27.12.2011/392

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 27.12.2011
Toplantı Sayısı : 392

GÜNDEM       :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim planlarında 2011-2012 öğretim yılı Bahar yarıyılından itibaren değişiklik yapılması.
 3. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalına bağlı Mikrobiyoloji Yüksek Lisans programı öğretim planında 2011-2012 öğretim yılı Bahar yarıyılından itibaren değişiklik yapılması.
 4. Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun Lojistik, Turizm ve Otel İşletmeciliği ile Marina İşletme Programı öğretim planlarında 2011-2012 öğretim yılı Bahar yarıyılından itibaren değişiklik yapılması.
 5. Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi.
 6. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalına bağlı “El Cerrahisi” Bilim Dalı kurulması.
 7. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması.
 8. Üniversitemiz ile Sevastopol Devlet Teknik Üniversitesi arasında akademik işbirliği protokolü yapılması.
 9. Fransız Ulusal Meclisi’nin almış olduğu kararı kınamak üzere kamuoyu duyurusu yapılması.
 10. Üniversite Senatosu’nun 29.11.2011 tarih ve 391/12 sayılı kararı hakkında tekrir-i müzakere teklifi.

  Toplantıda Bulunanlar
  Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
  Prof.Dr. Murat TUNCAY
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. Melda SUR
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Osman KARADENİZ
  Prof.Dr. Halil KÖSE
  Prof.       Ayhan Kerim GÜRERK
  Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
   
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
   
  Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
   
  Prof.Dr. Serdar KURT
   
  Prof.      Halil YOLERİ
  Prof.Dr. Zühal BAHAR
   
  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
   
  Prof.Dr. Öcal USTA
   
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
   
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
   
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
   
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
   
  Prof.Dr. Tülay CANDA
   
  Prof.Dr. Ufuk SEMERCİOĞLU
   
  Prof.Dr. Okan TUNA
   
  Prof.Dr. Binnur GÜRLER
   
  Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
   
  Prof.Dr. Besti ÜSTÜN
   
  Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
   
  Prof.Dr. Mustafa TANYERİ
   
  Prof.Dr. Atilla ORBAY
   
  Prof.Dr. Sacit ÖZER
   
  Prof.Dr. Atila AKKOÇLU
   
  Doç.Dr. Kemal ARI
   
  Prof.Dr. Hüseyin Avni BENLİ
   
  Prof.Dr. Mehmet ŞEKER
   
  Doç.Dr. Ali Günay BALIM
   
  Prof.Dr. Mustafa SABUNCU
   
  Yrd.Doç.Dr. Tuğcan GÜLER
   
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
   
  Prof.Dr. Ahmet Münir KINAY
   
  Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
   
  Prof.Dr. Utku UTKULU
   
  Prof.Dr. Mehtap MALKOÇ
   
  Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
   
  Doç.Dr. Osman Avşar KURGUN
   
  Prof.Dr. A.Orhan MAĞDEN
   
  Yrd.Doç.Dr. Adil KORUYAN
   
  Prof.Dr. Atalay ARKAN
   
  Doç.Dr. Ece KILINÇ AKSAY
   
  Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
   
  Raportör Prof.Dr. Can KARACA
   
  Yılmaz TAŞDEMİR (Öğrenci Kons.Bşk.)
   
 

Üniversite Senatosu 27.12.2011 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında dört üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Murat Tuncay mazeretli, Prof.Dr. Melda Sur ile Prof. Ayhan Kerim Gürerk görevli ve Prof.Dr. Osman Karadeniz izinli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. h.c.İbrahim Atalay, Prof. Abdullah Mümtaz Sağlam, Prof.Dr. Burhan Erdoğan görevli olmaları nedeniyle Müdür Vekilleri Doç.Dr. Ali Günay Balım, Yrd.Doç.Dr. Tuğcan Güler ve Doç.Dr. Ece Kılınç Aksay toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 9. ve 10. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Mühendislik Fakültesi’nin Maden Mühendisliği ile Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim planlarında; Fakülte Kurulunun 01.12.2011 tarih ve 8/3-4 sayılı kararları doğrultusunda 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren değişiklik yapılmasına oybirliği  karar verildi.
KARAR 3- Sağlık Bilimleri Enstitüsünün Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji anabilim dalına bağlı Mikrobiyoloji Yüksek Lisans programı öğretim planında Enstitü Kurulu’nun 14.12.2011 tarih ve 4/2 sayılı kararı doğrultusunda 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun Lojistik, Turizm ve Otel İşletmeciliği ile Marina İşletme Programı öğretim planlarında planında Yüksekokul Kurulu’nun 07.12.2011 tarih ve 5/3 sayılı kararı doğrultusunda 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi’nin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalına bağlı “El Cerrahisi” Bilim Dalının kurulmasına ve konunun 2547 Sayılı Kanunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nin ekteki şekilde kabulüne ve adı geçen merkezin kurulabilmesi için 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 05.07.2010 tarih ve 22525 sayılı yazısı doğrultusunda; Üniversitemiz ile Sevastopol Devlet Teknik Üniversitesi arasında hazırlanan Akademik İşbirliği Protokolünün uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Fransız Ulusal Meclisi’nin almış olduğu kararı kınamak üzere aşağıdaki bildirinin kamuoyuna duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 
KAMUOYU DUYURUSU
“Fransız Ulusal Meclisi’nin, “Parlamentoların tarih yazamayacağı” gerçeğini göz ardı ederek 22.12.2011 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu’nda 1915 yılının savaş koşullarında yaşanmış olan trajik olayları “Soykırım” olarak niteleyerek; buna karşı çıkmayı ve bunu ifade etmeyi suç sayan kararı temel insan haklarına düşünce ve ifade özgürlüğüne karşı vurulmuş büyük bir darbedir.
Düşünme ve ifade özgürlüğünü suç sayan bu karar; tarihin engizisyon yasalarını hatırlatmakta ve aydınlanma döneminin akılcı ve özgürlükçü değerlerini hiçe saymakta; temel insan haklarına, insan onuruna, bilimsel gerçekliğe ve halkların uzlaşma kültürüne de aykırı düşmektedir.
Dokuz Eylül Üniversitesinin Senatosu olarak bu yanlış kararı şiddetle kınıyor ve Fransız kamuoyunu, Fransız Senatosu Üyelerini, aklı selim Fransız düşünürleri başta olmak üzere tüm Avrupa ve Dünya Kamuoyunu bu yanlış karara tepki vermeye davet ediyoruz.”
KARAR 10- 24.05.2011 tarih ve 386/10 sayılı Üniversite Senatosu Kararı ile kabul edilen “Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları”nda değişiklik yapılmasına ilişkin Tıp Fakültesi’nin önerisinin reddine oyçokluğu (42 Evet – 3 Hayır) ile karar verildi.