26.07.2005/752

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 26.07.2005
Toplantı Sayısı : 752

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Fen-Edebiyat Fakültesi Risk Analizi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Güçkan Yapar hakkındaki raporlar.
 3. Fen-Edebiyat Fakültesi Yöneylem Araştırması Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Cengiz Çelikoğlu hakkındaki raporlar.
 4. Rektörlük Uzman kadrolarında olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Mehmet Erhan Özkul’un 25.08.2005, Birsen Tükenmez’in 05.09.2005 ve Uzm.Dr.Berril Dönmez’in 14.09.2005 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmaları.
 5. Rektörlük Uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi’nde görev yapan Alev Turanlı’nın 17.08.2005 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 6. Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Muğla Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’ndan Araş.Gör. Alper Aslan’ın yükseklisans eğitimini tamamladığından 26.04.2004 tarih ve 743/6 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu kararının iptal edilerek, ilgilinin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora eğitimi yapmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca atanması.
 7. Tıp Fakültesi gelişme sahası içerisinde kalan İnciraltı Mahallesi 358 pafta, 2278 ada, 60 parselde kayıtlı taşınmazın 318/5382 hissesine düşen 318 m2’lik kısmının kamulaştırılabilmesi için 4650 sayılı Kanunun 5. maddesi uyarınca “Kamu Yararı” kararı alınması.
 8. Üniversitemiz Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi Katkı Payı Dağıtım İlkeleri maddesinin (s) bendinin yeniden belirlenmesi.
 9. Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği’nin 2.maddesinde belirtilen faaliyet alanlarında sınırlı kalmak üzere Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü’nün Yetiştirme Kursları ve diğer faaliyetlerini yürütmek üzere Döner Sermaye İşletmesinin 22.birimi olarak kabul edilmesi ve ekte sunulan 2005 Mali yılı tahmini gelir ve gider bütçesinin onaylanması ile T.C.Ziraat Bankası Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Bürosu nezdinde hesap açılması.
 10. İstatistik ve Risk Analizleri Araştırma Uygulama Merkezi’nin (İRAMER) 2005 Mali Yılı Tahmini Gelir ve Gider Bütçesinin görüşülmesi.
 11. İstatistik ve Risk Analizleri Araştırma Uygulama Merkezi (İRAMER) ile PROCON GfK Araştırma Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanan “Technical Assistance To Data Collection” projesi danışmanlık protokolünün kabulü ile Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve 1. ay için 500.-YTL’nin T.C.Ziraat Bankası 1333 İzmir / Efes Şubesi’nin 43517373-5001 nolu hesabına yatırılması.
 12. Üniversitemiz Hastanesi Radyodiagnostik Bölümünden Prof.Dr. Emel Ada’nın sorumlu araştırıcı olduğu; Schering Alman İlaç ve Ecza Tic.Ltd.Şti. tarafından desteklenen Gadovist PMS 2005 (AUPS 36340) protokol numaralı çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 13. Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Yardımcı Doçent kadrolarından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne aktarma yapılması.
 14. Akademik kadro aktarması.
 15. Tıp Fakültesi’nden ekte isimleri belirtilen Öğretim Elemanlarının 23.Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunlarında Sağlık Merkezinde 5255 Sayılı Kanunun 6.maddesi ve 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 16. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Öğretim Elemanlarından Arş.Gör. Mehmet Özkeskin’in, 23.Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunlarında Sağlık Merkezinde 5255 Sayılı Kanunun 6.maddesi ve 2547 Sayılı Kanununun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 17. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğretim Elemanlarından Arş.Gör. Ataç Sönmez ve Arş.Gör. İlkay Aksu’nun, 23.Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunlarında Sağlık Merkezinde 5255 Sayılı Kanunun 6.maddesi ve 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 18. Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Levent Çavaş’ın 23.Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunlarında, Dokuz Eylül Üniversitesi Kaynaklar Spor Salon Tesis Yöneticisi olarak Haziran – Temmuz aylarında Üniversitemiz ve Fakültesindeki görevlerini aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 19. Sağlık Bakanlığı’nda Bakan Danışmanı olarak görevlendirilen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Coşkun Can Aktan’ın 24.07.2005 tarihinde sona erecek olan görev süresinin 1 (bir) yıl daha 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca uzatılması.
 20. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Mustafa Kasap’ın Japonya/Tokyo’da yapılacak olan “Üniversitelerarası Proje Yarışması” finallerine katılmak üzere 25 Temmuz – 03 Ağustos 2005 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, (uçak ile) yevmiyeli olarak masraflarına katkıda bulunmak üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Fakülteye ait Döner Sermayesinin Bilimsel Araştırma payından 270.- YTL verilmesi ve bu paranın avans olarak ödenmesi şartıyla 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 21. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Azize Ayol’un Güney Afrika’da yapılacak olan “Uluslararası Arıtma Çamurları” Konferansında bildiri sunmak üzere 07-14 Ağustos 2005 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, (uçak ile) yevmiyeli olarak masraflarına katkıda bulunmak üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Fakülteye ait Döner Sermayesinin Bilimsel araştırma payından 270.-YTL verilmesi ve bu paranın avans olarak ödenmesi şartıyla 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 22. Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca kadrosu Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne aktarılan Arş.Gör.Ali Uğur Öztürk’ün Ecole Polytechnique Üniversitesi’nde akademik araştırmacı olarak doktora tezi ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak ve üniversite bünyesindeki deneysel çalışmaları incelemek üzere 01.02.2006 – 31.05.2006 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 23. Üniversitemiz 2006 Mali Yılı Yatırım Bütçesi teklifi.
 24. Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 26.07.2005 tarih ve 270 sayılı kararı.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. İlknur CÖCEN

Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN

 

Prof.Dr.A.İrem ÖZKARAHAN

 

Prof.Dr. Adil ESEN

 

Prof.Dr. Ferda AYSAN

 

Prof. Cengiz ÇEKİL

 

Prof.Dr. Binnur GÜRLER

 

Doç.Dr. Mustafa Ruhan ERDEM

 

Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

 

Prof.Dr. Hüseyin ELMALI

 

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

 

Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

 

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

 

Prof.Dr. Öcal USTA

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Raportör Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN

 


Üniversite Yönetim Kurulu 26.07.2005 Salı günü saat 09.30’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Şeref Ertaş yıllık izinde olduğu için toplantıya Dekan Vekili Doç.Dr. Mustafa Ruhan Erdem katıldı.
Prof.Dr. İlknur Cöcen yıllık izinde olduğu için toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. 23. ve 24. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Fen-Edebiyat Fakültesi Risk Analizi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Güçkan Yapar ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Güçkan Yapar hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 3- Fen-Edebiyat Fakültesi Yöneylem Araştırması Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Cengiz Çelikoğlu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Cengiz Çelikoğlu hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 4- Rektörlük Uzman kadrolarında olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Mehmet Erhan Özkul’un 25.08.2005, Birsen Tükenmez’in 05.09.2005 ve Uzm.Dr.Berril Dönmez’in 14.09.2005 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmalarının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Rektörlük Uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi’nde görev yapan Alev Turanlı’nın 17.08.2005 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Muğla Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’ndan Araş.Gör. Alper Aslan’ın yükseklisans eğitimini tamamladığından; 26.04.2004 tarih ve 743/6 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu kararı gereğince 35. maddeye göre yapılan atama kararının iptaline ve Üniversite Senatosunun 12.07.2005 tarih ve 311/15 sayılı kararının (c) bendi hükmü gereğince Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Hükümlerine tabi olarak ilgilinin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora eğitimi yapmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Tıp Fakültesi gelişme sahası içerisinde kalan İnciraltı Mahallesi 358 pafta, 2278 ada, 60 parselde kayıtlı taşınmazın 318/5382 hissesine düşen 318 m2’lik kısmının kamulaştırılabilmesi için 4650 sayılı Kanunun 5. maddesi uyarınca “Kamu Yararı” kararı alınmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Üniversitemiz Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi Katkı Payı Dağıtım İlkeleri maddesinin (s) bendinin aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
(s) Hastanemizde 2547 Sayılı Kanunun ile görev yapan Öğretim Üyeleri, Öğretim Görevlileri ve yardımcıları ile 657 sayılı Kanuna tabi personele, hastane hizmetlerini yürütürken, ilgili mevzuat çerçevesinde hareket etmemeleri, kasten veya ihmal ile dikkatsizlik, tedbirsizlik yada meslekte acemilik nedeniyle hukuka aykırı ve kusurlu işlem ve eylemlerinden dolayı sorumlu oldukları demirbaş ve sarf malzemelerinde hasar veya zarar doğduğunda, tibbi tetkik giriş işlemlerini yapmadıkları veya usulsüz davranışları ile kendilerine yada yakınlarına haksız çıkar temin ettiklerinin tespiti halinde bu durum ilgili personelin birim sorumlusu tarafından bir tutanakla tespit edilerek Başhekimliğe bildirilmesi ve Başhekimlik Makamınca yapılacak inceleme ve soruşturma sonucu Kurumu zarara uğratıcı işlem ve eylemleri işlediği tespit edilen personele Katkı Payı ödemesi, bu meblağın mahsubu suretiyle tahakkuk ettirilecektir.”
KARAR 9- Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü’nün faaliyet alanlarında sınırlı kalmak üzere Yetiştirme Kursları ve diğer faaliyetlerini Döner Sermaye İşletmesinin 22.birimi olarak döner sermaye kapsamında yürütmesinin uygunluğuna ve ekte sunulan 2005 Mali yılı tahmini gelir ve gider bütçesinin onaylanarak T.C.Ziraat Bankası Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Bürosu nezdinde hesap açılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- İstatistik ve Risk Analizleri Araştırma Uygulama Merkezi’nin (İRAMER) 2005 Mali Yılı Tahmini Gelir ve Gider Bütçesinin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- İstatistik ve Risk Analizleri Araştırma Uygulama Merkezi (İRAMER) ile PROCON GfK Araştırma Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanan “Technical Assistance To Data Collection” projesi danışmanlık protokolünün kabulüne ve Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülerek, danışmanlık hizmetlerine ait tüm yolculuk ve konaklana giderlerinin GfK tarafından karşılanmak üzere danışmanlık ücreti 1. ay için 500.-YTL’nin T.C.Ziraat Bankası 1333 İzmir / Efes Şubesi’nin 43517373-5001 nolu hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Üniversitemiz Hastanesi Radyodiagnostik Bölümünden Prof.Dr. Emel Ada’nın sorumlu araştırıcı olduğu; Schering Alman İlaç ve Ecza Tic.Ltd.Şti. tarafından desteklenen Gadovist PMS 2005 (AUPS 36340) protokol numaralı, “Gadovist’in etkinliği ve MRT için kullanım yöntemi hakkında daha fazla bilgi edinmek amaçlı” pazarlama sonrası, güvenlik gözetim konulu çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Tıp Fakültesi’nden ekte isimleri belirtilen Öğretim Elemanlarının 23.Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunlarında Sağlık Merkezinde 5255 Sayılı Kanunun 6.maddesi ve 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Öğretim Elemanlarından Arş.Gör. Mehmet Özkeskin’in, 03.08.2005 – 22.08.2005 tarihleri arasında 23.Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunlarında Sağlık Merkezinde 5255 Sayılı Kanunun 6.maddesi ve 2547 Sayılı Kanununun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğretim Elemanlarından Arş.Gör. Ataç Sönmez’in 03-22 Ağustos 2005 ve Arş.Gör. İlkay Aksu’nun 09-22 Ağustos 2005 tarihleri arasında 23.Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunlarında Sağlık Merkezinde 5255 Sayılı Kanunun 6.maddesi ve 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Levent Çavaş’ın 23.Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunlarında, Dokuz Eylül Üniversitesi Kaynaklar Spor Salon Tesis Yöneticisi olarak Haziran – Temmuz aylarında Üniversitemiz ve Fakültesindeki görevlerini aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Sağlık Bakanlığı’nda Bakan Danışmanı olarak görevlendirilen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Coşkun Can Aktan’ın 24.07.2005 tarihinde sona erecek olan görev süresinin 1 (bir) yıl daha 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Mustafa Kasap’ın Japonya/Tokyo’da yapılacak olan “Üniversitelerarası Proje Yarışması” finallerine katılmak üzere 25 Temmuz – 03 Ağustos 2005 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, (uçak ile) yevmiyeli olarak masraflarına katkıda bulunmak üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Fakülteye ait Döner Sermayesinin Bilimsel Araştırma payından 270.- YTL verilmesine ve bu paranın avans olarak ödenmesi şartıyla 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Azize Ayol’un Güney Afrika’da yapılacak olan “Uluslararası Arıtma Çamurları” Konferansında bildiri sunmak üzere 07-14 Ağustos 2005 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, (uçak ile) yevmiyeli olarak masraflarına katkıda bulunmak üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Fakülteye ait Döner Sermayesinin Bilimsel araştırma payından 270.-YTL verilmesine ve bu paranın avans olarak ödenmesi şartıyla 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca kadrosu Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne aktarılan Arş.Gör.Ali Uğur Öztürk’ün Ecole Polytechnique Üniversitesi’nde akademik araştırmacı olarak doktora tezi ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak ve üniversite bünyesindeki deneysel çalışmaları incelemek üzere 01.02.2006 – 31.05.2006 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak taahhütname-kefaletname vermek koşulu ile 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine bu süreler içerisinde kayıt işlemlerinden muaf tutulmasına ve yurtdışında bulunduğu sürelerin öğrenim süresinden sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Üniversitemizin 2006-2008 Mali Yılı Yatırımları, sektörler itibariyle ayrı ayrı incelenerek ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- İşletme Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Asuman Soner tarafından hazırlanmış bulunan “Purchasing In The Hospitalty In Industry” adlı ders notunun basımına,
a) Basılacak miktarın : 150 adet gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın no : 09.1700.0000.000/DN.05.015.372 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 150 adet olarak gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verildi.