21.12.2004/728

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 21.12.2004
Toplantı Sayısı : 728

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Korkmas Sagatov’un 01.01.2005 tarihinden itibaren 31.12.2005 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 3. Mühendislik Fakültesi, Rektörlük ve Fen Bilimleri Enstitüsü’nden 54 akademik ve idari personelin hava laboratuarı analizi yapmak, su ve atık su numunesi almak üzere 01.01.2005 – 31.12.2005 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinin Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Döner Sermaye payından karşılanarak, Ege, İç Anadolu, Marmara Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri il ve ilçelerinde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi ve 657 Sayılı Kanunun 177.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 4. Dokuz Eylül Üniversitesi Rock Topluluğu Çalışma Esasları Önerisinin görüşülmesi.
 5. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nda açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Okan Tuna hakkındaki raporlar.
 6. Üniversitemiz Araştırma görevlisi kadrolarına atanacaklarda aranacak yaş şartıyla ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınan yazının değerlendirilmesi.
 7. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü’nden 12 bilimsel ve teknik personelin DBTE-158 Kod no’lu “KUŞ-ATAK Birliği Deniz Deşarj Projesi” kapsamında çalışmalara katılmak üzere 18.11.2004-05.12.2004 tarihleri arasında fasılalı (yol hariç) yolluklu, (gidiş-dönüş Uçak, Otobüs, Tren, Gemi ve Resmi Oto ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü payından karşılanarak Aydın, Kuşadası, Davutlar, Güzelçamlı ve Söke’de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi ve 657 Sayılı Kanunun 177.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 8. Buca Eğitim Fakültesi 2004 Mali yılı faaliyetlerinin artması nedeniyle 2004 Mali yılı bütçesinin 620-Makine Teçhizat Alımları ve Büyük Onarımları harcama kalemindeki ödenekten 10.000.000.000.-TL’nin 430-Akaryakıt ve Yağ Giderleri harcama kalemine 01.12.2004 tarihinden geçerli olmak üzere aktarılması
 9. Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Müdür Prof.Dr. Burhan Erdoğan, Müdür Yardımcıları Yrd.Doç.Dr. Niyazi Aksoy, Yrd.Doç.Dr. Bahadır Yavuz ile Öğretim Elemanları Yrd.Doç.Dr. Zülfü Demirkıran, Yrd.Doç.Dr. Celalettin Şimşek ve Öğr.Gör. Gökhan Öcal’ın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görüşmeler ve çalışmalar yapmak üzere 09.12.2004-09.03.2005 tarihleri arasında yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli (yol dahil) ve fasılalı olarak İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla İl ve İlçelerinde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 10. Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 21.12.2004 tarih ve 256 sayılı kararı.
 11. Buca Eğitim Fakültesi 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılında Fakülte-Okul İşbirliği Programında görevli uygulama öğretmenleri için açılan derslerin şube sayıları.
 12. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Fevzi Demir’in İzmir Ticaret Odasında mütalaa vermek üzere 2004 Aralık ayı sonuna kadar Fakültedeki görevlerini aksatmadan mesai saatleri dışında Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi.
 13. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Bahattin Taylan’ın Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneğinde (ESİAD) “Toplam Kalite Yönetimi” konusunda akademik danışmanlık yapmak üzere 01.12.2004-01.02.2005 tarihleri arasında Fakültedeki görevlerini aksatmadan mesai saatleri dışında Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi.
 14. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Serkan Odaman’ın Peryön Ege Şubesinde “4857 Sayılı Yeni İş Kanunu Sonrasında İş Sağlığı ve Güvenliği Hükümleri ve OHSAS 18001 Yönetim Sistemi” konusunda akademik danışman olarak 22.12.2004 tarihinde Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi.
 15. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Serkan Odaman’ın Özaydın San.ve Tic.Ltd. Şirketinde “4857 Sayılı Yeni İş Kanunu ve Uygulama Esasları” konusunda akademik danışman olarak 19.12.2004 tarihinde Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi.
 16. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndan Öğr.Gör. Selçuk Nas’ın “Gemi Adamları Sınav Merkezi Kurulu” toplantısına katılmak üzere 20.12.2004 tarihinde (yol hariç) yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi bütçesinin Yüksekokul payından karşılanarak Tuzla-İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.

Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Emin ALICI
Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN
Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN
Prof.Dr. Adil ESEN
Prof.Dr. Ferda AYSAN
Prof. Cengiz ÇEKİL
Prof.Dr. Binnur GÜRLER
Prof.Dr. Nevzat KOÇ
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
Prof.Dr. Selahattin PARLADIR
Prof.Dr. Orhan İÇÖZ
Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ
Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ
Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN
Prof.Dr. İlknur CÖCEN
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Sedef GİDENER
Raportör Prof.Dr. Selma BAKTIR

Üniversite Yönetim Kurulu 21.12.2004 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Şeref Ertaş görevli olması nedeniyle Dekan Vekili Prof.Dr. Nevzat Koç toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. ve 16. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2-
 Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Korkmas Sagatov’un 01.01.2005 tarihinden itibaren 31.12.2005 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 1.7 katı (2.004.800.000.-TL/2.005.-YTL) ücret ödenerek sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3-
Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulunun 08.12.2004 tarih ve 52/2 sayılı kararında belirtilen Fakülte, Rektörlük ve Fen Bilimleri Enstitüsü’nden 54 akademik ve idari personelin hava laboratuarı analizi yapmak, su ve atık su numunesi almak üzere 01.01.2005 – 31.12.2005 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinin Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Döner Sermaye payından karşılanarak, Ege, İç Anadolu, Marmara Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri il ve ilçelerinde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi ve 657 Sayılı Kanunun 177.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4-
Dokuz Eylül Üniversitesi Bilim-Kültür-Sanat-Spor Etkinlikleri ve Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda hazırlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Rock Topluluğu Çalışma Esaslarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5-
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nda açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Okan Tuna ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Okan Tuna hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 6-
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17.12.2004 tarih ve 25277 sayılı yazısı doğrultusunda, Üniversitemizde araştırma görevlisi kadrolarına atanacaklarda aranan 27 yaşından gün almamış şartının; lisansüstü eğitim yapanlarda lisansüstü eğitimde katettiği aşama dikkate alınarak 31 yaşından gün almamış olarak uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü’nden aşağıdaki listede yer alan bilimsel ve teknik personelin DBTE-158 Kod no’lu “KUŞ-ATAK Birliği Deniz Deşarj Projesi” kapsamında çalışmalara katılmak üzere 18.11.2004-05.12.2004 tarihleri arasında fasılalı (yol hariç) yolluklu, (gidiş-dönüş uçak, otobüs, tren, gemi ve resmi oto ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü payından karşılanarak Aydın, Kuşadası, Davutlar, Güzelçamlı ve Söke’de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi ve 657 Sayılı Kanunun 177.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Görevlendirilecek Personel

Prof.Dr. Bülent CİHANGİR (Proje Başkanı)

Araş.Gör. Teoman KAHRAMAN

Doç.Dr. Doğan YAŞAR (Proje Koordinatörü)

Araş.Gör. Canan ÖZTÜRK

Yrd.Doç.Dr. Erdem SAYIN

Bio.Dr. Fatma GÜNGÖR

Yrd.Doç.Dr. Mert AVCI

Jeo.Müh. Sinem YILGÖR

Öğr.Gör.Dr. Gündüz GÜRHAN

Bio. Aslı KAÇAR

Araş.Gör. İdil PAZI

Uzm.Çev.Müh.Dr. Sezgi ADALIOĞLU

KARAR 8- Buca Eğitim Fakültesi 2004 Mali yılı döner sermaye faaliyetlerinin artması nedeniyle 2004 Mali yılı bütçesinin 620-Makine Teçhizat Alımları ve Büyük Onarımları harcama kalemindeki ödenekten 10.000.000.000.-TL’nin 430-Akaryakıt ve Yağ Giderleri harcama kalemine 01.12.2004 tarihinden geçerli olmak üzere aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9-
Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Müdür Prof.Dr. Burhan Erdoğan, Müdür Yardımcıları Yrd.Doç.Dr. Niyazi Aksoy, Yrd.Doç.Dr. Bahadır Yavuz ile Öğretim Elemanları Yrd.Doç.Dr. Zülfü Demirkıran, Yrd.Doç.Dr. Celalettin Şimşek ve Öğr.Gör. Gökhan Öcal’ın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görüşmeler ve çalışmalar yapmak üzere 09.12.2004-09.03.2005 tarihleri arasında yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli (yol dahil) ve fasılalı olarak İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla İl ve İlçelerinde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10-
A- Hukuk Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ruhan Erdem’in hazırladığı “Avrupa Birliği Hukukunun Üye Devletlerin Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukuna Etkisi” ve Yrd.Doç.Dr. Oğuz Sancaktar’ın hazırladığı “Kamusal Sulardan Yararlanma” adlı doçentlik tezlerini kendi olanakları ile bastırılmasının uygunluğuna,
B- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Tunç Demirbilek’in hazırlamış olduğu “İş Güvenliği Kültürü” adlı kitabın basımına,
a) Basılacak miktarın 100 adet olarak gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın no’sunun 09.1600.0000.000/BY.04.054.354 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 100 adet olarak gerçekleştirilmesine,
C- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ile Goethe Institute-Alman Kültür Merkezi İzmir işbirliği ile düzenlenen “Bio-Geo Process in Coastal Seas and Estuaries” adlı seminerin bildiri kitabının basımına,
a) Basılacak miktarın 500 adet olarak gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın no’sunun 09.8888.6000.000/BY.04.007.355 olarak tesbitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 500 adet olarak gerçekleştirilmesine,
D- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ile Goethe Institute-Alman Kültür Merkezi İzmir işbirliği ile düzenlenen “The Role of Marine Processes in Ecosystems” adlı seminerin bildiri kitabının basımına,
a) Basılacak miktarın 500 adet olarak gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın no’sunun 09.8888.6000.000/BY.04.008.356 olarak tesbitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 500 adet olarak gerçekleştirilmesine,
E– İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. Orhan İçöz’ün hazırlamış olduğu “Hizmet Pazarlaması” adlı kitabın kendi olanakları ile bastırılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11-
Buca Eğitim Fakültesi 2004-2005 öğretim yılı güz yarıyılında örgün ve ikinci öğretim Fakülte-Okul İşbirliği Programında görevli uygulama öğretmenleri için açılan derslerin şube sayılarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12-
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Fevzi Demir’in İzmir Ticaret Odasında “01.06.2004 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 73.maddesi ile geçici 12.maddesinin uygulanması” konusunda mütalaa vermek üzere 2004 Aralık ayı sonuna kadar Fakültedeki görevlerini aksatmadan mesai saatleri dışında Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, verilecek bu hizmet karşılığında ilgili Oda tarafından Üniversitemiz Döner Sermaye Saymanlığına KDV dahil 1.000.000.000.-TL.sının 2004 Aralık ayı içerisinde yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Bahattin Taylan’ın Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneğinde (ESİAD) “Toplam Kalite Yönetimi” konusunda akademik danışmanlık yapmak üzere 01.12.2004-01.02.2005 tarihleri arasında Fakültedeki görevlerini aksatmadan mesai saatleri dışında Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, bu hizmet karşılığında Dernek tarafından Döner Sermaye Saymanlığına KDV dahil 1.500.000.000.-TL.sının 2005 Mart ayının ilk haftası içerisinde yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Serkan Odaman’ın Peryön Ege Şubesinde “4857 Sayılı Yeni İş Kanunu Sonrasında İş Sağlığı ve Güvenliği Hükümleri ve OHSAS 18001 Yönetim Sistemi” konusunda akademik danışman olarak 22.12.2004 tarihinde Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, bu hizmet karşılığında ilgili Şube tarafından Döner Sermaye Saymanlığına KDV dahil 50.000.000.-TL sının 2005 Ocak ayının ilk haftası içerisinde yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Serkan Odaman’ın Özaydın San.ve Tic.Ltd. Şirketinde “4857 Sayılı Yeni İş Kanunu ve Uygulama Esasları” konusunda akademik danışman olarak 19.12.2004 tarihinde Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, bu hizmet karşılığında ilgili Şirket tarafından Döner Sermaye Saymanlığına KDV dahil 50.000.000.-TL sının 2005 Ocak ayının ilk haftası içerisinde yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16-
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndan Öğr.Gör. Selçuk Nas’ın “Gemiadamları Sınav Merkezi Kurulu” toplantısına katılmak üzere 20.12.2004 tarihinde (yol hariç) yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi bütçesinin Yüksekokul payından karşılanarak Tuzla-İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.