DEÜ Üniversite-Sanayi İşbirliği Kapsamında Yürütülen Araştırma Ve Geliştirme, Tasarım Ve Yenilik Faaliyet Ve Projelerini Değerlendirme Komisyonu Çalışma Yönergesi

Yayınlanma Tarihi: 04-10-2017

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ARAŞTIRMA Ve GELİŞTİRME, TASARIM Ve YENİLİK FAALİYET VE PROJELERİNİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÇALIŞMA YÖNERGESİ
 
Amaç
Madde 1-  (1) Bu Yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58 inci maddesinin (k) fıkrası uyarınca Üniversite-Sanayi İşbirliği kapsamında yürütülen; araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik faaliyet ve projelerini değerlendirmek üzere teşkil edilen Komisyonun görevi, oluşumu ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
Madde 2- (1) Bu Yönerge,  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesi (k) fıkrası ileYükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelilerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin (v) fıkrası hükümlerinedayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Değerlendirme Komisyonu: Üniversitemiz öğretim elemanlarınca yapılacak proje ve faaliyetlerin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 58 inci maddesi (k) fıkrası kapsamında değerlendirilmesini sağlamak amacıyla Üniversite bünyesinde oluşturulan Komisyonu,
b) Araştırma ve Geliştirme Projesi: Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan projeleri,
c) Araştırma ve Geliştirme Faaliyeti (Ar-Ge): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri,
ç) Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticelerini,
d) Tasarım Faaliyeti: Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyeline haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümünü,
e) Tasarım Projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve tasarım faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde tasarımcı tarafından yürütülen projeyi,
ifade eder.
Değerlendirme Komisyonu’nun Teşkili
Madde 4- (1) Değerlendirme Komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşur:
a)      Araştırmadan sorumlu Rektör Yardımcısı,
b)      Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Koordinatörü,
c)      Rektör tarafından Üniversite bünyesindeki farklı akademik alanların temsili göz önünde tutularak görevlendirilen öğretim üyeleri olmak üzere en az 5 ve en fazla 9 kişi.
Komisyon Başkanı, araştırmadan sorumlu Rektör Yardımcısıdır. Farklı akademik alanları temsilen atanan ve (c) fıkrasında ifade edilen üyeler, üç yıllığına görevlendirilir; görev süresi bitmeden ayrılan üye yerine Rektör tarafından kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye atanır.
Değerlendirme Komisyonu’nun Görevleri
Madde 5– (1) Değerlendirme Komisyonun görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi mevzuatı çerçevesinde yapılabilecek araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik proje/faaliyetlerinin “Üniversite-Sanayi İşbirliği Projeleri” kapsamında bulunup bulunmadığı hususunun tespiti için, 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanununun 58 inci maddesi (k) fıkrasına göre değerlendirme kriterlerini belirlemek ve gerektiğinde güncellemek.
b) 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanununun 58 inci maddesinin (k) fıkrası ile getirilmiş olan hak ve muafiyetler kapsamında yapılması öngörülen projeyi veya faaliyeti araştırma, geliştirme, tasarım ve yenilik kriterlerine uygunluğunu belirlemek.
c) Değerlendirme sonuçlarını Üniversite Yönetim Kurulu’na sunmak.
Değerlendirme Komisyonu’nun Çalışma Usul ve Esasları
Madde 6- (1) Komisyonun çalışma usul ve esasları ile toplantı nisabı aşağıda belirtilmiştir.
a) Komisyon olağan olarak davet üzerine yılda en az 6 kez toplanır.
b)Komisyon, başvuru olması durumunda salt çoğunluk ile toplanır.
c)Komisyon, yapılan başvurunun değerlendirilmesinde gerektiğinde bilirkişi talep edebilir.
ç)Komisyonun almış olduğu kararlar Üniversite Yönetim Kurulu’nca nihai karara bağlanır.
d) Komisyon çalışmalarına ilişkin evrak akışı Üniversite Genel Sekreterliği tarafından yapılır. Üniversite Yönetim Kurulu’nda alınan karar ilgili Dekanlık/Müdürlük ve Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne gönderilir.
Proje Başvuru Süreci
Madde 7- (1) Öğretim elemanı başvurusunu Ek’te yer alan Proje/Faaliyet Başvuru Formu ve matbu dilekçeyi doldurarak, gerekli diğer belgeleri ekledikten sonra ilgili Dekanlık/Müdürlüğe yapar; başvuru Değerlendirme Komisyonu’na iletilir 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddenin (k) fıkrası kapsamında değerlendirilecek olan proje ve faaliyetlerin araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik projeleri ile faaliyetleri tanımına uygun olması gerekmektedir.
Ar-Ge, Tasarım ve Yenilik Faaliyeti Olarak Kabul Edilmeyecek Faaliyet ve Projeler
Madde 8- (1) Aşağıdaki faaliyet ve projeler Ar-Ge faaliyeti kapsamında değerlendirilmez:
a) Pazarlama faaliyetleri, piyasa taramaları, pazar araştırması ya da satış promosyonu,
b) Kalite kontrol,
c) Sosyal bilimlerdeki araştırmalar,
ç) Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri,
d) İlaç üretim izni öncesinde en az iki aşaması yurt içinde gerçekleştirilmeyen klinik çalışmalar ile üretim izni sonrasında gerçekleştirilen klinik çalışmalar,
e) Bir Ar-Ge projesi kapsamında olmaksızın icat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı,
f) Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine yönelik olmayan şekil, renk, dekorasyon ve benzeri estetik ve görsel değişiklikleri içeren biçimsel değişiklikler,
g) Programlama dilleri ile işletim sistemleri hariç olmak üzere, internet sitelerinin ve benzerlerinin hazırlanmasına yardımcı mevcut yazılımların kullanılması suretiyle yapılan yazılım geliştirme faaliyetleri,
ğ) Yazılımlara ilişkin, bilimsel veya teknolojik ilerlemeler veya teknolojik belirsizliklerin çözülmesini içermeyen olağan ve tekrarlanan faaliyetler,
h) Kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri,
ı) Üretim ve üretim altyapısına yönelik yapılan yatırım faaliyetleri, ticari üretimin planlanması ve seri üretim sürecine ilişkin harcamalar,
i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri,
j) Bir Ar-Ge projesi kapsamında olmaksızın yeni süreç, sistem veya ürün ortaya konulmasına hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi,
k) Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle geliştirilen ürüne veya sürece ilişkin fikrî mülkiyet haklarının edinimi dışında bu hakların korunmasına yönelik faaliyetler.
(2) Aşağıdaki faaliyetler tasarım ve yenilik faaliyeti kapsamında değerlendirilmez:
a) Pazarlama faaliyetleri, piyasa taramaları, pazar araştırması ya da satış promosyonu,
b) Kalite kontrol,
c) Bir tasarım projesi kapsamında olmaksızın icat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı,
ç) Kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri,
d) Üretim ve üretim altyapısına yönelik yapılan yatırım faaliyetleri, ticari üretimin planlanması ve seri üretim sürecine ilişkin harcamalar,
e) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri,
f) Bir tasarım projesi kapsamında olmaksızın yeni süreç, sistem veya ürün ortaya konulmasına hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi,
g) Tasarım faaliyetleriyle geliştirilen ürüne veya sürece ilişkin fikrî mülkiyet haklarının edinimi dışında bu hakların korunmasına yönelik faaliyetler,
ğ) Paris Sözleşmesi’nin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamında yer alan hükümranlık alametleri ile bu kapsam dışında kalan ancak kamuoyunu ilgilendiren, dini, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği işaretlerin, armaların, amblemlerin, nişanların veya adlandırmaların uygunsuz kullanımını içeren tasarım faaliyetleri,
h) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı tasarım faaliyetleri.
Yürürlük
Madde 9– Bu Yönerge Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.   
Yürütme
Madde 10- Bu Yönerge hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.