka tarafından verilecek promosyon miktarının tamamı personele dağıtılacaktır. Bu genelge uyarınca Dokuz Eylül Üniversitesinde Yetkili Sendika olan Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube Sekreteri Haşim KARAMAN’ın kurulacak 3 kişilik komisyonda görevlendirilmesini talep ediyoruz.
 
Görüş:
Eylül 2012 itibariyle Bankalardan gelecek tekliflerin değerlendirileceği, konuya ilişkin yasal mevzuat gereğince işlemlerin hukuka uygun şekilde yapılacağı bildirildi.
 
Sendikanın Talebi (5)
Rektörlüğünüzde yaptığımız örgütlenme faaliyetlerinde personel sendikaya üyelik konusunda atama, yükselme, yer değişikliği, baskıya maruz kalma gibi korkularla çekinmektedir. Kanunlarla da teminat altına alınan sendikalaşma konusunda tüm personele her çalışanın özgürce istediği sendikaya üye olabileceği, Rektörlük’ten ve amirlerinden bu konuda bir baskı görmeyeceğinin duyurulmasını talep ediyoruz.
 
Görüş:
Bu konuda kurumumuzda herhangi bir baskı uygulanmadığı ve bu yönde Rektörlüğe gelmiş bir şikayetin bulunmadığı,gerektiğinde konuyla ilgili uyarıların yapılabileceği ifade edildi.
  
Sendikanın Talebi (6)
Son yıllarda birçok fakültede akademik personelin iş yüklerinin aşırı artış gösterdiği görülmektedir. Araştırma görevlisi ve öğretim üyesi sayılarının artırılması yönündeki çalışmalar konusunda Sendikamızın ve üniversite personelinin bilgilendirilmesini talep ediyoruz.
 
Görüş:
Kurumumuzda Akademik personel ile ilgili kadro talep çalışmalarının devam ettiği konusunda bilgi verildi ve bunun dışında akademik personel ile ilgili bir sıkıntı yaşanmadığı konusunda taraflarca ifade edildi.
 
Sendikanın Talebi (7)
Sendikal faaliyetlerimizde kullanılmak üzere; Rektörlük binasında DESEM Rektörlük bağlantı koridorundaki eski şoförler odasının ve Dokuzçeşmeler Kampusunda Güvenlik Amirliği’ne tahsis edilen eski öğrenci kulüpleri odalarından birini İşyeri Temsilci Odası olarak kullanılmak üzere Dokuz Eylül Üniversitesinde Yetkili Sendika olan Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şubeye tahsis edilmesini talep ediyoruz. Ayrıca sendikal faaliyetler ve Sendikamızın düzenlediği konferans, toplantılar vb. için Dekanlıkların ve Müdürlüklerin salon tahsisi konusunda gereken yardımın yapılmasını talep ediyoruz.Sendika afişlerinin asılmasının engellenmesi, asılan afişlerin sökülmeleri hususunda gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.  
 
Görüş:
Üniversitemiz genelinde sendikal faaliyetlerin yerine getirilmesinde herhangi bir engelleme olmadığı belirtilerek,Tınaztepe ve Sağlık kampüsünde sendikal faaliyetler için ayrılmış birer oda bulunduğu,bunun haricinde Dokuzçeşmeler Kampüsü ve Rektörlükte talep edilen yerlerin İdarece değerlendirileceği ifade edildi.
 
Sendikanın Talebi (8)
 27/09/2010 tarih ve 2010/1092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 10 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak Kütüphaneciler Teknik Hizmetler Sınıfına alınmıştır. 04/07/2011 tarihli ve 27984 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede ‘190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin kurumlara ait bölümlerinde yer alan Folklor Araştırmacısı, Müze Araştırmacısı, Kütüphaneci, Arşivci, Kitap Patologu ve Sosyolog unvanlı kadroların sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı olarak değiştirilmiştir.’ İfadelerine yer verilerek ilgili unvanlı personelin kadro iptal-ihdas işlemleri gerçekleştirilmiştir. Kütüphaneciler bu düzenlemelerden sonra DEÜ Rektörlüğüne Dilekçelerle yazılı ve sözlü olarak başvurularda bulunarak kanunla tanınan haklarını talep etmişlerdir. Ağustos 2011’de atama yazıları yazılmış, Ekim 2011 itibarı ile de mevzuata uygun olarak Mali ve Özlük haklarında iyileştirme yapılmıştır. Ancak Mart 2012 tarihinde herhangi bir tebliğ yapılmaksızın maaşlarda kesintiye gidilmiştir. Bu uygulama hakkında Kütüphaneciler tarafından verilen dilekçelere cevaben, TBMM’de Kütüphanecilerin ve diğer unvanların mağduriyete uğratılmaması amacıyla verilmiş olan yazılı soru önergesine Maliye Bakanlığı tarafından verilen ‘maaş ödemelerinde artış yapılamayacağı’  yönündeki görüş dikkate alınmış mevcut Ödeme Kararnameleri yok sayılarak Kütüphaneciler mağdur edilmiştir.Kültür Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, birçok Üniversite ve EGE Üniversitesinde yapılan uygulamanın kurumumuz Kütüphanecileri için de yapılmasını talep ediyoruz. 
 
Görüş:
Rektörlüğümüz Kütüphaneci kadrosunda görev yapmakta olan personellere 2011 yıl Ekim Ayında yan ödemelerin ve tazminatlarının Teknik Hizmetler Sınıfında belirtilen maddeler üzerinden ve Temmuz 2011 tarihinden geçerli olacak şekilde bordro düzenlendiği ve gereken ödemelerin yapıldığı, ancak,Kütüphaneci kadrosunun yan ödeme zam ve tazminatları Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün TBMM’ye verdiği görüş doğrultusunda Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından 2012 Mali yılı yan ödemelerinde Teknik Hizmetler Sınıfı olmasına rağmen puanları düşürülerek Genel İdari Hizmetler Sınıfı karşılığından vize edildiği, bu nedenle, ilgili personellerin    2012 yılı mart ayı ve sonraki aylarına ait maaşlarının sözkonusu yan ödeme cetvelleri doğrultusunda yeniden düzenlenerek ödendiği bildirildi.      
 
Sendikanın Talebi (9)
Ekim 2011 tarihinde 4/B’den 4/A kadrosuna geçen personelin gerek 2007 yılından önce geçici işçi statüsünde çalıştıkları süreler gerekse 4/B statüsünde çalıştıkları süreler maaşlarının hesaplanmasına esas derece ve kademelerin hesaplanmasında dikkate alınmasını talep ediyoruz.
 
Görüş:
657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken 632 sayılı KHK uyarınca memur kadrolarına geçirilen personelin Geçici işçi statüsünde sigortalı olarak geçen hizmet sürelerinin değerlendirilmesiyle ilgili Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık Devlet personel Başkanlığına görüş sorulmuştur.Devlet Personel Başkanlığından olumsuz cevap gelmiş olup Maliye Bakanlığının cevabı beklenmektedir.
 
 
Sendikanın Talebi (10)
4/C sözleşmeli olarak çalışan sendika üyesi arkadaşlarımızın maaş bordrolarında sendika kesintisi ve sendika ödentisi görünmemektedir. Bilgisayar programında değişiklik yapılarak ödentilerin bordrolarda görülebilmesini talep ediyoruz.
 
Görüş:
Talep gereği işlem yapılacağı bildirildi.
 
Sendikanın Talebi (11)
 
Koruma ve Güvenlik Memurlarına ayni yapılan giyim yardımlarının kalitesiz olduğu yaygın şikayet konusudur.Giyim yardımı için kurulan ihale komisyonlarına yetkili sendikadan bir temsilci ve Güvenlik Memuru bir temsilci görevlendirilmesini talep ediyoruz.
 
Görüş:
Söz konusu ihalenin İhale Mevzuatına uygun şekilde yapıldığı,giyim ücretleri ve giyim tipi v.s nin Yasa ile belirlendiği, ayrıca,bu komisyonda Güvenlik şefinin yer aldığı konusunda bilgi verildi.
  
Sendikanın Talebi (12)
Koruma ve Güvenlik Memuru GİH. Sınıfındadır.Son dönemde Açık Öğretim sınavlarında gözetmenlik görevi verilmemektedir.Diğer GİH sınıfında bulunan memurlar gibi bu arkadaşlarımızın da benzer sınavlarda görevlendirilmesi için gerekli yerlerle yazışmalar yapılmasını talep ediyoruz.Ayrıca bu arkadaşlarımızın da döner sermaye, ikinci öğretim gibi gelirlerden yararlandırılmalarını talep ediyoruz.
 
Görüş:
Açıköğretim sınavlarında Merkezden görevlendirme yapıldığı,üniversitemiz ile ilgisinin olmadığı, sınavda görev alacak personellerin 16.03.2012 itibariyle Güvenlik görevlileri dahil liste halinde Merkeze bildirildiği konusu açıklandı.İkinci Öğretim gelirlerinin,ikinci öğretim öğrencileri için harcandığı, sözkonusu personelin döner sermaye ve ikinci öğretim gelirlerinden faydalanmasının yasa gereği mümkün olmadığı açıklandı.
 
Sendikanın Talebi (13)
YÖK’ün 26 Ocak 2011 tarihli Güvenlik konulu genelgesinde Rektörlerden, “Çağırmadıkça kolluk kuvvetlerinin üniversitelere girmesine izin verilmemesini” istemiştir. Kampuslarda sık sık sivil polislerin bulunduğu, zaman zaman öğrenci ve personeli sözlü sataşma, tehdit etme, hatta fiziki müdahaleye varan durumların yaşandığı ve yemekhanelerden çok sayıda polisin bedelsiz olarak yararlandığı; bu tür olayların personel ve öğrenciler tarafından şikâyet konusu olduğu bilinmektedir. Konu hakkında gereken hassasiyetin gösterilmesini talep ediyoruz.
 
Görüş:
Üniversitemiz dışında bir güvenlik sisteminin var olduğu ve Valilik tarafından yapılan görevlendirmelerin kurumumuz tarafından bilinemeyeceği ve bu duruma müdahale edilemeyeceği konusunda bilgi verildi.
 
Sendikanın Talebi (14)
SKS tarafından işletilen kantinlerin iç dizaynı, ürünlerin sunulduğu stant ve tezgahlar; Gıda ürünlerinin satıldığı, tüketildiği bir ortama ve Üniversitemize yakışmayan görüntü sergilemektedir.İnsan sağlığını yakından ilgilendiren bu konu hakkında hijyen kurallarına uygun düzenlemeler yapılmasını talep ediyoruz.Ayrıca kantin kafeteryalarda çalışan arkadaşlarımızın çalışma saatlerinin düzenlenmesini çalışma şartlarına uygun kıyafet yardımı yapılmasını talep ediyoruz.
 
Görüş:
SKS Daire Başkanlığına bağlı olarak çalışan kantin ve kafeteryalarda iyileştirmeler ve bazı düzenlemeler yapıldığı,akıllı  kart sistemine geçileceği, konunun somutlaştırılarak kuruma bildirilmesi halinde gereğinin yapılacağı ifade edildi.
 
Sendikanın Talebi (15)
DEU Rektörlüğünün Tınaztepe kampüsünde bedelsiz olarak sunduğu taşıma hizmetinde kullanılan araçların çoğu kotu durumdadır. Türkiye’nin çağdaş üniversitelerinden biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi’ne çalışanlarını ve öğrencilerini; koltukları kırılmış tavanları rutubet tutmuş otobüs/midibüslerle taşımak yakışmamaktadır. Bunun da ötesinde sabah mesai başlangıcı ve akşam mesai bitişi saatlerinde sefer sıklığının yetersiz olması nedeniyle, çeşitli tartışmalar yaşanmaktadır.Tüm bunları göz önüne aldığımızda, Tınaztepe yerleşkesinde daha çağdaş araçlar ile servis hizmeti verilmesini ve mesai başlangıç ve bitiş zaman dilimlerinde sefer saatlerinin -daha sık olacak şekilde- yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz. ”                          
Görüş:
Belirtilen sıkıntıların yaşandığı taşıma şirketi ile Üniversitemizin ilişiğinin 30 nisan 2012 itibariyle kesildiği,yeni şirket ile daha düzenli çalışılacağı ve konunun takip edildiği ve iyileştirmelerin sürdüğü bildirildi.
 
 
Sendikanın Talebi (16)
Kampuslar içinde başıboş köpekler dolaşmakta özellikle akşamları korkuya sebebiyet vermektedir.Belediyelerle işbirliği yapılarak bu hayvanların aşılatılması, barınaklar, su yalakları yapılması, yiyecek ihtiyaçlarının karşılanmasını, tüm bu yapılacakların onların da birer canlı olduğu göz ardı edilmeden, hayvan haklarına saygı göstererek yapılmasını ayrıca kampüslerde belirli yerlere kuş kafesleri konarak kuşlar için yaşam alanları açılmasını talep ediyoruz.
 
Görüş:
Belirtilen olayın Eğitim Fakültesinde geçtiği, kampüslerimizde hayvan barınağı kurulmasının mümkün olmadığı,ancak “aşı ve kısırlaştırma veya hayvan dostları” adları altında kulüpler oluşturulabileceği,kurumumuzun hayvanlar konusunda duyarlı olduğu ve bu konuda bazı çalışmalarının olduğu,çam ağaçlarındaki kene ve kurtlar için biyolojik dengenin korunması amacıyla Tınaztepe Kampüsümüzde 500 adet Kuş Kafesi yaptırıldığı bilgisi verildi.
 
Sendikanın Talebi (17)
(Ek gündem)
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında çalışan teknisyenlerden bazılarına arazi tazminatı verilmekte olup,hak eden diğer teknisyenlere de arazi tazminatı verilmesini talep ediyoruz.
 
Görüş:
Konunun Üniversitemizce inceleneceği ve Yasal çerçevede gereğinin yapılacağı bildirildi.
 
İşbu tutanak katılanların huzuru ile imza altına alınmıştır.09.05.2012
  
 
İşveren Temsilcileri
 
İMZA
EĞİTİM SEN Temsilcileri
İMZA
Prof.Dr.Alp TİMUR
(Kurul Başk./Rekt.Yard.)
 
Haşim KARAMAN
(Şube Sek.)
 
Prof.Dr.Can KARACA
(Gen.Sek.Vek.)
 
Nurşen KORKMAZ(İşyeri
(Kadın Sek.)
 
Av.Semra MARMARA(Gen.Sek.Yard.)
 
Erkin BAŞER
(İşyeri Tems.)
 
Av.Serap EKERCAN
(Raportör)
 
Zeynep ATEŞ
BOZKURT
(İşyeri Tems.)