24.12.2002/642

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 24.12.2002
Toplantı Sayısı : 642

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Anasanat Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hülya Nutku hakkındaki raporlar.
 3. İzmir Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümünde açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ayşen Olgun hakkındaki raporlar.
 4. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Anabilim Dalında açık bulanan Profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Şenay Üçdoğruk hakkındaki raporlar.
 5. Mühendislik Fakültesi Mineroloji-Petrografi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hüseyin Yılmaz hakkındaki raporlar.
 6. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden, 15.08.1999 tarihinden bu yana Amerika Birleşik Devletleri’nde görevli bulunan Araş.Gör. Mehmet Ufuk Tutan’ın 15.02.2003 tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile maaşlı, maaş transferli (Utah Üniversitesi’nden ayda 650 $ alacağından aradaki fark kurumumuzca ödenecektir) kırtasiye yardımı ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere Rektörlük Bütçesinden karşılanarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca uzatılması.
 7. Akademik kadro aktarması.
 8. Akademik kadro aktarması.
 9. Akademik kadro aktarması.
 10. İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi ve Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ömür N. Özmen ile Rektörlüğümüz Öğretim Yardımcısı Uzm. A.Işınsu Atalay’ın, Araştırma ve Teknolojik Gelişmeler için 6.Çerçeve Programı Kapsamında TÜBİTAK bünyesinde oluşturulan “Kurumsal İrtibat Noktaları” sorumluluklarına yönelik Eğitim Semineri’ne katılmak üzere, 27 Aralık 2002 tarihinde (yol dahil) Ankara’da yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 101-02-1-001-210 no’lu harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 11. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Hülya Nevşehirliveziroğlu’nun 11.02.2003 tarihinden itibaren 11.02.2003 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 12. Rektörlük okutman kadrosunda görev yapan Faik Çelik’in Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanması.
 13. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Adil Esen LVEK klinik çalışma karşılığı Lilly İlaç Tic.Ltd.Şti. tarafından Döner Sermaye hesabına yatırılan 10.908.996.000.-TL’nin yasal kesintileri düşüldükten sonra Döner Sermaye dağıtımının yapılması.
 14. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. İlkay Şimşek ve Dr. Müjde Soytürk’ün Proje yürütücüsü ve Alt Proje yürütücüsü olarak katıldıkları; Astra Zeneka İlaç San. ve Tic.Ltd.Şti.’nin desteklediği ve hasta başına 432.-USD, tüm araştırma için hedeflenen 6.149.-USD bedelli araştırmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi.
 15. Hukuk Fakültesi’nin 2002 Mali Yılı Döner Sermaye gelirlerinden 12.000.000.000.-TL’nin doğrudan veya dolaylı katkısı olan personele Katkı payı dağıtımının yapılması.
 16. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Aydanur Kargı’nın “İressa Klinik Çalışması” karşılığı olarak Astra Zeneca ilaç firması tarafından ödenecek 250.-USD’nin yasal kesintiler yapıldıktan sonra Döner Sermaye dağıtımının yapılması.
 17. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Vahap Tecim’in Bolu Valiliği’nde akademik danışmanlık yapmak üzere Üniversitemiz Döner Sermaye kapsamında görevlendirilmesi.
 18. Üniversitemiz Yayın Komisyonunun 24.12.2002 tarih ve 205 sayılı kararı.
 19. Rektörlük Okutman kadrosunda olup, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nda görev yapmakta olan Hande Balamir’in, İstanbul’da yapılacak olan Hakemlik Temel Kursu’na katılmak üzere, 28-29 Aralık 2002 tarihlerinde (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 101-02-1-001-210 no’lu harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 20. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu öğretim elemanı Öğr.Gör. Selçuk Nas’ın, İTÜ Denizcilik Fakültesi’nde yapılacak olan “Gemiadamları Sınav Merkezi Kurulu” toplantısına katılmak üzere İstanbul’da, 25.12.2002 tarihinde (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyesiz olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Yüksekokul payından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Prof.Dr. Ferda AYSAN

 

Prof. Cengiz ÇEKİL

 

Prof.Dr. Nilgün MORALI

 

Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ

 

Prof.Dr. Emin ALICI

 

Prof.Dr. Selahattin PARLADIR

 

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

 

Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Emin ALICI

 

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

 

Prof.Dr. İlknur CÖCEN

 

Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN

 

Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR

 

Üniversite Yönetim Kurulu 24.12.2002 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. N.Ömür Özmen görevli olduğu için toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 4., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. ve 20. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2-
 Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Anasanat Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hülya Nutku ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu sanat alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Hülya Nutku hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Hülya Nutku’nun profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3-
 İzmir Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümünde açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ayşen Olgun ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ayşen Olgun hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Ayşen Olgun’un profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4-
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Şenay Üçdoğruk ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Şenay Üçdoğruk hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Şenay Üçdoğruk’un profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5-
 Mühendislik Fakültesi Mineroloji-Petrografi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hüseyin Yılmaz ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Hüseyin Yılmaz hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 6-
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden, 15.08.1999 tarihinden bu yana Amerika Birleşik Devletleri’nde görevli bulunan Araş.Gör. Mehmet Ufuk Tutan’ın 15.02.2003 tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile maaşlı, maaş transferli (Utah Üniversitesi’nden ayda 650 $ alacağından aradaki fark kurumumuzca ödenecektir) kırtasiye yardımı ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere Rektörlük Bütçesinden karşılanarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7-
 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8-
 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9-
 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11-
 İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi ve Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ömür N. Özmen ile Rektörlüğümüz Öğretim Yardımcısı Uzm. A.Işınsu Atalay’ın, Araştırma ve Teknolojik Gelişmeler için 6.Çerçeve Programı Kapsamında TÜBİTAK bünyesinde oluşturulan “Kurumsal İrtibat Noktaları” sorumluluklarına yönelik Eğitim Semineri’ne katılmak üzere, 27 Aralık 2002 tarihinde (yol dahil) Ankara’da yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Prof.Dr. Ömür Özmen için Rektörlük Bütçesinin 101-01-1-001-210 no’lu, Uzman Işınsu Atalay için Rektörlük Bütçesinin 101-02-1-001-210 no’lu harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11-
 Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Hülya Nevşehirliveziroğlu’nun 11.02.2003 tarihinden itibaren 11.02.2003 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12-
 Rektörlük okutman kadrosunda görev yapan Faik Çelik’in Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13-
 Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Adil Esen LVEK klinik çalışma karşılığı Lilly İlaç Tic.Ltd.Şti. tarafından Döner Sermaye hesabına yatırılan 10.908.996.000.-TL’nin yasal kesintileri düşüldükten sonra Döner Sermaye dağıtımının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14-
 Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. İlkay Şimşek ve Dr. Müjde Soytürk’ün Proje yürütücüsü ve Alt Proje yürütücüsü olarak katıldıkları; Astra Zeneka İlaç San. ve Tic.Ltd.Şti.’nin desteklediği “Endoskopik olarak doğrulanmış reflü özofajiti olan hastaların iyileşmesinde 40 mg esomeprazol ve retrosternal yanmanın kontrolünde 20 mg esomeprazolün etkinliğinin değerlendirilmesi için açık, karşılaştırmasız, çok merkezli Faz IIIb çalışması (HEMANEX)” konulu ve hasta başına 432.-USD tüm araştırma için hedeflenen 6.149.-USD bedelli araştırmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve proje yöneticisi ile araştırmacıya ödenecek tutarın (Hasta başına 300.-USD) yasal kesintileri yapıldıktan sonra Döner Sermaye İşletmesi aracılığıyla yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15-
 Hukuk Fakültesi’nin 2002 Mali Yılı Döner Sermaye gelirlerinden 12.000.000.000.-TL’nin doğrudan veya dolaylı katkısı olan personele katkı payı dağıtımının 23.12.2002 tarih ve 26/1 sayılı Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda yapılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi
KARAR 16-
 Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Aydanur Kargı’nın “İressa Klinik Çalışması” karşılığı olarak Astra Zeneca ilaç firması tarafından ödenecek 250.-USD’nin yasal kesintiler yapıldıktan sonra Döner Sermaye dağıtımının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17-
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Vahap Tecim’in Bolu Valiliği’nde akademik danışmanlık yapmak üzere Üniversitemiz Döner Sermaye kapsamında görevlendirilmesine ve bu hizmet karşılığında Bolu Valiliği tarafından Üniversitemiz Döner Sermaye Saymanlığına yatırılan KDV dahil 5.000.000.000.-TL’nin Döner Sermaye Kesintilerinden (%30 Döner Sermaye Payı, %10 peşin gelir, %10 araştırma fon saymanlığı) arta kalan 2.500.000.000.-TL’sinin doğrudan katkı payı olarak ilgili öğretim üyesine Döner Sermaye Saymanlığı’nca ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18-
 Üniversitemiz Yayın Komisyonunun 24.12.2002 tarih ve 205 sayılı kararı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
A) Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Mine Erdenizmenli ve Yrd.Doç.Dr. Nur Yapar tarafından yazılmış bulunan 14 adet makalenin “Aldina” İlaç firmasınca toplanarak kitapçık haline getirilmesine ve Tıp Fakültesi logosunun kitapçıkta kullanılmasının (firmaya ait logonun ön kapakta yer almaması koşuluyla) uygunluğuna,
B) Tıp Fakültesi Cilt: 16, Sayı:3, 2002 tarihli dergisinin basımına,
a) Basılacak miktarın: 400 adet gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın no: 09.0100.0000.000/BY.02.053.302 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi Hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 400 adet olarak gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19-
 Rektörlük Okutman kadrosunda olup, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nda görev yapmakta olan Hande Balamir’in, İstanbul’da yapılacak olan Hakemlik Temel Kursu’na katılmak üzere, 28-29 Aralık 2002 tarihlerinde (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 101-02-1-001-210 no’lu harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20-
 Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu öğretim elemanı Öğr.Gör. Selçuk Nas’ın, İTÜ Denizcilik Fakültesi’nde yapılacak olan “Gemiadamları Sınav Merkezi Kurulu” toplantısına katılmak üzere İstanbul’da, 25.12.2002 tarihinde (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyesiz olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Yüksekokul payından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.