2011 Ekim Dönemi – Kurum İdari Kurulu Toplantısı


KURUM İDARİ KURULU   EKİM   2011 YILI TOPLANTISI
GÖRÜŞME RAPORU

 
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu uyarınca Dokuz Eylül Üniversitesi İşveren Vekilleri ile Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası(Eğitim-Sen) temsilcilerinden oluşan Kurum İdari Kurulu 01.11.2011 günü saat 14:00’de DEÜ Rektörlüğü Senato salonunda toplanmıştır.
Gündem maddeleri aşağıda belirtilen şekilde görüşülmüştür.
 
A)TOPLU  İŞ SÖZLEŞMESİ TALEBİ ve KİK GÖRÜŞMELERİNİN İŞLEYİŞİ
 
Sendikanın Talebi (1)
Uluslar arası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 98 sayılı “örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi” (14.08.1951 tarihli resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5834 sayılı yasa ile onaylanmıştır.) ile Anayasanın 90/son maddesi gereğince kamu çalışanlarının toplu sözleşme hakları bulunmaktadır. Gerekli koşullar sağlandığında (çalışanların salt çoğunluğunun sendikalı olması/herhangi bir sendikaya üye olması ve aynı zamanda sendikamızın yetkili sendika olması durumunda) toplu görüşmelerin(Kurum İdari Kurulu),Toplu iş sözleşmelerine dönüştürülmesini talep ediyoruz.
Görüş:
4688 sayılı yasada bu konuda belirsizlik olduğu hususunda taraflar mutabık kaldı. Sendikanın toplu iş sözleşmesi için gereken asgari üye sayısını sağlaması halinde durumun değerlendirileceği yönünde görüş bildirildi.
 
Sendikanın Talebi (2)
Kurum İdari Kurulları, ilgili yönetmelikte de belirtildiği gibi, “kurum düzeyinde kamu görevlilerinin işyeri çalışma koşulları ve kanunların kamu görevlilerine eşit uygulanması konularında görüş bildirmekle” görevlidirler.Taleplerini bu doğrultuda oluşturan sendikamız, hem iş barışının sağlanması hem de nitelikli kamu hizmetinin sürdürülmesi konularında hassastır. KİK raporları sonucu görüş birliğine varılan konuların gerçekleştirilmesi için ivedilikle çalışılmasını   talep ediyoruz.
Görüş:
İşbirliğinin sürdürüldüğü ve bu konuda ilgililerin bilgilendirildiği konusunda görüş verildi.
        
Sendikanın Talebi (3)
Üniversite Web sayfasında “sendika” başlıklı bir sayfa açılarak geçmiş yıllara ait tüm KİK raporlarının “pdf” formatında yayımlanmasını, imzalanan dönem raporlarının da Genel Sekreterlik duyuru e-postası üzerinden tüm personele duyurulmasını talep ediyoruz.
Görüş:
KİK kararlarının Üniversitemiz web sayfasında yayımlanacağı bildirildi.
 
   B) GENEL TALEPLER
 
Sendikanın Talebi (1)
Anayasanın sosyal devlet ilkesini düzenleyen 2.maddesi , çalışanların korunmasına dair 49. maddesi, ailenin korunmasına dair 41. maddesi, eşitlik ve pozitif ayrımcılığı düzenleyen 10. maddesi, ILO sözleşmeleri ve Avrupa Konseyi ilkeleri dikkate alınarak Dokuz Eylül Üniversitesinin tüm yerleşkelerinde işyeri ölçeklerine uygun olarak kreşler açılması; mevcut kreşlerin donanım eksikliklerinin giderilmesi; sendikadan bir temsilcinin bulunacağı komisyon kurularak kreş sorunlarının incelenmesini talep ediyoruz.
Görüş:
Tınaztepe Kampüsündeki kreşte herhangi bir sorun olmadığı, idarece mümkün olduğu kadar iyileştirmeler yapıldığı belirtilerek,Sendikanın da kreşlerde yapacağı bir çalışma sonucunun idarece değerlendirileceği bildirildi.
 
Sendikanın Talebi (2)
İdari personel için görevde yükselme sınavı 1998 ve 2006’da yapılmıştır.Yapılan son sınavda başvuruların adil bir biçimde kabul edilmediği yaygın bir şikayet konusu olmuştur. Nisan 2009 tarihli KİK toplantısında konu görüşülmüş, o yılın yaz aylarında görevde yükselme yapılabilecek kadroların saptanacağı; hemen akabinde Ekim ayından itibaren sınav prosedürünün açıklanacağı; ilgili sınav komisyonlarında Sendikadan da bir temsilci gözlemci sıfatıyla yer alacağı konularda görüş birliğine varılmıştır. Fakat sınav açılamamış 12 mart 2010 tarihinde YÖK Görevde yükseltme sınav yönetmeliği değiştirilmiştir. Görevde Yükselme Sınavının 16 Ekim 2011 tarihinde ÖSYM tarafından merkezi yapılacağı duyurulmuştur. 20.07.2011 Tarih ve 130 Sayılı yazımızla durumu hatırlatmamıza rağmen görevde yükselme sınavı açılmamıştır. Personel Daire Başkanlığı’ nın yazışma ile ilgilenecek personeli olmadığı bilgisi aktarılmıştır. Diğer pek çok üniversitenin bu sınavları yapması da göz önüne alınarak bu eşitsiz durumun en kısa sürede önüne geçilerek sınavla ilgili çalışmalara başlanmasını, boş kadroların tespit edilmesini, önceden görüş birliğine varıldığı gibi Sendika Üyelerinden bir temsilcinin gözlemci sıfatıyla süreçte yer almasını talep ediyoruz.
Görüş:
Konunun Üniversite gündeminde olduğu Sendikadan bir temsilci ya da gözlemci ile birlikte çalışma yapılabileceği konusunda görüş bildirildi.
 
Sendikanın Talebi (3)
Kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir süre çalışanın aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve benzeri şekillerde ortaya çıkan psikolojik tacizin önlenmesi gerek iş sağlığı ve güvenliği gerekse çalışma barışının geliştirilmesi açısından çok önemlidir. İşyerlerinde psikolojik taciz (MOBBİNG) önlenmesi amacıyla Başbakanlık 2011/2 Genelgesi de göz önüne alınarak Üniversitemizde başta yönetici kadrolar olmak üzere tüm personelimize konu ile ilgili uzmanlar tarafından eğitimler verilmesini talep ediyoruz. Ayrıca, Rektörlük tarafından Mobbing konusu ile ilgili birim oluşturulmasını, bu birimde sendika temsilcisinin yer almasını, konu ile
ilgili şikayeti olan personelin dinlenmesini ve sonuçlandırılmasını talep ediyoruz.      
 
Görüş:
Mobbingin önlenmesine ilişkin Başbakanlık Genelgesi’nin tüm birimlere dağıtımlı yazı ile iletildiği,Düşün Toplantılarında ele alınan bu konu hem Sağlık Yerleşkesinde hem de Sabancı Kültür Sarayında geniş kitlelerle paylaşıldığı,diğer kampüslerde ise bu konuda seminer,eğitim v.s çalışmalar yapılacağı bildirildi. Ayrıca, “Kadına Karşı Şiddet” konusunun da bu eğitim programına dahil edileceği bildirildi.
 
Sendikanın Talebi (4)
Önceki süreçlerde Müdürlük ve Müdür Yardımcılıkları kadrolarına yapılan atamalarda kanunun arkasından dolanmak olarak da yorumlanabilecek biçimde; önce bir üst unvanlı kadroya, çok kısa bir süre sonra da alt kadrosu olan müdürlüklere tenzil edilerek sınav gerektiren görevlere terfi ettirilmiştir. Yapılan uygulama haksız, hukuksuzdur. Bu konular ile ilgili kesinleşmiş mahkeme kararları elimizde mevcuttur. Mahkeme kararları sonucu bu atamalar iptal edilmiş ayrıca müdür olan kişinin edindiği maaş farkları da devlete geri ödenmesine hükmedilmiştir. Ayrıca genel sekreterlik , fakülte sekreterlikleri, daire başkanları, müdürlüklere yapılan vekaleten görevlendirmeler geçici istisnai bir durumdur. Bunu sürekli hale getirmek yasalara aykırıdır. Bu tür atamaların yok sayılmasını, müdürlükler için görevde yükselme sınavı yapılmasını, ayrıca vekaleten yürütülen görevlerin asıl sahiplerine verilmesini talep ediyoruz.
Görüş:
Üniversitemizde bu tür atamalar yasal mevzuat çerçevesinde yapılmaktadır. Bireysel olarak dava açılması ve yargı kararı getirilmesi durumunda konu değerlendirilecektir.
 
Sendikanın Talebi (5)
Koordinatörlük, birim vb. adı altında yapılanmalar ile koordinatör, birim sorumlusu vb. adı altında unvanlar oluşturulmuştur. Öncelikle asıl işlevi eğitim ve öğretim olan öğretim üyelerinin idari teşkilat şeması altında yer alan unvan ve görevlerde asaleten zaten olamayacağı gibi vekaleten çalıştırılması da yasal açıdan olanaklı değildir. Bu tür bir görevlendirme yasal değildir. Yasalarda kadro ve teşkilat şemalarında tanımı bulunmayan koordinatörlük ve birim ile koordinatör ve birim sorumlusu adı altında organ, unvan ve görevler oluşturulamayacağından hareketle bu uygulamalara son verilmesini talep ediyoruz.
Görüş:
Koordinatörlük görevi,esasen idari bir kadro olmayıp, akademik birikime sahip bir öğretim elemanının üniversitemize katkı vermek amacıyla mevcut işlerine ilaveten yürüttüğü bir görevdir.
 
Sendikanın Talebi (6)
Tıp Fakültesi Hastanesi ile diğer Fakültelerde çalışan personel arasındaki sosyal ve özlük hakların eşitlenmesini talep ediyoruz. Döner sermaye, ikinci öğretim vb. ek ücret alamayan akademik ve idari personele her ay 300-TL destek ödemesi yapılmasını talep ediyoruz.
gündemden çekildi
  
Sendikanın Talebi (7)
Tınaztepe Mediko- Sosyal tesislerinde röntgen cihazı çalışmadığı tespit edilmiştir. Tamiri mümkünse tamir edilmesini değilse yenisinin alınmasını talep ediyoruz. Uzman hekim sıkıntısının giderilmesini talep ediyoruz.
Görüş:
Bahsedilen Röntgen cihazının çalıştığı, banyo makinasının bozuk olduğu,tamiratı için gerekli çalışmaların yapıldığı,2008 yılında göreve gelindiğinden beri Mediko’da uzman hekim bulundurulması konusunda alım yapılması için çaba gösterildiği, burada, Koordinatör olarak görev yapan bir profesör hocamızın bulunduğu ifade edildi.
 
Sendikanın Talebi (8)
Tıp Fakültesi Hastanesi personel randevularında yaşanan ve eşitsizlik yaratan duruma son verilmesini talep ediyoruz. Öğretim üyelerine sağlanan randevu ve muayene kolaylığının tüm personelin yararlanabileceği biçimde genişletilmesini talep ediyoruz.
Görüş:
Tüm birimlerde e-randevu sistemine geçileceği, ayrıcalığın ortadan kalkacağı, ancak buna rağmen çalışanlara ek kontenjan ayrılacağı hususunda görüş bildirildi.
 
Sendikanın Talebi (9)
Tınaztepe yerleşkesindeki otobüs sorunu her yıl biçim değiştirmektedir.Kalıcı bir çözüme ulaşılamamıştır. Son olarak Rektörlük yerleşke içinde çalışan özel otobüsler kiralanmıştır. Otobüsler çok bakımsız ve sağlıksız taşıma yapmaktadır. Sabah 09:30 ‘ a kadar belediye otobüsleri yerleşkeye girmektedir. Buna rağmen hem sabah hem de özellikle akşam saatlerinde sefer sayısı yetmediğinden öğrenci ve personel ayakta üst üste yolculuk yapmaktadır. Mesai saatleri göz önüne alınarak sefer sayılarının gözden geçirilmesini talep ediyoruz.
Görüş:
Bir yılı aşkın süredir kampus içi ücretsiz ulaşımın sağlandığı,hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü  bildirildi.
 
Sendikanın Talebi (10)
Yaklaşan maaş ödeme anlaşması yapılacak bankanın seçimi ve personele ödenecek promosyon tutarlarını tespitleri için sendikadan bir temsilcinin de bulunduğu komisyon oluşturulmasını talep ediyoruz.
Gündemden çekildi.
 
Sendikanın Talebi (11)
Mutfaklarda çalışan personel açılış ve törenlere yazılı veya sözlü görevlendirilmekte, karşılığında ne bir ücret ne de izin almaktadırlar. Fazla çalışan personele ücret ödenmesini talep ediyoruz. Mutfak, kantin ve kafeteryalarda personel eksiklerinin tamamlanmasını talep ediyoruz. SKS tarafından uygulanan keyfi atamalara, adam kayırmalara son verilmesini talep ediyoruz.
Görüş:
SKS Dairesi Başkanlığından henüz gelen bilgiye göre bahsi geçen konuda iyileştirmeler yapıldığı, personele ücretlerinin ödendiği,nedensiz ve keyfi bir yer değiştirme yapılmadığı,üst makamların bilgisi dahilinde, kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek,bazı hallede ise kişi aleyhine oluşacak sonuçların önüne geçilmesi amacıyla, yer değişiklikleri yapılabildiği,bu konuda İdareye yansıyan bir şikayet bulunmadığı ifade edildi.
 
Sendikanın Talebi (12)
Kurumumuza 4/C kadrosu ile atanan arkadaşlarımızın yoğun sendikal mücadelelerden sonra atamaları yapılmıştır. Bu arkadaşlarımıza 10 ay çalışma 22 gün izin hakkı verilmiştir. Fakat kalan bir ay işsiz kalacaklardır. Bazı Fakülteler bu bir ayı döner sermaye gelirlerinden karşılayarak ödeme yapılacağını belirtmişlerdir. Zaten çok düşük maaşlarla çalışmak zorunda bırakılan bu arkadaşlarımızın keyfi uygulamalara maruz kalmamaları için sürekli çalışmaları sağlanmalı, ayrıca çalışma şartları iyileştirilmedir.
Görüş:
657 sayılı Kanunun 4/C maddesine istinaden çalışan personelin durumunun Devlet Personel Başkanlığınca çözümlenmesi gerekmektedir.Halen yürürlükte olan mevzuat, taleplerin yerine getirilmesine engel teşkil etmektedir.Aksi bir durum hukuken mümkün değildir.
 
Sendikanın Talebi (13)
Tınaztepe yerleşkesinde sosyal yaşamının canlandırılması için eczane , kitabevi, market açılmasını spor salonunun ve sinemanın aktivitelerini çeşitlendirerek bedelsiz ya da maliyetine olmak üzere personel ve çocuklarının kullanımına açılmasını talep ediyoruz.
Görüş:
Aktivite Merkezinin canlandırılması için Üniversite Yönetimi olarak gereken çabanın gösterildiği, bu konuda Sendika’dan gelecek öneri ve taleplerin  dikkate alınacağı, Yurt açıldığında bu merkezin canlanacağının öngörüldüğü, Spor salonunun zaten ücretsiz olduğu,sinemanın maliyetine hizmet verdiği,toplu aktivitelerde Sendikanın talebi üzerine DESEM ile görüşülerek ücretsiz hizmet verilebileceği hususunda görüş verildi.
 
Sendikanın Talebi (14)
Yaz okulu uygulaması yapılan Fakültelerde araştırma görevlileri ve idari personel de yaz okulu uygulamasına katkı sunmasına rağmen sadece öğretim üyeleri ek ders ücreti alabilmektedir. Üstelik araştırma görevlileri zorunlu olarak görevlendirilmektedir. Yasal düzenlemesi olmadığı için yapılacak bir şey olmadığı şeklindeki açıklama dekanlıkların temel argümanıdır. Ancak sendikamız bu konuda eksik yasal düzenlemelerin yapılmasının Rektörlük tarafından dile getirilmesini talep etmektedir. Yaz okulu görevlendirilmelerinin ek ücret karşılığı ve gönüllü olmasını talep ediyoruz.
Görüş: Üniversitemizde yapılan düzenlemelerin yürürlükteki mevzuata uygun olduğu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile bu kanun uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yapmış olduğu düzenlemeler çerçevesinde, araştırma görevlilerinin Yaz Okullarında görevlendirilmeleri ve ücretlendirilmelerine hukuken imkan bulunmadığı yönünde bilgi verildi.
Söz konusu talep için mevzuat değişikliği gerekmektedir.Bu konu yazı ile YÖK Başkanlığına iletilebilir.
 
Sendikanın Talebi (15)
Yerleşkelerde özellikle öğrenci yemekhaneleri önünde uzun kuyruklar oluşmaktadır. Buca Eğitim Yerleşkesinde personel ve öğrenci yemekhaneleri birleştirildiği için sorun ikiye katlanmış durumdadır. Kış koşullarında bu kuyruklar katlanılmaz boyutlara ulaşacaktır. Acilen çözüm bulunmasını talep ediyoruz.
Görüş:
Üniversitemizde yemek yiyen sayısı 1800’den 8000’lere çıkmıştır.Yemek kalitesinin yükseldiği herkesçe bilinen bir konudur. Fiziki imkansızlıkların olduğu da bilinmektedir.Yemek kartı yüklemeleri için makine sayısının ve personel sayısının artırılması yoluna gidilebilir.Yemek saatlerinin bu hafta itibariyle 11:30’a çekildiği ve sonuçların takip edileceği,daha sonra yeni tedbirler alınacağı hususunda görüş verildi.
 
Sendikanın Talebi (16)
Basında yer alan “at eti” skandalı ile ilgili olarak çalışanlara Rektörlük’ ün doğrudan bilgi verilmesini talep ediyoruz.
Görüş: 
Üniversitemiz SKS Dairesi Başkanlığınca yapılan ihale ile İpeknur Gıda Paz.İnş.Nak.San.ve Tic. Ltd.Şti.’den 2900 kg. “Dondurulmuş Dana Döner” satın alınması amacıyla imzalanan sözleşmeye istinaden Üniversitemize teslim edilen dondurulmuş dana dönerlerden bir numune alınarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü’nde  analiz yaptırılmış ve bu analiz raporunda dana eti ile birlikte at etinin de dondurulmuş dönere karıştırıldığı saptanmıştır.İdaremizce derhal Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuş ve kapsamlı bir soruşturma başlatılması sağlanmış, bahsi geçen şirket yetkilileri derhal tutuklanmışlardır. Bunun yanı sıra, ihale ile teslim edilen malın ayıplı olduğu ve yürürlükteki mevzuat ile ihale şartnamesine aykırılık taşıdığı nazara alınarak, İpeknur Gıda Paz.İnş.Nak.San.ve Tic. Ltd.Şti.’nin ihalelerden yasaklanması için gerekli işlemler başlatılmış ve bahsi geçen şirket ihalelerden 1 yıl süreyle yasaklanmıştır.
         Dondurulmuş dana dönerin içine karıştırılan at etinin, İdaremizce yaptırılan analiz sonucunda ortaya çıkması neticesinde, yaptığımız adli ve idari işlemlerle İzmir ve Türkiye çapındaki binlerce kurumun sağlığını tehdit eden bu durumun kontrol altına alınması sağlanmış, Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu başkan ve üyeleri basın aracılığıyla ucuz döner yememe hususunda halkı uyarma ve aydınlatma fırsatı bulmuşlardır.Buna rağmen, Türk Basınında çıkan haber manşetlerinde, konu çarpıtılarak Üniversitemizin adının “at eti” ibaresi ile birlikte defalarca geçmesi ve sanki et ihalesi yapılmış ve kullanılan tüm etlerde “at eti” varmış gibi ve at eti yenmesi önlenememiş ve hatta buna sebep olunmuş gibi gösterilmesi son derece utanç verici ve üzücü bir durumdur.
         Kurumumuzda öğrenci ve çalışanların sağlığını tehdit edecek hiçbir gıda maddesinin alımına müsaade edilmemektedir.
 
Sendikanın Talebi (17)
Üniversitede çalışan tüm personele DEU memnuniyet ve beklentiler anketi yapılmasını talep ediyoruz.
Görüş:
Böyle bir anketin ne zaman ve ne şekilde yapılacağı konusunda bir değerlendirme yapılacağı bildirilerek,Sendikanın da bu konuda bir çalışma yapması halinde birlikte değerlendirileceği ifade edildi. 
 
Sendikanın Talebi (18)
Taşeron firmada çalışan arkadaşlarımızın Mediko-Sosyal tesislerinden ve yemek hizmetlerinden ücretsiz yararlanmasını talep ediyoruz. Kadroya alınlarını talep ediyoruz.
Görüş:
Taşeron firma işçilerine 60 TL yemek yardımı yapıldığı ,Sayıştay tarafından ihale ile gelen firmanın işçilerine Üniversite yemekhanesinde ücretsiz yemek verilmesinin incelemeye konu edildiği,İşçinin yemeğinin maliyetinin Kamu İhale Kurumu tarafından belirlendiği, bu nedenle Kamu olanaklarının özel firmaya aktarılması gibi bir sonuç doğurmamamsı için sözkonusu talebin yerine getirilmesinin hukuken imkansız olduğu ifade edildi.
 
Sendikanın Talebi (ek gündem 1)
Üniversitemize ait binaların Deprem Yönetmeliğine uygun olarak güvenlik testinin yapılması ve personelin bu konuda bilgilendirilmesi talep edildi.
Görüş:
Konu ile ilgili olarak Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi ve Rektörlüğümüz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile birlikte bir çalışma  planlanması düşünülmektedir.
 
Sendikanın Talebi (ek gündem 2)
Akademik Yükseltme Kriterlerinin farklı fakültelerde farklı uygulanışı konusundan bilgi istenildi.
Görüş:
Akademik Yükseltme Kriterleri, Fakültelerin eğitim programları ile akademik vizyonları dikkate alınarak; yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ilgili birimlerin Kurulları ve de Senatoda uzun süren değerlendirmeler sonucunda,24.05.20111 tarih 386/10 sayılı Senato kararı ile kabul edilmiş,Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
 
 İşbu tutanak katılanların huzuru ile imza altına alınmıştır.01.11.2011
  

İşveren Temsilcileri
 
İMZA
EĞİTİM SEN Temsilcileri
İMZA
Prof.Dr.Alp TİMUR
(Kurul Başk./Rekt.Yard.)
 
Haşim KARAMAN
(Şube Sek.)
 
Prof.Dr.Can KARACA
(Gen.Sek.Vek.)
 
Erkin BAŞER
(işyeri Tems.)
 
Av.Semra MARMARA(Gen.Sek.Yard.)
 
Gonca KONYALI
(İşyeri Tems.)
 
Av.Serap EKERCAN
(Raportör)
 
Mehmet ATASEVEN (Üye)