30.11.2004/725

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 30.11.2004
Toplantı Sayısı : 725

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Sayram Akdil hakkındaki raporlar.
 3. Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç. Ömür Bütev Dolgun hakkındaki raporlar.
 4. Mühendislik Fakültesi Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ender Yazgan Bulgun hakkındaki raporlar.
 5. Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usulü Hukuku Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Veli Özer Özbek hakkındaki raporlar.
 6. Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Meltem Kutlu Gürsel hakkındaki raporlar.
 7. İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Adil Çiftçi hakkındaki raporlar.
 8. İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Himmet Konur hakkındaki raporlar.
 9. Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr. Kerim Ceryan’ın kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2005 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 10. Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Uzm.Hülya Atalay’ın 30.12.2004 tarihinden 2 (iki) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 11. Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Uzm.Dr. Cüneyt Ayrık’ın 23.01.2005 tarihinden 23.01.2006 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 12. Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Sanatta Yeterlik Eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Fuat Akdenizli’nin 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 13. Devlet Konservatuvarı’ndan Belçika uyruklu Prof.Jean Baily’nin 01.01.2005 tarihinden itibaren 31.12.2005 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 14. Devlet Konservatuvarı’ndan Azerbaycan uyruklu Prof.Aliverdibeyov Kazım Ağalaroğlu’nun 01.01.2005 tarihinden itibaren 31.12.2005 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 15. Devlet Konservatuvarı’ndan Özbek uyruklu Shavkat Ashirovich Tursunov’un 01.01.2005 tarihinden itibaren 31.12.2005 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 16. Devlet Konservatuvarı’ndan Özbek uyruklu Svetlena Nikolayevna Tursunova’nın 01.01.2005 tarihinden itibaren 31.12.2005 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 17. Üniversitemiz Sosyal Hizmetler Birimi 2005 Mali Yılı Bütçesinin tespit edilmesi.
 18. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda 2004 Kasım ayında dağıtılacak olan Döner Sermaye katkı payı dağıtım oranlarının tespiti.
 19. Mimarlık Fakültesi’nden Prof.Dr. Çınar Atay’ın Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 47. ve 48. maddeleri uyarınca “aylıktan kesme” cezasına itirazı.
 20. Akademik kadro aktarması.
 21. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Mustafa Sakal’ın Universiade 2005 Organizasyonu içinde İdari İşler Komisyonu Tesisler İşletmesi Alt Komisyonu Diğer Tesisler Yöneticisi olarak, 08.10.2004 – 30.08.2005 tarihleri arasında Fakültesindeki görevlerini aksatmadan haftada 2,5 gün olmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 22. Rektörlük Uzman kadrosunda görev yapan Burak Bilyay’ın, “Oracle Çözümler Zirvesi’04”e katılmak üzere 30.11.2004 tarihinde (yol hariç) yolluksuz, yevmiyeli olarak masrafların Bölümler bütçesinin 97-13-60-56-09-4-1-00-2-03-3-1-01 nolu tertibinden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 23. Mühendislik Fakültesi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda görev yapmakta olan Arş.Gör. Murat Oral ve Arş.Gör.Yaşar Dereli’nin “Oracle Çözümler Zirvesi’04”e katılmak üzere 30.11.2004 tarihinde (yol hariç) yolluksuz, yevmiyeli olarak masrafların Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bütçesinin 97-13-02-10-01-3-9-00-2-03-3-1-01 nolu tertibinden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 24. Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden Yrd.Doç.Dr. Zeliha Erdoğan’ın bilimsel çalışmalar yapmak üzere, Üniversitemiz Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nde 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 25. Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Biriminin 2004 Mali Yılı Gider Bütçesindeki 620-Makine-Teçhizat Alımları ve Büyük Onarımları harcama kaleminden kalan 8.946.361.000.000.-TL tutardan 500.000.000.000.-TL tutarın 26.11.2004 tarihi itibariyle 940-Mali Transferler harcama kalemine aktarılması hususu.
 26. Torbalı Meslek Yüksekokul Sekreteri Abdullah Bayözen’in tecziye edildiği “Uyarma”, “Kınama”, “Yönetim Görevinden Ayırma” ve “Kademe İlerlemesinin Durdurulması” cezalarına karşı Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 47. ve 48.maddesi uyarınca itirazı.
 27. Üniversitemiz Yayın Komisyonu Başkanlığı’nın 30.11.2004 tarih ve 255 sayılı kararı.
 28. Tıp Fakültesi ile Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kiraya verilecek yerlerin görüşülmesi.
 29. DEVAK tarafından işletilmekte iken 5072 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle Vakıf tarafından kiralanma olanağı kalmayan yerlerin durumu.
 30. İzmir Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü Öğrencisi Deniz Göl’ün tecziye edildiği “Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma” cezasına Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 33.maddesi uyarınca yapmış olduğu itirazı.
 31. Akademik kadro aktarması.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Emin ALICI Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN
Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN  
Prof.Dr. Adil ESEN  
Prof.Dr. Ferda AYSAN  
Prof. Cengiz ÇEKİL  
Prof.Dr. Binnur GÜRLER  
Prof.Dr. Şeref ERTAŞ  
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK  
Prof.Dr. Selahattin PARLADIR  
Prof.Dr. Orhan İÇÖZ  
Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ  
Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ  
Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN  
Prof.Dr. İlknur CÖCEN  
Prof.Dr. Öcal USTA  
Prof.Dr. Sedef GİDENER  
Raportör Prof.Dr. Selma BAKTIR  

Üniversite Yönetim Kurulu 30.11.2004 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. İrem Özkarahan izinli olması nedeniyle toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. ve 31. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç. Sayram Akdil ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu sanat alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç. Sayram Akdil hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç. Sayram Akdil’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Ömür Bütev Dolgun ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayların niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu sanat alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç. Ömür Bütev Dolgun hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler adaylar ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 4- Mühendislik Fakültesi Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ender Yazgan Bulgun ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayların niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ender Yazgan Bulgun hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler adaylar ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 5- Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usulü Hukuku Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Veli Özer Özbek ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayların niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Veli Özer Özbek hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler adaylar ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 6- Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Meltem Kutlu Gürsel ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayların niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Meltem Kutlu Gürsel hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler adaylar ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 7- İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Adil Çiftçi ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayların niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Adil Çiftçi hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler adaylar ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 8- İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Himmet Konur ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayların niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Himmet Konur hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler adaylar ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 9- Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr. Kerim Ceryan’ın kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2005 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Uzm.Hülya Atalay’ın 30.12.2004 tarihinden 2 (iki) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Uzm.Dr. Cüneyt Ayrık’ın 23.01.2005 tarihinden 23.01.2006 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Sanatta Yeterlik Eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Fuat Akdenizli’nin 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Devlet Konservatuvarı’ndan Belçika uyruklu Prof.Jean Baily’nin 01.01.2005 tarihinden itibaren 31.12.2005 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 1.6 katı (4.031.997.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Devlet Konservatuvarı’ndan Azerbaycan uyruklu Prof.Aliverdibeyov Kazım Ağalaroğlu’nun 01.01.2005 tarihinden itibaren 31.12.2005 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 1.2 katı (3.023.998.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Devlet Konservatuvarı’ndan Özbek uyruklu Shavkat Ashirovich Tursunov’un 01.01.2005 tarihinden itibaren 31.12.2005 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2.1 katı (2.476.458.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Devlet Konservatuvarı’ndan Özbek uyruklu Svetlena Nikolayevna Tursunova’nın 01.01.2005 tarihinden itibaren 31.12.2005 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2.1 katı (2.476.458.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Üniversitemiz Sosyal Hizmetler Birimi 2005 Mali Yılı Bütçesinin 22.000.000.-(YirmiikimilyonYeniTürklirası) olarak ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nun 2004 Kasım ayı Döner Sermaye gelirlerinde artış olması nedeniyle Kasım ayı katkı payı dağıtım oranlarının aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Ünvanı

Katkı Payı Oranı

Öğretim Üyesi (Prof., Doç., Yrd.Doç.)

200

Öğretim Görevlisi

100

Araştırma Görevlisi

100

Uzman

100

657 Sayılı Kanuna tabi idari personel

80

KARAR 19- Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Çınar Atay’ın hakkında açılan soruşturma neticesinde tecziye edildiği “1/10 oranında Aylıktan Kesme” cezasına Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 47. ve 48. maddeleri uyarınca itirazının reddine ve cezasının aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR  20- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Mustafa Sakal’ın Universiade 2005 Organizasyonu içinde İdari İşler Komisyonu Tesisler İşletmesi Alt Komisyonu Diğer Tesisler Yöneticisi olarak, 08.10.2004 – 30.08.2005 tarihleri arasında Fakültesindeki görevlerini aksatmadan haftada 2,5 gün olmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Rektörlük Uzman kadrosunda görev yapan Burak Bilyay’ın, “Oracle Çözümler Zirvesi’04”e katılmak üzere 30.11.2004 tarihinde (yol hariç) yolluksuz, yevmiyeli olarak masrafların Bölümler bütçesinin 97-13-60-56-09-4-1-00-2-03-3-1-01 nolu tertibinden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Mühendislik Fakültesi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda görev yapmakta olan Arş.Gör. Murat Oral ve Arş.Gör.Yaşar Dereli’nin “Oracle Çözümler Zirvesi’04”e katılmak üzere 30.11.2004 tarihinde (yol hariç) yolluksuz, yevmiyeli olarak masrafların Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bütçesinin 97-13-02-10-01-3-9-00-2-03-3-1-01 nolu tertibinden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden Yrd.Doç.Dr. Zeliha Erdoğan’ın bilimsel çalışmalar yapmak üzere, Üniversitemiz Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nde 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Biriminin 2004 Mali Yılı Gider Bütçesindeki 620-Makine-Teçhizat Alımları ve Büyük Onarımları harcama kaleminden kalan 8.946.361.000.000.-TL tutardan 500.000.000.000.-TL tutarın 26.11.2004 tarihi itibariyle 940-Mali Transferler harcama kalemine aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Torbalı Meslek Yüksekokul Sekreteri Abdullah Bayözen’in Rektörlükçe hakkında açılan soruşturma neticesinde tecziye edildiği “Uyarma”, “Kınama”, “Yönetim Görevinden Ayırma” ve “Kademe İlerlemesinin Durdurulması” cezalarına Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 47. ve 48.maddesi uyarınca yapmış olduğu itirazlarının reddine ve cezalarının aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Nermin Uygun’un hazırlamış olduğu “Stratejik Hizmet Yönetimi: DEÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Merkez Laboratuarı İçin Kavramsal Bir Çerçeve” adlı kitabının basımına,
a) Basılacak miktarın : 75 adet gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın no : 09.1600.0000.000/BY.04.053.353 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 75 adet olarak gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Hastanenin topluma verdiği hizmetin özelliği göz önünde bulundurularak ekli listede yer alan 10 adet taşınmazın “Denge Market Restaurant, Kafeterya ve Turizm İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi”ne kiralanmasının uygun olacağına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Önceden öngörülme olanağı bulunmayan bu mevzuat değişikliğinin yürürlüğe konulması dolayısı ile öğrencilere ve tüm personele verilen hizmette aksamaya meydana verilmemesi yanında, kamu yararı ve hizmetin niteliği göz önünde bulundurularak söz konusu yerlerin halen bu işi yürütmekte olan hizmet sunucularına kiralanmasının uygun olacağına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- İzmir Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü öğrencisi Deniz Göl’ün tecziye edildiği “Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma” cezasının savunma isteme yazısının usulünce tebliğ edilmemesi nedeniyle, ilgilinin savunması alınmadan verildiği anlaşıldığından Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 33.maddesi uyarınca itirazının kabulüne, soruşturma dosyasındaki usul eksikliği tamamlatılmak üzere dosyanın Yüksekokula iadesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR  31- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.