23.05.2017/474

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 23.05.2017
Toplantı Sayısı : 474

GÜNDEM      :

 1. Geçen toplantı tutanağı.

 2. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birimlerce yapılacak sınavlarda engelli öğrenciler için kontenjan ayrılması.

 3. 2017-2018 öğretim yılında Üniversitemiz Ön Kayıt-Özel Yetenek Sınav Takvimi ve koşullarının belirlenmesi.

 4. İlahiyat Fakültesi 2016-2017 öğretim yılı yaz öğretimi Akademik Takvimi. 

 5.  Lisans Tamamlama öğrencilerinin (Denklik) öğrenim ücretleri, derslere devam mecburiyeti öğrencilik haklarından yararlanılması ve askerlik tecil işlemleri konusu.

 6. 667 ve 669 sayılı KHK ile kapatılan Üniversitelerden özel öğrenci veya yerleştirme suretiyle Üniversitemize kayıtlanan öğrencilerden transkriptlerinde yerel kredisi bulunmayan veya not ortalamaları AKTS kredisi üzerinden hesaplanan öğrencilerin Üniversitemizdeki yarıyıl sonu ve genel not ortalamalarının AKTS kredisi üzerinden hesaplanması konusu.

 7. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu bünyesinde yer alan Antrenörlük Eğitimi Bölümü İkinci Öğretim Programının kapatılarak, 2018-2019 öğretim yılından itibaren öğrenci alınmaması.

 8. Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı bünyesinde Veri Yönetimi ve Analizi Yüksek Lisans Programı açılması.

 9. Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı bünyesinde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı açılması.

 10. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı bünyesinde Yönetim Bilişim Sistemleri Doktora Programı açılması.

 11. Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği öğretim planında 2017-2018 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.

 12. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan lisansüstü programların öğretim planlarında 2017-2018 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.

 13. Güzel Sanatlar Enstitüsünde Yüksek Lisans Programlarına öğrenci kabulünde yabancı dil şartı aranmaması konusu.

 14. Fen Bilimleri Enstitüsü Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının kaldırılması ve yeni hazırlanan Uygulama Esasları.

 15. Sosyal Bilimleri Enstitüsü Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının kaldırılması ve yeni hazırlanan Uygulama Esasları.

 16. İlahiyat Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapılması.

 17. Edebiyat Fakültesi İsteğe Bağlı Staj Yönergesi taslağı.

 18. Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi.

 19. Bioİzmir Uluslararası Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcısı Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması.

 20. Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Kıyafet Yönergesi taslağı.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Adnan KASMAN

Doç.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ

Prof.Dr. Banu Esra ASLANERTİK

Prof.Dr. Yaşar UYSAL

Prof.Dr. Hale ÖREN

 

Prof.Dr. Ayşe OKUR

 

Prof.Dr. Adnan KASMAN

 

Prof.Dr. A.Güldem CERİT

 

Doç.Dr. Nilsan GÖKÇEN

 

Prof.Dr. Şennur SOMALI

 

Prof.      A.Mümtaz SAĞLAM

 

Prof.Dr. Adnan KASMAN

 

Prof.Dr. Oğuz SANCAKDAR

 

Prof.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER

 

Prof.Dr. Hakkı Şah YASDIMAN

 

Prof.Dr. Yasemin ARBAK

 

Prof.Dr. Atilla ORBAY

 

Prof.Dr. Ayşe OKUR

 

Doç.Dr. Yusuf GÜMÜŞ

 

Prof.Dr. Gürkan ERSOY

 

Prof.Dr. Oğuz DİCLE

 

Prof.     Arif Ziya TUNÇ

 

Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ

 

Prof.Dr. Hakkı UYAR

 

Prof.Dr. M. Kadir YURDAKOÇ

 

Prof.Dr. Hülya NUTKU

 

Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ

 

Prof.Dr. A.Gül BAYRAKTAROĞLU

 

Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU

 

Prof.Dr. Mine DEMİRSOY

 

Doç.Dr. Yusuf GÜMÜŞ

 

Prof.Dr. Reyhan UÇKU

 

Prof.Dr. Bülent ÇUKUROVA

 

Prof.Dr. Faik Erdeniz ÖZEL

 

Prof.Dr. Himmet KONUR

 

Doç.Dr. Cenk KEŞAN

 

Prof.Dr. E.İlknur CÖCEN

 

Prof.Dr. Cihan IŞIKHAN

 

Prof.Dr. Mehmet ÖZTÜRK

 

Prof.Dr. H.Nur OLGUN

 

Prof.Dr. Mine DOLUCA DERELİ

 

Prof.Dr. M.Banu DURUKAN SALİ

 

Doç.Dr. Volkan ÇEÇEN

 

Prof.       Ümit İŞGÖRÜR

 

Prof.Dr. Murat HATİPOĞLU

 

Prof.Dr. Nihal GELECEK

 

Prof.Dr. Semra AYTUĞ

 

Prof.Dr. Pınar BALCI

 

Doç.Dr. Hamdi EMEÇ

 

Prof.Dr. Osman AÇIKGÖZ

 

Prof.Dr. Celalettin ŞİMŞEK

 

Prof.Dr. Leyla HARPUTLU

 

Raportör Murat KORUK

 
 
 

Üniversite Senatosu 23.05.2017 Salı günü saat 16.30’da Rektör Prof.Dr. Adnan Kasman başkanlığında üç üye dışında diğer üyelerin ve Öğrenci Konseyi Başkanı Mert Samet Yazarel’in katılmasıyla toplandı.

Doç.Dr. Özlem Küçükgüçlü ile Prof.Dr. Yaşar Uysal görevli/mazeretli olduklarından toplantıya katılamadılar.

Prof.Dr. Kubilay Aysevener, Prof.Dr. Metin Koçak ve Prof.Dr. Ali Günay Balım  görevli/mazeretli olduklarından Dekan Vekilleri Doç.Dr. Nilsan Gökçen ile Doç.Dr. Yusuf Gümüş, Müdür Vekili Doç.Dr. Cenk Keşan toplantıya katıldılar.

Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2- Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birimlerce yapılacak sınavlarda engelli öğrencilerden başvuru olması halinde;

a)Toplam kontenjanını aşmamak ve ÖSYM kılavuzunda belirtilen kontenjanın % 10’unu geçmemek üzere, başvuran öğrenci sayısı kadar ilgili birimlerce engelli öğrenciler için kontenjan ayrılmasına,

b)% 10’luk kontenjanın hesaplanması sonucunda çıkan rakamın 1’den küçük olması halinde 1 kontenjan ayrılmasına,

c)% 10’luk kontenjanın hesaplanması sonucunda çıkan rakamın küsuratlı olması halinde küsuratın yukarı yuvarlanmasına,

d)Engelli öğrenciler için ayrılan kontenjanın boş kalması halinde diğer öğrenciler için kullanılmasına,

 oybirliği ile karar verildi.

KARAR 3- 2017-2018 öğretim yılında Üniversitemiz Ön Kayıt-Özel Yetenek Sınav Takvimi ve koşullarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 4- İlahiyat Fakültesi 2016-2017 öğretim yılı yaz öğretimi akademik takviminin aşağıdaki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

2016-2017 Öğretim Yılı İlahiyat Fakültesi Yaz Okulu Akademik Takvimi

Kayıt Tarihleri

10 – 12 Temmuz 2017

Kapanan Dersler Yerine Ders Seçimi

13 – 14 Temmuz 2017

Dersler

17 Temmuz – 18 Ağustos 2017

Vize Sınavları

31 Temmuz – 02 Ağustos 2017

Final Sınavları

21 – 25 Ağustos 2017

KARAR 5-Yurtdışında öğrenim gören ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği” uyarınca Üniversitemizde lisans öğrenimini tamamlamalarına karar verilen öğrencilerle ilgili olarak, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 01.03.2017 tarihli toplantısında alınan karar gereğince 2017-2018 Eğitim-Öğretim dönemi güz yarıyılından itibaren,

a) Denklik tamamlamalarına karar verilen öğrencilerden kayıtlı oldukları program ücretinin alınmasına ve mali yükümlülüklerini yerine getirmek koşulu ile her dönem kayıt yenilemelerine, kayıt yenilemeyen öğrencilerin derslere ve sınavlara alınmamasına,

b) Öğrencilerin sınava girebilmek için Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca gerekli olan devam şartını sağlamalarına,

c) Öğrencilere Üniversitemiz Kütüphanesi ve diğer sosyal imkânlardan faydalanabilmeleri amacıyla geçici akıllı kart verilmesine,

ç) Öğrencilerin talepleri halinde “öğrencilik haklarından yararlanamaz“ ibaresi ile lisans tamamlama (denklik) öğrencisi olduğunu belirten bir belgenin verilmesine,

d) Kayıt tarihinden itibaren askerlik tecil işlemlerinin azami üç yıl süre ile kayıtlı oldukları birim tarafından yapılmasına,

e) Halen kayıtlı ve yeni kayıtlanacak tüm öğrencilerin öğrenci bilgi sistemine “44-YÖK yoluyla denklik için yerleşen” giriş kodu ile kaydedilmesine ve YÖKSİS’e aktarılmamasına,

f) Öğrencilerin tüm derslerini başarmaları halinde öğrenci bilgi sisteminde “48-YÖK Yoluyla Yerleşip Denklik Tamamlayan” kodu ile dersleri başarmadan ayrılmaları halinde ”49-YÖK Yoluyla Yerleşip Denklik Tamamlayamayan” ayrılış kodu ile ayrılışlarının yapılmasına, mezuniyete ilişkin bir karar alınmamasına ve aldıkları dersleri ve notları gösterir yazının Rektörlüğe gönderilmesine,

oybirliği ile karar verildi.

KARAR 6-667 ve 669 sayılı KHK ile kapatılan Üniversitelerden özel öğrenci veya yerleştirme suretiyle Üniversitemize kayıtlanan öğrencilerden transkriptlerinde yerel kredisi bulunmayan veya not ortalamaları AKTS kredisi üzerinden hesaplanan öğrencilerin Üniversitemizdeki yarıyıl sonu ve genel not ortalamalarının AKTS kredisi üzerinden hesaplanmasına oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 7- Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu bünyesinde yer alan Antrenörlük Eğitimi Bölümü İkinci Öğretim Programının kapatılarak, 2018-2019 öğretim yılından itibaren öğrenci alınmamasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.     

KARAR 8-Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı bünyesinde Veri Yönetimi ve Analizi Yüksek Lisans Programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.           

KARAR 9-Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı bünyesinde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.  

KARAR 10-Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı bünyesinde Yönetim Bilişim Sistemleri Doktora Programı açılmasına ilişkin konunun incelenmek üzere gündemden çekilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 11-Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği öğretim planında 2017-2018 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulunun 08.02.2017 tarihli ve 02/04 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 12-Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan lisansüstü programların öğretim planlarında 2017-2018 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Enstitü Kurulunun 24.02.2017 tarihli ve 03/02 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 13-Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Yüksek Lisans Programlarına öğrenci kabulünde yabancı dil şartının aranmamasına oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 14-Fen Bilimleri Enstitüsü Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının kaldırılmasına ve yeni hazırlanan Uygulama Esaslarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 15-Sosyal Bilimleri Enstitüsü Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının kaldırılmasına ve yeni hazırlanan Uygulama Esaslarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 16-İlahiyat Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 17-Edebiyat Fakültesi İsteğe Bağlı Staj Yönergesinin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 18- Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi’nin ekteki şekilde kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 19-Dokuz Eylül Üniversitesi Bioİzmir Uluslararası Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcısı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nin ekteki şekilde kabulüne ve adı geçen Merkezin kurulabilmesi için konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 20-Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Kıyafet Yönergesi’nin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.