22.02.2005/305

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 22.02.2005
Toplantı Sayısı : 305

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. 2005-2006 öğretim yılı Üniversitemiz Akademik Takvim taslağı.
 3. 2005-2006 öğretim yılında Üniversitemize alınacak öğrenci kontenjanları ve koşullarının tespit edilmesi.
 4. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Doktora Programı açılması ve öğretim planının onaylanması.
 5. Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde mevcut bulunan Mütercim Tercümanlık Bölümüne 2005-2006 öğretim yılından itibaren öğrenci alınması, bu bölümde aktif eğitim yapılması ve öğretim planının onaylanması.
 6. Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 7. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim planında yer alan seçmeli dersler listesinde değişiklik yapılması.
 8. Üniversitemize yardımcı doçent atamalarında ÜDS ve Üniversitelerarası Kurul’un belirlediği eşdeğer belgelerin aranması.
 9. 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca doktora/yükseklisans eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadroları geçici olarak Üniversitemize tahsis edilen öğretim elemanlarının atanmaları ile ilgili kriterlerin tespit edilmesi.
 10. Üniversitemiz ile Sırbistan Karadağ Belgrat BK Sanatlar Akademisi arasında akademik işbirliği protokolü.
 11. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde; -Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği,- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, – Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, -Halk Sağlığı Hemşireliği, – Hemşirelikte Yönetim, – İç Hastalıkları Hemşireliği ve – Psikiyatri Hemşireliği Doktora Programlarının açılması.
 12. Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Öğretimi Yönetmeliği’nin 10.maddesinde değişiklik yapılması.
 13. Mühendislik Fakültesi’nde “Teknik Olmayan Seçmeli Ders Havuzu” oluşturulması ve bu havuzda yer alacak derslerin genel kodunun “MSİ” (Mühendislik Sosyal ve İnsan Bilimleri) olarak belirlenmesi.
  Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Emin ALICI Prof.Dr. Feza AKGÜR
  Prof.Dr. Ömür.N.TİMURCANDAY ÖZMEN  
  Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN  
  Prof.Dr. Adil ESEN  
  Prof.Dr. Ferda AYSAN  
  Prof. Cengiz ÇEKİL  
  Prof.Dr. Binnur GÜRLER  
  Prof.Dr. Nevzat KOÇ  
  Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK  
  Prof.Dr. Selahattin PARLADIR  
  Prof.Dr. Orhan İÇÖZ  
  Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ  
  Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ  
  Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN  
  Prof. Memduh ÖZDEMİR  
  Prof.Dr. Semiramis YAĞCIOĞLU  
  Prof.Dr. M.Fırat KUTLUK  
  Prof.Dr. Sadık ACAR  
  Prof.Dr. Nevzat AŞIK  
  Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN  
  Prof.Dr. Sezai GÖKSU  
  Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN  
  Prof.Dr. Ergün AYBARS  
  Prof.Dr. Bülent CİHANGİR  
  Prof.Dr. Recep YAPAREL  
  Prof.Dr. Sedef GİDENER  
  Prof.Dr. Cahit HELVACI  
  Prof.Dr. Oğuz ADANIR  
  Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU  
  Prof.Dr. Nur OLGUN  
  Prof.Dr. Gül GÜNER  
  Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER  
  Prof.Dr. Güldem CERİT  
  Prof. Gülser ERYÜMLÜ  
  Prof.Dr. M.Özlen PEKER  
  Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN  
  Öğr.Gör. Serpil ÇALIŞKAN  
  Prof.Dr. Nurullah AKKOÇ  
  Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN  
  Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK  
  Raportör Doç.Dr. Dilek GÜLDAL  


Üniversite Senatosu 22.02.2005 Salı günü saat 13.30’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Şeref Ertaş ve Prof.Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu görevli olduğu için toplantıya Dekan Vekili Prof.Dr. Nevzat Koç ile Müdür Vekili Öğr.Gör. Serpil Çalışkan katıldı.
Prof.Dr. Feza Akgür görevli olması nedeniyle toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 11., 12. ve 13. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Üniversitemiz 2005-2006 öğretim yılı Akademik Takviminin ekteki şekilde kabulüne oyçokluğu (38 Evet – 2 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 3- a) İzmir Meslek Yüksekokulu’nda; fiziki imkanların yetersizliği ve sınavsız geçişle gelen öğrencilerdeki başarısızlık nedeniyle mezun olan öğrenci sayısının az olması ve yığılmaların olması, idari kadroda yetersizlik bir çok sıkıntı yarattığından METEB programlarında belirli ölçüde azalma sağlanırken, bazı programlarda küçük artışlar yapılmasına,
-İzmir Karşıyaka Endüstri Meslek Lisesi’nde daha önce yaşanan olumsuzluklar nedeniyle Teknik Programlar Bölümüne bağlı programlara 2004-2005 öğretim yılında öğrenci alınmamıştır. Ancak yapılan denetimlerde Karşıyaka Endüstri Meslek Lisesi’nin güvenlik, ulaşım, barınma, atölye donanımlarının arttırılması ve benzeri diğer olumsuzlukların giderilmesi nedeniyle, 
-Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama II.Öğretim (Bk.495)
-Endüstriyel Elektronik II.Öğretim (Bk.495)
-Makine II.Öğretim (Bk.495)
-Mobilya ve Dekorasyon II.Öğretim (Bk.495)
programlarına 45 kontenjan ile yeniden öğrenci alınmasına, 
b) Buca Eğitim Fakültesi; 
-İngilizce Öğretmenliği (II.Öğretim) Bölümüne 2005-2006 eğitim-öğretim yılında 50 kontenjan ile öğrenci alınmasına,
-Sosyal Bilgiler (II.Öğretim) Bölümüne 2005-2006 eğitim-öğretim yılında 40 kontenjan ile öğrenci alınmasına,
c) Fen-Edebiyat Fakültesi; 
-Fizik Bölümü’nde koşullarda yer alan 17.maddenin yerine 39.maddenin konulmasına,
-Kimya Bölümü’nde koşullarda yer alan 11.maddenin kaldırılması,
-2005-2006 eğitim-öğretim yılında Tarih Bölümü’ne 20 kontenjan ile öğrenci alınmasına,
-2005-2006 eğitim-öğretim yılında Mütercim Tercümanlık Bölümü’ne 15 kontenjan ile öğrenci alınmasına ve aşağıdaki koşulların yer almasına;
1) Koşul: Programın adında belirtilen konularda İngilizce ve Almanca dilleri eğitimine ağırlık veren bir program uygulanmaktadır. Programa başlayabilmek için öğrencilerin Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nca yapılan yeterlik sınavını başarmaları gereklidir. Yeterlilik sınavı/sınavlarında en az 80 not alamayan ve başarılı olamayan öğrencilerin lisans programından önce Almanca ve/veya İngilizce dil/dillerinden hazırlık programına katılmaları zorunludur.
2) Koşul: Yabancı dil sınavına İngilizce veya Almanca dillerinden birinden girmek zorunludur.
d) Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nde mekan ve teçhizat yetersizliğinden dolayı kontenjanın azaltılmasına,
e) Hukuk Fakültesi’nin örgün öğretimde aktif eğitim uygulanan PDÖ sınıfları ortalama 20 öğrenciden oluşmaktadır. Eğitimin nitelikli bir şekilde uygulanabilmesi için örgün öğretimde kontenjanın azaltılmasına, II. Öğretimde arttırılmasına,
f) İşletme Fakültesi’nde yabancı dille eğitim-öğretim yapılmasından ve fiziki imkanların yetersizliğinden kontenjanların azaltılmasına,
g) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi sayısının ve fiziki imkanların yetersizliği nedeniyle kontenjanın azaltılmasına, Jeofizik, Jeoloji, Maden ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri’nde aktif eğitim uygulandığından kontenjanların azaltılmasına,
h) Tıp Fakültesi’nde; 1997-1998 eğitim-öğretim yılından itibaren aktif eğitim uygulanmakta olup, fiziki imkanların yetersizliğinden ve belirlenen öğrenci kontenjanları neredeyse rutin olarak, yabancı uyruklu öğrenciler, Türk Cumhuriyeti uyruklular, afla eğitime dönenler nedeniyle her dönemde %15 oranında artmaktadır. Bu nedenlerle kontenjanın azaltılmasına,
ı) Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Güverte Bölümüne alınacak öğrencilerde aranacak koşullardan 105.maddenin içeriğinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,
Koşul 105: Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; T.C. vatandaşı olmak; 01 Ocak 2005 tarihi itibariyle 22 yaşından gün almamış olmak (tashih yaşı kabul edilmez); reşit olmayanlar için veli göstermek; erkek adaylardan 17 yaş için 1.65 m., 18 yaş için 1.66 m., 19 yaş için 1.67 m., 20 yaş için 1.68 m.’den uzun olmak, kız adaylarda 1.56 m.’den uzun olmak; boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapılacak mülakat ve beden eğitimi sınavında başarılı olmak; sağlık durumunun denizciliğe elverişli olduğunu, renk körlüğü ve şaşılık bulunmadığını, her iki kulağının arızasız olduğunu ve Gemiadamları Sağlık yönergesi Hükümlerine göre yetkilendirilmiş olan kamu ve özel sağlık kuruluşlarından alınmış Güverte sınıfı için GEMİ ADAMI OLUR ibaresi taşıyan sağlık raporu almış olmak. Bu programa girmeye hak kazananlardan yaptırılacak soruşturmada tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış ve başvuru tarihinde hakkında soruşturma ya da kamu davası ile şahsi bir ceza davası açılmamış olması, yaptırılacak arşiv araştırmalarının olumlu sonuçlanması koşulu aranacaktır. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Güverte Bölümünde“Beden Eğitimi” zorunlu derstir. Bu programa kayıt olan öğrenciler, mesleğin gereklerine uygun üniformayı giymek zorundadır. Üniformanın temini öğrenciye aittir.
i) Hemşirelik Yüksekokulu’nda; alt yapı eksiklikleri, mezunlarının işsizlik sorunu, lisans programına alınan öğrenci sayısının azaltılması durumunda, lisansüstü öğrenci sayısı arttırılarak sağlık yüksekokullarının yetişmiş öğretim elemanı eksikliğinin giderilmesine daha fazla katkı sağlanacağından kontenjanın azaltılmasına,
j) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda; mevcut öğrenci sayısının fazlalığı, laboratuar ve dersliklerin yetersiz kalması nedeniyle kontenjanın azaltılmasına, 
Mevcut bazı bölüm/programlarda fiziki kapasitenin yetersiz oluşu ve öğretim elemanı azlığı nedeniyle öğrenci kontenjanlarının ekli tablodaki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalında Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Doktora Programı açılmasına ve öğretim planının ekteki şekilde kabulüne, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4.maddesi uyarınca konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık (İngilizce-Almanca) Bölümüne 2005-2006 öğretim yılından itibaren DİL puanı ile 15 (onbeş) öğrenci alınmasına, öğretim planının ekteki şekilde kabulüne ve 2547 Sayılı Kanunun 7/h maddesi uyarınca konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim planı seçmeli dersler listesinde yer alan “CSE 411 Analysis of Algorithms” dersinin adının “CSE 411 Introduction to Analysis” olarak, “CSE 415 Neural Networks” dersinin adının “CSE 415 Introduction to Neural Networks” olarak değiştirilmesi ile teknik olmayan seçmeli derslerin kredilerinin 2+0 olarak değiştirilmesine ve bu değişikliğin 2004-2005 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- a) Üniversitemiz yardımcı doçent kadrolarına başvurularda aranacak yabancı dil belgelerinin ve alınması gerekli asgari puanların aşağıdaki şekilde kabulüne;

– Üniversite Dil Sınavı (ÜDS)’dan (65) puan almış olmak,
– Kasım 2000 Dönemi dahil daha önceki yıllarda Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)’ndan 70 puan almış olmak,
– Doçentlik Merkezi Yabancı Dil Sınavından başarılı olmak,
– TOEFL eski (513) yeni (183) veya IELTS sınavlarından (6.0) puan almış olmak,

b) Doktora eğitimini yurtdışında yapanlardan yukarıda belirtilen yabancı dil belgesine sahip bulunmayanların, kurum içinde yapılacak yabancı dil sınavı ile başvurusunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca doktora/yükseklisans eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadroları geçici olarak Üniversitemize tahsis edilen öğretim elemanlarının Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabi olmaları kaydıyla atanmalarına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Üniversitemiz ile Sırbistan Karadağ Belgrat BK Sanatlar Akademisi arasında ekte yer alan akademik işbirliği protokolü çerçevesinde Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8.maddesi uyarınca işbirliği yapılmamsının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalında; aşağıda yer alan;
-Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği,
-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, 
-Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği,
-Halk Sağlığı Hemşireliği,
– Hemşirelikte Yönetim,
– İç Hastalıkları Hemşireliği,
– Psikiyatri Hemşireliği
Doktora Programlarının açılmasına, öğretim planlarının ekteki şekilde kabulüne ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4.maddesi uyarınca konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Öğretimi Yönetmeliği’nin 10.maddesinde belirtilen “Eğitim-öğretim dili Türkçe olan önlisans, lisans programlarına kayıtlı öğrencilerden zorunlu veya isteğe bağlı olan hazırlık programlarında başarılı olamayanlar, yeni kaydolan öğrencilerle birlikte bir sonraki öğretim yılı başında açılacak Yeterlilik Düzey Belirleme Sınavına girebilirler. Bu sınavda 55 (ellibeş) – 69 (altmışdokuz) arası not alan, I.sınıfa veya yabancı dil destek programına devam etme hususunda seçme hakkına sahiptirler.” hükmünün kaldırılmasına ve Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Öğretimi Yönetmeliği’nin bir bütün olarak gelecek Üniversite Senatosunda gündeme getirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- 2004-2005 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren Mühendislik Fakültesi’nin Bilgisayar, Jeoloji, Jeofizik, Maden ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri için yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı “Teknik Olmayan Seçmeli Ders Havuzu”nun ekteki şekilde oluşturulmasına bu havuzda yer alacak derslerin kodlarının “MSİ” olarak belirlenmesine kredilerinin ise 2+0 olarak verilmesine oybirliği ile karar verildi.