25.12.2018/500

Yayınlanma Tarihi: 08-01-2019

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 25.12.2018
Toplantı Sayısı : 500

GÜNDEM     :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. 2018 – 2019 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ön lisans programları yatay geçiş kontenjan teklifleri ile yatay geçiş takvimi.
 3. Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde Ortez-Protez Bölümü kurulması ve bu bölüme bağlı Ortez-Protez Anabilim Dalı açılması.
 4. Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü altında bulunan Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalının kapatılması ve bu Anabilim Dalının Kamu Hukuku Bölümüne bağlanması.
 5. Fen Fakültesi Kimya Bölümü ikinci öğretim ile Fizik Bölümü ikinci öğretim programlarının kapatılarak öğrencilerinin örgün öğretim programlarına aktarılması.
 6. İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü Genom Bilimleri ve Moleküler Biyoteknoloji Anabilim Dalı Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans programlarının öğretim planında değişiklik yapılması.
 7. İşletme Fakültesi Çift Anadal lisans programlarına ait öğretim planlarında 2019-2020 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 8. İlahiyat Fakültesi Lisans Tamamlama Programının (İLİTAM) 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bütünleme sınav tarihlerinde değişiklik yapılması.
 9. Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca Üniversitemiz birimlerine ait norm kadro planlamalarının yapılması.
 10. Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Teşvik Ödeneği Uygulama Usul ve İlkeleri.
 11. Dokuz Eylül Üniversitesi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi taslağı.
 12. Üniversite Senatosunun 11.12.2018 tarihli ve 499/02 sayılı kararı ile kabul edilen 2019-2020 öğretim yılı Yükseköğretim kurumları Sınavı (YKS) ile alınacak öğrenci kontenjanlarında Edebiyat Fakültesi Sosyoloji İkinci Öğretim Programına ayrılan 30 kontenjanın iptali.
 13. Sosyal Bilimler Enstitüsünün bazı lisansüstü programlarına ait önceki dönem öğretim planlarındaki bazı derslerin AKTS kredilerinin değiştirilmesi.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Başkan Prof.Dr. Nükhet HOTAR Rektör  Prof.Dr. Aynur AKAY  Rektör Yrd.
Üyeler  Prof.Dr. Hakkı UYAR
Prof.Dr. Himmet KONUR Rektör Yrd. Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
Prof.Dr. Ercan AKPINAR   Prof.Dr. Yaşar UYSAL
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ  Prof.Dr. A.Gül BAYRAKTAROĞLU
Prof.Dr. Mustafa DAŞ  
Prof.Dr. Aylin ALIN   
Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA    
Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER  
Prof.Dr. Murat AYDOĞDU    
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN  
Prof.Dr. Osman BİLEN   
Prof.Dr. Elif Yaprak  GÜLCAN   
Prof.Dr. Nükhet HOTAR   
Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK   
Prof.Dr. Metin KOZAK   
Prof.Dr. Osman YILMAZ    
Prof.Dr. Gürbüz BÜYÜKYAZI    
Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU   
Prof. Arif Ziya TUNÇ  
Prof.Dr. Okan TUNA  
Prof.Dr. M. Kadir YURDAKOÇ  
Prof. Halil YOLERİ   
Prof.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ  
Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU  
Prof.Dr. Talip GÜNGÖR   
Prof.Dr. Yusuf GÜMÜŞ   
Prof.Dr. Ş.Reyhan UÇKU   
Prof.Dr. Bülent ÇUKUROVA   
Prof.Dr. Günay ÇİFTÇİ    
Prof.Dr. Himmet KONUR  
Prof.Dr. Süha YILMAZ    
Prof.Dr. Kadriye ERTEKİN   
Prof.Dr. Mehmet KOŞTUMOĞLU  
Prof.Dr. Zekiye Sultan ALTUN   
Prof.Dr. H.Nur OLGUN  
Prof.Dr. F.Neslihan EMİROĞLU    
Prof.Dr. Metin ARIKAN       
Prof.Dr. Nurcan BAYKUŞ SAVAŞANERİL  
Prof. Ümit İŞGÖRÜR   
Doç.Dr. A. Hamdi DELİORMANLI    
Prof.Dr. Nihal GELECEK    
Prof.Dr. Berrin ONARAN   
Dr.Öğr.Üyesi Dilek ÇIMRIN     
Doç.Dr. Turgay BUCAK   
Prof.Dr. Celalettin ŞİMŞEK   
Prof.Dr. Kamil İŞERİ      
Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU    

Üniversite Senatosu 25 Aralık 2018 Salı günü saat 14.00’de Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr. Nükhet Hotar başkanlığında 5 üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Sefa Kızıldağ ve Prof.Dr. M.Kürşad Kutluk görevli/mazeretli olduğundan toplantıya Müdür Vekilleri Prof.Dr. Zekiye Sultan Altun ile Dr.Öğr.Üyesi Dilek Çımrın katıldı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Aynur Akay ile Prof.Dr. Hakkı Uyar, Prof.Dr. Yusuf Karakoç, Prof.Dr. Yaşar Uysal ve Prof.Dr. A.Gül Bayraktaroğlu görevli/mazeretli olduklarından toplantıya katılamadılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 12. ve 13. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2- 2018-2019 öğretim yılı bahar yarıyılında Üniversitemiz önlisans programlarına alınacak yatay geçiş öğrenci kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takviminin ekteki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 3- Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde Ortez-Protez Bölümünün kurulmasına, bu bölüme bağlı Ortez-Protez Anabilim Dalı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 4- Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü altında bulunan Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalının kapatılmasına, söz konusu Anabilim Dalının Kamu Hukuku Bölümüne bağlı olarak devam etmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 5- Fen Fakültesi Kimya Bölümü ikinci öğretim ile Fizik Bölümü ikinci öğretim programlarının kapatılarak öğrencilerinin örgün öğretim programlarına aktarılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 6- İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü Genom Bilimleri ve Moleküler Biyoteknoloji Anabilim Dalı Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans öğretim planında yer alan “MBG 5014 Imaging Principles and Tecniques” seçmeli dersinin AKTS kredisinde Enstitü Kurulunun 28.11.2018 tarihli ve 03/01 sayılı kararında belirtildiği şekilde düzeltilme yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 7- İşletme Fakültesi Çift Anadal lisans programlarına ait öğretim planlarında 2019-2020 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulunun 05.12.2018 tarihli ve 08/02 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi

KARAR 8- İlahiyat Fakültesi Lisans Tamamlama Programının (İLİTAM) 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bütünleme sınav tarihlerinde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulunun 12.12.2018 tarihli ve 41/09 sayılı kararında belirtildiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 9- Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca;
-Birimlerden gelen teklifler doğrultusunda asgari ve norm içi akademik kadroların, Üniversitemiz akademik boş kadro sayıları doğrultusunda Rektörlükçe planlanmasına,
-Birimlerden gelen norm dışı akademik kadro tekliflerinin Üniversitemizdeki boş akademik kadro sayıları dahilinde planlamalarının yapılmasına,
-İhtiyaç doğrultusunda asgari ve norm kadroya kadar olan öğretim elamanı kadro taleplerinin yıl içerisinde güncellenmesine,
– Norm dışı öğretim üyesi kadro talepleri ile fakültelerde ders verecek Öğretim görevlisi kadrolarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kadro aktarmalarının uygun görüldükçe güncellenmesine,
 -Fakültelerde ders verecek öğretim görevlisi, öğretim üyesi dışında yer alan diğer öğretim elemanları ve meslek yüksekokullarında ders verecek öğretim görevlisi kadrolarının Üniversitemize 2019 yılında verilecek atama izni sayıları doğrultusunda dağılım yapıldıktan sonra güncellenmesine,
oybirliği ile karar verildi.

KARAR 10- Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Teşvik Ödeneği Uygulama Usul ve İlkeleri’nin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 11- Dokuz Eylül Üniversitesi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi’nin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 12- Üniversite Senatosunun 11.12.2018 tarihli ve 499/02 sayılı kararı ile kabul edilen 2019-2020 öğretim yılı Yükseköğretim kurumları Sınavı (YKS) ile alınacak öğrenci kontenjanlarında Edebiyat Fakültesi Sosyoloji İkinci Öğretim Programına ayrılan 30 kontenjanın iptaline oybirliği ile karar verildi.

KARAR 13- Sosyal Bilimler Enstitüsünün bazı lisansüstü programlarına ait önceki dönem öğretim planlarındaki bazı derslerin AKTS kredilerinin Enstitü Müdürlüğünün 25.12.2018 tarihli ve E.89100 sayılı yazısı ekindeki şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.