30.12.2008/341

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 30.12.2008
Toplantı Sayısı : 341

GÜNDEM     :
  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. 2009-2010 öğretim yılında Üniversitemize dikey geçiş yolu ile alınacak öğrenci kontenjanlarının tespiti.
  3. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalında Doktora Programı açılması.
  4. Mühendislik Fakültesi’nin Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının “Öğrenime Ara Verme İzni” ile ilgili 29.2 maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılması.
  5. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nün Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğrencileri için açtığı Çift Anadal Programına ait öğretim planında değişiklik yapılması.
  6. 5806 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (Af Kanunu) Kanunun 1.maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna eklenmiş olan geçici 56.maddenin uygulanmasına ilişkin esasların belirlenmesi.
  7. Üniversitemiz ile Polonya Cracow Pedagoji Üniversitesi arasında akademik işbirliği yapılmasına ilişkin protokol.
  8. Üniversitemiz ile Macaristan Eötvös Loránd Üniversitesi arasında akademik işbirliği yapılmasına ilişkin protokol.
Toplantıda Bulunanlar
Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Kemal KOCABAŞ
Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
Prof.Dr. Nevzat AŞIK
Prof.Dr. Alp TİMUR
Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
Yrd.Doç.Dr. Mehmet FIRINCI
Prof.Dr. Ömür ÖZMEN
Prof.Dr. Tunç ALKIN
Prof.Dr. Oğuz ADANIR
Prof.Dr. Serdar KURT
Prof.Dr. Besti ÜSTÜN
Prof.Dr. Semih ÇELENK
 
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
 
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
 
Prof.Dr. Ömer DUMLU
Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
 
Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
 
Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ
 
Prof.Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU
 
Prof.Dr. Mehmet KARTAL
Prof.Dr. Murat TUNCAY
 
Prof.Dr. Melda SUR
 
Prof.Dr. Hülya KOÇ
 
Prof.Dr. Ayşe OKUR
 
Doç.Dr. Kemal ARI
 
Prof.Dr. Bülent CİHANGİR
 
Prof.Dr. Mehmet ŞEKER
Prof.Dr. İbrahim ATALAY
 
Prof Dr. Akın ALTUN
 
Prof.Dr. Sedat KARADEMİR
Prof.Dr. Uğur YILMAZ
 
Prof.Dr. Gül GÜNER
 
Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER
 
Prof.Dr. Güldem CERİT
 
Prof. Aykut YAFE
 
Prof.Dr. Z.Candam ALGUN
 
Prof.Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU
Prof.Dr. İlgi ŞEMİN
 
Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN
 
Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
 
Raportör Prof.Dr. Cem TERZİ
 

Üniversite Senatosu 30.12.2008 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında altı üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Ferda Aysan rahatsız, Prof.Dr. Cahit Helvacı ve Prof.Dr. Ahmet Münir Kınay görevli oldukları için Dekan Vekili Yrd.Doç.Dr. Mehmet Fırıncı, Müdür Vekilleri Prof.Dr. Akın Altun ile Prof.Dr. Uğur Yılmaz toplantıya katıldı.
Prof.Dr. Kemal Kocabaş mazeretli, Prof.Dr. Nevzat Aşık ca Prof.Dr. Ömür Özmen görevli, Prof.Dr. Tunç Alkın izinli, Prof.Dr. Oğuz Adanır rahatsız ve Prof.Dr. Besti Üstün görevli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Üniversitemizin diğer programlarına 2009-2010 öğretim yılında Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarına göre alınacak öğrenci kontenjanlarının Fakülte ve Yüksekokullar tarafından önerilen ekteki şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Fen Bilimleri Enstitüsü Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı bünyesinde “İngilizce Coğrafi Bilgi Sistemleri Doktora Programı” açılmasına, öğretim planının 31.10.2008 tarih ve 3/15 sayılı Enstitü Kurul Kararında yer aldığı şekilde kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Mühendislik Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 29.2’nci maddesinde değişiklik yapılarak aşağıdaki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Öğrenime Ara Verme İzni
Madde 29.2- Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazeret nedeni ile öğrenimine ara vermek zorunda kalan bir öğrenciye, kendisine izin verilmesine dair bir dilekçe ile başvurması ve başvurusunun dayandığı mazeretin varlığını kanıtlaması kaydı ile Fakülte Yönetim Kurulu tarafından bir yıl (iki yarıyıl) olarak öğrenime ara verme izni verilebilir. Bir yıl süreli ara verme izni, izin verildiği akademik yıl başlangıcından izleyen akademik yılın başladığı tarihe kadar olan süreyi kapsayacak şekilde verilir.
Öğrenci, izinli olduğu süre içinde öğrenimine devam edemez. Bu durumda, öğrencinin her türlü öğrencilik hakları dondurulur.
Bu hükümler uyarınca öğrenime ara verme izni alan bir öğrencinin öğrenimine ara verdiği süre, o öğrenci için bu Uygulama Esaslarının 14.2 maddesinde belirtilen öğrenim süresine eklenir.
Süre ekleme nedeninin ve eklenecek sürenin Fakülte Yönetim Kurulu kararında belirtilmesi şarttır.
KARAR 5- Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünün Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğrencileri için açılan Çift Anadal Programına ait öğretim planının 25.11.2008 tarih ve 6/11 sayılı Fakülte Kurul Kararında belirtildiği şekilde değiştirilerek kabulüne ve bu değişikliğin 2008-2009 öğretim yılından itibaren tüm öğrencilere uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- 5806 Sayılı Kanunun 1.maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna eklenmiş olan geçici 56.maddesinin uygulanmasına ilişkin esasların ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Üniversitemiz ile Polonya Cracow Pedagoji Üniversitesi arasında ekte yer alan Akademik İşbirliği Protokolü çerçevesinde Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesi uyarınca işbirliği yapılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Üniversitemiz ile Macaristan Eötvös Loránd Üniversitesi arasında ekte yer alan Akademik İşbirliği Protokolü çerçevesinde Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesi uyarınca işbirliği yapılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.