23.06.2015/445

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 23.06.2015
Toplantı Sayısı : 445

GÜNDEM      : 

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalına bağlı “Tıbbi Viroloji Bilim Dalı” kurulması.
 3. İşletme Fakültesi bünyesindeyer alan bazı bölümlerin öğretim planlarında 2015-2016 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 4. Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesindeyer alan bazı lisansüstü programların öğretim planlarında 2015-2016 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 5. Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü öğretim planında 2015-2016 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 6. Dokuz Eylül Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi taslağı.
 7. Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programı Öğrencileri İle Mezunlarının Başarı Sıralamasının Belirlenmesine İlişkin Yönerge taslağı.
 8. 6645 sayılı Kanun’un 11.maddesi ile 2547 sayılı Kanun’un 5.maddesinin (ı) fıkrasına eklenen hüküm uyarınca; İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerin öğretim planlarına iki yarıyıl olmak üzere ortak zorunlu ders olarak eklenmesi gereken İş Sağlığı ve Güvenliği dersinin, (2+0) ve 2 AKTS olarak “İSG-4001 İş Sağlığı ve Güvenliği I” ve “İSG-4002 İş Sağlığı ve Güvenliği II” kodlu olarak planlaması ve fakültelerin öğretim planlarının buna göre düzenlenmesi konusu.
 9. 2015-2016 öğretim yılında Üniversitemize Yatay geçiş yoluyla alınacak öğrenci kontenjanlarının tespiti.
 10. Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 6. ve 7. maddelerinde değişiklik yapılması.
 11. Dokuz Eylül Üniversitesi ile Kosova Kolegji AAB Üniversitesi arasında hazırlanan akademik işbirliği protokolü.

  Toplantıda Bulunanlar
  Toplantıda Bulunmayanlar
   
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
  Prof.Dr. A.Murat TUNCAY
   
  Prof.Dr. Halil KÖSE
  Prof.Dr. Melda SUR
   
  Prof.Dr. Recep YAPAREL
  Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU
   
  Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
  Prof.Dr. Sacit ÖZER
   
  Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
   
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
   
  Prof.Dr. Mustafa DAŞ
   
  Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
   
  Prof.      Halil YOLERİ
   
  Prof.Dr. Samiye METE
   
  Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK
   
  Prof.Dr. Öcal USTA
   
  Prof.Dr. Rıza SAVAŞ
   
  Prof.Dr. Yasemin ARBAK
   
  Prof.Dr. Atilla ORBAY
   
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
   
  Prof.Dr. O.Avşar KURGUN
   
  Prof.Dr. Tülay CANDA
   
  Prof.Dr. Yunus DOĞAN
   
  Prof.Dr. Hakkı KİŞİ
   
  Prof.Dr. Remzi YAĞCI
   
  Prof.Dr. Barbaros ÇETİN
   
  Doç.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ
   
  Prof.Dr. Kamil TÜĞEN
   
  Prof.Dr. Muammer ERBAŞ
   
  Prof.Dr. Banu DURUKAN
   
  Prof.Dr. Mine DEMİRSOY
   
  Doç.Dr. Yusuf GÜMÜŞ
   
  Prof.Dr. Osman AÇIKGÖZ
   
  Yrd.Doç.Dr. Emin ELMACI
   
  Prof.Dr. Faik Erdeniz ÖZEL
   
  Prof.Dr. Ali İhsan YİTİK
   
  Doç.Dr. Cenk KEŞAN
   
  Prof.Dr. Ayşe OKUR
   
  Prof.Dr. Mehmet Fırat KUTLUK
   
  Prof.Dr. Mehmet ÖZTÜRK
   
  Prof.Dr.H.Nur OLGUN
   
  Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
   
  Prof.Dr. Utku UTKULU
   
  Prof.Dr. İbrahim Akın ALTUN
   
  Prof.      M.Faruk DÜZGÜN
   
  Doç.Dr. Murat HATİPOĞLU
   
  Yrd.Doç.Dr. Nursen İLÇİN
   
  Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
   
  Prof.Dr. Atila AKKOÇLU
   
  Prof.Dr. Alp TİMUR
   
  Prof.Dr. Atalay ARKAN
   
  Yrd.Doç.Dr. Kenan KIRKPINAR
   
  Raportör Prof.Dr. Can KARACA
   

Üniversite Senatosu 23.06.2015 Salı günü saat 16.30’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında dört üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Abbas Türnüklü, Prof.Dr. Kemal Arı, Prof.Dr. Ali Günay Balım, Prof. Şeniz Duru ve Prof.Dr. Sema Savcı görevli/mazeretli olmaları nedeniyle Dekan Vekili Prof.Dr. Mustafa Daş, Müdür Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Emin Elmacı, Doç.Dr. Cenk Keşan, Prof. M.Faruk Düzgün ve Yrd.Doç.Dr. Nursen İlçin toplantıya katıldılar.
Prof.Dr. A.Murat Tuncay, Prof.Dr. Melda Sur, Prof.Dr. Yeşim Kamile Aktuğlu ve Prof.Dr. Sacit Özer görevli/mazeretli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 10. ve 11. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalına bağlı “Tıbbi Viroloji Bilim Dalı” kurulmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.   
KARAR 3- İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bazı bölümlerin öğretim planlarında 2015-2016 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulunun 15.04.2015 tarih ve 04/01 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan bazı lisansüstü programların öğretim planlarında 2015-2016 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Enstitüsü Kurulunun 25.03.2015 tarihli ve 02/01 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oyçokluğu ( 47 Evet – 1 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 5- Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü öğretim planında 2015-2016 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulunun 12.06.2015 tarih ve 62/01 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Dokuz Eylül Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi’nin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programı Öğrencileri İle Mezunlarının Başarı Sıralamasının Belirlenmesine İlişkin Yönerge’nin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- 6645 sayılı Kanunun 11.maddesi ile 2547 sayılı Kanunun 5.maddesinin (ı) fıkrasına eklenen hüküm uyarınca; İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerin öğretim planlarına iki yarıyıl olmak üzere ortak zorunlu ders olarak eklenmesi gereken İş Sağlığı ve Güvenliği dersinin, (2+0) ve 2 AKTS olarak “İSG-4001 İş Sağlığı ve Güvenliği I” ve “İSG-4002 İş Sağlığı ve Güvenliği II” kodlu olarak planlaması ve fakültelerin öğretim planlarının buna göre düzenlenmesine ilişkin konu görüşüldü.
Ortak Zorunlu Ders olarak öğretim planlarına İş Sağlığı ve Güvenliği dersini eklemesi gereken Fakültelerin Dekanları tarafından ortak bir görüş oluşturularak, konunun gündeme getirilmesine karar verildi.
KARAR 9- 2015-2016 öğretim yılında Üniversitemize Yatay geçiş yoluyla alınacak öğrenci kontenjanlarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile üçüncü fıkrasında aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Yüksek lisans programlarına başvuru şartları ve değerlendirme
MADDE 6 – (1) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adaylarda aranacak koşullar şunlardır:
c) (RG-27/03/2015-29308) Tamamen Türkçe eğitim yapılan programlarda İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinin birinden, kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim yapılan programlarda programın öğretim dilinden, programın öğretim dilinin adayın ana dili olması halinde bu bentte sayılan ikinci bir yabancı dilden Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puanın veya Arapça ve Farsça dilleri için İlahiyat Fakültesince, İngilizce, Almanca ve Fransızca dilleri için Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılacak olan yabancı dil yeterlilik sınavından en az 55 puanın sağlanması gerekir.
Hazırlık sınıfı
MADDE 7 – (RG-27/03/2015-29308) (1) Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim yapılan yüksek lisans programlarında programın dilinden;
a) Dokuz Eylül Üniversitesi ilgili mevzuatı uyarınca kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim yapılan programlarda hazırlık sınıfından muafiyet için gerekli asgari yeterlik puanını,
(3) İlgili mevzuat hükümlerine göre yabancı dil yeterlilik koşullarını taşıyan öğrenciler yabancı dil yeterlilik sınavından en geç yedi gün önce Arapça ve Farsça için İlahiyat Fakültesi Dekanlığına, diğer diller için Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne başvurarak yabancı dil yeterlik talebinde bulunabilirler.
KARAR 11- Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesi uyarınca; Üniversitemiz ile Kosova Kolegji AAB Üniversitesi arasında akademik işbirliği yapılmasına ve iki Üniversite arasında hazırlanan Akademik İşbirliği Protokolünün uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.