Yayın Teşvik Ödülü Yönergesi

Yayınlanma Tarihi: 04-10-2017

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ YÖNERGESİ
 
Amaç ve Kapsam
Madde 1- (1)Yayın Teşvik Ödülü Yönergesinin temel amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde görevli tüm öğretim elemanlarını uluslararası düzeyde makale yayını yapmaya teşvik etmek, buna ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Yayınların Tanımı ve Sınıflaması
Madde 2- (1)Yayınlanmış makalelerin teşvik ödülünden yararlanabilmesi içinaranan şartlar şunlardır;
a)        WOS (web of science) atıf dizinlerinde (SCI-SSCI-AHCI) indekslenmesi gerekmektedir.
b)       Yayınlarda Dokuz Eylül Üniversitesi’nin kurum adı olarak verilmiş olması gerekmektedir.
Başvuru
Madde 3-  (1) Koşulları sağlayan yayınlar için öğretim elemanları  “Elektronik Başvuru Formu”nu web üzerinden doldurarak üniversitemize başvururlar. Başvurular yayın tarihini takip eden 1 (bir)  yıl içinde yapılabilir. Bir yazarın aynı dergideki her bir yayını ayrı ayrı ödüllendirilir.
Değerlendirme
Madde 4- (1) Başvurular, Üniversite Yayın Komisyonu bünyesinde oluşturulacak “Yayın Teşvik Ödülü Değerlendirme Alt Grupları” tarafından incelenir.
(2) Bir yayın yalnızca bir kez ödüllendirilir. Çok yazarlı yayınlarda farklı yazarların değişik zamanlarda aynı yayın için başvurusu değerlendirme kapsamına alınmaz.  
(3) Yayın  teşvik ödülü için yapılan başvurularda, yayının WOS numarasının belirtilmesi, derginin indekslerde tarandığına dair belgenin ve  yayının tam metninin başvuru formuyla birlikte online olarak gönderilmesi zorunludur.
Ödeme Esasları
Madde 5- (1)Yayın teşvik ödülleri miktarı Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(2) Yayın teşvik ödülleri, yayınların son beş yıldaki etki değeri tabloları dikkate alınarak hesaplanan ortalama etki değerine göre aşağıdaki tabloda belirtilen miktarlarda ödenir.
 
ETKİ DEĞERİ (IMPACT FACTOR)
1.5 altı               1.5- 2 Arası            2 Üstü
750 TL               1.000 TL              1.500 TL
 
 
(3)  Birden çok yazarlı yayınlarda ödül miktarı eşit miktarlarda bölüştürülür. Kişi başı ödemeler 200 TL’nin altına düştüğünde herhangi bir ödeme yapılmaz.
Yürürlük
Madde 6- (1) Bu Yönerge Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 7- (1) Bu Yönerge Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.