27.08.2002/287

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 27.08.2002 
Toplantı Sayısı : 
287

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Uygulama Esaslarının 9.maddesinin değiştirilmesi.
 3. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 12.07.2002 tarih ve 14643 sayılı yazısı doğrultusunda Rektörlüğümüz bünyesinde “Stratejik Araştırmalar Merkezi”kurulması.
 4. Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği” yüksek lisans Programı açılması ve öğretim planının onaylanması teklifi.
 5. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “ Geographical Information Systems” GIS Coğrafi Bilgi Sistemleri” adında disiplinlerarası bir anabilim dalı açılması teklifi.
 6. Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı bünyesinde yer alan “Yapı Malzemesi”nde doktora programı açılması ve öğretim planının onaylanması teklifi.
 7. Fen Bilimleri Enstitüsü Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Anabilim Dalı bünyesinde “ Fiziksel Oşinografi” yüksek lisans programı açılması ve öğretim planının onaylanması teklifi.
 8. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun 2002-2003 öğretim yılında eğitime başlayacak olan Diş Protez Teknikerliği programının öğretim planının onaylanması.
 9. 2002-2003 öğretim yılından itibaren Aktif Eğitime geçen Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulunun Deniz İşletmeleri Yönetimi ile Güverte Bölümlerinin Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları ile öğretim planlarının görüşülmesi.
 10. Eğitim Bilimleri Enstitüsü öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 11. Fen Bilimleri Enstitüsünün bazı programlarının öğretim planlarında değişiklik yapılması teklifi.
 12. Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Restorasyon lisansüstü programı Öğretim planında bulunan Harita ve Ölçme Bilgisi dersinde yer alan restorasyon stajı içeriğinde değişiklik yapılması teklifi.
 13. Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğretim planlarında değişiklik yapılması teklifi.
 14. DEÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) Yönergesi taslağının görüşülmesi
 15. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün; Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4/b-2 fıkrasında değişiklik yapılması teklifi.
 16. Buca Eğitim Fakültesinde “Okul Deneyimi I “ ve “Okul Deneyimi II” ile “Öğretmenlik Uygulaması” derslerine ilişkin Amaç, Kapsam, Uygulama, Değerlendirme ve Önkoşul İlkelerinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması teklifi.
 17. Hukuk Fakültesi’nde 2001-2002 öğretim yılından itibaren aktif eğitime geçilmesi nedeniyle 2.sınıf öğretim planında değişiklik yapılması.
 18. Hukuk Fakültesi’nin 2001-2002 öğretim yılından itibaren aktif eğitime geçmesi nedeniyle 2.sınıf öğretim planında değişiklik yapılması.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

Prof.Dr. Yüksel USLAY

Prof.Dr. Sedef GİDENER

Prof. Sevim ÇİZER

Prof.Dr. Hüseyin ALKAN

Prof.Dr. Hasan NERAD

Prof. Cengiz ÇEKİL

Prof.Dr. Sezai GÖKSU

Prof.Dr. Nilgün MORALI

Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN

Yrd.Doç.Dr. Özer ÖZBEK

Prof.Dr. Oğuz ADANIR

Prof.Dr. Alp TİMUR

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

Prof.Dr. Selahattin PARLADIR

 

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

 

Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Halil KÖSE

 

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

 

Prof.Dr. Azize ÖZGÜVEN

 

Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU

 

Prof.Dr. Sadık ACAR

 

Prof.Dr. Ömer DUMLU

 

Prof.Dr. Feza AKGÜR

 

Prof.Dr. Ergün AYBARS

 

Prof.Dr. Mustafa ERGÜN

 

Prof.Dr. Hüseyin ELMALI

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Prof.Dr. Cahit HELVACI

 

Prof.Dr. Nur OLGUN

 

Prof.Dr. Gül GÜNER

 

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

 

Doç.Dr. Güldem CERİT

 

Prof. Gülser ERYÜMLÜ

 

Prof.Dr. Özlen PEKER

 

Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN

 

Prof.Dr. Alpaslan USAL

 

Doç.Dr. Oya İTİL

 

Prof. Dr. Burhan ERDOĞAN

 

Yrd.Doç.Dr. M. Ali YAVUZ

 

Raportör Uzm. İltekin AKSAKOĞLU

 

Üniversite Senatosu 27.08.2002 Salı günü saat 09.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında sekiz üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Hakan Pekcanıtez, Prof.Dr. Recep Yaparel, Prof.Dr. Serap Alper ve Prof.Dr. Nurullah Akkoç görevli oldukları için toplantıya Dekan Vekili Yrd.Doç.Dr. Özer Özbek ile Müdür Vekilleri Prof.Dr. Hüseyin Elmalı, Prof.Dr. Özlen Peker ile Doç. Dr. Oya İtil katıldılar.
Prof.Dr. İrem Özkarahan izinli, Prof. Yüksel Uslay, Prof. Sevim Çizer, Prof.Dr. Hasan Nerad, Prof.Dr. Sezai Göksu, Prof.Dr. Ertuğrul Benzeden, Prof.Dr. Oğuz Adanır, Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu görevli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Gündemin üzerinde yapılan görüşmelerde; 17. ve 18. maddenin gündeme ilave edilmesine karar verilerek, maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2-
 Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Uygulama Esaslarının 9.maddesinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Madde 9- Eğitim-öğretim ve dönem sınavları dışında kalan yarıyıl ve yaz tatili dönemlerinde zorunlu staj yapan öğrencilerin dışındaki öğrencilerin ilaç ve tedavileri yalnız Dokuz Eylül Üniversitesi Mediko Sosyal Hizmetleri Merkezi ve/veya Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yapıldığı takdirde karşılanır. Bunların dışında kalan resmi kurum ve kuruluşlara, acil hallerin belgelendirilmesi halinde sevk verilerek ödeme yapılabilecek, bu durumun dışında kalan hallerde ödeme yapılamayacaktır.

KARAR 3- 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Yürütme Kurulunca, Üniversitemiz bünyesinde kurulmasına karar verilen “Stratejik Araştırmalar Merkezi”nin; kuruluş amaçlarını yerine getirebilmesi için gerekli maddi, fiziksel ve personel koşullarının da etkin bir şekilde sağlanmasının önemi vurgulanarak kurulması ve belirlenen görev alanlarına uygun olarak işlemlere başlanması karara bağlandı.
KARAR 4-
 2002-2003 öğretim yılından itibaren Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği” yükseklisans programının açılmasına ve öğretim planlarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5-
 Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2547 sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca “Coğrafi Bilgi Sistemleri” adında disiplinlerarası bir Anabilim Dalı kurulmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6-
 2002-2003 öğretim yılından itibaren Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı bünyesinde yer alan “Yapı Malzemesi” doktora programının açılmasına ve öğretim planının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7-
 2002-2003 öğretim yılından itibaren Fen Bilimleri Enstitüsü Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Anabilim Dalı bünyesinde “Fiziksel Oşinografi” yükseklisans programının açılmasına, öğretim planlarının ekteki şekilde kabulüne ve konunun Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 7.maddesinin 2.fıkrası uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8-
 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun 2002-2003 öğretim yılında eğitime başlayacak olan “Diş Protez Teknikerliği” programı öğretim planının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9-
 a) Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nda 2002-2003 öğretim yılından itibaren aktif eğitime geçilmesi nedeniyle Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına,
b) Denizcilik İşletmeleri Yönetimi ile Güverte Bölümlerinin 1.sınıflarına ait öğretim planlarında değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre öğrencilere uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10-
 Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün bazı yükseklisans ve doktora programları öğretim planlarında 2002-2003 öğretim yılından itibaren ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre öğrencilere uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11-
 Fen Bilimleri Enstitüsü’nün bazı yükseklisans ve doktora programlarının öğretim planlarında 2002-2003 öğretim yılından itibaren ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre öğrencilere uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12-
 Fen Bilimleri Enstitüsü’nün Mimarlık Anabilim Dalı Restorasyon lisansüstü programı öğretim planında bulunan ARC580 Harita ve Ölçme Bilgisi (2+2) dersinde yer alan “Restorasyon Stajı (36 iş günü)” dersinin içeriğinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13-
 Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün bazı yükseklisans ve doktora programlarının öğretim planlarında 2002-2003 öğretim yılından itibaren ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre öğrencilere uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14-
 Dokuz Eylül Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) Yönergesi’nin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15-
 Konunun incelenmek üzere gündemden çekilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16-
 Buca Eğitim Fakültesi “Okul Deneyimi I-II ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine İlişkin Amaç, Kapsam, Uygulama, Değerlendirme ve Önkoşul İlkelerinin” bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17-
 Hukuk Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18-
 Hukuk Fakültesi”nin 2002-2003 öğretim yılından itibaren 2.sınıfına “HUK 207 Probleme Dayalı Öğrenme Oturumları (6+0)” dersinin eklenmesine; “HUK 203 Ceza Hukuku (4+0) dersinin haftalık saatlerinin (3+0) olarak değiştirilmesine ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre öğrencilere uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.