27.11.2001/596

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 27.11.2001
Toplantı Sayısı : 596

GÜNDEM :

 

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesinde görev yapan Uzm. Özdemir Anıker’in 21.12.2001 tarihinden itibaren 21.12.2003 tarihine kadar 2 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 3. Rektörlük uzman kadrolarında olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesinde görev yapan Uzm. Emine Dindar’ın 19.12.2001, Uzm. Halide Ok’un 22.12.2001 ve Uzm. Fatma Yılmaz’ın 29.12.2001 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmaları.
 4. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Gürcistan uyruklu Doç.Varlam Nikoladze’nin 01.01.2002 tarihinden itibaren 31.12.2002 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Doçent) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca uzatılması.
 5. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anasanat Dalında Sanatta Yeterlik eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan Arş.Gör. N.Esra Kınıklı’nın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 6. Devlet Konservaturvarı’nda görev yapmakta olan 36 öğretim elemanının 25.09.2001 – 25.09.2002 tarihleri arasında 1 (bir) yıl süreyle mesai saatleri dışında ve asli görevlerini aksatmamak kaydıyla Üniversitemiz Vakfındaki görevlendirilmelerinin 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca uzatılması.
 7. Devlet Konservatuvarı’nda görev yapmakta olan Arş.Gör. Nermin Erakın Utkun, Prof. Tahir Sümer, Yrd.Doç.Çiler Akıncı, Öğr.Gör. Melek Köyüstün, Öğr.Gör. İclal Şahin ve Öğr.Gör. Ece Sel’in 25.09.2001 – 25.09.2002 tarihleri arasında 1 (bir) yıl süreyle mesai saatleri dışında asli görevlerini aksatmamak kaydıyla Üniversitemiz Vakfında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 8. Devlet Konservatuvarı’nda görev yapan sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarından (32 kişiye) 84/7784 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 5.maddesi uyarınca 2001 yılı Aralık ayında birer aylık tutarında teşvik ikramiyesi verilmesi.
 9. Devlet Konsurevatuvarı’nda sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarının 01.01.2002 tarihinden itibaren 31.12.2002 tarihine kadar görev sürelerinin uzatılması.
 10. İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Arş.Gör. Ö.Rengin Gün’ün “Görevden çekilmiş sayılma” cezası ile tecziyesi teklifinin Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 33/c maddesi uyarınca görüşülmesi.
 11. Buca Eğitim Fakültesi Bölümlerinin öğretim planlarında yer alan; Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II, Ortaöğretimde PDR Öğretimi I, Uygulama III, Temel Eğitim Yönetim derslerinin uygulamalarının şube onayları.
 12. Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 26.11.2001 tarih ve 177 sayılı kararı.
 13. Akademik kadro aktarması.
 14. Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Araştırma Görevlisi kadrolarından Tıp Fakültesine aktarılma yapılması.
 15. İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. Ömür Özmen’in 08.10.2001 – 11.01.2002 tarihleri arasında Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİMER) tarafından düzenlenen “İşletme Yönetimi Eğitim Programı” kursunda ders vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ödenecek net toplam ücretin %10’unun ilgili öğretim üyesince Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 16. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Gönül Budak’ın 19.11.2001 – 23.11.2001 tarihleri arasında Elginkan Vakfı’nda (Manisa) Eğitim Semineri vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve KDV dahil 60.000.000.-TL’nın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 17. Avukat M.Ülkü Caner, Prof.Dr. Dursun Eşiyok ve Postacıoğlu Avukatlık Bürosundan Avukat Aylin Surkultay’ın Hukuk Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Bahri Öztürk ve Doç.Dr. Ziya Akıncı’dan Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görüş istemi.
 18. İşletme Fakültesi tarafından Yeminli Mali Müşavirler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Serbest Muhasebecilere yönelik “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama: Enflasyon Muhasebesi Eğitimi” kurs programının toplam 16 saat ve 2 gün olmak üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında açılması.
 19. Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Azerbaycan uyruklu Prof.Dr. Oktay Veliev’in 01.01.2002 tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca uzatılması.
 20. Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Rus uyruklu Prof.Dr. Valery Yakhno’in 01.01.2002 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca uzatılması.
 21. Fen-Edebiyat Fakültesi’nden İngiliz uyruklu Dr. Peter Remington’un 01.01.2002 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca uzatılması.

Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Emin ALICI
Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN
Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN
Prof.Dr. Sedef GİDENER
Prof.Dr. Hüseyin ALKAN
Prof. Cengiz ÇEKİL
Prof.Dr. Nilgün MORALI
Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ
Prof.Dr. Alp TİMUR
Prof.Dr. Hakkı ÖNKAL
Prof.Dr. Orhan İÇÖZ
Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Oğuz DİCLE
Prof.Dr. Fevzi DEMİR
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Özcan DORA
Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR

Üniversite Yönetim Kurulu 27.11.2001 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Ayşe Şebnem Özkan görevli olduğu için toplantıya Dekan Vekili Prof.Dr. Oğuz Dicle katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 15., 16., 17., 18., 19., 20. ve 21. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2-
 Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesinde görev yapan Uzm. Özdemir Anıker’in 21.12.2001 tarihinden itibaren 21.12.2003 tarihine kadar 2 yıl süreyle yeniden atanmasına ilişkin Dekanlığın, 16.11.2001 tarih ve 7788 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesinde görev yapan Uzm. Özdemir Anıker’in 21.12.2001 tarihinden itibaren 21.12.2003 tarihine kadar 2 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3-
 Rektörlük uzman kadrolarında olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesinde görev yapan Uzm. Emine Dindar’ın 19.12.2001, Uzm. Halide Ok’un 22.12.2001 ve Uzm. Fatma Yılmaz’ın 29.12.2001 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle yeniden atanmalarına ilişkin Daire Başkanlığının, 20.112001 tarih ve 438-439-440 sayılı yazıları ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Rektörlük uzman kadrolarında olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesinde görev yapan Uzm. Emine Dindar’ın 19.12.2001, Uzm. Halide Ok’un 22.12.2001 ve Uzm. Fatma Yılmaz’ın 29.12.2001 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmalarının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4-
 Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Gürcistan uyruklu Doç.Varlam Nikoladze’nin 01.01.2002 tarihinden itibaren 31.12.2002 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (1.828.460.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Doçent) olarak görev süresinin uzatılmasına ilişkin 20.11.2001 tarih ve 6455 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Gürcistan uyruklu Doç.Varlam Nikoladze’nin 01.01.2002 tarihinden itibaren 31.12.2002 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (1.828.460.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Doçent) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5-
 Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anasanat Dalında Sanatta Yeterlik eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan Arş.Gör. N.Esra Kınıklı’nın atanmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın, 05.11.2001 tarih ve 25445 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anasanat Dalında Sanatta Yeterlik eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan Arş.Gör. N.Esra Kınıklı’nın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6-
 Devlet Konservaturvarı’nda görev yapmakta olan 36 öğretim elemanının 25.09.2001 – 25.09.2002 tarihleri arasında 1 (bir) yıl süreyle mesai saatleri dışında ve asli görevlerini aksatmamak kaydıyla Üniversitemiz Vakfındaki görevlendirilmelerinin uzatılmasına ilişkin Konservatuvar Yönetim Kurulu’nun 13.11.2001 tarih ve 21/4 sayılı kararı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Devlet Konservaturvarı’nda görev yapmakta olan aşağıdaki listede yer alan 36 öğretim elemanının 25.09.2001 – 25.09.2002 tarihleri arasında 1 (bir) yıl süreyle mesai saatleri dışında ve asli görevlerini aksatmamak kaydıyla Üniversitemiz Vakfındaki görevlendirilmelerinin 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

Adı Soyadı

 

1- Prof.Dr. A.Müfit Bayraşa

19- Prof. Erol Şekeranber

2- Öğr.Gör. Kenan Özdemir

20- Ok. Semra Aksu

3- Arş.Gör. Aslı Gedikli

21- Öğr.Gör. Tüner Galip

4- Arş.Gör. Aslı Tuncay

22- Öğr.Gör. Gülen Tekebaş

5- Prof. Aykut Bakır YAFE

23- Öğr.Gör. Altan Akatay

6- Arş.Gör. Metin Kiper

24- Öğr.Gör. Alper Kazancıoğlu

7- Ok.Çimen Esen

25- Arş.Gör. Hande Sarmaşık

8- Öğr.Gör. Elif Aktuğ

26- Öğr.Gör. Mustafa Suyolcu

9- Prof. Gülser Eryümlü

27- Öğr.Gör. Aydan Galip

10- Yrd.Doç. Macit Kızılay

28- Yrd.Doç. Ayşe Sayınoğlu

11- Yrd.Doç. Ömür Dolgun Bütev

29- Yrd.Doç. Demek Eytemiz

12- Ok. Seçil Dündar

30- Öğr.Gör. Emel Eden

13- Öğr.Gör. Kadrican Özdemir

31- Doç. Nilgün Alkan

14- Öğr.Gör. Şeniz Duru

32- Öğr.Gör. Seçil Akdil

15- Ok.Ebru Güner

33- Doç. Sayram Akdil

16- Öğr.Gör. Aysim Dolgun

34- Öğr.Gör. Selçuk Sayıner

17- Arif Manaflı

35- Öğr.Gör. Aziz Dağdelen

18- Öğr.Gör. Ümit İşgörür

36- Öğr.Gör. S. Çetin Aydar

KARAR 7- Devlet Konservatuvarı’nda görev yapmakta olan Arş.Gör. Nermin Erakın Utkun, Prof. Tahir Sümer, Yrd.Doç.Çiler Akıncı, Öğr.Gör. Melek Köyüstün, Öğr.Gör. İclal Şahin ve Öğr.Gör. Ece Sel’in 25.09.2001 – 25.09.2002 tarihleri arasında 1 (bir) yıl süreyle mesai saatleri dışında asli görevlerini aksatmamak kaydıyla Üniversitemiz Vakfında görevlendirilmelerine ilişkin 14.11.2001 tarih ve 2853 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Devlet Konservatuvarı’nda görev yapmakta olan Arş.Gör. Nermin Erakın Utkun, Prof. Tahir Sümer, Yrd.Doç.Çiler Akıncı, Öğr.Gör. Melek Köyüstün, Öğr.Gör. İclal Şahin ve Öğr.Gör. Ece Sel’in 25.09.2001 – 25.09.2002 tarihleri arasında 1 (bir) yıl süreyle mesai saatleri dışında asli görevlerini aksatmamak kaydıyla Üniversitemiz Vakfında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8-
 Devlet Konservatuvarı’nda görev yapan sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarından (32 kişiye) 84/7784 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 5.maddesi uyarınca 2001 yılı Aralık ayında birer aylık tutarında teşvik ikramiyesi verilmesine ilişkin Müdürlüğün, 14.11.2001 tarih ve 2851 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulu’nun 13.11.2001 tarih ve 21/2 sayılı kararı doğrultusunda sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarından (32 kişiye) 84/7784 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 5.maddesi uyarınca 2001 yılı Aralık ayında birer aylık tutarında teşvik ikramiyesi verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9-
 Devlet Konsurevatuvarı’nda sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarının 01.01.2002 tarihinden itibaren 31.12.2002 tarihine kadar görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin Müdürlüğün, 15.11.2001 tarih ve 2880 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Devlet Konsurevatuvarı Yönetim Kurulu’nun 13.11.2001 tarih ve 21/3 sayılı kararı doğrultusunda 34 sözleşmeli sanatçı öğretim elemanının, Değerlendirme İlkelerine göre yapılan değerlendirme sonucunda belirlenen sözleşme puanları ile 01 Ocak – 31 Aralık 2002 tarihleri arasında Bakanlar Kurulu’nun 2002 Mali Yılı için uygun bulacağı tavan ücretle çarpımı sonucu bulunacak olan brüt sözleşme ücretiyle görev sürelerinin uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10-
 İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Arş.Gör. Ö.Rengin Gün’ün “Görevden çekilmiş sayılma” cezası ile tecziyesi teklifi görüşüldü.
Görüşmeler sonunda;
İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Arş.Gör. Ö.Rengin Gün’ün soruşturma dosyasını incelemek üzere Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 38. maddesi uyarınca Prof.Dr. Hakan Pekcanıtez’in raportör olarak görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11-
 Buca Eğitim Fakültesi Bölümlerinin öğretim planlarında yer alan ve Fakülte-Okul İşbirliği Programında görevli Uygulama Öğretmenleri için açılan Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II, Ortaöğretimde PDR Öğretimi I, Uygulama III, Temel Eğitim Yönetim derslerinin uygulamalarının şube onaylarının 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren örgün ve ikinci öğretimde geçerli olmak üzere düzenlenmesine ilişkin Dekanlığın, 16.11.2001 tarih ve 8008 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Buca Eğitim Fakültesi Bölümlerinin öğretim planlarında yer alan ve Fakülte-Okul İşbirliği Programında görevli Uygulama Öğretmenleri için açılan Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II, Ortaöğretimde PDR Öğretimi I, Uygulama III, Temel Eğitim Yönetim derslerinin uygulamalarının şube onaylarının 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren örgün ve ikinci öğretimde geçerli olmak üzere ekli listede belirtilen şekilde düzenlenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12-
 Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 26.11.2001 tarih ve 177 sayılı kararı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. Orhan İçöz’ün “Turizm Planlaması” adlı kitabının kendi olanakları ile basımının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13-
 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında kadro aktarmaları yapılması konusu incelendi.
Görüşmeler sonunda;
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Fen Bilimleri Enstitüsüne,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 1.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Torbalı Meslek Yüksekokuluna,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 2.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun İzmir Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümüne aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14-
 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında kadro aktarmaları yapılması konusu incelendi.
Görüşmeler sonunda;
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Nöroşirürji anabilim dalına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15-
 İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. Ömür Özmen’in 08.10.2001 – 11.01.2002 tarihleri arasında Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİMER) tarafından düzenlenen “İşletme Yönetimi Eğitim Programı” kursunda ders vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ödenecek net toplam ücretin %10’unun ilgili öğretim üyesince Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ilişkin 20.11.2001 tarih ve 3430 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. Ömür Özmen’in 08.10.2001 – 11.01.2002 tarihleri arasında Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİMER) tarafından düzenlenen “İşletme Yönetimi Eğitim Programı” kursunda ders vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmeleri ve ödenecek net toplam ücretin %10’unun ilgili öğretim üyesince Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16-
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Gönül Budak’ın 19.11.2001 – 23.11.2001 tarihleri arasında Elginkan Vakfı’nda (Manisa) Eğitim Semineri vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve KDV dahil 60.000.000.-TL’nın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ilişkin Dekanlığın, 19.11.2001 tarih ve 7482 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Gönül Budak’ın 19.11.2001 – 23.11.2001 tarihleri arasında Elginkan Vakfı’nda (Manisa) Eğitim Semineri vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili Vakıf tarafından KDV dahil 60.000.000.-TL’nın Üniversitemiz Döner Sermaye Saymanlığı hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17-
 Avukat M.Ülkü Caner, Prof.Dr. Dursun Eşiyok ve Postacıoğlu Avukatlık Bürosundan Avukat Aylin Surkultay’ın Hukuk Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Bahri Öztürk ve Doç.Dr. Ziya Akıncı’dan Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görüş istemine ilişkin 19.11.2001 tarih ve 2829 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında;
a) Avukat M.Ülkü Caner ve Prof.Dr. Dursun Eşiyok’un Hukuk Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Bahri Öztürk’den,
b) Postacıoğlu Avukatlık Bürosundan Avukat Aylin Surkultay’ın Hukuk Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Ziya Akıncı’dan bilimsel görüş istemlerinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18-
 İşletme Fakültesi tarafından Yeminli Mali Müşavirler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Serbest Muhasebecilere yönelik “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama: Enflasyon Muhasebesi Eğitimi” kurs programının toplam 16 saat ve 2 gün olmak üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında açılmasına ilişkin 22.11.2001 tarih ve 3498 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
İşletme Fakültesi tarafından Yeminli Mali Müşavirler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Serbest Muhasebecilere yönelik “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama: Enflasyon Muhasebesi Eğitimi” kurs programının toplam 16 saat ve 2 gün olmak üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında açılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19-
 Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Azerbaycan uyruklu Prof.Dr. Oktay Veliev’in 01.01.2002 tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (2.712.580.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin uzatılmasına ilişkin Dekanlığın, 27.11.2001 tarih ve 5117 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Azerbaycan uyruklu Prof.Dr. Oktay Veliev’in 01.01.2002 tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (2.712.580.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca uzatılmasına oyçokluğu ile (8 Evet – 6 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 20-
 Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Rus uyruklu Prof.Dr. Valery Yakhno’in 01.01.2002 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (2.712.580.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin uzatılmasına ilişkin Dekanlığın, 28.11.2001 tarih ve 5118 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Rus uyruklu Prof.Dr. Valery Yakhno’in 01.01.2002 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (2.712.580.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca uzatılmasına oyçokluğu ile (8 Evet – 6 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 21-
 Fen-Edebiyat Fakültesi’nden İngiliz uyruklu Dr. Peter Remington’un 01.01.2002 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (1.594.340.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak görev süresinin uzatılmasına ilişkin Dekanlığın, 27.11.2001 tarih ve 5119 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Fen-Edebiyat Fakültesi’nden İngiliz uyruklu Dr. Peter Remington’un 01.01.2002 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (1.594.340.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca uzatılmasına oyçokluğu (8 Evet – 6 Hayır) ile karar verildi.