24.10.2000/542

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 24.10.2000 
Toplantı Sayısı :
 542

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. İşletme Fakültesi’ne Pakistan uyruklu Tohid Ahmet Rana’nın 2001 Mali yılında görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2001 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca atanması ve çalışmak üzere ikamet izninin görevi süresince alınması.
 3. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör.Bora İ.Kumova’nın Las Vegas-Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılacak olan “Uluslararası Yazılım Mühendisliği ve Uygulamalar Konferansı”nda bildiri sunmak üzere 06-10 Kasım 2000 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak), yevmiyeli olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi ve masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Fakülteye ait “Bilimsel Etkinliklere Katılmayı Destekleme Fonu”ndan giderlerini karşılamak üzere 360.000.000.-TL katkı verilerek, bu paranın ilgiliye avans olarak ödenmesi.
 4. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Süleyman Yükçü, Doç.Dr. Mustafa Güneş ve Yrd.Doç.Dr. Haluk Köksal’ın 01 Ekim 2000 – 31 Ocak 2001 tarihleri arasında haftada bir gün olmak üzere İzmir İleri Eğitim Kurumu ile Fakülte tarafından 25.09.2000 tarihinde imzalanan protokol gereği İleri Eğitim Kurumu’nun düzenleyeceği eğitim ve sertifika programlarında seminer ve danışmanlık hizmetleri için Fakültesindeki görevlerini aksatmadan Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilerek, Döner Sermaye Saymanlığına 20 Ekim, 20 Kasım 20 Aralık tarihlerinde üç eşit taksit halinde yatırılmak suretiyle 1 milyar TL (KDV hariç) İzmir İlleri Eğitim Kurumu tarafından ödenmesi.
 5. Sürekli Eğitim Merkezi’nde “Program Geliştirmede Yeni Yaklaşımlar” konusunda konferans vermek üzere Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Özcan Demirel’in 03 Kasım 2000 tarihinde saat 14.00’de (yol dahil) yolluklu, (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 101.02.1.001.200 no’lu harcama kaleminden karşılanarak İzmir’de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 6. İşletme Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Serdar Özkan’ın, ÇİMENTAŞ İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. ve yan kuruluşları tarafından düzenlenecek olan Bütçe Teknikleri ve Çalışma Eğitiminde (Fakültesi’ndeki eğitim-öğretim görevlerini aksatmamak koşuluyla) 24-25 Ekim 2000, 26-27 Ekim 2000 ve 30-31 Ekim 2000 tarihlerinde Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilerek ÇİMENTAŞ İzmir Çimento Fabrikaları Türk A.Ş ve yan kuruluşları tarafından Üniversitemiz Döner Sermaye Saymanlığı’nın 30423/338-4 no’lu hesabına 360 milyon TL ödenmesi.
 7. İşletme Fakültesi’nde, ÇİMENTAŞ İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. ve yan kuruluşları tarafından 06-07 Kasım 2000 tarihlerinde (yol hariç) Kars Çimento Fabrikası’nda düzenlenecek olan Bütçe Teknikleri ve Çalışma Eğitiminde Yrd.Doç.Dr. Serdar Özkan’ın Fakültesindeki eğitim-öğretimi aksatmamak koşuluyla Kars’ta, yol ve diğer masrafların Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. ve yan kuruluşları tarafından karşılanmak üzere Üniversitemiz döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilerek, Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. ve yan kuruluşları tarafından Üniversitemiz Döner Sermaye Saymanlığı’nın 30423/338-4 no’lu hesabına 120 milyon TL yatırılması.
 8. İşletme Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Serdar Özkan’ın Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Temel Eğitim ve Staj Merkezinin İzmir Şubesi tarafından düzenlenecek olan 2000 yılı Serbest Muhasebe ve Mali Müşavirler kursunda ders vermek üzere (Fakültesindeki eğitim-öğretimi aksatmamak koşuluyla) 06-26 Kasım 2000 tarihleri arasında görevlendirilmesi, adı geçen öğretim üyesine ödenecek net toplam ücretin %10’unun ilgili Kurum tarafından Üniversitemiz Döner Sermaye Saymanlığının 30423/338-4 no’lu hesabına ödenmesi.
 9. Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİMER) ile Educational Institute of the American Hotel and Motel Association ile ortaklaşa düzenlenen “Turizm ve Otel İşletmeciliği Yönetimi Eğitim Programı”nda ders vermek üzere 09.10.2000 – 19.01.2001 tarihleri arasında İşletme Fakültesi öğretim elemanlarından Prof.Dr. Orhan İçöz, Yrd.Doç.Dr. İlhan Bölükoğlu, Yrd.Doç.Dr. İge Tavmergen ve Öğr.Gör. Asuman Soner’in görevlendirilerek, bu öğretim elemanlarına ödenecek net toplam ücretin %10’unun ilgili öğretim elemanlarınca Üniversitemiz döner Sermaye Saymanlığının 30423/338-4 no’lu hesabına yatırılması.
 10. İzmir Ticaret Odası Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Eylül – Aralık 2000, Ocak – Haziran 2001 dönemlerinde açılması öngörülen eğitim Programlarında Rektör Yardımcısı ve İşletme Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ömür Özmen ile İşletme Fakültesi öğretim elemanlarından Prof.Dr. Ceyhan Aldemir, Doç.Dr. Mustafa Tanyeri, Doç.Dr. Yasemin Arbak ve Yrd.Doç.Dr. Güray Akdoğan’ın görevlendirilerek, adı geçen öğretim üyelerine ödenecek net toplam ücretin %10’unun ilgili kuruluş tarafından Üniversitemiz Döner Sermaye Saymanlığı’nın 30423/338-4 no’lu hesabına yatırılması.
 11. Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİMER) ile London College of Management (LCM) of the Cavendish College ile ortaklaşa düzenlenen “İşletme Yönetimi Eğitim Programı”nda 09.10.2000 – 19.01.2001 tarihleri arasında “Business-Communications & Environment” dersini vermek üzere İşletme Fakültesi öğretim elemanlarından Doç.Dr. Mustafa Tanyeri’nin görevlendirilerek bu öğretim üyesine ödenecek net toplam ücretin %10’unun ilgili öğretim üyesince Üniversitemiz Döner Sermaye Saymanlığının 30423/338-4 no’lu hesabına yatırılması.
 12. Yabancı Diller Yüksekokulu İngiliz Dili Okutmanlarının Üniversitemiz Vakfı’nda 02 Ekim 2000 – 02 Ekim 2001 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 13. 2000-2001 öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı ikinci öğretim ders programında yer alan “Türk Dili” derslerini vermek üzere 25.09.2000 tarihinden itibaren Ortak Zorunlu Dersler Türk Dili Bölümü okutmanlarının 3843 Sayılı Kanunun 9.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 14. Akademik kadro aktarması.
 15. Yayın Komisyonunun 23.10.2000 tarih ve 150 sayılı kararı.
 16. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Cüneyt Tüzün’ün, “ACE 2000 4.Uluslararası İnşaat Mühendisliği’nde Gelişmeler” adlı kongrede bildiri sunmak üzere 31 Ekim – 04 Kasım 2000 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermayesinin Fakülteye ait “Bilimsel Etkinliklere Katılmayı Destekleme Fonu”ndan yol ve gündelik giderlerini karşılamak üzere 176.000.000.-TL’sı katkı verilmesi ve bu miktarın adı geçene avans olarak ödenerek Gazimagosa/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 17. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Necdet Alpaslan’ın Genova/İtalya’da yapılacak olan “International Marine Waste Water Disposal 2000” adlı konferansta bildiri sunmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca, 27 Kasım – 01 Aralık 2000 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Fakülteye ait “Bilimsel Etkinliklere Katılmayı Destekleme Fonu”ndan yol ve yevmiye giderlerini karşılamak üzere 340.000.000.-TL’sı katkı verilmesi ve bu miktarın ilgiliye avans olarak ödenmesi.
 18. Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin (DESEM) 2000 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesinin görüşülmesi.
 19. Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde (DESEM) görevli elemanlara mesai saatleri dışında görevlendirildiklerinde fazla mesai ücreti olarak 31.12.2000 tarihine kadar olmak üzere 600.000.-TL/saat ödeme yapılması konusu.
 20. Mimarlık Fakültesi Dekanlığı ile İzmir İl Özel İdare Müdürlüğü arasında imzalanan “İzmir İli Konak İlçesi Mersinli Mahallesi’nde Tapunun 294 Pafta, 8623 Ada, 8 Parselinde Kayıtlı Arsa Üzerinde Hazırlanacak Olan İzmir İl Özel İdare Müdürlüğü Hizmet Binası” konulu projenin Elektrik Mühendisliği Hizmetleri İçin Doyap Yapı Sanayi Enerji ve Mühendislik A.Ş. Firmasıyla, Makine Mühendisliği Hizmetleri için Teknik Tesisat Mühendislik Firmasıyla ve İnşaat Mühendisliği Hizmetleri için TEKNO Mimarlık İnşaat Bilgi İşlem Taahhüt San. ve Tic.Ltd.Şti. firması imzalanan protokolün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi.
 21. Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Öğretmenlik alanlarında ikinci öğretim programlarında yürütülecek tezsiz yüksek lisans programlarına devem edecek öğrencilerden alınacak öğretim ücretlerinin %30’unun Katma Bütçeli İdareler 2000 Mali Yılı Bütçe Kanununun 9/j maddesi uyarınca Araştırma Fonuna aktarılması.
 22. Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST çeşitli derecelerdeki Araştırma Görevlisi kadrolarının Tıp Fakültesi Anabilim Dallarına aktarılması.
 23. Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST çeşitli derecelerdeki Öğretim Görevlisi ve Okutman kadrolarının Üniversitemizin çeşitli birimlerine aktarması.
 24. Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST profesör kadrosunun Mühendislik Fakültesi Maden İşletme Anabilim Dalına, 5.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalına aktarılması.

Toplantıda Bulunanlar :
Prof.Dr. Emin ALICI 
Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN 
Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN 
Prof.Dr. Hüseyin ALKAN 
Prof. Gören BULUT 
Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ 
Prof.Dr. Alp TİMUR 
Prof.Dr. Hakkı ÖNKAL 
Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ 
Prof.Dr. Halil KÖSE 
Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN 
Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN 
Prof.Dr. Fevzi DEMİR 
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN 
Raportör İsmail Hakkı KARATAŞ

Üniversite Yönetim Kurulu 24.10.2000 Salı günü saat 14.00’de Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı. Prof.Dr. Faruk Kalkan görevli olduğu için yerine Dekan Vekili Prof. Gören Bulut toplantıya katıldı. Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. ve 24. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- İşletme Fakültesi’ne Pakistan uyruklu Tohid Ahmet Rana’nın 2001 Mali yılında görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2001 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (1.002.160.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak atanması ve çalışmak üzere ikamet izninin görevi süresince alınmasına ilişkin Dekanlığın, 06.10.2000 tarih ve 2518 sayılı yazısı ile ekleri incelendi. 
Görüşmeler sonunda;
İşletme Fakültesi’ne Pakistan uyruklu Tohid Ahmet Rana’nın 2001 Mali yılında görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2001 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (1.002.160.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca atanması ve çalışmak üzere ikamet izninin görevi süresince alınmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör.Bora İ.Kumova’nın Las Vegas-Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılacak olan “Uluslararası Yazılım Mühendisliği ve Uygulamalar Konferansı”nda bildiri sunmak üzere 06-10 Kasım 2000 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak), yevmiyeli olarak görevlendirilmesi ve masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Fakülteye ait “Bilimsel Etkinliklere Katılmayı Destekleme Fonu”ndan giderlerini karşılamak üzere 360.000.000.-TL katkı verilerek, bu paranın ilgiliye avans olarak ödenmesine ilişkin Dekanlığın, 16.10.2000 tarih ve 8077 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör.Bora İ.Kumova’nın Las Vegas-Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılacak olan “Uluslararası Yazılım Mühendisliği ve Uygulamalar Konferansı”nda bildiri sunmak üzere 06-10 Kasım 2000 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak), yevmiyeli olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi ve masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Fakülteye ait “Bilimsel Etkinliklere Katılmayı Destekleme Fonu”ndan giderlerini karşılamak üzere 360.000.000.-TL katkı verilerek, bu paranın ilgiliye avans olarak ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Süleyman Yükçü, Doç.Dr. Mustafa Güneş ve Yrd.Doç.Dr. Haluk Köksal’ın 01 Ekim 2000 – 31 Ocak 2001 tarihleri arasında haftada bir gün olmak üzere İzmir İleri Eğitim Kurumu ile Fakülte tarafından 25.09.2000 tarihinde imzalanan protokol gereği İleri Eğitim Kurumu’nun düzenleyeceği eğitim ve sertifika programlarında seminer ve danışmanlık hizmetleri için Fakültesindeki görevlerini aksatmadan Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilerek, Döner Sermaye Saymanlığına 20 Ekim, 20 Kasım 20 Aralık tarihlerinde üç eşit taksit halinde yatırılmak suretiyle 1 milyar TL (KDV hariç) İzmir İlleri Eğitim Kurumu tarafından ödenmesine ilişkin Dekanlığın, 13.10.2000 tarih ve 7038 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Süleyman Yükçü, Doç.Dr. Mustafa Güneş ve Yrd.Doç.Dr. Haluk Köksal’ın 01 Ekim 2000 – 31 Ocak 2001 tarihleri arasında haftada bir gün olmak üzere İzmir İleri Eğitim Kurumu ile Fakülte tarafından 25.09.2000 tarihinde imzalanan protokol gereği İleri Eğitim Kurumu’nun düzenleyeceği eğitim ve sertifika programlarında seminer ve danışmanlık hizmetleri için Fakültesindeki görevlerini aksatmadan Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği’nin 2.maddesi uyarınca görevlendirilerek, Döner Sermaye Saymanlığına 20 Ekim, 20 Kasım 20 Aralık tarihlerinde üç eşit taksit halinde yatırılmak suretiyle 1 milyar TL (KDV hariç) İzmir İlleri Eğitim Kurumu tarafından ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Sürekli Eğitim Merkezi’nde “Program Geliştirmede Yeni Yaklaşımlar” konusunda konferans vermek üzere Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Özcan Demirel’in 03 Kasım 2000 tarihinde saat 14.00’de (yol dahil) yolluklu, (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 101.02.1.001.200 no’lu harcama kaleminden karşılanarak İzmir’de görevlendirilmesine ilişkin konu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Sürekli Eğitim Merkezi’nde “Program Geliştirmede Yeni Yaklaşımlar” konusunda konferans vermek üzere Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Özcan Demirel’in 03 Kasım 2000 tarihinde saat 14.00’de (yol dahil) yolluklu, (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 101.02.1.001.200 no’lu harcama kaleminden karşılanarak İzmir’de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- İşletme Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Serdar Özkan’ın, ÇİMENTAŞ İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. ve yan kuruluşları tarafından düzenlenecek olan Bütçe Teknikleri ve Çalışma Eğitiminde (Fakültesi’ndeki eğitim-öğretim görevlerini aksatmamak koşuluyla) 24-25 Ekim 2000, 26-27 Ekim 2000 ve 30-31 Ekim 2000 tarihlerinde Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilerek ÇİMENTAŞ İzmir Çimento Fabrikaları Türk A.Ş ve yan kuruluşları tarafından Üniversitemiz Döner Sermaye Saymanlığı’nın 30423/338-4 no’lu hesabına 360 milyon TL ödenmesine ilişkin Dekanlığın, 17.10.2000 tarih ve 2637 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
İşletme Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Serdar Özkan’ın, ÇİMENTAŞ İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. ve yan kuruluşları tarafından düzenlenecek olan Bütçe Teknikleri ve Çalışma Eğitiminde (Fakültesi’ndeki eğitim-öğretim görevlerini aksatmamak koşuluyla) 24-25 Ekim 2000, 26-27 Ekim 2000 ve 30-31 Ekim 2000 tarihlerinde Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği’nin 2/b maddesi uyarınca görevlendirilerek ÇİMENTAŞ İzmir Çimento Fabrikaları Türk A.Ş ve yan kuruluşları tarafından Üniversitemiz Döner Sermaye Saymanlığı’nın 30423/338-4 no’lu hesabına 360 milyon TL ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- İşletme Fakültesi’nde, ÇİMENTAŞ İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. ve yan kuruluşları tarafından 06-07 Kasım 2000 tarihlerinde (yol hariç) Kars Çimento Fabrikası’nda düzenlenecek olan Bütçe Teknikleri ve Çalışma Eğitiminde Yrd.Doç.Dr. Serdar Özkan’ın Fakültesindeki eğitim-öğretimi aksatmamak koşuluyla Kars’ta, yol ve diğer masrafların Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. ve yan kuruluşları tarafından karşılanmak üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilerek, Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. ve yan kuruluşları tarafından Üniversitemiz Döner Sermaye Saymanlığı’nın 30423/338-4 no’lu hesabına 120 milyon TL yatırılmasına ilişkin Dekanlığın, 17.10.2000 tarih ve 2642 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
İşletme Fakültesi’nde, ÇİMENTAŞ İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. ve yan kuruluşları tarafından 06-07 Kasım 2000 tarihlerinde (yol hariç) Kars Çimento Fabrikası’nda düzenlenecek olan Bütçe Teknikleri ve Çalışma Eğitiminde Yrd.Doç.Dr. Serdar Özkan’ın Fakültesindeki eğitim-öğretimi aksatmamak koşuluyla Kars’ta, yol ve diğer masrafların Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. ve yan kuruluşları tarafından karşılanmak üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği’nin 2/b maddesi ile 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilerek, Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. ve yan kuruluşları tarafından Üniversitemiz Döner Sermaye Saymanlığı’nın 30423/338-4 no’lu hesabına 120 milyon TL yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- İşletme Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Serdar Özkan’ın Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Temel Eğitim ve Staj Merkezinin İzmir Şubesi tarafından düzenlenecek olan 2000 yılı Serbest Muhasebe ve Mali Müşavirler kursunda ders vermek üzere (Fakültesindeki eğitim-öğretimi aksatmamak koşuluyla) 06-26 Kasım 2000 tarihleri arasında görevlendirilmesi, adı geçen öğretim üyesine ödenecek net toplam ücretin %10’unun ilgili Kurum tarafından Üniversitemiz Döner Sermaye Saymanlığının 30423/338-4 no’lu hesabına ödenmesine ilişkin Dekanlığın, 17.10.2000 tarih ve 2638 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
İşletme Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Serdar Özkan’ın Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Temel Eğitim ve Staj Merkezinin İzmir Şubesi tarafından düzenlenecek olan 2000 yılı Serbest Muhasebe ve Mali Müşavirler kursunda ders vermek üzere (Fakültesindeki eğitim-öğretimi aksatmamak koşuluyla) 06-26 Kasım 2000 tarihleri arasında Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği’nin 2/e maddesi uyarınca görevlendirilmesi, adı geçen öğretim üyesine ödenecek net toplam ücretin %10’unun ilgili Kurum tarafından Üniversitemiz Döner Sermaye Saymanlığının 30423/338-4 no’lu hesabına ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİMER) ile Educational Institute of the American Hotel and Motel Association ile ortaklaşa düzenlenen “Turizm ve Otel İşletmeciliği Yönetimi Eğitim Programı”nda ders vermek üzere 09.10.2000 – 19.01.2001 tarihleri arasında İşletme Fakültesi öğretim elemanlarından Prof.Dr. Orhan İçöz, Yrd.Doç.Dr. İlhan Bölükoğlu, Yrd.Doç.Dr. İge Tavmergen ve Öğr.Gör. Asuman Soner’in görevlendirilerek, bu öğretim elemanlarına ödenecek net toplam ücretin %10’unun ilgili öğretim elemanlarınca Üniversitemiz Döner Sermaye Saymanlığının 30423/338-4 no’lu hesabına yatırılmasına ilişkin İşletme Fakültesi Dekanlığı’nın, 17.10.2000 tarih ve 2641 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİMER) ile Educational Institute of the American Hotel and Motel Association ile ortaklaşa düzenlenen “Turizm ve Otel İşletmeciliği Yönetimi Eğitim Programı”nda ders vermek üzere 09.10.2000 – 19.01.2001 tarihleri arasında İşletme Fakültesi öğretim elemanlarından Prof.Dr. Orhan İçöz, Yrd.Doç.Dr. İlhan Bölükoğlu, Yrd.Doç.Dr. İge Tavmergen ve Öğr.Gör. Asuman Soner’in Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği’nin 2/b maddesi uyarınca görevlendirilerek, bu öğretim elemanlarına ödenecek net toplam ücretin %10’unun ilgili öğretim elemanlarınca Üniversitemiz döner Sermaye Saymanlığının 30423/338-4 no’lu hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- İzmir Ticaret Odası Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Eylül – Aralık 2000, Ocak – Haziran 2001 dönemlerinde açılması öngörülen eğitim Programlarında Rektör Yardımcısı ve İşletme Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ömür Özmen ile İşletme Fakültesi öğretim elemanlarından Prof.Dr. Ceyhan Aldemir, Doç.Dr. Mustafa Tanyeri, Doç.Dr. Yasemin Arbak ve Yrd.Doç.Dr. Güray Akdoğan’ın görevlendirilerek, adı geçen öğretim üyelerine ödenecek net toplam ücretin %10’unun ilgili kuruluş tarafından Üniversitemiz Döner Sermaye Saymanlığı’nın 30423/338-4 no’lu hesabına yatırılmasına ilişkin İşletme Fakültesi Dekanlığı’nın, 17.10.2000 tarih 2639 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
İzmir Ticaret Odası Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Eylül – Aralık 2000, Ocak – Haziran 2001 dönemlerinde açılması öngörülen eğitim Programlarında Rektör Yardımcısı ve İşletme Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ömür Özmen ile İşletme Fakültesi öğretim elemanlarından Prof.Dr. Ceyhan Aldemir, Doç.Dr. Mustafa Tanyeri, Doç.Dr. Yasemin Arbak ve Yrd.Doç.Dr. Güray Akdoğan’ın Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği’nin 2/b maddesi uyarınca görevlendirilerek, adı geçen öğretim üyelerine ödenecek net toplam ücretin %10’unun ilgili kuruluş tarafından Üniversitemiz Döner Sermaye Saymanlığı’nın 30423/338-4 no’lu hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 11- Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİMER) ile London College of Management (LCM) of the Cavendish College ile ortaklaşa düzenlenen “İşletme Yönetimi Eğitim Programı”nda 09.10.2000 – 19.01.2001 tarihleri arasında “Business-Communications & Environment” dersini vermek üzere İşletme Fakültesi öğretim elemanlarından Doç.Dr. Mustafa Tanyeri’nin görevlendirilerek bu öğretim üyesine ödenecek net toplam ücretin %10’unun ilgili öğretim üyesince Üniversitemiz Döner Sermaye Saymanlığının 30423/338-4 no’lu hesabına yatırılmasına ilişkin İşletme Fakültesi Dekanlığı’nın, 17.10.2000 tarih ve 2643 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİMER) ile London College of Management (LCM) of the Cavendish College ile ortaklaşa düzenlenen “İşletme Yönetimi Eğitim Programı”nda 09.10.2000 – 19.01.2001 tarihleri arasında “Business-Communications & Environment” dersini vermek üzere İşletme Fakültesi öğretim elemanlarından Doç.Dr. Mustafa Tanyeri’nin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği’nin 2/b maddesi uyarınca görevlendirilerek bu öğretim üyesine ödenecek net toplam ücretin %10’unun ilgili öğretim üyesince Üniversitemiz Döner Sermaye Saymanlığının 30423/338-4 no’lu hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 12- Yabancı Diller Yüksekokulu İngiliz Dili Okutmanlarının Üniversitemiz Vakfı’nda 02 Ekim 2000 – 02 Ekim 2001 tarihleri arasında görevlendirilmelerine ilişkin Müdürlüğün, 18.10.2000 tarih ve 1506 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan ekli listede yer alan İngiliz Dili Okutmanlarının Üniversitemiz Vakfı’nda 02 Ekim 2000 – 02 Ekim 2001 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- 2000-2001 öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı ikinci öğretim ders programında yer alan “Türk Dili” derslerini vermek üzere 25.09.2000 tarihinden itibaren Ortak Zorunlu Dersler Türk Dili Bölümü okutmanlarından; Bilal Öngül, Enver Aktuna, Sezai Güneş, Kemal Bulut, Rabia Eryılmaz ve Zehra Çobanoğlu’nun görevlendirilmelerine ilişkin Müdürlüğün, 11.10.2000 tarih ve 53 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
2000-2001 öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı ikinci öğretim ders programında yer alan “Türk Dili” derslerini vermek üzere 25.09.2000 tarihinden itibaren Ortak Zorunlu Dersler Türk Dili Bölümü okutmanlarından; Bilal Öngül, Enver Aktuna, Sezai Güneş, Kemal Bulut, Rabia Eryılmaz ve Zehra Çobanoğlu’nun 3843 Sayılı Kanunun 9.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ilişkin konu ele alındı.
Görüşmeler sonunda; 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST(2 adet) Profesör kadrosunun Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun Tıp Fakültesi Üroloji anabilim dalına, -Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST (2 adet) Profesör kadrosunun Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun Tıp Fakültesi Farmakoloji anabilim dalına, -Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun Tıp Fakültesi Patoloji anabilim dalına, -Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST (2 adet) Profesör kadrosunun Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun Tıp Fakültesi Radyodiagnostik anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları anabilim dalına
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun Tıp Fakültesi Nöroloji anabilim dalına, -Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun Tıp Fakültesi Kardiyoloji anabilim dalına, -Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST(2 adet) Profesör kadrosunun Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun Tıp Fakültesi İç Hastalıkları anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun Buca Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun Buca Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun Mühendislik Fakültesi Cevher Hazırlama anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun Fen-Edebiyat Fakültesi Genel Dilbilim anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun Fen-Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun Mimarlık Fakültesi Restorasyon anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 1.derece Doçent kadrosunun Tıp Fakültesi Kardiyoloji anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST(3 adet) 4.derece Yardımcı Doçent kadrosunun Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları anabilim dalına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 15- Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun, 23.10.2000 tarih ve 150 sayılı kararı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Buca Eğitim Fakültesi Dergisi 12.sayısının basımına, a) Basılacak miktarın 300 adet gerçekleştirilmesine, b) Esere verilecek yayın no : 09.0802.0000.000/BY.00.022.235 olarak tespitine, c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve basımı ile ilgili kağıt ve malzemenin Buca Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından sağlanması koşulu ile bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 300 adet olarak gerçekleştirilmesine, oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Cüneyt Tüzün’ün, “ACE 2000 4.Uluslararası İnşaat Mühendisliği’nde Gelişmeler” adlı kongrede bildiri sunmak üzere 31 Ekim – 04 Kasım 2000 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermayesinin Fakülteye ait “Bilimsel Etkinliklere Katılmayı Destekleme Fonu”ndan yol ve gündelik giderlerini karşılamak üzere 176.000.000.-TL’sı katkı verilmesi ve bu miktarın adı geçene avans olarak ödenerek Gazimagosa/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde görevlendirilmesine ilişkin Dekanlığın, 23.10.2000 tarih ve 8224 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Cüneyt Tüzün’ün, “ACE 2000 4.Uluslararası İnşaat Mühendisliği’nde Gelişmeler” adlı kongrede bildiri sunmak üzere 31 Ekim – 04 Kasım 2000 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermayesinin Fakülteye ait “Bilimsel Etkinliklere Katılmayı Destekleme Fonu”ndan yol ve gündelik giderlerini karşılamak üzere 176.000.000.-TL’sı katkı verilmesi ve bu miktarın adı geçene avans olarak ödenerek Gazimagosa/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Necdet Alpaslan’ın Genova/İtalya’da yapılacak olan “International Marine Waste Water Disposal 2000” adlı konferansta bildiri sunmak üzere 27 Kasım – 01 Aralık 2000 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Fakülteye ait “Bilimsel Etkinliklere Katılmayı Destekleme Fonu”ndan yol ve yevmiye giderlerini karşılamak üzere 340.000.000.-TL’sı katkı verilmesi ve bu miktarın ilgiliye avans olarak ödenmesine ilişkin Dekanlığın, 20.10.2000 tarih ve 8214 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Necdet Alpaslan’ın Genova/İtalya’da yapılacak olan “International Marine Waste Water Disposal 2000” adlı konferansta bildiri sunmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca, 27 Kasım – 01 Aralık 2000 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Fakülteye ait “Bilimsel Etkinliklere Katılmayı Destekleme Fonu”ndan yol ve yevmiye giderlerini karşılamak üzere 340.000.000.-TL’sı katkı verilmesi ve bu miktarın ilgiliye avans olarak ödenmesine oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 18- Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin (DESEM) 2000 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesi incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin (DESEM) 2000 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesinin 2547 Sayılı Kanunun 58.maddesi ve Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 36.maddesi uyarınca kabulüne oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 19- Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde (DESEM) görevli elemanlara mesai saatleri dışında görevlendirildiklerinde fazla mesai ücreti olarak 31.12.2000 tarihine kadar olmak üzere 600.000.-TL/saat ödeme yapılmasına ilişkin Müdürlüğün, 18.10.2000 tarih ve 270 sayılı yazısı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde (DESEM) görevli genel idari hizmetleri ve yardımcı hizmetler personeline normal mesai saatleri dışında görevlendirildiklerinde fazla mesai ücreti olarak 31.12.2000 tarihine kadar olmak üzere II. öğretimde görevli personele ödenen 100 saatlik sınırı aşmamak kaydıyla net 600.000.-TL/saat ödeme yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Mimarlık Fakültesi Dekanlığı ile İzmir İl Özel İdare Müdürlüğü arasında imzalanan “İzmir İli Konak İlçesi Mersinli Mahallesi’nde Tapunun 294 Pafta, 8623 Ada, 8 Parselinde Kayıtlı Arsa Üzerinde Hazırlanacak Olan İzmir İl Özel İdare Müdürlüğü Hizmet Binası” konulu projenin Elektrik Mühendisliği Hizmetleri İçin Doyap Yapı Sanayi Enerji ve Mühendislik A.Ş. Firmasıyla, Makine Mühendisliği Hizmetleri için Teknik Tesisat Mühendislik Firmasıyla ve İnşaat Mühendisliği Hizmetleri için TEKNO Mimarlık İnşaat Bilgi İşlem Taahhüt San. ve Tic.Ltd.Şti. firması imzalanan protokolün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ilişkin Dekanlığın, 23.10.2000 tarih ve 4076 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Mimarlık Fakültesi Dekanlığı ile İzmir İl Özel İdare Müdürlüğü arasında imzalanan “İzmir İli Konak İlçesi Mersinli Mahallesi’nde Tapunun 294 Pafta, 8623 Ada, 8 Parselinde Kayıtlı Arsa Üzerinde Hazırlanacak Olan İzmir İl Özel İdare Müdürlüğü Hizmet Binası” konulu projenin Elektrik Mühendisliği Hizmetleri İçin Doyap Yapı Sanayi Enerji ve Mühendislik A.Ş. Firmasıyla, Makine Mühendisliği Hizmetleri için Teknik Tesisat Mühendislik Firmasıyla ve İnşaat Mühendisliği Hizmetleri için TEKNO Mimarlık İnşaat Bilgi İşlem Taahhüt San. ve Tic.Ltd.Şti. firması imzalanan protokolün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Öğretmenlik alanlarında ikinci öğretim programlarında yürütülecek tezsiz yüksek lisans programlarına devem edecek öğrencilerden alınacak öğretim ücretlerinin %30’unun Araştırma Fonuna aktarılmasına ilişkin Müdürlüğün, 19.10.2000 tarih ve 2003 sayılı yazısı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Öğretmenlik alanlarında ikinci öğretim programlarında yürütülecek tezsiz yüksek lisans programlarına devem edecek öğrencilerden alınacak öğretim ücretlerinin %30’unun Katma Bütçeli İdareler 2000 Mali Yılı Bütçe Kanununun 9/j maddesi uyarınca Araştırma Fonuna aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST çeşitli derecelerdeki Araştırma Görevlisi kadrolarının Tıp Fakültesi Anabilim Dallarına aktarılması konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 4.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 5.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Biyokimya anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 5.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 5.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 5.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Halk Sağlığı anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST (2 adet) 6.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST (2 adet) 6.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Parazitoloji anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST(2 adet) 6.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Radyodiagnostik anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST(2 adet) 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST (3 adet) 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST (2adet) 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Dermatoloji anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST (2 adet) 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST (3 adet) 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST(2 adet) 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Kardiyoloji anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST(3 adet) 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi İç Hastalıkları anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST (4 adet) 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Anesteziyoloji anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST(2 adet) 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Biyokimya anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Nükleer Tıp anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST(5 adet) 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST(3 adet) 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST (2 adet) 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Nöroloji anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST (2adet) 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Üroloji anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST(3adet) 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Radyodiagnostik anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST(2adet) 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Psikiyatri anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST (2 adet) 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Nöroşirürji anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Genel Cerrahisi anabilim dalına, oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 1.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi anabilim dalına, -Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Dermatoloji anabilim dalına, -Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun İzmir Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümüne, -Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 1.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsüne, -Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST (3 adet) 7.derece Okutman kadrosunun Yabancı Diller Yüksekokuluna aktarılmasına, oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 24- Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST profesör kadrosunun Mühendislik Fakültesi Maden İşletme Anabilim Dalına aktarılması ile Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 5.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalına aktarılması konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda; 
– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST profesör kadrosunun Mühendislik Fakültesi Maden İşletme Anabilim Dalına,
– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 5.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalına, aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.