29.08.2016/463

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 29.08.2016
Toplantı Sayısı : 463

GÜNDEM    :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Kapatılan İzmir Üniversitesi öğrencileri ve yaz okulu öğrencileri ile ilgili Üniversitemiz Eğitim Komisyonunca belirlenen hususlar.
 3. Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 2016-2017 öğretim yılı güz yarıyılında sadece uzaktan öğretim yolu ile verilecek derslerin belirlenmesi.
 4. Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde 2016-2017 öğretim yılından itibaren Çift Anadal ile Yandal Programları açılması.
 5. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Turizm İşletmeciliği (Foça) Anabilim Dalı açılması ve bu Anabilim Dalında Turizm İşletmeciliği (Foça) Yüksek Lisans ve Turizm İşletmeciliği (Foça) Doktora Programları açılması.
 6. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finansman Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları adlarının Finans Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları olarak değiştirilmesi.
 7. Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı İnanç Turizmi Yüksek Lisans Programı eğitim dilinin %30 İngilizce; Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans ve Doktora Programları eğitim dillerinin % 100 İngilizce olarak değiştirilmesi.
 8. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü bünyesindeki lisansüstü programların öğretim planlarında 2016-2017 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 9. Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesindeki lisansüstü programların öğretim planlarında 2016-2017 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 10. Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki lisansüstü programların öğretim planlarında 2016-2017 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 11. İlahiyat Lisans Tamamlama Programı (İLİTAM) Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 12. Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Staj Yönergesi’nin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılması.
 13. Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 14. Önlisans ve Lisans Programı Öğrencileri ile Mezunlarının Başarı Sıralamasının Belirlenmesine İlişkin Yönerge’nin 7’nci maddesinde değişiklik yapılması.
 15. 2016-2017 Öğretim Yılı İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü Akademik Takvimi’nin görüşülmesi.
 16. 2016-2017 Öğretim Yılı İşletme Fakültesi Akademik Takvimi’nde değişiklik yapılması.
 17. Üniversitemiz ile Kosova Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi arasında akademik işbirliği yapılması.
 18. Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan lisansüstü programlara ait öğretim planlarında 2016-2017 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 19. 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan İzmir Üniversitesi yaz okulu için yapılacak bütünleme sınavına dilekçe ile başvurarak kendi isteğiyle girmek istemeyen öğrencilerin sınav değerlendirilmesi dışında bırakılması ve bütünleme sınavından önceki notlarının geçerli olması konusunun görüşülmesi.
 

Toplantıda Bulunanlar
Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Adnan KASMAN
Prof.Dr. Oğuz DİCLE
Prof.Dr. Türkay BARAN
Prof.Dr. Remzi YAĞCI
Prof.Dr. Banu Esra ASLANERTİK
Prof.Dr. Barbaros ÇETİN
Prof.Dr. Hale ÖREN
Prof.Dr. Hülya NUTKU
Prof.Dr. Mustafa EROL
Prof.Dr. Oğuz SANCAKDAR
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Prof.Dr. Hüseyin YAŞAR
Prof.Dr. Şennur SOMALI
 
Prof.      Halil YOLERİ
 
Prof.Dr. Samiye METE
Prof.Dr. Meltem Kutlu GÜRSEL
 
Prof.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
Prof.Dr. Mustafa ÖZEL
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
 
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL
Prof.Dr. O.Avşar KURGUN
 
Prof.Dr. Gürkan ERSOY
 
Prof.Dr. Arif Ziya TUNÇ
 
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ
 
Doç.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ
 
Prof.Dr. Banu DURUKAN
 
Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU
Prof.Dr. Mine DEMİRSOY
Doç.Dr. Yusuf GÜMÜŞ
 
Prof.Dr. Reyhan UÇKU
 
Prof.Dr. Bülent ÇUKUROVA
 
Prof.Dr. Faik Erdeniz ÖZEL
Prof.Dr. Ömer DUMLU
Prof.Dr. Ali Günay BALIM
 
Prof.Dr. Ayşe OKUR
 
Prof.Dr. Mehmet Fırat KUTLUK
 
Prof.Dr. Şermin GENÇ
 
Prof.Dr. H.Nur OLGUN
 
Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
 
Doç.Dr. Erhan DEMİRELİ
Doç.Dr. Volkan ÇEÇEN
 
Prof.      Şeniz DURU
Doç.Dr. Murat HATİPOĞLU
Yrd.Doç.Dr. Nursen İLÇİN
Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
 
Prof.Dr. Günay KIRKIM
Yrd.Doç.Dr. Övünç BARDAKOĞLU
 
Prof.Dr. Osman AÇIKGÖZ
Prof.Dr. Celalettin ŞİMŞEK
 
Yrd.Doç.Dr. Kenan KIRKPINAR
Raportör Ahmet Cevdet ORAL
 
 
 

Üniversite Senatosu 29.08.2016 Salı günü saat 16.30’da Rektör Prof.Dr. Adnan Kasman başkanlığında yedi üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Oğuz Dicle, Prof.Dr. Remzi Yağcı, Prof.Dr. Barbaros Çetin, Prof.Dr.Hülya Nutku, Prof.Dr. Oğuz Sancakdar, Prof.Dr. Kamil Tüğen ve Prof.Dr. Hüseyin Yaşar görevli/mazeretli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Mehmet Öztürk, Prof.Dr. Mustafa Yaşar Tınar ve Prof.Dr. Sema Savcı görevli/mazeretli olduğundan Müdür Vekilleri Prof.Dr. Şermin Genç, Doç.Dr. Erhan Demireli ve Yrd.Doç.Dr. Nursen İlçin toplantıya katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 18. ve 19. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Kapatılan İzmir Üniversitesi öğrencileri ve yaz okulu öğrencileri ile ilgili Üniversitemiz Eğitim Komisyonunca belirlenen hususlar görüşüldü.
Görüşmeler sonunda;
23/07/2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 667 Karar Sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname” ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumları öğrencilerinin Üniversitemize yerleştirilmesi ve ilgili işlemlerin yürütülmesine ilişkin olarak;
1.             Kapatılan İzmir Üniversitesi lisansüstü program öğrencilerinin Üniversitemizde aynı adla bir programa yerleştirilmesine, aynı adlı veya eşdeğer program bulunmaması halinde aynı adla program açılarak yerleştirilmelerin yapılmasına ve yeni açılacak programlar için kapatılan İzmir Üniversitesi lisansüstü programları öğretim planlarının aynen uygulanmasına,
2.  a) Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki yaz okulu öğrencilerin bilgi ve belgelerin Üniversitemize henüz ulaşmamış olması ve yaz okulu takviminin geçmiş olması nedeni ile yeniden yaz okulu açılamayacağına,
b) Kapatılan Üniversitelerin yaz okulunda eğitim görmekte olan öğrenciler için bütünleme sınavı açılmasına, 
3. Kapatılan İzmir Üniversitesine bağlı birimlerde akademik takvim gereğince yapılması gereken bütünleme sınavlarının yapılmamış olması halinde, bu birim öğrencileri için bütünleme sınavı yapılmasına, 
4.  Kapatılan İzmir Üniversitesinin Türkçe programlarından Üniversitemiz yabancı dille eğitim yapılan programlarına yerleştirilen öğrencilerin öğretime devam edebilmeleri için gerekli yabancı dil şartını sağlamaları gerektiğine, yabancı dil şartını sağlayamayan öğrencilerin hazırlık sınıfına alınmasına ve hazırlık sınıfında başarılı olmaları halinde programa devam edebileceklerine, bu öğrencilerin önceki kayıtlı oldukları üniversitelerin hazırlık sınıfında geçirdikleri sürelerin dikkate alınmasına ve bu öğrenciler hakkında 23 Mart 2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerinin uygulanmasına,
5.Kapatılan Üniversitelerden Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin Üniversitemiz Yönetmelikleri ile ilgili birim usul ve esaslarına tabi olmasına,
6. Kapatılan İzmir Üniversitesi okuyan öğrencilerinin ÖSYM tarafından yerleştirilme işlemi tamamlanana kadar transkript, öğrenci belgesi düzenlenmesi vb. işlemlerinin Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülmesine, bu öğrencilere verilen belgelere “Bu belge 667 sayılı KHK ile kapatılan İzmir Üniversitesi kayıtları esas alınarak koordinatör Üniversite sıfatıyla Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından düzenlenmiştir” ibaresinin yazılmasına, 
7. Yukarıda belirtilen iş ve işlemlerin yürütülmesi için Üniversitemiz birimleri bünyesinde Program İntibak Komisyonları oluşturulmasına, İntibak Komisyonlarınca gerekli görülmesi halinde bu öğrencilere yeni dersler yüklenebileceğine, yerleştirilen öğrencilerin normal ve azami sürelerin belirlenmesinde daha önce kayıtlı oldukları programlarda geçirdikleri sürelerin dikkate alınmasına ve öğrenci bilgi sistemine işlenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 2016-2017 öğretim yılı güz yarıyılında Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esasların 6/c maddesi uyarınca sadece uzaktan öğretim yolu ile verilecek derslerin ekteki şekilde kabulüne ve  konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi
KARAR 4- Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde 2016-2017 öğretim yılından itibaren Çift Anadal ile Yandal Programları açılmasına ve öğretim planlarının Fakülte Kurulu’nun 08.06.2016 tarihli ve 69/03 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.           
KARAR 5- Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Turizm İşletmeciliği (Foça) Anabilim Dalı açılması ve bu Anabilim Dalında Turizm İşletmeciliği (Foça) Yüksek Lisans ve Turizm İşletmeciliği (Foça) Doktora Programları açılmasına ilişkin konu gündemden çekilmesine karar verildi. 
KARAR 6- Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı bünyesinde yer alan Finansman Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları adlarının Finans Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları olarak değiştirilmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.           
KARAR 7- Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı bünyesinde yer alan; 
a) Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans ve Doktora Programları eğitim dillerinin % 100 İngilizce olarak değiştirilmesine ilişkin konunun gündemden çekilmesine,
b) İnanç Turizmi Yüksek Lisans Programının eğitim dilinin %30 İngilizce olarak değiştirilmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü bünyesindeki lisansüstü programların öğretim planlarında 2016-2017 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Enstitü Kurulu’nun 08.06.2016 tarihli ve 04/02 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesindeki lisansüstü programların öğretim planlarında 2016-2017 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Enstitü Kurulu’nun 09.06.2016 tarihli ve 07/02 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki lisansüstü programların öğretim planlarında 2016-2017 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Enstitü Kurulu’nun 16.06.2016 tarihli ve 03/03 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- İlahiyat Lisans Tamamlama Programı (İLİTAM) Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Uzaktan Eğitim-Öğretim Ve Sınav Uygulama Esasları
Dersler 
MADDE 12-(3) İLİTAM Programında okutulacak olan dört yarıyıllık lisans öğretim planı Fakülte Kurulu’nun teklifi ile Senato tarafından belirlenir.
Sınavlar 
MADDE 14- (8) Ara sınavlar akademik takvimde Fakülte Kurulu’nca belirlenir.
KARAR 12- Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Staj Yönergesi’nin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
Staj Zamanı ve Dönemleri
Madde 6- (1)Staj Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümünde ve Uluslararası Ticaret Bölümünde IV.yarıyıl ve/veya VI.yarıyıl sonunda, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde IV. yarıyıl ve VI. yarıyıl sonunda yapılır. Ön lisans diploması almak isteyen öğrenciler IV. yarıyıl stajını yapmak zorundadırlar. Staj, eğitim-öğretimin fiilen gerçekleştirilmediği süreler içinde yapılır. IV. ve VI. yarıyılda stajlarını yapamayanlar VII. yarıyıldan ders alamazlar. Stajını yapan ve başarısız olan öğrenci VII. yarıyıldan ders alabilir ve stajını varsa derslerini aksatmamak şartı ile öğretim yılı içerisinde veya VIII. Yarıyıl sonunda yapar.
KARAR 13- Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi
KARAR 14- Önlisans ve Lisans Programı Öğrencileri ile Mezunlarının Başarı Sıralamasının Belirlenmesine İlişkin Yönerge’nin 6. ve 7.maddelerinde aşağıdaki şekilde değişiklikile karar verildi.
Sınıf başarı sıralamasına ilişkin esaslar
MADDE 6- (1) Sınıf başarı sıralaması hazırlık sınıfı hariç, yıllık eğitim yapan birimlerde yılsonunda, diğer birimlerde güz ve bahar yarıyılları için ayrı ayrı, yarıyıl/yılsonu sınavları sonrasında yapılır.
Mezun öğrenci başarı sıralamasına ilişkin esaslar
MADDE 7- (1) Mezun öğrencilerin başarı sıralaması, akademik yılsonunda yılsonu sınavları sonrasında yapılır.
KARAR 15- İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü’nün 2016-2017 öğretim yılı Akademik Takviminin aşağıdaki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

2016-2017 Öğretim Yılı İzmir Uluslararası Biyotıp Ve Genom Enstitüsü Akademik Takvimi

I. Yarıyıl Dersler

Yarıyılsonu Sınavı

Bütünleme Sınavı

 

II. Yarıyıl Dersler

Yarıyılsonu Sınavı

Bütünleme Sınavı

03.10.2016 13.01.2017

16.01.2017 27.01.2017

30.01.2017 03.02.2017

 

20.02.2017 03.06.2017

05.06.2017 16.06.2017

26.06.2017 30.06.2017

KARAR 16- 2016-2017 öğretim yılı Akademik Takviminde İşletme Fakültesinin güz ve bahar yarıyılı tarihlerinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 

2016-2017 Öğretim Yılı İşletme Fakültesi Akademik Takvim Değişikliği

I.Yarıyıl Dersler

Yarıyılsonu Sınavı

II.Yarıyıl Dersler

Yarıyılsonu Sınavı

Yaz Okulu Dersler

Yarıyılsonu

Sınavı

26.09.2016
06.01.2017

09.01.2017
20.01.2017

20.02.2017
02.06.2017

05.06.2017
16.06.2017

10.07.2017
18.08.2017

21.08.2017
25.08.2017

 

 

 

KARAR 17- Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesi uyarınca; Üniversitemiz ile Kosova Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi arasında akademik işbirliği yapılmasına ve iki Üniversite arasında hazırlanan Akademik İşbirliği Protokolünün uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki lisansüstü programların öğretim planlarında 2016-2017 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Enstitü Kurulu’nun 16.06.2016 tarihli ve 03/03 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan İzmir Üniversitesi yaz okulu için yapılacak bütünleme sınavına, şahsen dilekçe ile kendi isteğiyle girmek istemeyen öğrenciler ile kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından sınava girmesi gerekmediği bildirilen öğrencilerin dersten geri çekilebilmelerine oybirliği ile karar verildi.