27.07.2010/371

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 27.07.2010
Toplantı Sayısı : 371 

GÜNDEM    :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Doktora Programı öğretim planında değişiklik yapılması.
 3. İlahiyat Fakültesi’ne zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı konulması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen öğretim planlarının onaylanması.
 4. Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün bazı lisansüstü programlarının öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 5. Fen Fakültesi’nin İstatistik Bölümü öğretim planı değişikliği.
 6. Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık ve Arkeoloji Bölümleri öğretim planı değişikliği.
 7. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 8. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesinde değişiklik yapılması.
 9. Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Uygulama Esas ve Usulleri.
 10. Yatay geçiş yoluyla Üniversitemize alınacak öğrenciler için Üniversite Senatosu’nun 14.07.2010 tarih ve 370/11 sayılı kararı ile kabul edilen “Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlara Yapılacak Yatay Geçişler İçin Başvuru ve Değerlendirme Şartları”nın yeniden görüşülmesi.
 11. Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin son şeklinin görüşülmesi.
 12. Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları.
  Toplantıda Bulunanlar
  Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
  Prof.Dr. Okan TUNA
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. Murat TUNCAY
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Melda SUR
  Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
  Prof.Dr. Nevzat AŞIK
  Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
  Prof.Dr. Hülya KOÇ
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Prof.Dr. Sedat KARADEMİR
  Prof.Dr. Bayram BAYRAKTAR
  Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
  Prof.Dr. Serdar KURT
   
  Prof.Dr. Semih ÇELENK
   
  Yrd.Doç.Dr. Mine AKKAN
   
  Prof.Dr. Öcal USTA
   
  Doç.Dr. Muammer ERBAŞ
   
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
   
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
   
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
   
  Prof.Dr. Tülay CANDA
   
  Prof.Dr. Mehmet KARTAL
   
  Prof.Dr. Kemal KOCABAŞ
   
  Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
   
  Prof.Dr. Ömür TİMURCANDAY ÖZMEN
   
  Prof.Dr. Ayşe OKUR
   
  Prof.Dr. Tunç ALKIN
   
  Yrd.Doç.Dr. Ahmet MEHMETEFENDİOĞLU
   
  Prof.Dr. Doğan YAŞAR
   
  Prof.Dr. Mehmet ŞEKER
   
  Doç.Dr. Ali Günay BALIM
   
  Doç.Dr. Gökdeniz NEŞER
   
  Prof. Elvan Ö.ADANIR
   
  Prof.Dr. Ahmet Münir KINAY
   
  Yrd.Doç.Dr. Ethem DUYGULU
   
  Öğr.Gör.Mustafa SUYOLCU
   
  Prof.Dr. Z.Candan ALGUN
   
  Prof.Dr. Besti ÜSTÜN
   
  Prof.Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU
   
  Doç.Dr. Osman Avşar KURGUN
   
  Prof.Dr. M.İlgi ŞEMİN
   
  Prof.Dr. Alp TİMUR
   
  Prof.Dr. Atalay ARKAN
   
  Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN
   
  Öğr.Gör. Beyhan KESKİNÖZ
   
  Raportör Prof.Dr. Can KARACA
   
 

Üniversite Senatosu 27.07.2010 Salı günü saat 10.30’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında yedi üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Murat Tuncay mazeretli, Prof.Dr. Okan Tuna, Prof.Dr. Melda Sur, Prof.Dr. Nevzat Aşık, Prof.Dr. Hülya Koç, Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu izinli, Prof.Dr. Sedat Karademir görevli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Yusuf Karakoç, Prof.Dr. Ömer Dumlu, Doç.Dr. Kemal Arı, Prof.Dr. Hüseyin Avni Benli, Prof.Dr.h.c. İbrahim Atalay, Prof.Dr. Mustafa Sabuncu, Prof. Ahmet Mümtaz Sağlam, Prof.Dr. Utku Utkulu, Prof. Aykut Yafe ve Yrd.Doç.Dr. Kadim Öztürk yıllık izinli oldukları için Dekan Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Mine Akkan ile Doç.Dr. Muammer Erbaş, Müdür Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu, Prof.Dr. Doğan Yaşar, Doç.Dr. Ali Günay Balım, Doç.Dr. Gökdeniz Neşer, Prof. Elvan Adanır, Yrd.Doç.Dr. Ethem Duygulu, Öğr.Gör. Mustafa Suyolcu ve  Öğr.Gör. Beyhan Keskinöz toplantıya katıldılar.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Doktora Programında 2010-2011 öğretim yılında II. yarıyıl için seçmeli ders olarak teklif edilen “KMY 6030 Sağ Siyasal Düşünceler ve Akımlar (Fransızca)” dersinin adının “Siyasal Düşünceler ve Akımlar” olarak değiştirilmesinin uygunluğuna ve bu öğretim planı değişikliğinin Enstitü Kurulu’nun 21.04.2010 tarih ve 01/05 sayılı kararında belirtilen intibak esaslarına göre 2010-2011 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- İlahiyat Fakültesi’ne 2010-2011 öğretim yılından itibaren Arapça Hazırlık Sınıfı konulması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen öğretim planının, Fakülte Kurulu’nun 23.06.2010 tarih ve 11/01 sayılı kararı doğrultusunda onaylanmasına ve 2010-2011 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün bazı lisansüstü programlarına ait öğretim planlarında Enstitü Kurulu’nun 14.06.2010 tarih ve 03/04 sayılı kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2010-2011 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Fen Fakültesi’nin İstatistik Bölümü öğretim planında Fakülte Kurulu’nun 07.07.2010 tarih ve 166/1 sayılı kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2010-2011 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık ve Arkeoloji Bölümleri’nin öğretim planlarında Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu’nun 16.06.2010 tarih ve 165/01-02 sayılı kararları doğrultusunda değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2010-2011 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi 
KARAR 7- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim planlarında değişiklik yapılmasına ilişkin konunun, Müdürlüğün teklifi ile gündemden çekilmesine karar verildi. 
KARAR 8- Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesinin 5. maddesinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi
Madde 5- Eleme ve sıralama niteliğindekiyetenek sınavı Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen esaslara göre yapılır. Genel değerlendirmeye girebilmek için adaylar uygulamalı yetenek sınavlarından genel dayanıklılık ve cimnastik serisinin herhangi birinden 0 almamalı ve uygulamalı yetenek sınav puanı 15 ve üzeri olmalıdır.
KARAR 9- “Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Uygulama Esas ve Usulleri”nin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Yatay geçiş yoluyla Üniversitemize alınacak öğrenciler için Üniversite Senatosu’nun 14.07.2010 tarih ve 370/11 sayılı kararı ile kabul edilen “Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlara Yapılacak Yatay Geçişler İçin Başvuru ve Değerlendirme Şartları” ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 12.07.2010 tarih ve 23551 sayılı yazısında belirtilen konular çelişkili olmadığından yapılacak işlem bulunmadığına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEUZEM) Yönetmeliği’nin ekteki şekilde kabulüne ve adı geçen merkezin kurulabilmesi için 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarının  bir sonraki Senatoda görüşülmesine devam edilmesine  karar verildi.