Fahri Doktor Ünvanı Verilmesinde Uygulanacak Senato Esasları


FAHRİ DOKTOR ÜNVANI VERİLMESİNDE UYGULANACAK SENATO ESASLARI :

1- Dokuz Eylül Üniversitesi olarak Fahri Doktor Unvanı;

a) Bilim veya teknolojiye önemli katkıda bulunanlara,

b) Fikir ve sanat hayatının gelişmesine önemli katkıda bulunanlara,

c) Ülke kalkınmasına gelişmesine ve ilerlemesine önemli katkıda bulunanlara,

d) Siyasi, iktisadi, askeri veya diğer bir alanda ülkemizin itibarını uluslararası düzeyde yükselten veya milli menfaatlerimizin korunmasında üstün hizmet ve katkısı bulunanlara,

verilebilir.

2- Bir aday için Fahri Doktor önerisi, Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Kurulu’nun kararı veya Senato Üyelerinin 1/3’ü tarafından yapılabilir. Bu öneriye adayın geniş bir özgeçmişi eklenir.

3- Öneriler, Senato Üyeleri arasından seçilecek beş kişilik bir komisyonda incelenir. Sonuç bir raporla Senato’ya sunulur.

4- Fahri Doktor Unvanı verilebilmesi, Senato’da komisyon raporunun oybirliği ile kabulüne bağlıdır.

5- Bu esaslar kabulü tarihinde yürürlüğe girer. Bu esasları Rektör yürütür.

Üniversite Senatosu :

Tarih :19.02.1985

Karar Sayısı : 71/3