DEÜ Danışma Kurulu Yönergesi

Yayınlanma Tarihi: 04-10-2017

Üniv.Sen.: 08/08/2017-476/16

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi ve birimlerinin, kamu ve özel sektör kuruluşları ile diğer paydaşlar arasındaki işbirliğini ve bu işbirliğinin sürdürebilirliğini sağlamak, tecrübe paylaşımında bulunmak üzere kendi Danışma Kurulu’nu oluşturmak ve bunların çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Dokuz Eylül Üniversitesi ve birimlerinin dış paydaşlarla sürdürülebilir işbirliğini sağlamak, ilişkileri geliştirmek ve tecrübe paylaşımında bulunmak üzere kurulacak Danışma Kurulu’nun oluşumu ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönerge, 04.11.1981 tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (f) fıkrasına ve 08.10.2016 tarihli ve 29851 sayılı Resmi Gazete yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin Yönetmelik”e göre düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) Üniversite                                       : Dokuz Eylül Üniversitesini,

b) Rektör                                            : Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

c) Senato                                             : Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,

ç) Yönetim Kurulu                             : Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

d) Üniversite Danışma Kurulu           : Üniversite ve birimlerinde yürütülen faaliyetlere ilişkin görüş bildiren ve öneriler sunan Kurul’u,

e) Birimler                                           : Akademik (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu,  Konservatuvar, Uygulama ve Araştırma Merkezleri) ve idari birimleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Danışma Kurulu’nun Görev ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları

Danışma Kurulu

MADDE 5 – (1) Danışma Kurulu, Üniversitenin iş dünyası ve diğer paydaşlarla ilişkilerini geliştirmek amacıyla Rektörün başkanlığında, Rektör tarafından önerilecek kamu ve özel sektör kuruluşlarının temsilcilerinden olmak üzere aşağıdaki üyelerden oluşur.

a)    Rektör,

b)   Rektör Yardımcıları

c)    Senatoyu temsilen 2 üye

ç)   Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO)

d) Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş. (DEPARK)

e)   İzmir Valiliği

f)   İzmir Büyükşehir Belediyesi

g)      İzmir Ticaret Odası

ğ)   Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)

f)       Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD)

ı)  KOSGEB İdaresi Başkanlığı İzmir Güney Hizmet Merkezi Müdürlüğü

f)    İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA)

g)   İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB)

h)   Türkiye Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İzmir İl Müdürlüğü

i)     D.E.Ü. Mezunlar Derneği (DEUDER)

j)     Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)

k)   TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu

l)     İzmir Barosu.

Üniversite Dışından Kurul Üyelerinin ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi

MADDE 6 – (1) Kurul üyelerinin görev süresi üç yılla sınırlıdır. Görev süresi sona eren üye, kurumu tarafından tekrar önerilebilir.

(2) Kurumlarını temsilen görevlendirilen üyelerin, kurumlarındaki görevlerinin sona ermesi halinde kurul üyelikleri de sona erer. Görevi sona eren üyenin yerine kurumu tarafından yeni üye belirlenir.

(3) Kuruldan istifa eden üyenin yerine kurumu tarafından yeni üye belirlenir. Yeni üye kalan süreyi tamamlar.

Danışma Kurulu’nun Görevleri

MADDE 7- (1) Danışma Kurulu’nungörevleri şunlardır:

a) Üniversite birimlerinin faaliyet gösterdiği alanlardaki kamu ve özel sektör kurum, kuruluş ve meslek odaları ile ilişkilerini ve işbirliklerini geliştirmek ve güçlendirmek,

b) Dış paydaşların talep ve önerileri üzerine fikir alışverişinde bulunmak,

c) Eğitimde kalitenin artırılmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve sürekli iyileştirilmesine katkıda bulunmak,

ç) Üniversite dışı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak ilgili alanda uygulama çalışmalarına destek sağlamak, yardımcı olmak,

d) Kamu ve özel sektörde istihdam ihtiyacının karşılanmasına ilişkin olarak mezunlardan beklenen bilgi ve beceriler hakkında önerilerde bulunmak,

e) Üniversitesinin eğitim-öğretim faaliyetlerinin stajlar, mentörlük vb. yollarla zenginleştirilmesine katkıda bulunmak,

f) Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğinin arttırılması, Ar-ge faaliyetlerinin geliştirilmesi için önerilerde bulunmak,

g) Üniversitenin tanınırlığını arttırmak için görüş ve önerilerde bulunmak.

Danışma Kurulu’nun Çalışma Usul ve Esasları

MADDE 8 – (1) Danışma Kurulu’nun çalışmasına yönelik işlemler şunlardır:

a)Danışma Kurulu yılda en az iki defa olmak üzere Başkanın çağrısı ile toplanır.

b) Kurul gündemi Başkan tarafından hazırlanır. Gündemin hazırlanmasında Kurul üyelerinin önerileri dikkate alınır. Üniversitenin talepleri, öncelikle gündeme alınır ve görüşülür. Gündem, toplantı tarihinden en az üç iş günü önce üyelere elektronik ortamda bildirilir.

c) Kurul üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Kurul başkanının kararı veya kurul üyelerinin çoğunluğunun talebi üzerine, görüşlerine başvurmak amacıyla kurul üyesi olmayan kişi veya kurum temsilcileri toplantıya çağırılabilir, görüşleri dinlenebilir. Ancak, bu kişiler oylamaya katılamazlar.

ç) Kurul ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçer. Başkanın katılamadığı toplantılara başkan yardımcısı başkanlık eder.

d) Kurulun sekretarya görevi Genel Sekreterlik tarafından yürütülür.

e) Kurul kararları tavsiye niteliğindedir. Kurul kararları, ilgisine göre Üniversite Senatosu’nun , Yönetim Kurulu’nun ve ilgili Üniversite birimlerinin bilgisine sunulur ve bu kurullarda tartışılır.

f) Genel Sekreterlik tarafından Danışma Kurulu Kararları ve faaliyetlerine ilişkin raporlar dikkate alınarak genel bir faaliyet raporu hazırlanır  ve en geç Aralık ayının sonuna kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na iletilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosu’nda onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.