2012 Ekim Dönemi – Kurum İdari Kurulu Toplantısı


KURUM İDARİ KURULU EKİM 2012 TOPLANTISI GÖRÜŞME RAPORU

 
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu uyarınca Dokuz Eylül Üniversitesi İşveren Vekilleri ile işyerinde yetkili sendika olan Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) temsilcilerinden oluşan Kurum İdari Kurulu 07.11.2012 tarihinde saat 09.30’da Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Senato salonunda toplanmıştır.
 
Gündem maddeleri aşağıda belirtilen şekilde görüşülmüştür.
 
SENDİKANIN TALEBİ:
 
1)Şubemiz Kreş komisyonunun hazırlayarak Rektörlüğe 19.01.2012 tarih ve 200/300/08 sayı ile sunduğu rapor sonucu yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmesini, yeni kreşin nerede ve ne zaman açılmasının planlandığı hakkında bilgi verilmesini talep ediyoruz.
 
GÖRÜŞ:
Rektörlükçe yeni kreş ile ilgili olarak çalışmaların başlatıldığı, konunun yatırım bütçesinde yer aldığı ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından proje üzerinde çalışıldığı belirtildi.
 
SENDİKANIN TALEBİ:
 
2)  Banka Promosyon anlaşmasının şeffaf ve personelin lehine olması için çaba sarf eden Kurum yetkililerine teşekkür ederiz.
 
GÖRÜŞ:
Prof. Dr. Alp Timur tarafından banka promosyon anlaşması süreci hakkında bilgi verdi.
 
SENDİKANIN TALEBİ:
 
3) Yıllardan beri her ortamda dile getirdiğimiz İdari personel için Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği sınavı sorunlarla da olsa açılmıştır.Bu sınavların her yıl düzenli olarak yapılmasını, Teknik Hizmetler Görevde Ünvan Değişikliği Sınavının bir an önce yapılmasını, Şef, Müdür gibi üst kadrolar için de Sınav açılmasını talep ediyoruz.Bu sınavların İzmir’de yapılmasını talep ediyoruz.Geçtiğimiz dönemde sınavlara müracaatları kabul edilmeyen arkadaşlarımızın da sınavlara alınmasını talep ediyoruz.
 
GÖRÜŞ:
Görevde yükselme ve Unvan Değişikliği için en kısa sürede sınav sürecinin tekrarlanması amacıyla çalışma yapıldığı ifade edildi.
 
SENDİKANIN TALEBİ:
 
4) Son dönemde özellikle Sks ve diğer birimlerde çok sayıda yer değişiklikleri yapılmaktadır.Ayrıca pek çok arkadaşımızın da yer değişikliği talebi bulunmaktadır.Bu yer değişikliklerinin düzenli ve belli koşullara uygun yapılabilmesi için Genel Sekreterin sorumluluğunda bir komisyon kurulmasını, komisyona yetkili sendikadan bir temsilcinin görevlendirilmesini, komisyonun 15 günde bir toplanarak gerekli olan yer değişiklilerini yapmasını talep ediyoruz.Geçmiş toplantılarda da belirttiğimiz gibi geçici görevlendirmeler istisnai/ ayrıksı durumlar için geçerlidir.Yapılacak değişikliklerin çalışanların kadrosu ile birlikte yapılmasını talep ediyoruz.
 
GÖRÜŞ:
Rektörlük birimlerinin ihtiyaçlarının daire başkanları tarafından tespiti neticesinde konunun üst yönetim ile müzakere edilerek gereken idari işlemlerin yapıldığı , komisyonun her birimin ihtiyacı hakkında bilgi sahibi olamayacağı dikkate alındığında komisyon kurulması talebinin işleyişe katkısı olmayacağı ifade edildi.Yapılacak bazı değişikliklerin geçici görevlendirmeler ile değil, çalışanların kadrosu ile birlikte yapılması hususunun değerlendirilebileceği, görevlendirmelerden yaşanan sıkıntı ile ilgili Rektörlüğe intikal eden bir şikayet olmadığı belirtildi.
 
SENDİKANIN TALEBİ:
 
5) Okulumuzun öğrenci sayısının artması ile yemekhanelerde uzun kuyruklar oluşmaktadır. Yemekhanelerde daha fazla personel görevlendirilmesini, yeni bantlar açılmasını, ayrıca aylık yemek listelerinin uzman kişilerden yardım alınarak yapılmasını, yemeklerde kullanılan tuz oranının azaltılmasını talep ediyoruz. Ayrıca kantin fiyatlarının pahalı olmasında sıkça şikayet gelmektedir.Kantinlerin fiyat ve hijyen bakımından sık sık denetlenmesini talep ediyoruz.
 
GÖRÜŞ:
Artan öğrenci sayısı dikkate alınarak üniversitemiz yemekhanelerinde uzun kuyrukları önlemek için ilave bantlar açıldığı, yemek listelerinin bu konuda uzman kişi olan diyetisyenler tarafından ve kalorisi öğrenci dikkate alınarak hazırlandığı, SKS kantinlerinin hijyen bakımından sıklıkla denetlendiği, kantinlerde kaliteli malzeme kullanılmasına rağmen kâr amacı güdülmemesi sebebiyle fiyatların piyasadaki emsallerinin çok altında olduğu ifade edildi.
 
SENDİKANIN TALEBİ:
 
6) Yeni Yök yasa taslağı hakkında görüş alış verişinde bulunulması ve tartışılması amacı ile tüm kampüslerde toplantılar düzenlenmesini, bu toplantıların tüm Akademik ve İdari Personelin, Öğrencilerin katılımına açık olmasını talep ediyoruz.
 
GÖRÜŞ:
Yeni YÖK yasa taslağı hakkında herkesin görüşünü serbestçe bildirebileceği, bu konuda YÖK başkanlığında yapılacak toplantıya üniversite genelinde belirlenecek akademik ve idari personel ile katılınacağı hususunda bilgi verildi.
 
SENDİKANIN TALEBİ:
 
7) Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının” Fazla çalışma ücreti” ne dair 17.maddesinde; “01.07.2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi ve bu maddeye göre yürürlüğe konulan 08.12.2011 tarihli ve 2011/2543 sayılı, 28.12.2011 tarihli ve 2011/2634 sayılı ve 10.01.2012 tarihli ve 2012/2699 sayılı Bakanlar Kurulu kararları uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücreti tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.” hükmü yer almaktadır.Bu kanun uyarınca 4/C li olarak çalışan personele mesai ödenebilmesi için gerekli düzenlemenin yapılmasını talep ediyoruz.
 
GÖRÜŞ:
Konunun inceleneceği ve mevzuat uyarınca gerekli işlemlerin yapılacağı bildirildi.
 
SENDİKANIN TALEBİ:
8) Rektörlük binasında Sendikal Faaliyetlerimizde kullanılmak üzere Desem Rektörlük bağlantı koridorundaki eski şoförler odasının ve Dokuz Çeşmeler kampüsünde uygun göreceğiniz bir yerin İşyeri temsilci odası olarak kullanılmak üzere Dokuz Eylül Üniversitesinde Yetkili Sendika olan Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şubeye tahsis edilmesini talep ediyoruz.Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve İktisat Fakültesi Dekanlık binalarında Camekanlı kilitli Sendika duyuru panoları tahsis edilmesini talep ediyoruz.
  
GÖRÜŞ:
Yer tahsisi konusunun değerlendirileceği ifade edildi. Sendikanın duyuru panoları talebi için de adı geçen dekanlıklarla gerekirse birlikte görüşülerek mevcut panoların kullanılabileceği bildirildi.
 
SENDİKA TALEBİ:
 
9) Daha önce gündeme getirdiğimiz Tınaztepe Medikonun eksikleri bitmemektedir. Uzman hekim, personel, tedavi teşhis cihazları eksiktir. Medikonun diğer üniversitelerde olduğu gibi, modern ve Dokuz Eylül Üniversitesine yakışır hale getirilmesi için gerekli çalışmanın yapılmasını talep ediyoruz.
 
GÖRÜŞ:
Sağlık Bakanlığının yapılanması içinde Medikoda mevcut hekimlerimizin doktor olarak çalışabilmeleri için aile hekimliği sistemine dahil olmaları gerektiğinden hekimlerimizin yetkilendirilmiş aile hekimi sıfatıyla hişzmet verdikleri, Medikonun Sağlık Mevzuatı içinde alacağı konumun belirlenerek yapılandırılması için çalışmalar yapıldığı ifade edildi.
 
SENDİKA TALEBİ:
 
10) Tınaztepe kampüsü her geçen yıl büyümektedir.Ayrıca üniversitemizin büyük çoğunluğu Buca’daki kampüslerdedir.Sosyal aktiviteler için personel ve öğrenciler İnciraltı kampüsüne ya da Rektörlüğe gitmekte zorlanmaktadır.Bucadaki kampüslerde sosyal aktivitelerin artırılmasını, dans, spor, müzikle ilgili kursların verilmesini Tınaztepeye havuz yapılmasını talep ediyoruz.
 
GÖRÜŞ:
Özellikle Tınaztepe kampüsünde sosyal aktiviteyi artırmak amacıyla çalışmaların başlatıldığı, bu konudaki gelişmelerden öğrenci ve personelin bilgilendirileceği ifade edildi.
 
SENDİKA TALEBİ:
 
11) Konukevinde kablosuz internet bağlantısı kullanılması için gerekli teknik desteğin sağlanmasını talep ediyoruz.
 
GÖRÜŞ:
Konunun bakılıp değerlendirileceği, gereken teknik desteğin sağlanacağı ifade edildi.
 
 
SENDİKA TALEBİ:
12) Koruma ve Güvenlik Memurlarının yapılması planlanan rotasyonu hakkında bilgi verilmesini talep ediyoruz.Kampüslerde yeteri kadar güvenlik şefi olmadığı ve bundan dolayı sorunların çıktığı tespit edilmiştir.Güvenlik şefi sınavı yapılmasını talep ediyoruz.
GÖRÜŞ: Bornova kampüsünde yer alan binaların Ege üniversitesine teslimi ile orada görev yapan güvenlik görevlilerinin de ihtiyaç duyulan birimlere görevlendirileceği, sınav talebinin dikkate alınacağı ifade edildi.
 
SENDİKA TALEBİ:
13) Eğitim Fakültesi giriş kapılarında kullanılan turnikelerin kaldırılmasını talep ediyoruz.
GÖRÜŞ: Bu konuda farklı görüş ve taleplerin olduğu, konu ile ilgili talepler ve güvenlik konuları dikkate alınarak gereken düzenlemenin yapıldığı ifade edildi.
 
SENDİKA TALEBİ:
14) Tıp Fakültesi hastanesinde (diğer üniversitelerde olduğu gibi) personele öncelik tanınmasını talep ediyoruz.
GÖRÜŞ:
Üniversitemiz hastanesinde personele öncelik tanınması hususunda pilot çalışmaların başlatıldığı, kademe kademe tüm birimlerin uygulamaya dahil edileceği belirtildi.
 
SENDİKA TALEBİ:
 
15) Sendikalara üyelik ve istifa formlarının işlenmesi ile ilgili sorunlar yaşamaktayız.Bu işlemin nasıl yapılacağı hakkında evrak kayıt görevlilerine ve maaş yapan mutemetlere ve sendikalara yazı gönderilmesini talep ediyoruz.
 
 GÖRÜŞ:
Konu hakkında maaş mutemetlerine dağıtımlı bir açıklama yazısı yazılarak
ilgililerin uyarılacağı belirtildi.
 
SENDİKA TALEBİ:
 
16) Kooperatifin tanımında; ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve kamu tüzel kişileri tarafından kurulduğu anlatılmaktadır.Fakat Dokuz Eylül üniversitesi Kooperatifi her alanda ticarileşmenin temsilcisi olarak karşımıza çıkmaktadır.Üniversiteye ait kaynaklar, araç, gereç, bina, tesis üniversite bileşenlerine aittir.Bunların kullanımı sırasında üniversite bileşenlerine fayda sağlar halde düzenleme yapılmasını, yapılamıyorsa kooperatif olgusundan vazgeçilmesini talep ediyoruz.
 
GÖRÜŞ:
Üniversitemiz Kooperatifi tarafından çalıştırılan kantin ve kafeteryalarda kaliteli malzeme kullanılmasına rağmen kâr amacı güdülmemesi sebebiyle fiyatların piyasadaki emsallerinin çok altında olduğu, bu açıdan bakıldığında Kooperatifin ticari bir oluşum olmadığının görüleceği, kooperatifin kazandığı parayı üniversiteye harcadığı(burs, kongre vs.),üniversite kaynakları ile yapılamayan işlerin kooperatif tarafından finanse edildiği, bu hususlar dikkate alındığında kooperatifin zarar etme şansının olmadığı ifade edildi.
 
SENDİKA TALEBİ:
 
17) Geçmişte de dile getirdiğimiz gerek akademik gerekse memur örgütlenmelerinde yeri olmayan yapılanmaların; koordinatörlük, birim sorumluluğu gibi ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz. Kanunların görev tanımlarına uygun kadroların düzenlenmesini ve bu kadroların vekaleten değil asaleten oluşturulmasını talep ediyoruz.
 
GÖRÜŞ:
Bu tür yapılanmaların hizmetin yürümesi için gereklilikten doğduğu ifade edildi.
 
SENDİKA TALEBİ:
 
EK GÜNDEM: Üniversite açılışı ,bahar şenlikleri yada özel günlerde görev alarak mesai saatleri dışında da çalışan SKS elemanlarına mesai ücreti verilmesini talep ediyoruz.
 
GÖRÜŞ:
üniversitenin çeşitli etkinliklerinde görev alan SKS elemanlarının etkinlik günleri gündüz mesaisine katılmadıkları, bu nedenle mesai saatleri dışındaki bu çalışmalarının mesai karşılığı olduğu hususunda bilgi verildi.
 
EK GÜNDEM: Güzel Sanatlar Fakültesinde bölüm sekreterlikleri kaldırıldı. Bu durum işlerin aksamasına yol açtı. Bu durumun düzeltilmesini talep ediyoruz.
 
GÖRÜŞ: Güzel Sanatlar Fakültesindebölüm sekreterliklerinin eleman yetersizliğinden kaldırıldığı,ancak,yeni istihdam edilen personellerden atama yapılacağı, idari bu durumun üniversitemize bağlı birimlerin ortak sorunu olduğu hususunda bilgi verildi.
 
 
İşveren Temsilcileri
 
İMZA
EĞİTİM SEN Temsilcileri
İMZA
Prof.Dr.Alp TİMUR
(Kurul Başk./Rekt.Yard.)
 
Haşim KARAMAN
(Eğitim Sen 3 No’lu Şube Sek.)
 
Prof.Dr.Can KARACA
(Gen.Sek.Vek.)
 
Emel YUVAYAPAN
(Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Üyesi)
 
Av.Semra MARMARA(Gen.Sek.Yard.)
 
Hüseyin BOZDAĞ
(Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Üyesi)
 
Av.Banu GENÇ
Rektörlük Hukuk Müşaviri
 
Engin GÜNDÜZ
(Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Üyesi)