28.11.2017/479

Yayınlanma Tarihi: 12-02-2018

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 28.11.2017
Toplantı Sayısı : 479

GÜNDEM     :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. 2018-2019 öğretim yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile alınacak öğrenci kontenjanlarının ve koşullarının belirlenmesi.
  3. 2018-2019 öğretim yılında Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı (DEYÖS) ile alınacak öğrenci kontenjanlarının ve koşullarının belirlenmesi.
  4. Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
  5. İşletme Fakültesi bünyesindeki Bölümlerin öğretim planlarında yer alan “FBA 1203 Fundamental Information Technologies” dersinin 2017-2018 öğretim yılı bahar yarıyılında uzaktan öğretim yoluyla verilmesi.
  6. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’nun Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürülmesi.
  7. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nun Fizyoterapi Fakültesine dönüştürülmesi.
  8. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz birimlerine yerleştirilen ve Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esasların 6.maddesinin 4.fıkrası uyarınca, 2547 Sayılı Kanunun 33/a maddesine göre atanan ve 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 49.maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen ek madde 30 ile statüleri aynı Kanunun 50/d maddesine dönüştürülen araştırma görevlilerinin statülerinin yine aynı Kanunun 33/a maddesine dönüştürülmesinde Üniversitemiz “Araştırma Görevlilerinin 2547 Sayılı Kanunun 50/d Maddesinden 33/a Maddesine Geçişlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar”a tabi olup olmadığı konusu.
  9. Üniversitemiz ile Ukrayna Kharkiv State Academy of Design and Arts arasında akademik işbirliği yapılması.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Erdal ÇELİK Prof.Dr. Hülya NUTKU
Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL Prof.Dr. Osman BİLEN
Prof.Dr. Banu Esra ASLANERTİK  
Prof.Dr. Ercan AKPINAR  
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ  
Prof.Dr. Mustafa DAŞ  
Prof.Dr. Şennur SOMALI  
Prof.      A.Mümtaz SAĞLAM  
Yrd.Doç.Dr. Özlem BİLİK  
Prof.Dr. Mustafa ALP  
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN  
Prof.Dr. Hakkı Şah YASDIMAN  
Prof.Dr. Yasemin ARBAK  
Prof.Dr. Atilla ORBAY  
Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL  
Prof.Dr. Metin KOZAK  
Prof.Dr. Osman YILMAZ  
Prof.Dr. Oğuz KILINÇ  
Prof.     Arif Ziya TUNÇ  
Prof.Dr. Okan TUNA  
Prof.Dr. Hakkı UYAR  
Prof.Dr. M. Kadir YURDAKOÇ  
Doç.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ  
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ  
Prof.Dr. Yaşar UYSAL  
Prof.Dr. A.Gül BAYRAKTAROĞLU  
Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU  
Prof.Dr. Mine DEMİRSOY  
Doç.Dr. Yusuf GÜMÜŞ  
Prof.Dr. Reyhan UÇKU  
Doç.Dr. Fevzi ÇAKMAK  
Prof.Dr. Günay ÇİFCİ  
Prof.Dr. Himmet KONUR  
Prof.Dr. Süha YILMAZ  
Prof.Dr. Kadriye ERTEKİN  
Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA  
Prof.Dr. Şermin GENÇ  
Prof.Dr. H.Nur OLGUN  
Prof.Dr. Çetin PEKÇETİN  
Prof.Dr. Murat AYDOĞDU  
Doç.Dr. Abdurrahman TOSUN  
Prof.       Ümit İŞGÖRÜR  
Doç.Dr.A.Hamdi DELİORMANLI  
Prof.Dr. Nihal GELECEK  
Prof.Dr. Berrin ONARAN  
Yrd.Doç.Dr. Ayşegül YURT  
Doç.Dr. Hamdi EMEÇ  
Prof.Dr. Gürbüz BÜYÜKYAZI  
Doç.Dr. Tolga GÖK  
Doç.Dr. Kamil İŞERİ  
Raportör Yrd.Doç.Dr. Recep YİĞİT  

Üniversite Senatosu 28.11.2017 Salı günü saat 14.00’de Buca Eğitim Fakültesi Reşat Postacıoğlu Konferans Salonunda Rektör Prof.Dr. Erdal Çelik başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Hülya Nutku ile Prof.Dr. Osman Bilen görevli/mazeretli olduklarından toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Şeyda Seren İntepeler, Prof.Dr. Oğuz Dicle, Prof.Dr. Mehmet Öztürk, Doç.Dr. Volkan Çeçen, Prof.Dr. M.Kürşad Kutluk ve Prof.Dr. Celalettin Şimşek görevli/mazeretli olduklarından yerine Dekan Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Özlem Bilik, Prof.Dr. Oğuz Kılınç ile Müdür Vekilleri Prof.Dr. Şermin Genç, Doç.Dr. Abdurrahman Tosun, Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Yurt ve Doç.Dr. Tolga Gök toplantıya katıldılar.

Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- 2018-2019 öğretim yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile alınacak öğrenci kontenjanlarının ve koşullarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- 2018-2019 öğretim yılı Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı (DEYÖS) ile alınacak öğrenci kontenjanlarının ve koşullarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Dokuz Eylül Üniversitesi Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge’nin 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde ve 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
Diplomaların Düzenlenmesi 
Diplomalar
MADDE 5 – (1)
e) Fakültelerin / Yüksekokulların ön lisans veya lisans programları kapsamında ikinci ana dal programını başarıyla tamamlayan öğrenciler için ön lisans ve lisans diploması düzenlenir. Ana dal ön lisans veya lisans programından mezun olmayan öğrenciye ikinci ana dal için diploma verilmez.
Diplomada yer alan bilgiler
MADDE 9 – (1) 
b) Diplomanın arka yüzünde:
– Düzenleme tarihi
KARAR 5- İşletme Fakültesinin bölümlerine ait öğretim planlarında yer alan “FBA 1203 Fundamental Information Technologies” dersinin 2017-2018 öğretim yılı bahar yarıyılında uzaktan öğretim yoluyla verilmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’nun “Spor Bilimleri Fakültesi”ne dönüştürülmesine ve konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/2-d maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
 KARAR 7- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nun “Fizyoterapi Fakültesi”ne dönüştürülmesine ve konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/2-d maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz birimlerine yerleştirilen ve Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esasların 6.maddesinin 4.fıkrası uyarınca, 2547 Sayılı Kanunun 33/a maddesine göre atanan ve 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 49.maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen ek madde 30 ile statüleri aynı Kanunun 50/d maddesine dönüştürülen araştırma görevlilerinin statülerinin yine aynı Kanunun 33/a maddesine dönüştürülmesinde Üniversitemiz “Araştırma Görevlilerinin 2547 Sayılı Kanunun 50/d Maddesinden 33/a Maddesine Geçişlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar”ın uygulanmamasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8.maddesi uyarınca; Üniversitemiz ile Ukrayna Kharkiv State Academy of Design and Arts arasında akademik işbirliği protokolü yapılmasına ve hazırlanan işbirliği protokolünün uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.