24.05.2011/386

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 24.05.2011
Toplantı Sayısı : 386    

GÜNDEM      :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim planına 2011-2012 öğretim yılından itibaren yeni seçmeli derslerin eklenmesi.
 3. İşletme Fakültesi’nin tüm bölümlerine ait öğretim planlarının 2, 4, 6.ve 8.yarıyıllarına Uluslararası Hafta kapsamında verilecek 2 yeni dersin eklenmesi.
 4. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğretim planında 2011-2012 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 5. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi’nde değişiklik yapılması.
 6. Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde “Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı” açılması.
 7. Dokuz Eylül Üniversitesi Peritoneal Yüzey Maligniteleri Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması.
 8. Dokuz Eylül Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmalık Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması.
 9. Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri Ve Uygulama Esasları.

  Toplantıda Bulunanlar
  Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
  Prof.Dr. Melda SUR
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. Öztekin OTO
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Halil KÖSE
   
  Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
   
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
   
  Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
   
  Prof.Dr. Serdar KURT
   
  Prof.      Halil YOLERİ
   
  Yrd.Doç.Dr. Mine AKKAN
   
  Prof.Dr. Öcal USTA
   
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
   
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
   
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
   
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
   
  Prof.Dr. Tülay CANDA
   
  Prof.Dr. Mehmet KARTAL
   
  Prof.Dr. Okan TUNA
   
  Prof.Dr. Binnur GÜRLER
   
  Prof.Dr. Kemal KOCABAŞ
  Prof.Dr. Murat TUNCAY
   
  Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
   
  Prof.Dr. Osman KARADENİZ
  Prof.Dr. Mustafa TANYERİ
   
  Prof.Dr. Atilla ORBAY
   
  Prof.Dr. Ayşe OKUR
  Prof.Dr. Tunç ALKIN
   
  Yrd.Doç.Dr. Ahmet MEHMETEFENDİOĞLU
   
  Prof.Dr. Hüseyin Avni BENLİ
  Prof.Dr. Osman BİLEN
  Prof.Dr.h.c. İbrahim ATALAY
   
  Prof.Dr. Mustafa SABUNCU
   
  Prof. Abdullah Mümtaz SAĞLAM
   
  Prof.Dr. Ahmet Münir KINAY
   
  Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
   
  Yrd.Doç.Dr. Ethem DUYGULU
   
  Prof. Aykut YAFE
   
  Prof.Dr. Mehtap MALKOÇ
   
  Prof.Dr.Zühal BAHAR
   
  Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
   
  Yrd.Doç.Dr. İlkay TAŞ
   
  Prof.Dr. A.Orhan MAĞDEN
   
  Yrd.Doç.Dr. Adil KORUYAN
   
  Prof.Dr. Atalay ARKAN
   
  Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN
   
  Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
   
  Raportör Prof.Dr. Can KARACA
   
   
   

Üniversite Senatosu 24.05.2011 Salı günü saat 15.00’de Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Melda Sur ve Prof.Dr. Öztekin Oto görevli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr.Yusuf Karakoç, Prof.Dr. Mehmet Şeker, Prof.Dr. Utku Utkulu yıllık izinli ve Doç.Dr. Osman Avşar Kurgun görevli Doç.Dr. Kemal Arı mazeretli oldukları için toplantıya Dekan Vekili Yrd.Doç.Dr. Mine Akkan ile Müdür Vekilleri Prof.Dr. Osman Bilen, Yrd.Doç.Dr. Ethem Duygulu, Yrd.Doç.Dr. İlkay Taş ve Yrd.Doç.Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 9. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim planına 2011-2012 öğretim yılından itibaren yeni seçmeli derslerin eklenmesine, bu derslerin güz ve bahar yarıyılında da açılmasına ve Fakülte Kurulu’nun 25.04.2011 tarih ve 03/02 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- İşletme Fakültesi’nin tüm bölümlerine ait öğretim planlarının 2, 4, 6. ve 8. yarıyıllarına Uluslararası Hafta kapsamında verilecek olan “Global Issues I-II (1-0)” derslerinin eklenmesine ve Fakülte Kurulu’nun 02.05.2011 tarih ve 08/02 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğretim planında Yüksekokul Kurulu’nun, 28.04.2011 tarih ve 28/01 sayılı kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına ve bu değişikliklerin 2011-2012 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü  Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi’nin 8. maddesinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi
“Madde 8- Milli Sporcu olan adayların ve diğer adayların yetenek sınavında almış oldukları toplam puana Yüksekokulumuz Yönetim kurulu tarafından belirlenen Sporcu Özgeçmişi puan tablosundaki gibi puan eklenir.”
KARAR 6- Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde “Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı”nın açılmasına ve konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Dokuz Eylül Üniversitesi Peritoneal Yüzey Maligniteleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nin ekteki şekilde kabulüne ve adı geçen Merkezin kurulabilmesi için 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oyçokluğu ( 45 Evet- 1 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 8- Dokuz Eylül Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nin ekteki şekilde kabulüne ve adı geçen Merkezin kurulabilmesi için 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oyçokluğu (45 Evet-1 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 9- Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri Ve Uygulama Esaslarının ekteki şekilde kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na iletilmesine oybirliği ile karar verildi.