21.11.2018/497

Yayınlanma Tarihi: 26-11-2018

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 21.11.2018
Toplantı Sayısı : 497

GÜNDEM     :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı kurulması.
  3. Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan Lojistik Programı öğretim planında yer alan “SFH 1018 Bilgi ve İletişim Teknolojileri” dersinin 2018-2019 öğretim yılı bahar yarıyılında uzaktan öğretim yoluyla verilmesi.
  4. Adalet Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
  5. Hukuk Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
  6. Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları ve Denklik Yönetmeliği’nin 7.maddesinin 3.fıkrası uyarınca, Denklik Tamamlama (Lisans Tamamlama) eğitimi için yerleştirilen yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için Senato karar tarihinden itibaren, mevcut öğrenciler için 2019-2020 eğitim-öğretim yılından başlamak üzere 20.03.2018 tarihli ve 483/4 sayılı senato kararının (a) maddesinde değişiklik yapılması.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Başkan Prof.Dr. Nükhet HOTAR Rektör Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
Üyeler  Prof.Dr. Yaşar UYSAL
Prof.Dr. Aynur AKAY Prof.Dr. Talip GÜNGÖR
Prof.Dr. Himmet KONUR  
Prof.Dr. Ercan AKPINAR    
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ   
Prof.Dr. Mustafa DAŞ  
Prof.Dr. Aylin ALIN   
Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA    
Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER  
Prof.Dr. Murat AYDOĞDU    
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN  
Prof.Dr. Nükhet HOTAR  
Prof.Dr. Elif Yaprak  GÜLCAN   
Prof.Dr. Nükhet HOTAR   
Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK   
Prof.Dr. Metin KOZAK   
Prof.Dr. Osman YILMAZ    
Prof.Dr. Gürbüz BÜYÜKYAZI    
Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU   
Prof. Arif Ziya TUNÇ  
Prof.Dr. Okan TUNA  
Prof.Dr. Hakkı UYAR  
Prof.Dr. M. Kadir YURDAKOÇ  
Prof. Halil YOLERİ   
Prof.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ  
Prof.Dr. Osman BİLEN   
Prof.Dr. A.Gül BAYRAKTAROĞLU  
Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU  
Doç.Dr. Yusuf GÜMÜŞ   
Prof.Dr. Ş.Reyhan UÇKU   
Prof.Dr. Bülent ÇUKUROVA   
Prof.Dr. Günay ÇİFTÇİ    
Prof.Dr. Himmet KONUR  
Prof.Dr. Süha YILMAZ    
Prof.Dr. Kadriye ERTEKİN   
Prof.Dr. Mehmet KOŞTUMOĞLU  
Prof.Dr. Sefa KIZILDAĞ  
Prof.Dr. H.Nur OLGUN  
Prof.Dr. F.Neslihan EMİROĞLU    
Dr. Öğr.Üyesi Ayçıl YÜCER      
Prof.Dr. Nurcan BAYKUŞ SAVAŞANERİL
Prof. Ümit İŞGÖRÜR   
Doç.Dr. A. Hamdi DELİORMANLI    
Prof.Dr. Nihal GELECEK    
Prof.Dr. Berrin ONARAN   
Prof.Dr. Kürşad KUTLUK    
Doç.Dr. Turgay BUCAK   
Prof.Dr. Celalettin ŞİMŞEK   
Prof.Dr. Kamil İŞERİ      
Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU    

Üniversite Senatosu 21 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 13.00’de Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr. Nükhet Hotar başkanlığında 3 üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Metin Arıkan görevli/mazeretli olduğundan toplantıya Müdür Vekili Dr.Öğr.Üyesi Ayçıl Yücer katıldı. Prof.Dr. Yusuf Karakoç, Prof.Dr. Yaşar Uysal ve Prof.Dr. Talip Güngör görevli/mazeretli olduklarından toplantıya katılamadılar.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2- Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı kurulmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.

 KARAR 3- Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Lojistik Programı öğretim planında yer alan “SFH 1018 Bilgi ve İletişim Teknolojileri” dersinin 2018-2019 öğretim yılı bahar yarıyılında uzaktan öğretim yoluyla verilmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 4- Adalet Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
Adalet Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları
“Başvuru usulü
MADDE 28/A – (1) Öğrencilerin bu Esaslara göre yapacağı başvuruları, öncelikle şahsen veya yasal temsilcileri aracılığıyla yapması gerekir. Zorunlu hallerde posta yoluyla da başvuru yapılabilir. Başvuruların posta yoluyla yapılması halinde, imzanın ilgiliye veya yasal temsilcisine ait olduğunun noterlikçe veya başvuru yurt dışından yapılıyorsa Türkiye Cumhuriyetinin yurt dışı temsilciliklerinin yetkili birimlerince onaylanması gerekir. Tutukluluk ve hükümlülük hallerinde resmi makamlardan alınan üst yazı ekinde gönderilen başvurular için ayrıca imza onayı gerekmez.

(2) Posta yoluyla yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Öğrenime ara verme izni
MADDE 29 – (1) Bu Uygulama Esaslarında belirtilen ve Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti nedeni ile öğrenimine ara vermek zorunda kalan bir öğrenciye, kendisine izin verilmesine dair bir dilekçe ile başvurması ve mazeretini belgelendirmesi kaydı ile Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından bir defada en az bir öğretim yılı süre için öğrenime ara verme izni verilebilir. Öğrencinin öğrenimine ara verdiği süre, o öğrenci için bu Uygulama Esaslarının 7 nci maddesinde belirtilen öğrenim süresine eklenir. Süre ekleme nedeni ve eklenecek süre, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararında belirtilir.

(2) Öğrenci, izinli olduğu süre içinde öğrenimine devam edemez ve her türlü öğrencilik hakları dondurulur. Bir öğretim yılı süreli ara verme izni, izin verildiği yılın başlangıcından takip eden yılın derslerinin başladığı tarihe kadar olan süreyi kapsayacak şekilde verilir.
Kayıt silme
MADDE 33 – (1) İlgili mevzuat hükümlerine göre kayıt silmeyi gerektiren hallerde, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin kaydı silinir.”

KARAR 5- Hukuk Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
Hukuk Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları
Başvuru usulü
MADDE 27/A – (1) Öğrencilerin bu Esaslara göre yapacağı başvuruları, öncelikle şahsen veya yasal temsilcileri aracılığıyla yapması gerekir. Zorunlu hallerde posta yoluyla da başvuru yapılabilir. Başvuruların posta yoluyla yapılması halinde, imzanın ilgiliye veya yasal temsilcisine ait olduğunun noterlikçe veya başvuru yurt dışından yapılıyorsa Türkiye Cumhuriyetinin yurt dışı temsilciliklerinin yetkili birimlerince onaylanması gerekir. Tutukluluk ve hükümlülük hallerinde resmi makamlardan alınan üst yazı ekinde gönderilen başvurular için ayrıca imza onayı gerekmez.

(2) Posta yoluyla yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Öğrenime ara verme izni
MADDE 28 – (1) Bu Uygulama Esaslarında belirtilen ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti nedeni ile öğrenimine ara vermek zorunda kalan bir öğrenciye, kendisine izin verilmesine dair bir dilekçe ile başvurması ve mazeretini belgelendirmesi kaydı ile Fakülte Yönetim Kurulu tarafından bir defada en az bir öğretim yılı süre için öğrenime ara verme izni verilebilir. Öğrencinin öğrenimine ara verdiği süre, o öğrenci için bu Uygulama Esaslarının 7 nci maddesinde belirtilen öğrenim süresine eklenir. Süre ekleme nedeni ve eklenecek süre, Fakülte Yönetim Kurulu kararında belirtilir.

(2) Öğrenci, izinli olduğu süre içinde öğrenimine devam edemez ve her türlü öğrencilik hakları dondurulur. Bir öğretim yılı süreli ara verme izni, izin verildiği yılın başlangıcından takip eden yılın derslerinin başladığı tarihe kadar olan süreyi kapsayacak şekilde verilir.
Kayıt silme
MADDE 33 – (1) İlgili mevzuat hükümlerine göre kayıt silmeyi gerektiren hallerde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin kaydı silinir.”

KARAR 6- Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği”nin 7. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Denklik Tamamlama (Lisans Tamamlama) eğitimi için yerleştirilen yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için Senato karar tarihinden itibaren, mevcut öğrenciler için 2019-2020 eğitim-öğretim yılından başlamak üzere, 20.03.2018 tarihli ve 483/4 sayılı Senato kararının (a) maddesinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

“a) Denklik Tamamlama (Lisans Tamamlama) eğitimi için yerleştirilen yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için Senato karar tarihinden itibaren, mevcut öğrenciler için 2019-2020 eğitim-öğretim yılından başlamak üzere, haftalık ders saati başına 20 TL (her dönem), staj vb. faaliyetleri için haftalık 30 TL ücret alınmasına ve mali yükümlülüklerini yerine getirmek koşulu ile ders aşamasında olanların her dönem kayıt yenilemelerine, kayıt yenilemeyen öğrencilerin derslere ve sınavlara alınmamasına”