23.08.2005/756

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 23.08.2005
Toplantı Sayısı : 756

GÜNDEM :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yöneylem Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Kaan Yaralıoğlu hakkındaki raporlar.
  3. Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usulü Hukuku Anabilim Dalında açık bulunan Doç.Dr. Mustafa Ruhan Erdem hakkındaki raporlar.
  4. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Sabahattin Altunyurt hakkındaki raporlar.
  5. Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ayşe Nur Demiral hakkındaki raporlar.
  6. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Tunç Demirbilek hakkındaki raporlar.
  7. İşletme Fakültesi Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Serdar Özkan hakkında raporlar.
  8. Buca Eğitim Fakültesi Fransız Dili ve Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Talat Akarslan hakkındaki raporlar.
  9. Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Oğuz Sancaktar hakkındaki raporlar.
  10. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Teknolojisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Funda Yercan için yeni bir jüri üyesi seçilmesi.
  11. Rektörlük uzman kadrolarında olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapmakta olan Vildan Oksal’ın 24.09.2005, Demet Akyürek’in 02.10.2005, Ceren Koyuncuoğlu’nun 04.10.2005, Ceyhan Çelikoğlu’nun 08.11.2005 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmaları.
  12. Yabancı Diller Yüksekokulu’na İngiliz uyruklu Nadine Freda Kemp’in görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2005 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca atanması.
  13. Yabancı Diller Yüksekokulu’na İngiliz uyruklu Davit E. Tyrrell’in görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2005 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca atanması.
  14. Yabancı Diller Yüksekokulu’na İngiliz uyruklu Christine Mary Thompson’un görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2005 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca atanması.
  15. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Araş.Gör. Kağan Susuz’un, Üniversite Senatosu’nun 12.07.2005 tarih ve 311/15 sayılı kararının (c ) bendi hükmü gereğince Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabi olarak 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca doktora eğitimine devam etmesi.
  16. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Güverte Bölümü’nden Öğr.Gör. Serim Paker’in İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Yüksekokuldaki görevlerini aksatmamak şartıyla 11 Ağustos 2005-11 Ağustos 2006 tarihleri arasında 1 (bir) yıl süre ile mesai saatleri dışında 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
  17. İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Sinan Pravadalıoğlu’nun KOSGEB İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi TEKMER Müdürlüğünü yürütmek üzere görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca 2 yıl uzatılması.
  18. İşletme Fakültesi’nden Doç.Dr. Özkan Tütüncü ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Özlem İpekgil Doğan’ın Monitoba Üniversitesi Mikrobiyoloji laboratuarı ile St.Boniface General Hospital Klinik Mikrobiyoloji Diagnostik laboratuarlarını akreditasyon kapsamında ziyaret etmek üzere 12-20 Ağustos 2005 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (uçak ile), yevmiyesiz, maaşlı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermayesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
  19. Uygulama Hastanesi’nde hastabakıcı olarak görev yapmakta olan Sebahat Atalay hakkında Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği uyarınca açılan soruşturma neticesinde, ilgiliye soruşturmacının Yönetmeliğin 9/c maddesi uyarınca “kademe ilerlemesinin durdurulması” cezası ile tecziyesi teklifi.
  20. Uygulama Hastanesi Endokrinoloji Bölümünden Doç.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin sorumlu araştırıcı, Dr. Levent Kebapçılar ve Dr. Tevfik Demir’in yardımcı araştırıcılar olduğu Merek Sharp Dohme İlaçları Ltd.Şti. tarafından desteklenen MK 431-019 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
  21. Uygulama Hastanesi Endokrinoloji Bölümünden Doç.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin sorumlu araştırıcı, Dr. Levent Kebapçılar ve Dr. Tevfik Demir’in yardımcı araştırıcılar olduğu Merek Sharp Dohme İlaçları Ltd.Şti. tarafından desteklenen MK-653A-807 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
  22. Uygulama Hastanesi Endokrinoloji Bölümünden Doç.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin sorumlu araştırıcı, Dr. Levent Kebapçılar, Dr. Barış Akıncı ve Dr. Tevfik Demir’in yardımcı araştırıcılar olduğu Novartis Ürünleri İlaç Sektörü tarafından desteklenen CLAF237 A2308 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
  23. Uygulama Hastanesi Endokrinoloji Bölümünden Doç.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin sorumlu araştırıcı, Dr. Barış Akıncı ve Dr. Tevfik Demir’in yardımcı araştırıcılar olduğu Novartis Ürünleri İlaç Sektörü tarafından desteklenen CLAF237 A2310 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
  24. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Ali Şen ile Yrd.Doç.Dr. Cenk Özler’in, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği bünyesinde yürütülmekte olan “ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması” projesinde akademik danışmanlık yapmak üzere 01.09.2005-30.11.2005 tarihleri arasında Fakültedeki görevlerini aksatmadan mesai saatleri dışında olmak üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve verilecek bu hizmet karşılığında Birlik tarafından 15.12.2005 tarihinde KDV dahil 600,00.-YTL’nin Döner Sermaye Saymanlığı hesabına yatırılması.
  25. Üniversitemizin 2005 Mali Yılı Yatırım Programında 2000H 031740 proje numarası ile yer alan “Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Hemşirelik Yüksekokulu İnşaatı” işinde Hemşirelik Yüksekokulu taşınacağından proje kapsamında bulunan A Bloğunun 2005 yılı sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılması planlandığından ihtiyaç duyulan 1.500.000,00.-YTL ödeneğin; Döner Sermaye İşletmesinin 77.770 Genel Yönetim Giderleri harcama kaleminden, DEÜ Bütçe Dairesi Başkanlığı’nın Ziraat Bankası Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki hesabına aktarılması.
  26. Uygulama Hastanesi’nde 2005 Mali Yılı içerisinde çeşitli dönemlerde “Sterilizasyon-Dezenfeksiyon İşlemlerinde Çalışma Prensipleri” konulu sertifikalı kurs programının Döner Sermaye İşletmesi kapsamında düzenlenmesi ve düzenlenecek kurs programında Uzm. Hemşire Hülya Erbil’in görevlendirilmesi ile kurs programından her bir dönem için kursiyer ücreti olarak 500,00.-YTL’nin tahsil edilerek ücretin Döner Sermaye Saymanlığının ilgili hesabına yatırılması.
  27. Buca Eğitim Fakültesi’nce Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen KPSS kursundan elde edilen KDV dahil 49.990,00.-YTL tutarın katkı payı dağıtımının yapılması.
  28. 2005-2006 öğretim yılında Üniversitemiz öğrencilerinden alınacak katkı paylarının arttırılıp arttırılmayacağı konusu.
  29. 2005-2006 öğretim yılında Üniversitemize yeni kayıtlanacakların kayıt giderleri ve ara sınıfların kayıt yenileme giderlerinin belirlenmesi.
  30. Barış Doğan Akdemirci’nin Rektörlüğümüz uzman kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca 1 yıl süreyle açıktan atanması.
  31. Sinan Aytekin’in Rektörlüğümüz uzman kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca 1 yıl süreyle açıktan atanması.
  32. Berna Yıldız’ın Rektörlüğümüz uzman kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca 1 yıl süreyle açıktan atanması.
  33. Gaye Kadriye Karagöz’ün Rektörlüğümüz uzman kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca 1 yıl süreyle açıktan atanması.
  34. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Araş.Gör. Fırat Neziroğlu’nun 23. Dünya Üniversitelerarası Spor Komisyonunda 2005 Temmuz ayında kısmi zamanlı, 2005 Ağustos ayında tam gün olarak Fakültesindeki akademik görevlerini aksatmamak koşuluyla 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
  35. İzmir Meslek Yüksekokulu’nda 2005 Temmuz ayında Döner Sermaye İşletmesi kapsamında elde edilen 1.800,00.-YTL tutarındaki gelirin katkı payı dağıtımı.
  36. İlahiyat Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Şükrü Keyifli’nin Kırgızistan Osh Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde araştırmalarda ve incelemelerde bulunup bilgi, görgü ve deneyimini artırmak, konferans ve seminerler vermek üzere 01.09.2005-01.09.2006 tarihleri arasında (yol dahil), 1 yıl süre ile aylıklı, yolluksuz, yevmiyesiz olarak Kırgızistan’da görevlendirilmesi.
  37. Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Yardımcı Doçent kadrolarında çeşitli birimlerimize aktarma yapılması.
  38. Güzel Sanatlar Fakültesi’ne 2005-2006 öğretim yılında özel yetenek sınavı ile Plastik Sanatlar Bölümü’ne girmek üzere başvuran adaylar için 22-26 Ağustos 2005 tarihleri arasında yapılacak olan desen sınavlarında modellik yapmak üzere 15,00.-YTL saat ücreti ile tahmini olarak 11 kişinin canlı model olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında çalıştırılması.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Emin ALICI Prof.Dr.A.İrem ÖZKARAHAN
Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ
Prof.Dr. Adil ESEN Prof.Dr. İlknur CÖCEN
Prof.Dr. Emin ALICI  
Prof. Cengiz ÇEKİL  
Yrd.Doç.Dr. Hakkı UYAR  
Prof.Dr. Şeref ERTAŞ  
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK  
Prof.Dr. Hüseyin ELMALI  
Prof.Dr. Orhan İÇÖZ  
Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ  
Prof.Dr. Oğuz DİCLE  
Prof.Dr. Öcal USTA  
Prof.Dr. Sedef GİDENER  
Raportör Doç.Dr. Dilek GÜLDAL  

Üniversite Yönetim Kurulu 23.08.2005 Salı günü saat 09.30’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında üç üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof. Dr. Ferda Aysan, Prof.Dr. Binnur Gürler ve Prof.Dr. Ayşe Şebnem Özkan yıllık izinde oldukları için toplantıya Dekan Vekilleri Prof.Dr. Emin Alıcı, Yrd.Doç.Dr. Hakkı Uyar ile Prof.Dr. Oğuz Dicle katıldı.
Prof.Dr. İrem Özkarahan yıllık izinli, Prof.Dr. Cüneyt Güzeliş ve Prof.Dr. İlknur Cöcen görevli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 4., 5., 6., 7., 8., 9., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37. ve 38. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yöneylem Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Kaan Yaralıoğlu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Kaan Yaralıoğlu hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 3- Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usulü Hukuku Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mustafa Ruhan Erdem ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Mustafa Ruhan Erdem hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 4- Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Sabahattin Altunyurt ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Sabahattin Altunyurt hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 5- Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ayşe Nur Demiral ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ayşe Nur Demiral hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 6- İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Tunç Demirbilek ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Tunç Demirbilek hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 7- İşletme Fakültesi Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Serdar Özkan ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Serdar Özkan hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 8- Buca Eğitim Fakültesi Fransız Dili ve Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Talat Akarslan ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Talat Akarslan hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 9- Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Oğuz Sancaktar ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Oğuz Sancaktar hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 10- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Teknolojisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Funda Yercan’ın jürisinden bir üyenin emekli olması nedeniyle yerine yeni bir jüri üyesi seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Rektörlük uzman kadrolarında olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapmakta olan Vildan Oksal’ın 24.09.2005, Demet Akyürek’in 02.10.2005, Ceren Koyuncuoğlu’nun 04.10.2005, Ceyhan Çelikoğlu’nun 08.11.2005 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmalarının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Yabancı Diller Yüksekokulu’na İngiliz uyruklu Nadine Freda Kemp’in görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2005 tarihine kadar, aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer ödemeler toplamının brüt %75 artışlı olarak 2.190,40.-YTL ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Yabancı Diller Yüksekokulu’na İngiliz uyruklu Davit E. Tyrrell’in görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2005 tarihine kadar, aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer ödemeler toplamının brüt %26 artışlı olarak 1.915,16.-YTL ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Yabancı Diller Yüksekokulu’na İngiliz uyruklu Christine Mary Thompson’un görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2005 tarihine kadar, aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer ödemeler toplamının brüt %26 artışlı olarak 1.915,16.-YTL ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Araş.Gör. Kağan Susuz’un, Üniversite Senatosu’nun 12.07.2005 tarih ve 311/15 sayılı kararının (c ) bendi hükmü gereğince Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabi olarak 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Güverte Bölümü’nden Öğr.Gör. Serim Paker’in İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Yüksekokuldaki görevlerini aksatmamak şartıyla 11 Ağustos 2005-11 Ağustos 2006 tarihleri arasında 1 (bir) yıl süre ile mesai saatleri dışında 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Sinan Pravadalıoğlu’nun KOSGEB İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi TEKMER Müdürlüğünü yürütmek üzere görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca 2 yıl uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- İşletme Fakültesi’nden Doç.Dr. Özkan Tütüncü ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Özlem İpekgil Doğan’ın Monitoba Üniversitesi Mikrobiyoloji laboratuarı ile St.Boniface General Hospital Klinik Mikrobiyoloji Diagnostik laboratuarlarını akreditasyon kapsamında ziyaret etmek üzere 12-20 Ağustos 2005 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (uçak ile), yevmiyesiz, maaşlı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermayesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Kanada’da görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Uygulama Hastanesi’nde hastabakıcı olarak görev yapmakta olan Sebahat Atalay hakkında Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği uyarınca açılan soruşturma neticesinde, Yönetmeliğin 9/c maddesi uyarınca soruşturmacı tarafından teklif edilen “kademe ilerlemesinin durdurulması” cezasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Uygulama Hastanesi Endokrinoloji Bölümünden Doç.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin sorumlu araştırıcı, Dr. Levent Kebapçılar ve Dr. Tevfik Demir’in yardımcı araştırıcılar olduğu Merek Sharp Dohme İlaçları Ltd.Şti. tarafından desteklenen MK 431-019 protokol numaralı “Pioglitazon Tedavisi ile Glisemik Kontrolü Yetersiz olan Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Tedaviye MK-0431 Eklenmesinin Güvenilirlik ve Etkinliğini İnceleyen Çok Merkezli, Randomize, Çift-Kör Çalışma” konulu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Uygulama Hastanesi Endokrinoloji Bölümünden Doç.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin sorumlu araştırıcı, Dr. Levent Kebapçılar ve Dr. Tevfik Demir’in yardımcı araştırıcılar olduğu Merek Sharp Dohme İlaçları Ltd.Şti. tarafından desteklenen MK 653A-807 protokol numaralı “Tip II Diyabetli Hastalarda Ezetimib/Simvastatin (10mg./20mg.) ve Ezetimib/Simvastatin (10 mg./40 mg.) Kombinasyon Tabletlerinin LDL-C Düşürümünü Atorvastatin 20 mg’ye Göre İnceleyen Çok Merkezli, Çift-Kör Çalışma” konulu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Uygulama Hastanesi Endokrinoloji Bölümünden Doç.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin sorumlu araştırıcı, Dr. Levent Kebapçılar, Dr. Barış Akıncı ve Dr. Tevfik Demir’in yardımcı araştırıcılar olduğu Novartis Ürünleri İlaç Sektörü tarafından desteklenen CLAF237 A2308 protokol numaralı “ A Multicenter Randomized, Double-Blind, Active Controlled Study to Compare the Long Term Effect (up to 5 years) of Treatment with LAF237 50 mg. bid to Glimepiride up to 6 mg.Daily as Add-On Therapy in Patients with Type 2 Diabetes Inadeqnately Controlled with Metformin Monotherapy” konulu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Uygulama Hastanesi Endokrinoloji Bölümünden Doç.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin sorumlu araştırıcı, Dr. Barış Akıncı ve Dr. Tevfik Demir’in yardımcı araştırıcılar olduğu Novartis Ürünleri İlaç Sektörü tarafından desteklenen CLAF237 A2310 protokol numaralı “İlaç Kullanmamış Tip 2 Diyabetli Hastalarda LAF237 50 mg. Bid ile Uzun Süreli Tedavinin Günde 320 mg.ye kadar Uygulanan Gliklazid ile Karşılaştırıldığı Çok Merkezli, Çift Kör, Randomize, Aktif Kontrollü Bir Çalışma” konulu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Ali Şen ile Yrd.Doç.Dr. Cenk Özler’in, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği bünyesinde yürütülmekte olan “ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması” projesinde akademik danışmanlık yapmak üzere 01.09.2005-30.11.2005 tarihleri arasında Fakültedeki görevlerini aksatmadan mesai saatleri dışında olmak üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmelerine ve verilecek bu hizmet karşılığında Birlik tarafından 15.12.2005 tarihinde KDV dahil 600,00.-YTL’nin Döner Sermaye Saymanlığı hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Üniversitemizin 2005 Mali Yılı Yatırım Programında 2000H 031740 proje numarası ile yer alan “Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Hemşirelik Yüksekokulu İnşaatı” işinde Hemşirelik Yüksekokulu taşınacağından proje kapsamında bulunan A Bloğunun 2005 yılı sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılması planlandığından ihtiyaç duyulan 1.500.000,00.-YTL ödeneğin; Döner Sermaye İşletmesinin 77.770 Genel Yönetim Giderleri harcama kaleminden, DEÜ Bütçe Dairesi Başkanlığı’nın Ziraat Bankası Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki 37711729-5001 nolu hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Uygulama Hastanesi’nde 2005 Mali Yılı içerisinde çeşitli dönemlerde “Sterilizasyon-Dezenfeksiyon İşlemlerinde Çalışma Prensipleri” konulu sertifikalı kurs programının Döner Sermaye İşletmesi kapsamında düzenlenmesine ve düzenlenecek kurs programında Uzm. Hemşire Hülya Erbil’in görevlendirilmesine ile kurs programından her bir dönem için kursiyer ücreti olarak 500,00.-YTL’nin (KDV hariç) tahsil edilerek ücretin Döner Sermaye Saymanlığının ilgili hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- 05.05.2005 tarih ve 14/7 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, Buca Eğitim Fakültesi’nce Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen KPSS kursundan elde edilen KDV dahil 49.990,00.-YTL tutarın katkı payı dağıtımının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- 2005-2006 öğretim yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve İkinci Öğretim Ücretlerinin Tesbitine Dair Esasların 15. maddesi uyarınca, 2005-2006 öğretim yılında Üniversitemiz öğrencilerinden alınacak katkı paylarının % 20 oranında arttırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- a) Üniversitemize 2005-2006 öğretim yılında yeni kayıtlanacak ön lisans, lisans öğrencilerden 200,00.-YTL, lisansüstü öğrencilerden 100,00.-YTL,
b) 2005-2006 öğretim yılında öğrenimlerine devam edecek eski öğrencilerden 50,00.-YTL,
c) Çeşitli nedenlerle kimlik kartlarını yıl içinde kaybedip yeniden hazırlanmasını isteyenlerden 50,00.-YTL alınmasına,
d) Üniversitemizde lisansüstü öğrenci olup, öğretim üyesi, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, uzman ve okutman kadrosunda görev yapanlardan bu ücretlerin alınmamasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- Barış Doğan Akdemirci’nin Rektörlüğümüz uzman kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca 1 yıl süreyle açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- Sinan Aytekin’in Rektörlüğümüz uzman kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca 1 yıl süreyle açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32- Berna Yıldız’ın Rektörlüğümüz uzman kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca 1 yıl süreyle açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 33- Gaye Kadriye Karagöz’ün Rektörlüğümüz uzman kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca 1 yıl süreyle açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 34- Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Araş.Gör. Fırat Neziroğlu’nun 23. Dünya Üniversitelerarası Spor Komisyonunda 2005 Temmuz ayında kısmi zamanlı, 2005 Ağustos ayında tam gün olarak Fakültesindeki akademik görevlerini aksatmamak koşuluyla 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 35- İzmir Meslek Yüksekokulu’nda 2005 Temmuz ayında Döner Sermaye İşletmesi kapsamında elde edilen 1.800,00.-YTL tutarındaki gelirin, 17.08.2005 tarih ve 30/2 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda katkı payı dağıtımının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 36- İlahiyat Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Şükrü Keyifli’nin Kırgızistan Osh Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde araştırmalarda ve incelemelerde bulunup bilgi, görgü ve deneyimini artırmak, konferans ve seminerler vermek üzere 01.09.2005 – 01.09.2006 tarihleri arasında (yol dahil), 1 yıl süre ile aylıklı, yolluksuz, yevmiyesiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca Kırgızistan’da görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 37- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 38- Güzel Sanatlar Fakültesi’ne 2005-2006 öğretim yılında özel yetenek sınavı ile Plastik Sanatlar Bölümü’ne girmek üzere başvuran adaylar için 22-26 Ağustos 2005 tarihleri arasında yapılacak olan desen sınavlarında modellik yapmak üzere 15,00.-YTL saat ücreti ile tahmini olarak 11 kişinin canlı model olarak 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununun 35/a maddesi uyarınca çalıştırılarak ücretlerinin Döner Sermaye İşletmesinden ödenmesine oybirliği ile karar verildi.