21.07.2009/352

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 21.07.2009
Toplantı Sayısı : 352

GÜNDEM         :
 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı bünyesinde “Sporda Psiko Sosyal Alanlar Yüksek Lisans” programı ile “Hareket ve Antrenman Bilimi Yüksek Lisans Programı” açılması.
 3. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında değişiklik yapılması.
 4. Fen Bilimleri Enstitüsü öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 5. Buca Eğitim Fakültesi öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 6. Eğitim Bilimleri Enstitüsü öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 7. İşletme Fakültesi İktisat Bölümü öğretim planında değişiklik yapılması.
 8. İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü bünyesinde Yiyecek-İçecek Yönetimi Anabilim Dalı kurulması.
 9. Dokuz Eylül Üniversitesi’ne Ait Kaybedilen Diplomaların Yerine Verilecek Duplikatalar (İkinci Nüsha) Hakkında Yönerge taslağı.
 10. Ege Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile Üniversitemiz tarafından yürütülmesi planlanan “İzmir için Yeni Bir Kimlik – İNOVİZ İşbirliği Protokolü” taslağı.
 11. Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nun adının 27.08.2007 tarihinde imzalanan protokol nedeniyle “Reha Midilli Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu” olarak değiştirilmesi.
 12. Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Giriş Sınavları Yönergesi’nin yürürlükten kaldırılması ve yeni hazırlanan Özel Yetenek Sınav Yönergesi.
  Toplantıda Bulunanlar
  Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
  Prof.Dr. Kemal KOCABAŞ
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. Murat TUNCAY
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Nevzat AŞIK
  Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
  Prof.Dr. Ömür ÖZMEN
  Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
  Prof.Dr. Hülya KOÇ
  Prof.Dr. Serap ALP
  Prof.Dr. Ayşe OKUR
  Prof.Dr. Semih ÇELENK
  Prof.Dr. Tunç ALKIN
  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
  Prof.Dr. Sedat KARADEMİR
  Prof.Dr. Öcal USTA
  Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
   
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
   
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
   
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
   
  Prof.Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU
   
  Prof.Dr. Mehmet KARTAL
   
  Prof.Dr. Melda SUR
   
  Doç.Dr. Kemal ARI
   
  Prof.Dr. Doğan YAŞAR
   
  Prof.Dr. Mehmet ŞEKER
   
  Yrd.Doç.Dr. Ali Günay BALIM
   
  Doç.Dr. Ebru ÇUBUKÇU
   
  Prof.Dr. Oğuz ADANIR
   
  Prof.Dr. Ahmet Münir KINAY
   
  Prof.Dr. Gül GÜNER
   
  Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER
   
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
   
  Öğr.Gör. Mustafa SUYOLCU
   
  Prof.Dr. Z.Candan ALGUN
   
  Prof.Dr. Besti ÜSTÜN
   
  Prof.Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU
   
  Prof.Dr. İlgi ŞEMİN
   
  Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
   
  Raportör Prof.Dr. Can KARACA
   

   

Üniversite Senatosu 21.07.2009 Salı günü saat 09.30’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında dokuz üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Serdar Kurt, Prof.Dr. Hüseyin Avni Benli, Prof.Dr. Cahit Helvacı ve Prof.Aykut Yafe izinli, Prof.Dr.h.c.İbrahim Atalay görevli oldukları için Dekan Vekili Prof.Dr.Serap Alp ile Müdür Vekilleri Prof.Dr. Doğan Yaşar, Doç.Dr. Ebru Çubukçu, Öğr.Gör. Mustafa Suyolcu ve Yrd.Doç.Dr. Ali Günay Balım toplantıya katıldı.
Prof.Dr. Kemal Kocabaş, Prof.Dr. Nevzat Aşık, Prof.Dr. Hülya Koç, Prof.Dr. Ayşe Okur izinli, Prof.Dr. Ömür Özmen ve Prof.Dr. Murat Tuncay mazeretli, Prof.Dr. Tunç Alkın,Prof.Dr. Sedat Karademir ve Prof.Dr. Burhan Erdoğan görevli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Gündeme 11. ve 12. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı bünyesinde “Sporda Psiko Sosyal Alanlar Yüksek Lisans Programı” ile “Hareket ve Antrenman Bilimi Yüksek Lisans Programı”nın açılmasına ve öğretim planlarının Enstitü Kurulu’nun 29.06.2009 tarih ve 4/3 sayılı kararı ekinde yer aldığı şekilde kabulüne oyçokluğu (30 evet – 2 hayır) ile karar verildi.
KARAR 3- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 11. maddesinin (a) bendinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oyçokluğu ile (30 evet – 2 hayır) ile karar verildi.
Danışman Atanması
Madde 11
a. Doktora Danışmanlığı Kriterleri
1. Doktora danışmanının doçent ya da profesör olması, doçent ya da profesörlerin yeterli olmadığı durumlarda en az üç yıl deneyimli yardımcı doçent olması gerekmektedir (Yüksek Lisans öğrencilerinin tez danışmanları, öğretim üyeleri ve doktoralı öğretim görevlileri arasından seçilir). 
2. Doktora tez çalışmasının maddi destek gerektirdiği durumlarda, tez konusu ile ilgili projesi DEÜ BAP’a, ya da TÜBİTAK, DPT gibi yurt-içi ya da NIH, Avrupa Topluluğu 6. Çerçeve programı gibi yurt-dışı destek programlarına, vakıflara ya da sanayi kuruluşlarına destek için başvurmuş olması ve en geç Enstitünün her yıl belirleyeceği tarihe kadar projenin kabul belgesi ile, ilgili Etik Kuruluna başvuru belgesinin ibraz edilmiş olması gerekmektedir. 
Doktora tez çalışmasının maddi destek gerektirmediği tez konusu önerileri için de, en geç Enstitü’nün her yıl belirleyeceği tarihe kadar ilgili Etik Kurul onay belgesinin ibraz edilmiş olması gerekmektedir.
3. Başvuru ile birlikte toplam yüksek lisans-doktora öğrenci sayısı beşi geçmemelidir.
KARAR 4- Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan Kimya Anabilim Dalı Kimya Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına ait öğretim programlarında Enstitü Kurulu’nun 22.06.2009 tarih ve 3/4 sayılı kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2009-2010 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile verildi.
KARAR 5- Buca Eğitim Fakültesi’nin bölümlerine ait öğretim programlarında Fakülte Kurulu’nun 29.04.2009 tarih ve 3/2 sayılı Kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2009-2010 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oyçokluğu (29 evet – 3 hayır) ile karar verildi.
KARAR 6- Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan bazı yüksek lisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında Enstitü Kurulu’nun 25.06.2009 tarih ve 3/2 sayılı kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2009-2010 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan İktisat (İng) Bölümü öğretim planında Fakülte Kurulu’nun 08.07.2009 tarih ve 7/1 sayılı Kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2009-2010 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- İşletme Fakültesi’nin Turizm İşletmeciliği Bölümü bünyesinde “Yiyecek-İçecek Yönetimi Anabilim Dalı”nın kurulmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Dokuz Eylül Üniversitesi’ne ait Kaybedilen Diplomaların Yerine Verilecek Duplikatalar (İkinci Nüsha) Hakkında Yönergenin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Ege Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile Üniversitemiz tarafından yürütülmesi planlanan “İzmir için Yeni Bir Kimlik – İNOVİZ İşbirliği Protokolü” taslağı incelenmek üzere gündemden çekildi.
KARAR 11-  Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nun adının 27.08.2007 tarihinde imzalanan protokol nedeniyle “Reha Midilli Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu” olarak değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12-  Güzel Sanatlar Fakültesi Giriş Sınavları Yönergesinin yürürlükten kaldırılmasına, yeni hazırlanan Özel Yetenek Sınav Yönergesi’nin Fakülte Kurulu’nun 07.07.2009 tarih ve 4/2 sayılı kararı ekinde yer aldığı şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.