29.09.2009/356

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 29.09.2009
Toplantı Sayısı : 356

GÜNDEM     :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Güzel Sanatlar Fakültesi’nin, 2009-2010 öğretim yılından itibaren öğrenci alınan Film Tasarımı Bölümünde yer alan; Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi, Film Tasarım ve Yazarlık, Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi, Film Tasarım ve Yönetmenliği Anasanat Dalları ile Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü bünyesinde yer alan; Tekstil Tasarımı, Moda-Giyim Tasarımı, Aksesuar Tasarımı Anasanat Dallarına ait öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 3. İlahiyat Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik.
 4. İlahiyat Fakültesi öğretim planında değişiklik yapılması.
 5. DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarında değişiklik yapılması.
 6. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Anabilim Dalı Spor Fizyolojisi Yüksek Lisans Programının öğretim planında değişiklik yapılması.
 7. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün Doktora programlarının öğretim planlarına “SBE 6042 Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet” dersinin ortak seçmeli ders olarak eklenmesi.
 8. Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında değişiklik yapılması.

  Toplantıda Bulunanlar
  Toplandıta Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
  Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. Sedat KARADEMİR
  Prof.Dr. Alp TİMUR
   
  Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
   
  Prof.Dr. Serdar KURT
   
  Prof.      Halil YOLERİ
   
  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
   
  Prof.Dr. Öcal USTA
   
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
   
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
   
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
   
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
   
  Prof.Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU
   
  Prof.Dr. Mehmet KARTAL
   
  Prof.Dr. Kemal KOCABAŞ
   
  Prof.Dr. Murat TUNCAY
   
  Prof.Dr. Melda SUR
   
  Prof.Dr. Nevzat AŞIK
   
  Prof.Dr. Ömür ÖZMEN
   
  Prof.Dr. Hülya KOÇ
   
  Prof.Dr. Ayşe OKUR
   
  Prof.Dr. Tunç ALKIN
   
  Prof.Dr. Kemal ARI
   
  Prof.Dr. Hüseyin Avni BENLİ
   
  Prof.Dr. Mehmet ŞEKER
   
  Prof.Dr.h.c.İbrahim ATALAY
   
  Prof.Dr. Cahit HELVACI
   
  Prof.Dr. Oğuz ADANIR
   
  Prof.Dr. Ahmet Münir KINAY
   
  Prof.Dr. Mine YÜCESOY DOLUCA
   
  Prof.Dr. Utku UTKULU
   
  Doç.Dr. Okan TUNA
   
  Prof.      Aykut YAFE
   
  Prof.Dr. Candan ALGUN
   
  Prof.Dr. Besti ÜSTÜN
   
  Prof.Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU
   
  Doç.Dr. Osman Avşar KURGUN
   
  Prof.Dr. M.İlgi ŞEMİN
   
  Prof.Dr. Atalay ARKAN
   
  Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN
   
  Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
   
  Prof.Dr. Can KARACA
   

Üniversite Senatosu 29.09.2009 Salı günü saat 16.30’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Semih Çelenk, Prof.Dr. Gül Güner ve Prof.Dr. A.Güldem Cerit görevli oldukları için Dekan Vekili Prof. Halil Yoleri ile Müdür Vekilleri Prof.Dr. Mine Yücüsoy Doluca ve Doç.Dr. Okan Tuna toplantıya katıldılar.
Prof.Dr. Rifat Sami Aksoy mazeretli, Prof.Dr. Sedat Karademir görevli olması nedeniyle toplantıya katılamadılar.

Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 3.maddenin gündemden çekilmesine 6., 7. ve 8. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Güzel Sanatlar Fakültesi’nin; 
a) Film Tasarımı Bölümü bünyesinde yer alan; Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi, Film Tasarım ve Yazarlık, Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi, Film Tasarım ve Yönetmenliği Anasanat Dalları ile
b) Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü bünyesinde yer alan; Tekstil Tasarımı, Moda-Giyim Tasarımı, Aksesuar Tasarımı Anasanat Dallarına ait öğretim planlarında Fakülte Kurulu’nun 07.07.2009 tarih ve 04/4-5 sayılı kararları doğrultusunda değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2009-2010 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- İlahiyat Fakültesi öğretim planında, 2009-2010 öğretim yılından itibaren tüm öğrencilere uygulanmak üzere Fakülte Kurulu’nun 10.07.2009 tarih ve 10/01 sayılı kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına oyçokluğu (40 Evet – 1 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 4- DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarını yeniden inceleyerek düzenlemek üzere aşağıdaki komisyonun oluşturulmasına oyçokluğu (40 Evet – 1 Hayır) ile karar verildi.
-Prof.Dr. Ercüment Yalçın – Müh.Fak.Dekanı
-Prof.Dr. Hakan Abacıoğlu – Tıp Fak.Dekanı
-Prof.Dr.h.c. İbrahim Atalay – Eğitim Bil.Enst.Müdürü
-Prof.Dr. Utku Utkulu – Sosyal Bil.Enst.Müdürü
-Prof.Dr. Hülya Koç – Mimarlık Fak.Öğr.Üyesi
-Yrd.Doç.Dr. Kadim Öztürk – Yabancı Diller Y.Ok.Müdürü
-Gülten Gültekin – Genel Sekreter Yrd.
-Mustafa AYDIN – Öğrenci İşl.Dai.Bşk. 
KARAR 5- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Anabilim Dalı Spor Fizyolojisi Yüksek Lisans Programının öğretim planında Enstitü Kurulu’nun 15.09.2009 tarih ve 5/2 sayılı kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2009-2010 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- 15.09.2009 tarih ve 5/4 sayılı Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu Kararında belirtilen Doktora programlarının öğretim planlarına “SBE 6042 Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet” dersinin ortak seçmeli ders olarak eklenmesine ve 2009-2010 bahar yarıyılından itibaren uygulanmasına oyçokluğu (40 Evet – 1 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 7- Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.