29.12.2015/451

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 29.12.2015
Toplantı Sayısı : 451

GÜNDEM          :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Mühendislik Fakültesi Jeoloji ve Maden Mühendisliği Bölümlerinin ikinci öğretim programlarının kapatılarak öğrencilerin örgün öğretim programlarına aktarılması.
  3. Mühendislik Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
  4. Bergama Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
  5. Üniversitemiz Senatosu’nun 26.05.2015 tarihli ve 442/11 sayılı kararı ile kabul edilen Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Mühendislik Tamamlama Programı Öğretim Planının 2014-2015 öğretim yılından itibaren programa kayıtlanan öğrencilere de uygulanması.
  6. 18.12.2015 tarihli ve 29566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nde yer alan Geçici Madde 2 gereğince Üniversitemizde “Geçici Akademik Teşvik Komisyonu” kurulması.
  7. Tekstil Hazır Giyim ve Boya Araştırma Uygulama Merkezi’nin faaliyetinin bulunmaması nedeniyle 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca kapatılması.
  8. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Deneysel Araştırmalar Birimi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu kurulması.
  9. Dokuz Eylül Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi taslağı.
 

Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Hülya NUTKU
Prof.Dr. Halil KÖSE Prof.Dr. Melda SUR
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Samiye METE
Prof.Dr. Mustafa ALP
Prof.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
Prof.Dr. Rıza SAVAŞ
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
Prof.Dr. O.Avşar KURGUN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. Yunus DOĞAN
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ
Prof.Dr. Remzi YAĞCI
Prof.Dr. Barbaros ÇETİN
Doç.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN
Prof.Dr. Hüseyin YAŞAR
Prof.Dr. Banu DURUKAN
Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU
Prof.Dr. Mine DEMİRSOY
Doç.Dr. Yusuf GÜMÜŞ
Prof.Dr. Osman AÇIKGÖZ
Yrd.Doç.Dr. Fevzi ÇAKMAK
Prof.Dr. Faik Erdeniz ÖZEL
Prof.Dr. Ali İhsan YİTİK
Doç.Dr. Cenk KEŞAN
Prof.Dr. Ayşe OKUR
Prof.Dr. Mehmet Fırat KUTLUK
Prof.Dr. Mehmet ÖZTÜRK
Prof.Dr. H.Nur OLGUN
Doç.Dr. Zübeyde BAYRAKTAR
Prof.Dr. Mustafa Yaşar TINAR
Prof.Dr. İbrahim Akın ALTUN
Prof.      Şeniz DURU
Doç.Dr. Murat HATİPOĞLU
Prof.Dr. Sema SAVCI
Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
Prof.Dr. Atila AKKOÇLU
Prof.Dr. Alp TİMUR
Prof.Dr. Osman AÇIKGÖZ
Prof.Dr. Sacit ÖZER
Yrd.Doç.Dr. Kenan KIRKPINAR
Raportör Kemal Abidin ÖZTÜRK

 

Üniversite Senatosu 29.12.2015 Salı günü saat 15.00’de Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Veli Özer Özbek, Prof.Dr. Kemal Arı, Prof.Dr. Ali Günay Balım, Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu görevli/mazeretli olduğundan Dekan Vekili Prof.Dr. Mustafa Alp ile Müdür Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Fevzi Çakmak, Doç.Dr. Cenk Keşan ve Doç.Dr. Zübeyde Erbayraktar toplantıya katıldılar.
Prof.Dr. Hülya Nutku ile Prof.Dr. Melda Sur görevli/mazeretli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2- Mühendislik Fakültesi Jeoloji ve Maden Mühendisliği Bölümlerinin ikinci öğretim programlarının kapatılarak öğrencilerin örgün öğretim programlarına aktarılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.        
KARAR 3- Mühendislik Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Bergama Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Üniversitemiz Senatosu’nun 26.05.2015 tarihli ve 442/11 sayılı kararı ile kabul edilen Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Mühendislik Tamamlama Programı Öğretim Planının 2014-2015 öğretim yılından itibaren programa kayıtlanan öğrencilere de uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- 18.12.2015 tarihli ve 29566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği”nde yer alan Geçici Madde 2 gereğince; bir yıl süre ile görev yapmak üzere Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Murat Özgören başkanlığında aşağıda yer alan öğretim elemanlarından “Geçici Akademik Teşvik Komisyonu”nun oluşturulmasına oybirliği ile karar verildi.

Geçici Akademik Teşvik Komisyonu

Sıra

Doçentlik Temel Alanı

Adı Soyadı

Birimi

Bölümü

1

Eğitim Bil. ve Öğrt. Yetiştirme

Prof.Dr. Fatma Feryal ÇUBUKÇU

Buca Eğitim Fak.

Yabancı Diller Eğitimi

2

Fen Bilimleri ve Matematik

Prof.Dr. Leman TARHAN

Fen Fakültesi

Kimya

3

Filoloji

Doç.Dr. Caner KERİMOĞLU

Buca Eğitim Fak.

Türkçe Eğitimi

4

Güzel Sanatlar

Prof. Abdullah Mümtaz SAĞLAM

Güzel Sant.Fak.

Resim

5

Hukuk

Prof.Dr. Ayşe Melda SUR

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

6

İlahiyat

Doç.Dr. Ali Cüneyt EREN

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bil.

7

Mimarlık, Plan., Tasarım

Doç.Dr. Emel KAYIN

Mimarlık Fak.

Mimarlık

8

Mühendislik

Prof.Dr.Erdal ÇELİK

Mühendislik Fak.

Metalurji ve Malzeme Müh.

9

Sağlık Bilimleri

Prof.Dr. İzge Hakan GÜNAL

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Trav.

10

Sosyal, Beşeri ve İdari Bil.

Prof.Dr. Ergun LAFLI

Edebiyat Fak.

Arkeoloji

11

Spor Bilimleri

Prof.Dr. Gürbüz BÜYÜKYAZI

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Y.Ok.

 

KARAR 7- 05.07.1995 tarih ve 22334 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tekstil Hazır Giyim ve Boya Araştırma Uygulama Merkezi’nin faaliyetlerinin bulunmaması nedeniyle kapatılmasına ve Merkez Yönetmeliği’nin iptal edilmesinin uygunluğuna, konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Deneysel Araştırmalar Birimi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nun kurulmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Dokuz Eylül Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi taslağının incelenmek üzere gündemden çekilmesine karar verildi.