DEÜ Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönerge

Yayınlanma Tarihi: 19-10-2017

Ünv.Yönt.Kur. : 10.10.2017 – 1321/23

T.C
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
GÜVENLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
 Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi mensuplarının can ve mal güvenliği ile yerleşkelerindeki  bina, sosyal tesisler,  bahçe ve alanların,  her türlü taşıt, malzeme ve ekipmanların korunmasına yönelik verilen koruma ve güvenlik hizmetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 –  Bu Yönerge Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü, bünyesinde görev yapan güvenlik  personelinin çalışma usul ve esaslarını kapsar. Özel Güvenlik Hizmetleri ile ilgili düzenlemeler de bu yönerge hükümleri kapsamındadır.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönerge, aşağıdaki mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır:
–          2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 
–          5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
–          07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik,
–          5188 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinde gözetilerek Esaslar Hakkında Genelge (2005/42)  
–          Birleştirilmiş Genelge (Bakanlık Genelge 2012/42 – EGM Genelge 2012/71).
           Tanımlar
           Madde 4-Bu Yönergede geçen;
a)      Üniversite : Dokuz Eylül  Üniversitesini,
b)     Rektör:Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,
c)      Birimler: Dokuz Eylül Üniversitesi yerleşkelerinde yer alan Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ile Rektörlüğe ve diğer birimlere bağlı akademik ve idari hizmet birimlerini,
d)     Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü:   Dokuz Eylül Üniversitesi’nin   tüm güvenliğini sağlamak üzere Genel Sekreterliğe bağlı Koruma ve Güvenlik  Müdürlüğünü,
e)      Koruma ve Güvenlik Müdürü: Dokuz Eylül Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Müdürlüğünün tam yetki ve sorumluluğa sahip yöneticisini,
f)       Koruma ve Güvenlik Müdür Yardımcısı: Koruma ve Güvenlik Müdürlüğüne bağlı görev yapan müdür yardımcılarını,
g)      Koruma ve Güvenlik Şefi: Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü’ne bağlı görev yapan şefleri,
h)     Koruma ve Güvenlik Görevlisi:   Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmek amacıyla görev yapan kadrolu güvenlik personeli ile özel güvenlik şirketlerinden hizmet alımı suretiyle istihdam edilen özel güvenlik görevlisini,
i)       Güvenlik Koordinasyon Kurulu: Rektör adına ilgili Rektör Yardımcısının başkanlığında Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Yerleşke güvenliğinden sorumlu akademik birim yöneticileri ile Koruma ve Güvenlik Müdürü’nden oluşan Kurulu,
j)       Kamera Kayıt Merkezi: Yerleşke genelindeki güvenlik kamera görüntülerinin izlendiği ve kaydının yapıldığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesindeki teknik birimi,
k)     Akıllı Kart: Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde mensuplar tarafından kullanılan bariyerli, turnikeli kampus girişleri, turnike ve kayar kapılı bina girişleri, bariyerli otopark girişleri, personel takip sistemi, kafeterya tabldot, kafeterya alakart restoran, kantinler, kütüphaneden kitap alımı alanlarında yetkilendirilmiş içine mikro chip yerleştirilmiş olan plastik kartı,
l)       Hızlı Geçiş Sistemi (DE-HGS): Dokuz Eylül Üniversitesi yerleşke girişlerinde araç trafiğinde yaşanan sorunları ortadan kaldırmak ve güvenliği sağlamak amacıyla yetkilendirilerek araçlara yapıştırılan etiketi,
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Yönetim, Görev, Yetkiler ve Sorumluluk
Yönetim          
Madde 5-  Güvenlik hizmetlerinin en üst amiri Rektördür. Ancak, Rektör bu yetkisini Rektör Yardımcılarından birine devredebilir.
           Diğer sorumlular; Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Koruma ve Güvenlik Müdürü, Koruma ve Güvenlik Şefleri, Koruma ve Güvenlik Görevlileri ile Yerleşke güvenliğinden sorumlu akademik birim yöneticileridir.
Güvenlik Koordinasyon Kurulu ve Görevleri
Madde 6- Güvenlik Koordinasyon Kurulu, Rektör adına ilgili Rektör Yardımcısının başkanlığında, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, yerleşke güvenliğinden sorumlu akademik birim yöneticileri, Koruma ve Güvenlik Müdürü ile Koruma ve Güvenlik Şeflerinden oluşur.
Kurul, ilgili mevzuata uygun olarak; koruma ve güvenlik hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu sağlamak ve tespit edilen aksaklıkları gidermek üzere ayda bir ve/veya üst yönetimin isteği ile toplanarak kararlar alır. Karar tutanakları Kurul üyelerince imzalanır. Kararların yerine getirilmesi ve takibi Müdürün sorumluğundadır.
Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü ve Görevleri
Madde 7- Müdürlük, ilgili mevzuata uygun olarak koruma ve güvenlik hizmetlerinin kesintisiz aksatılmadan yürütülmesini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak, tespit edilen aksaklıkları gidermek, Rektörlük ile Yerleşke Koruma ve Güvenlik Şeflikleri arasındaki iletişim ve koordinasyonu sağlamak, söz konusu birimlerin her türlü sevk ve idaresini organize etmekle yükümlüdür.
Üniversite mensuplarının günlük çalışma süreleri boyunca can ve mal güvenliğinin sağlanması, çalışanların, öğrencilerin ve ziyaretçilerin konulan kurallara uymalarının sağlanması ve Üniversiteye ait yerleşkeler bina, bahçe ve alanlar ile her türlü taşıt, malzeme ve ekipmanın kesintisiz korunması ve güvenliğinin sağlanması ve bu bağlamda görev yapan personelin görev alanı sayılan bütün birimlerin güvenliğinden sorumludur.
Müdürlüğün görevleri şunlardır:
a)     Üniversite ve bağlı birimlerini sabotaj, yangın, hırsızlık, yağma ve yıkma, zorla işten alıkoyma gibi her çeşit tehdit, tehlike ve tecavüze karşı korumak.
b)     Üniversitenin yerleşkelerinde yer alan laboratuar, bina ve tesisler için sabotaja, doğal gaz kaçağına, yangına, hırsızlığa, toplu eylemlere karşı Koruma Planı hazırlamak, koruma planını her yılın Ocak ayında güncellemek ve Rektörlüğe sunmak.
c)      Görev alanları içinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları derhal kolluk kuvvetlerine bildirmek ve kolluk kuvvetleri gelinceye kadar sanıkları yakalamak ve gözaltına almak.
d)     Üniversite ve bağlı birimlerinde meydana gelen suçlu ve suç delillerini muhafaza etmek, kolluk kuvvetlerinin işe el koymasından itibaren emrine girerek onlara yardımcı olmak.
e)      Sivil Savunma ve itfaiye birimlerinin görevlerini yerine getirmesine yardımcı olmak.
f)      İlgili Kanuna göre personelin özlük ve izin işlemlerini takip etmek, nöbet noktaları ile ilgili talimatlar hazırlamak, uygulanmasını sağlamak ve denetlemek.
g)     Üniversite yerleşkelerinde faaliyet gösteren firmalar ve ziyaretçiler ile ilgili koruma ve güvenlik tedbirleri üretmek, üst yöneticinin onayına sunmak.
h)     Üniversite yerleşkeleri ile bağlı birimlerde meydana gelen tüm olayları takip ederek tedbir üretmek, üst yöneticinin onayına sunmak.
i)       Birim ile ilgili yazışmaları takip etmek ve gerekli yazışmaları yapmak, nöbet ve vardiya çizelgelerini hazırlamak ve çalışma programını düzenlemek.
j)      Mahiyetindeki personelin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek, hizmet içi eğitim programlarının yapılmasını sağlamak ve denetlemek.
k)     Üniversite birimlerinde, gerekli gördüğü durumlarda, giriş ve çıkışlarda Kimlik Kontrolü yapmak, yerleşkede şüpheli şahısların dolaşmasına engel olmak, birime ait olan ve girilmesi kayda bağlı yerlere görevli ve yetkili olmayanların girmesini engellemek, görev alanı içinde vuku bulan her türlü kazada gerekli yardımları yapmak.
l)       İlgili mevzuattaki görev ve yetkileriyle ilgili hazırlanan Çalışma Talimatının güvenlik birimlerinde görünür şekilde bulunmasını sağlamak.
m) Güvenlik ve trafik ile ilgili ilan, pano, işaret levhaları vb korumak ve gerekli görüldüğü durumlarda güncellenmesini sağlamak.
n)     Koruma ve güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği diğer önlemleri almak.
o)     Bağlı olduğu hiyerarşi içinde üst yöneticiler tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.
Koruma ve Güvenlik Müdürünün Görev, Yetkileri ve Sorumlulukları
Madde 8- Koruma ve Güvenlik Müdürü, Rektör adına ilgili Rektör Yardımcısı ve Genel Sekretere karşı sorumludur. Müdürlüğün görevlerinin yürütülmesini, koordinasyonunu, düzenini sağlamak görev ve sorumluluğu Müdüre aittir. Görev alanı ile ilgili olan Daire Başkanlıkları ve birimlerle koordineli olarak çalışır.
Müdürün görev ve yetkileri şunlardır;
a)      İlgili mevzuata uygun olarak güvenlik hizmetlerini yürütmek ve ilgili yazışmaları yapmak,
b)     Personel idaresi, nöbet hizmetleri organizasyonu, izinler ve çalışma düzeninin sağlanması, disiplin işlerinin takibi ve personel arasında görev bölümü yapmak.
c)      Güvenlik kamera sisteminin çalışmasını, kameraların 7/24 izlenmesini sürekli denetler ve kameralardaki arızaları ve eksiklikleri tespit ederek Bilgi İşlem Dairesine bildirmek.
d)     Kamera kayıtlarının temini ile ilgili başvuruları Genel Sekreterliğe bildirmek.
e)      Yerleşkelerde DE-HGS ile bariyerlerden giriş ve çıkış yapan araçların kontrolünü yapmak ve bu sisteme ait kayıtların tutulmasını sağlamak.
f)       Giriş kapılarında turnikeli geçiş sisteminin çalışmasını sağlamak ve gerekli kontrolleri yapmak.
g)      Müdürlüğün çalışmalarının düzenli ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak.
h)     Gündüz ve gece nöbetlerinin bitiminde Şefliklerden gelen raporları Genel Sekreterliğe iletmek.
i)       Güvenlik teknolojilerini yakından takip etmek, gereken eğitim ve kurslara katılmak ve personelin bu konuda hizmet içi eğitimlerle yetiştirilmesini sağlamak.
j)       Yukarıda belirtilen konularda ilgili mercilere bilgi aktarmak, detaylı bilgileri içeren tutanak ve rapor düzenlemek.
k)     Bağlı olduğu hiyerarşi içinde üst yöneticiler tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.
Koruma ve Güvenlik Şeflerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 9-   Koruma ve Güvenlik Şefleri, ilgili mevzuat kapsamında Üniversite mensuplarının günlük hizmet/öğrenim süreleri boyunca can ve mal güvenliğinin sağlanması, yerleşkelerdeki bina, bahçe ve alanlar ile her türlü taşıt, malzeme ve ekipmanın kesintisiz korunması ve güvenliğinin sağlanmasında Koruma ve Güvenlik Müdürüne karşı sorumludur.
Koruma ve Güvenlik Şeflerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a)      Görev alanı içerisinde işlenen suçları genel kolluk kuvvetlerine bildirmek, kolluk kuvvetlerinin intikaline kadar şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin korunması için gerekli tedbirleri almak.
b)      Görev esnasında yerleşkenin giriş ve çıkışlarını denetim altında tutmak, binaların iç ve dış emniyetini sağlamak, araçların plakasını ve sürücülerin kimliğini güvenlik görevlileri aracılığıyla kontrol etmek ve deftere kaydetmek.
c)       Görev esnasında yerleşke içerisinde düzenli devriye hizmeti yapılmasını sağlayarak maddi ve manevi kayıplara yol açabilecek durumları önlemek.
d)      Görev esnasında yerleşke içerisi veya dışarısından kaynaklanabilecek her türlü hırsızlık, yangın ve sabotajlar vb. eylemlere karşı duyarlı olmak ve bu sebeple gerektiğinde ilgili mevzuatı göre dedektörle arama yapılmasını sağlamak.
e)       Görev esnasında binaların tüm girişlerinde, Koruma ve Güvenlik Müdürü ile yerleşkelerde güvenlikten sorumlu akademik yöneticiler tarafından verilen görevleri; ilgili mevzuatlar ve talimatlar çerçevesinde yerine getirmek, denetimde bulunmak ve bu konularda Koruma ve Güvenlik Müdürüne bilgi vermek, karşılaşılan olaylarla ilgili detaylı bilgileri içeren tutanak ve raporları düzenlemek.
f)       Yerleşke alanında park yasağı olan yerlere veya park için ayrılmış alanlara uygunsuz park eden veya etmeye çalışan araçları engelleyerek trafik düzenini sağlamak.
g)      Görev esnasında, yerleşke alanında bulunan kişilerin güvenlik ile ilgili belirlenen kurallara uygun hareket edip etmediklerini gözlemek ve kontrol etmek, aksi halleri Müdürüne bildirmek.
h)      Görev esnasında yukarıda belirtilen konularda Müdürüne bilgi vermek, detaylı bilgileri içeren tutanak ve raporları düzenlemek.
i)        Görev görevlilerinin, görev yerlerine ait görev talimatlarına ve ilgili diğer mevzuatlara uygun çalışıp çalışmadıklarını kontrol etmek.
j)       Güvenlik kamera sisteminin çalışmasını, kameraların 7/24 izlenmesini sürekli denetlemek ve kameralardaki arıza ve eksiklikleri tespit ederek Müdürlüğe bildirmek.
k)      Kamera kayıtlarının temini ile ilgili başvuruları Müdürlüğe bildirmek.
l)        Yerleşkelerde DE-HGS ile bariyerlerden giriş ve çıkış yapan araçların kontrolünün yapılması ve bu sisteme ait kayıtların tutulması konusunda Müdürlüğün talimatlarına göre işlem yapmak.
m)   Giriş kapılarında turnikeli geçiş sisteminin işlemesini sağlamak, arıza ve eksikliklerin olması halinde Müdürlüğe bildirmek.
n)      Gündüz ve gece nöbetlerinin bitiminde Müdürlüğe e-posta-faks vb iletişim araçları ile rapor vermek.
o)      Bağlı olduğu hiyerarşi içinde üst yöneticiler tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.
Koruma ve Güvenlik Görevlileri/Özel Güvenlik Görevlilerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 10– Koruma ve Güvenlik Görevlileri/Özel Güvenlik Görevlilerinin genel olarak ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen görev ve sorumlulukları şunlardır:
a)     Güvenlikle ilgili görülen aksaklıklara anında müdahale etmek ve konu ile ilgili tutanak tutmak.
b)    Güvenlik hizmetini vardiya usulü ile fasılasız olarak 7/24 saat sağlamak.
c)     Giriş kapılarında turnike geçişlerini sağlamak ve kimlik kontrolü yapmak.
d)    Yerleşkelerde Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile bariyerlerden giriş ve çıkış yapan araçların kontrolünün yapılması ve bu sisteme ait kayıtların tutulması konusunda Müdürlüğün talimatlarına göre işlem yapmak.
e)     Kamera izleme faaliyetlerini düzenli bir şekilde yürütmek.
f)      Güvenlik kamera sistemindeki arızaları ve eksiklikleri tespit ederek Şefine bildirmek.
g)     Konuklara ziyaretçi kartı uygulaması yapmak.
h)    Yerleşkeleri çevreleyen duvar, tel örgü ve yetkisiz geçiş riski taşıyan noktaları kontrol etmek, binalarda her türlü hırsızlığa ve eyleme karşı dikkatli ve duyarlı olmak.
i)      Mesai ve eğitimin sona ermesini takiben akşam binaların dış kapılarını kilitlemek, giriş ve çıkışları kontrol altına almak.
j)      Gece, kontrol noktalarını devriye tur kontrol sistemleri ile sürekli gezilerek, özellikle ölü noktalar, çalışma ofisleri, laboratuarlar, derslikler, konferans salonları, spor salonları, kütüphane, stüdyo vb yerlerin kapı ve ışıklarını denetlemek.
k)     Yangın, deprem, su baskını gibi doğal afetler için oluşturulan acil eylem planları gereğince ilk müdahalede bulunmak.
l)      Bina içerisinde ve dışında nizam ve intizamı bozanları uyarmak.
m) İdarece izinli olmayan her türlü faaliyet ile binaların ve eşyaların tahrip edilmesini önlemek, görüntü ve ses kirliliği yaratan her türlü faaliyeti engellemek ve belirtilen konularda ilgili mercilere bilgi aktarmak, gerekli tutanak ve raporları düzenlemek.
n)    Yerleşke alanına girecek-çıkacak her türlü eşyanın bilhassa patlayıcı, yakıcı maddelerin yüklenmesi ve indirilmesinde gerekli tedbirler almak ve ilgililerce alınmasını sağlamak.
o)     Gündüz ve gece nöbetlerinin bitiminde Şefine e-posta-faks v.b iletişim araçları ile rapor vermek.
p)    Nöbet hizmetinde kullanılan malzeme, teçhizat ve eşyaların kontrolünü yapmak ve her zaman çalışır vaziyette olmasını sağlamak.
r) Bağlı olduğu hiyerarşi içinde üst yöneticiler tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.
Madde 11- Koruma ve Güvenlik Görevlilerinin/ Özel Güvenlik Görevlilerinin genel olarak ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen yetkileri şunlardır:
a)     Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlere kimlik sormak, duyarlı kapıdan geçirmek, bu kişilerin üstlerini dedektörle aramak, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirmek.
b)     Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri vb etkinliklerde kimlik sormak, duyarlı kapıdan geçirmek, bu kişilerin üstlerini dedektörle aramak, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirmek.
c)      Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 90. maddesine göre yakalama ve yakalama nedeniyle orantılı aramak.
d)     Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalamak ve aramak.
e)      Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girmek.
f)      Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete almak.
g)      Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete almak.
h)     Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalamak.
i)       Olay yerini ve delilleri korumak, bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanununun 168. maddesine göre yakalamak.
j)      Türk Medeni Kanununun 981. maddesine, Borçlar Kanununun 52. maddesine, Türk Ceza Kanununun 24. ve 25.maddelerine göre zor kullanmak. 
Çalışma Şekli ve İşleyiş
Madde 12- Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü’nde görev yapan Koruma ve Güvenlik Personeli aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:
a)      Güvenlik personeli hal ve davranışları ile üniversiteye çağdaş görünümüne uyum sağlayacaktır.
b)     Görevini kendisine verilen ve kurumun belirlediği üniformayı giyerek ifa edecektir. Üniforma görev alanı dışında kesinlikle giyilmeyecektir.
c)      Güvenlik personeli saç ve sakal tıraşlı, elbiseleri lekesiz, ayakkabıları boyalı bir şekilde ciddi ve vakur olarak görevleri başında bulunacaktır.
d)     Güvenlik personeli görev esnasında ciddiyete bağdaşmayacak hal ve hareketten kaçınmalıdır. Üniformasıyla bağdaşmayacak şekilde kolye, künye vb. süs eşyaları bulundurmayacaktır.
e)      Güvenlik personeli görev dışı işlerle uğraşmayacak ve iş takibinde bulunmayacaktır.
f)       Görevliler bulundukları alanı izinsiz olarak hiçbir şekilde terk etmeyecektir.
g)      Güvenlik personeli görev alanlarını sık sık gezerek yangın, hırsızlık, sabotaj vb. olaylara müdahale edeceklerdir.
h)     Güvenlik personeli görev bölgelerine idarenin izni olmadan fotoğraf, bildiri, afiş asılmasına engel olacaklardır.
i)       Güvenlik personeli bina bahçesinde, iç mekânlarında dilenci, seyyar satıcı vb faaliyet yapanları engelleyecektir.
j)       Güvenlik personeli idarenin belirleyeceği çalışma şartlarına uyacaktır.
k)     Görev alanı içinde bulunan kamera sistemi, anons sistemi, araç bariyer sistemi, yangın alarm sistemlerinden tamamen güvenlik elemanı sorumlu olacaktır.
l)       Güvenlik personeli görevleri esnasında Valilik tarafından kendilerine verilen Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı”nı üniformasının sol yakasında mutlaka görünür şekilde takacaktır.
m)   İdare acil durumlarda kendi isteği ve kendi insiyatifiyle izinli olan personelin çalışma saatlerini belirleyebilecektir. Nöbette olan personel hiç bir şekilde görev yerlerinden ayrılamayacaktır.
n)     Güvenlik personeli greve katılamaz.
o)      Güvenlik personeli, tüm iç emniyet tedbirlerine uyacak ve üçüncü şahıslardan hediye, bahşiş almayacaktır.
p)     Güvenlik personeli görev yerlerinde gazete mecmua vb gibi şeyler okumayacaktır.
q)     Güvenlik personeli idarenin yetkilileri, çalışanları ve görevde işbirliği içinde olduğu personelle uyum içinde çalışacaktır.
r)      Güvenlik personeli idare tarafından görevlendirilen Güvenlik Şefinin emrinde görev yapacaktır.
s)      İdarenin, lüzum görmesi halinde, güvenlik personeline eğitim ve seminer verebilecektir.
t)       Kendisine ve personele teslim edilmiş demirbaşın, kullanımından, emniyetinden ve bakımı ile tamirinden, binaların içinde ve dışında vermiş olduğu zarar ziyandan sorumludur.
Disiplin ve Ceza Hükümleri
Madde 13- 5188 sayılı Kanunun 20. maddesi (c) bendinde belirtilen idari suçların haricinde, güvenlik görevlilerinin işleyecekleri disiplin suçlarında, personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hususlar
Toplu Eylemler
Madde 14- Toplu eylem ihbarı alındığında, Koruma ve Güvenlik Müdürlüğüne bilgi verilir. Gerektiğinde Rektörlükçe veya ilgili akademik birim yöneticilerince genel kolluk kuvvetlerine haber verilip davet edilir. Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü”nün yönlendirmesi doğrultusunda, bina güvenliği sağlanır. İhtiyaç duyulduğu takdirde girişler kapatılarak diğer güvenlik noktalarından takviye güvenlik görevlisi alınabilir. Farklı eğitim birimlerinin öğrencilerinin girişleri engellenebileceği gibi ziyaretçi girişleri de sınırlandırılabilir veya engellenebilir.
İhbarlı Sabotaj, Saldırı ve Benzeri Olaylar
Madde 15– Sabotaj ihbarını alan özel güvenlik görevlisi vakit geçirmeden durumu telefon-telsiz veya bizzat giderek Koruma ve Güvenlik Şefine bildirir. Olayın durumuna göre Rektörlükçe genel kolluk kuvvetlerine haber verilir. Gerekirse itfaiye ve diğer kurumlardan da yardım istenir. Olay yeri, güvenlik hizmetleri yönetici ve sorumluları ile koordinasyon sağlayarak genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar binaların boşaltılması, ilk yardım ekiplerinin hazır tutulması, kıymetli evrakların taşınması gibi önlemler alınır.
Tutulacak Kayıtlar
Madde 16- Koruma ve Güvenlik Müdürlüğündeki defter ve dosyalar düzenli bir şekilde tutulacak ve muhafaza altına alınacaktır. Müdürlükte tutulması gereken kayıt ve defterler aşağıda yer almaktadır. Bunlar dışında gerekli görülmesi halinde Müdürlük tarafından diğer kayıtlar da tutulabilir.
a)      Personel Kayıtları: Her personel için özlük klasörü oluşturulacak ve Müdürlükte tutulacaktır.
b)      İdari Kayıtlar: Personel sayısı ve yapılan işlerin özetlendiği aylık raporlar, özel raporlar ile günlük raporları kapsayan idari kayıtlar Genel Sekreterliğe iletilecek ve Müdürlükte tutulacaktır.
c)       Puantaj Cetveli: Personelin aylık puantaj cetvelleri Müdürlükçe ilgili birimlere iletilecektir.
d)      Tutanaklar: Güvenlik personelince tutulan tutanaklar Üst Yönetime iletilecek ve  bir nüshası Müdürlükte dosyalanacaktır.
e)        Nöbet defterleri ile aylık nöbet çizelgeleri ve ziyaretçi defterleri düzenli olarak tutulması sağlanacak, kontrolü her gün yapılacak ve Müdürlükte saklanacaktır.
f)       Koruma ve Güvenlik Planları: Üniversitenin korunması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuata göre hazırlanan Koruma ve Güvenlik Planlarının bir sureti Valiliğe iletilmek üzere Genel Sekreterliğe gönderilecek bir sureti de Müdürlükte muhafaza edilecektir.         
Madde 17- Üniversite birimleri tarafından gerçekleştirilmesi planlanan her türlü etkinlikte, özel şirketlerin yapacakları her türlü bakım, tadilat ve hafriyat vb. işlerde veya yürüttükleri hizmet nedeniyle fazla mesai yapılması gibi durumlarda güvenlik önlemlerinin alınabilmesi ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için; gerçekleştirilecek etkinlik veya iş bilgilerinin koordine edilerek, önceden Genel Sekreterliğe bildirilmesi birim yöneticilerinin sorumluluğundadır.
Madde 18- Yerleşke ve birimlerde kamera sistemlerinin, her türlü geçiş turnikesinin, Hızlı Geçiş Sisteminin kurulmasından, çalıştırılmasından, işletilmesinden, bakım ve onarımından, ilgili mevzuatlar çerçevesinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sorumludur. Kamera kayıtları, Bilgi İşlem Dairesi’ndeki Kamera Kayıt Merkezinde tutulacak ve geçmişe dönük görüntü talepleri karşılanacaktır.
 Ayrıca, ilgili birimlerle koordineli olarak, Akıllı Kartların basımı, dağıtımı ve yetkilendirilmesi ile DE-HGS Etiketlerinin hazırlanması, başvuru şekline ve araçlara yapıştırılmasına ilişkin iş ve işlemler de Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın sorumluluğundadır.
Yürürlük
Madde 19- Bu Yönerge, Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Kurulu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 20- Bu Yönerge, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.